Anda di halaman 1dari 7

EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH TUTORIAL M2

Muhd. Fais Bin Ismail Affiq Ariffin Bin Mohd Samsi Pui Chaw Min

S u s u n an m e ja d a n k e ru s i s e c a ra b e rd u a -du a dan p e n g u da raa n ya n g b a i k . . K e l e mah an : Te rd a p at m u ri d ya n g ra b u n d u d u k d i b a ri s a n te n g a h . SUASAN A DI DALAM BILIK DARJAH TAHUN 2 DI SEKOLAH TANJUNG ARU 1.K e k u a tan : P e n c a ha ya a n ya n g b a i k . C a d a ng an : Mu ri d ya n g ra b u n h e n d a kla h duduk di b a ri s a n p a l i n g h a d a p an .

K e k u at an : Duduk secara b e r d ua m e n g ura ngka n potensi untuk b e r s em bang d e n g an r a k a n . C a d a ngan : Guru h e n d akl ah m e n g enal pasti murid ya n g s e r i n g t e r l e ka d a n m e n g ubah k e d u duk an murid itu ke b a r i s an h a d a pan s e k a li . MURID YANG DUDUK DI BARISAN BELAKANG . K e l e mah an : Murid sering t e r l e ka ( k h a ya l ) s e wa k t u g u r u m e n g aja r.

TG ARU 1.K e k u a t an : M e n g g a l ak k an p e m b e l aj a ra n k o o p e r at i f . SUASANA BILIK DARJAH TAHUN 2 (KELAS PALING NAKAL) DI SK. Cadangan : Guru h e n d a k l ah m e m a n t au pergerakan d a n a k t i v i ti m u r i d s e wa k t u mengajar dan m e n g u b ah k e d u d u k an murid ke barisan h a d a p a n. . K e l e m a ha n : Murid sering membuat kerja sendiri secara s e m b u nyi semasa guru mengajar di h a d a p a n.

.

ƒ Perasaan kekitaan yang timbul di antara pelajarpelajar dengan guru-guru sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia. . ƒ Kesukarelaan pelajar-pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah. termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai. ƒ Kewujudan satu keadaan yang setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan.CIRI-CIRI IKLIM BILIK DARJAH YANG KONDUSIF ƒ Hubungan yang saling hormat-menghormati di antara guru dengan pelajar-pelajarnya.