Anda di halaman 1dari 13

Program Satu Kajian Satu Tindakan Matapelajaran Pendidikan Seni Visual TAJUK:

MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MEWARNA DALAM KARYA SENI VISUAL


1

PENGENALAN
Warna ialah satu unsur seni yang
terpenting. Tanpa penggunaan warna, hasil kesenian menjadi tidak menarik. Warna juga memberi ilusi pada pandangan kita. Lukisan warna merupakan satu cara penghasilan karya yang amat menarik dan mengkagumkan.

Objektif Kajian
Pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis warna dalam
roda warna. Pelajar dapat mengetahui penggubahan warna dalam seni visual warna sewarna, warna harmoni dan warna penggenap dalam menghasilkan karya seni. Pelajar dapat menyedari bahawa warna mempunyai nilai estetik dan fungsi. Untuk melihat pelajar mengaplikasikan warna dalam seni visual melalui penggunaannya yang menarik ke atas objek alam sekeliling dan objek buatan manusia.

Pernyataan Masalah
Pelajar telah mempelajari tentang warna dalam pendidikan seni
visual. Apabila diminta menghasilkan catan dan lukisan, pelajarpelajar menghadapi masalah untuk mewarnakannya dan hasilan kerja kurang memuaskan.

Masalah mewarna perlu ditangani, kefahaman pelajar tentang


roda warna, gubahan warna dan fungsi warna membantu pelajar-pelajar berkeyakinan menghasilkan karya seni yang berkualiti dan memuaska.

Tanpa kesedaran dan asas yang kukuh, pelajar-pelajar yang

terlibat akan sentiasa menghadapi kesukaran mewarna seni karyanya.


4

KAEDAH KAJIAN:
Sasaran kajian Kaedah kajian Instrumen kajian

Pelajar Tingkatan 2

Teori dan praktikal

-Soal selidik -Pemerhatian -Hasilan karya

Keterangan Instrumen kajian

Borang selidik - Maklumat tentang masalah dan persepsi pelajar Pemerhatian - Memerhatikan tingkah laku pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Hasilan karya - Hasilan karya direkod dan dianalisa.
6

Kekangan-kekangan Dalam Menguasai Kemahiran Mewarna

1.

Manusia a. Guru Guru tidak mempunyai pengalaman dan kelulusan yang sepatutnya. b. Pelajar sendiri: - tidak berminat - tidak dapat memahami isi kandungan pelajaran. - tidak mempunyai sikap untuk belajar bersungguhsungguh. - menganggap matapelajaran PSV tidak penting.

Kekangan-kekangan Dalam Menguasai Kemahiran Mewarna

2.

Proses - pelajar tidak berinisiatif untuk belajar. - pelajar tidak mahu membuat latihan dan kerja rumah. - interaksi antara guru dengan pelajar adalah kurang. - sukatan pelajaran yang padat.

Kekangan-kekangan Dalam Menguasai Kemahiran Mewarna

3.

Bahan - terlalu bergantung kepada buku teks. - terlalu bergantung kepada alat lukis dan warna yang disediakan oleh pihak sekolah. - pelajar tidak membawa alatan masingmasing. Masa - kesuntukan masa belajar teori dan praktikal dengan terperinci.
9

4.

Langkah-langkah Penyelesaian Masalah


1. b.
Manusia Guru - membuat perancangan dan pelaksanaan yang terperinci agar penyampaian dapat diterima dan difahami oleh pelajar secara maksima. - wujudkan persefahaman di antara guru dan pelajar dan menanam kesedaran bahawa proses pembelajaran mereka di sekolah adalah sesuatu yang menyeronokkan. Pelajar sendiri - patut diberi pendedahan, tujuan dan kepentingan dalam aspek mewarna. - memupuk minata dan semangat untuk terus belajar. - memotivasi pelajar dengan memberi ganjaran dan pujian serta mempamerkan hasil kerja pelajar di dalam kelas.

b.

10

Langkah-langkah Penyelesaian Masalah

2.

Proses - latihan-latihan dan aktiviti yang bersesuaian untuk meningkatkan kemahiran mewarna dengan melihat contoh-contoh yang ada. - pendedahan kepada lukisan/kerja seni yang benar. (keratan akhbar, majalah, gambar-gambar lukis, iklan dan poster) Bahan - lebih banyak buku rujukan dan contoh buku kerja serta alat bantu mengajar seperti CD, filem jalur atau filem slaid. Masa - sentiasa hubungkaitkan dengan tajuk yang lain dan latihan yang berterusan.

3.

4.

11

PENILAIAN
PENILAIAN

MATLAMA T

PENGAJARAN

PEMBELAJARAN

- Semua aktiviti penilaian hendaklah direkod, penganalisaan dibuat dan kerja susulan dapat dirancang.

12

KESIMPULAN DAN PENUTUP


Kesedaran dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat adalah sangat diperlukan bagi mencapai tujuan yang dikehendaki. Sekian, terima kasih.
13