Anda di halaman 1dari 8

Minggu enam Perbezaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK dengan Falsafah Pendidikan Negara FPN Wujudkah Perbezaan Antara

Falsafah Pendidikan Kebangsaan, FPK dengan Falsafah Pendidikan Negara, FPN?

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Hal ini bermakna, semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK ini.

Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca, memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. Intipati utama dalam FTK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual yang sering disebut oleh guru-guru sebagai JERI.

Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara keempat-empat unsur tersebut, yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

I

Sistem pendidikan juga diubah menjadi pendidikan yang umum. Setiap perkara yang dilakukan mesti mempunyai implikasinya yang tersendiri. Bahan-bahan pelajaran yang dibekalkan juga diserapkan di dalamnya nilai-nilai murni dengan tujuan untuk mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.mplikasi FPK Terhadap Sistem Pendidikan di Malaysia Setelah menganalisa Falsafah Pendidikan Kebangsaan kita dapat lihat implikasinya terhadap sistem pendidkan negara kita. Implikasi itu penting untuk melihat sejauh manakah keberkesanan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam sistem pendidikan di Malaysia. . Ini kerana mengelakkan dari berlakunya sifat iri hati di kalangan pelajar kerana setiap sekolah belajar mengikut sukatan yang berlainan. Kurikulum di sekolah mengalami perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program bersepadu. Semua rakyat mampu untuk ke sekolah tetapi berlainan pada zaman dahulu hanya golongan berada sahaja yang mampu untuk ke sekolah. Pelajaran untuk melatih pelajar mahir dalam teknologi pula diserapkan bagi membawa Malaysia kea rah yang maju dan tidak ketinggalan. Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini dapat dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian-bahagian ini termasuk di dalam sistem pendidikan negara: Implikasi Tehadap Kurikulum Implikasi Terhadap Pendidik Implikasi Terhadap Institusi Pendidikan 7. Setiap sekolah menerima sukatan pelajaran yang sama dan selaras.1 Implikasi Terhadap Kurikulum. Ini adalah bersalahan dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan individu yang seimbang.

Pelbagai perubahan telah dilakukan.3 Implikasi Terhadap Institusi Pendidikan. Guru mendedahkan sesuatu kepada pelajar bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran terutamanya dalam ICT untuk membolehkan pelajar mengikuti perubahan sistem pendidikan yang berteraskan teknologi.rohani. Budaya di sekolah juga diubah untuk memupuk nilai-nilai murni di dalam diri pelajar supaya supaya saling bekerjasama. Institusi pendidikan juga mengalami perubahan demi untuk merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini. Suasana di sekolah juga diubah untuk melahirkan pelajar yang cintakan ilmu dan membentuk budaya membaca di kalangan mereka. 7. seperti.7. Ini adalah untuk melahirkan individu yang sempurna dan seimbang. Kesimpulannya. menjalankan aktiviti dan lembaran kerja yang diusahakan oleh guru. Guru mempunyai sikap bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjadi guru yang baik. emosi dan .emosi dan jasmani. Pada masa yang sama guru bertindak sebagai pengawal kepada aktiviti negatif. Ia boleh diperolehi di mana-mana dan bila-bila diperlukan. sentiasa cuba berlatih dan mendapatkan apa yang telah dipelajari untuk memenuhi matlamat dan aspirasi falsafah ini. Kemudahan-kemudahan di sekolah diubah dan ditambah supaya pelajar mampu untuk merperkembangkan kemahiran mereka dari segi intelek.2 Implikasi Terhadap Pendidik. implikasi-implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini mempunyai satu matlamat dan tujuan dan ia dinyatakan dalam bentuk falsafah iaitu: ³Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Guru boleh menjadi ejen perubahan untuk mendidik dan mengeluarkan generasi yang bertanggungjawab membantu merealisasikan matlamat dan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020. Ini adalah matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan individu yang mampu untuk menyumbangkan keharmonian kepada negara. rohani. Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini menggalakkan guru memahami sistem pendidikan selain daripada membimbing guru melaksanakan fungsi pendidikan. Guru memperkembangkan dan memperkayakan pendidikan melalui perkembangan kurikulum bilik darjah. toleransi dan mengamalkan sikap perpaduan.

masyarakat dan negara´. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan.jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. . bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia" (Wan Mohd. Zahid mentakrifkan nilai murni sebagai: "Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. berketerampilan. Zahid. Nilai Murni Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik. bukan sahaja dari segi intelek.Minggu tujuh . Dalam pendidikan. penerapan nilai yang pertama kali secara rasminya diberi penekanan ialah melalui Lapuran Kabinet (Lapuran Mahathir 1979). tetapi juga emosi. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Wan Mohd. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara" Falsafah Pendidikan ini menjurus ke arah mencirikan insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri: Percaya dan patuh kepada tuhan Berilmu pengetahuan Berakhlak mulia . peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia. 1989. Semasa Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi pemimpin Kementerian Pendidikan beliau membuat penyataan mengenai FPN & KBSM yang mana menyelitkan isu-isu nilai murni untuk diterapkan kepada pelajar-pelajar dan guru-guru dalam melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Memang menjadi tujuan semua agama. 1988) Secara keseluruhannya. alam dan tuhan. rohani. ia merupakan nilai yang positif yang boleh diterima oleh pelajar dan masyarakat. rohani dan jasmani. Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang disuratkan pada tahun 1987 berbunyi:"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

Pendidikan di rumah adalah bergantung kepada ahli keluarga itu sendiri. "melentur buluh biarlah dari rebungnya". Bangsa dan negara. manusia hendaklah menyeru dan menyedarkan sesama manusia yang lain. Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Rasulullah S. Usaha dan kesedaran daripada insan itu sendiri amat penting dalam mentafsir. Kesedaran tentang penanaman nilai-nilai murni disemai dan dibajai mulai zaman kanak-kanak lagi. berakal. guru-guru dan masyarakat masing-masing berperanan dalam memberi teladan kepada kanak-kanak agar mereka dapat menyesuaikan dan memeprsembahkan diri mereka berdasarkan kepada nilai murni yang ditonjolkan kerana mereka ibarat kain putih yang perlu dicorakkan dengan warna-warna nilai yang baik.W menegaskan kepentingan pendidikan bermula di rumah iaitu pada peringkat keluarga lagi. membentuk dan melaksanakn hasrat falsafah pendidikan demi untuk melahirkan insan yang berilmu. agama dan negara.A. Ibubapa.Bertanggungjawab kepada diri. agama. . beriman. masyarakat. Nilai-nilai murni mula diterapkan dari pendidikan pra sekolah lagi merupakan basic atau asas kepada proses pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak dalam membentuk peribadi dan bernilai murni. Keseimbangan dan keharmonian yang terdapat dalam FPN akan dapat dicapai jika nilai-nilai murni ini dapat direalisasikan melalui kurikulum (khususnya dalam pendidikan formal dan tidak formal) supaya ilmu pengetahuan akan dapat diperkembangkan sebagai khalifah Allah dimukabumi ini. Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat." Di sekolah guru memainkan peranan sebagai ibubapa dalam membentuk kanakkanak selaras dengan penerapan yang dimasukkan dalam Falsafah Pendidikan Negara. Sabda baginda yang bermaksud: " Setiap bayi yang dilahirkan itu dengan fitrahnya. Hanya ibubapanya yang menjadikan ia Yahudi. berketerampilan dan berakhlak mulia. Nasrani atau Majusi. Bak kata pepatah.

Mereka telah diterapkan dan diajar dengan nilai murni. Selain daripada itu tekanan daripada cendikiawan Islam terutama sejak Persidangan Sedunia Tentang Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977 serta penularan pelbagai jenis penyakit kerohanian. Sebagaimana yang kita tahu matlamat dasar pendidikan negara adalah untuk melahirkan masyarakat yang bersatupadu. sebab nilai murni perlu terdapat dalam setiap matapelajaran. Emosi. Rasional Nilai-nilai Murni dalam Falsafah Pendidikan Negara Pada bulan Mei 1969. Untuk melihat output dan product yang positif yang dijelmakan oleh pelajar ialah melalui penanaman nilai-nilai murni serta penekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik mereka agar selaras dengan penyataan FPN ini. sosial dikalangan pelbagai lapisan masyarakat mengalakkan pihak yang berkenaan memberi perhatian yang lebih kepada isu nilai dalam pendidikan. Dan adakalanya nilai murni yang disalurkan itu tidak terdapat secara khusus di dalam subjek tersebut tetapi diterapkan secara tidak formal seperti komunikasi yang baik antara guru dan murid. . bertanggungjawab. Fungsi utama proses pendidikan ialah sebagai agen pemasyarakatan dan pembudayaan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Maka apakah corak pandangan hidup atau "world view" yang harus didedahkan kepada pelajar atau belia sekarang untuk mereka hayati. Yang penting sekali adalah kesepaduan empat sifat utama iaitu JERI (Jasmani. Kesan daripada apa yang dipelajari mereka boleh jelaskan kepada orang lain samada melalui bentuk penerangan. Melalui FPN yang dipelajari disekolah-sekolah baik untuk ahli masyarakat yang sedang atau telah tamat bersekolah. Penerapan nilai itu mestilah bersahaja dan tidak langsung dan sentiasa berterusan. perbincangan melihat ataupun perubahan perlakuan sendiri. berkebolehan berwawasan dan terlatih. amal dan wariskan?. yang akan mempengaruhi penanaman nilai dalam jiwa pelajar.Guru bukan hanya menjalankan tugas mengajar matapelajaran yang terdapat dalam syllabus tertentu sahaja. akhlak. berpengetahuan. rusuhan kaum berlaku dalam sejarah negara. Rohani dan Intelektual) yang akan menghasilkan keseimbangan dalam melahirkan individu yang berakhlak. Ini menunjukkan kerapuhan kebangsaan kita. Masyarakt adalah agen ketiga dalam membentuk nilai murni. Masyarakat kita tiada semangat muhibbah yang dapat menyatukan setiap kaum. berdisiplin.

komuniti dan masyarakat. afektif.Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. di dalam dan di luar bilik darjah. tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. Berasaskan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi . Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan strategi penerapan nilai-nilai murni secara komprehensif dimana: " Nilai-nilai murni akan disisipkan melalui kesemua matapelajaran dan akan diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikulum. keluarga. formal dan tidak formal. . akan digunakan sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk memastikan penerapan nilai-nilai murni akan berhasil dan berkesan. psikomotor dan akhlak.Di Malaysia dewasa ini isu-isu penerapan nilai murni semakin ketara dan menonjol." Aspek Nilai-nilai Murni Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita.Tujuan pendidikan nilai murni ialah untuk membentuk murid-murid supaya berperibadi mulia dan mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai moral diri.