Anda di halaman 1dari 2

Keindahan malaysia Contoh Jawapan Karangan Berpandu

Malaysia satu-satunya negara yang kaya dengan pelbagai har i percutiankerana kepelbagaian kaum. Rakyat Malaysia harus mengambil kesempatan untukmengisi masa per cutian ini dengan pelbagai cara kerana per cutian bukan sahajad a p a t m e n g e r a t k a n s i l a t u r a h i m a t a u h u b u n g a n k e k e l u a r g a a n , m a l a h d a p a t menyu mbang ke arah p er t u mb u ha n ek on o mi . S ehu b u n ga n d en ga n it u , ra kya t Ma la ys ia pat u t meng is i m a s a c u t i b a k k a t a p e r i b a h a s a , j a u h p e r j a l a n a n , l u a s pengalaman. Salah satu bentuk percutian yang digalakkan adalah percutian kebudayaan.Rakyat seharusnya mengisi masa cuti dengan melawat ke pusat-pusat kebudayaan.Hal ini demikian kerana dapat memudahkan rakyat negara ini mengetahui budayakaum lain yang unik dan menarik. Memang tidak dapat dinafikan bahawa Malaysiamerupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik seperti Melayu, Cina,I n d i a , d a n s e b a g a i n y a m a m p u m e n j a g a k e h a r m o n i a n d a l a m n e g a r a t a n p a melakukan rusuhan kaum. Setiap etnik ini mempunyai budayanya yang tersendirisekali gus mempamerkan identiti sebenarnya sesuatu kaum. Fenomena ini dapatdilihat dari aspek pemakanan, tarian, pakaian, musim perayaan, dan sebagainya.Misalnya, pada musim perayaaan atau mengadakan rumah terbuka, etnik yangberbilang bangsa akan saling menziarahi antara satu sama lain. Selai n i tu, rakyat Malaysia juga, boleh mengisi masa c u t i d e n g a n mengembara ke pelbagai destinasi alam semula jadi yang t e r d a p a t d i N e g a r a kita.Rakyat harus mengambil kesempatan meneroka khazanah alam semula jadis e p e r t i m e y u s u r S u n g a i P a h a n g k e T a m a n N e g a r a , P a h a n g , m e n d a k i G u n u n g Kinabalu atau lain-lain destinasi alam semula jadi yang jarang dikunjungi. Hal inidapat menambahkan pengalaman dan pengetahuan sekali gus memupuk sifat cintaa k a n a l a m semula jadi. Contohnya Pulau Langkawi masih lagi m e m p u n y a i keindahan alam sekitar yang belum dinodai oleh pembangunan negara yang begitupesat. Khazanah alam semula jadi ini perlu di pelihara agar generasi akan datangd a p a t m e n i k m a t i k u r n i a a n I l a h i i n i . A k t i v i t i m e n g e m b a r a i n i mendedahkank e h i d u p a n d i k a w a s a n h u t a n y a n g b e n a r - b e n a r m e n g u j i t a h a p k e s a b a r a n seseorang Di samping itu, pusat-pusat beli-belah juga menjadi tumpuan rakyat Malaysiauntuk mengisi masa cuti yang banyak. Hal ini demikian kerana pada cuti musimp e r a y a a n a t a u c u t i h u j u n g m i n g g u a m a t s e s u a i u n t u k p e r g i m e m b e l i - b e l a h . Peribahasa Melayu ada menyatakan, sambil menyelam minum air amat relevandalam hal ini. Hal ini demikian kerana dengan berbelanja di pelbagai kompleks beli-b e l a h b e r t a r a f a n t a r a b a n g s a , s e c a r a t i d a k l a n g s u n g , e k o n o m i n e g a r a a k a n meningkat . Tambahan pula, rakyat akan membeli barangan buatan Malaysia danmenyahut seruan kerajaan Belilah Barangan Buatan Malaysia. . Antara pusat beli-belah yang sering dikunjungi ialah pusat penjualan batik, kedai cenderahati, kraf tangan, dan sebagainya. Sesungguhnya, rakyat Malaysia harus mengisi masa cuti dengan pelbagaicara kerana amalan per cutian selaras dengan matlamat kerajaan memb entuk

´ Dengan itu.´ Oleh itu.keluar ga bahagia menggenapi usaha ³Rumahku. Syur gaku. Gemilang dan Terbilang. . mar ilahk i t a b ersa m-sa ma mer ea lisas ika n hasrat mur ni ini ke arah Ma la ys ia y a n g ³Cemerlang. rakyat Malaysia diseru melancongdalam negeri sendiri yang begitu banyak dan menarik.