Anda di halaman 1dari 32

Penceramah Anda Pada Hari Ini

hakmilik@mazli bojo

1
1

PELAN STRATEGIK

KANDUNGAN
1. Definisi Pelan Strategik 2. Kepentingan Pelan Strategik 3. Komponen Pelan Strategik: 3.1 FPK/FPI/Matlamat Pendidikan Islam 3.2 Pengenalan 3.3 Visi 3.4 Misi 3.5 Carta Organisasi (Jawatankuasa ) 3.6 Isu Strategik (Analisis SWOT)

8 Objektif 3.11 Prestasi Sekolah: AnalisaPencapaian Peperiksaan dan j-QAF 3.10 Kewangan 3.12 Pelan Taktikal 3.14 Penilaian .SAMBUNGAN KANDUNGAN 3.7 Matlamat Strategik 3.13 Pelan Operasi 3.9 Kumpulan Sasaran 3.

yang akan menerima fungsi tersebut dan bila ( when ) ianya akan tercapai. .DEFINISI PELAN STRATEGIK Pelan Strategik ialah perancangan menentukan arah haluan organisasi dalam jangka pendek ( tahun semasa ) @ jangka panjang ( 3-5 tahun ) dengan menyoal & mencari jawapan tentang apakah ( what ) yang akan dilakukan pada masa hadapan bagaimana ( how ). siapa ( who ).

. ‡ Membolehkan organisasi merangka apakah tindakan yang wajar diambil sejajar dengan usahanya yang mahu mengeksploit peluang dan mengekang ancaman yang wujud.KEPENTINGAN PELAN STRATEGIK ‡ Membolehkan organisasi mengenali kekuatan & kelemahan dengan lebih jelas. ‡ Membolehkan organisasi merangka bentuk tindakan yang wajar diambil sejajar dengan usahanya mahu mengeksploitkan kekuatan & memperbaiki kelemahan.

VISI ‡ Mengandungi kenyataan tertinggi yang hendak dicapai oleh sesebuah organisasi. . ‡ Lazimnya mengandungi maklumat tentang organisasi. cita-cita. cabaran dan langkah-langkah pencapaian. masa.

CONTOH VISI ‡ Berusaha menjadikan Panitia Pendidikan Islam sekolah ini sebagai perantaraan untuk melahirkan pelajar yang intelek. berketrampilan. berpekerti mulia dan bersikap positif berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan. .

3. APAKAH ( WHAT ) yang hendak dicapai 2. BAGAIMANA ( HOW ) . ‡ Menjawab soalan-soalan berikut : 1. UNTUK SIAPA ( FOR WHOM ) ianya akan dicapai.MISI ‡ Satu objektif yang ingin dicapai dalam pengertian yang lebih luas @ yang menjelaskan tujuan-tujuan asas organisasi.

‡ Berusaha menjadikan suasanapengajaran dan pembelajaran yangselesa dan kondusif.CONTOH MISI ‡ Mendidik melalui proses pengajaran danpembelajaran terkini. ‡ Sentiasa bekerjasama dengan ibubapauntuk meningkatkan prestasi murid. ‡ Sentiasa berhubung dengan panitiasekolah-sekolah lain untuk mendapatidea ke arah kecemerlangan. . ‡ Menyelaraskan program peningkatanilmu dari masa ke semasa. ‡ Pengurusan panitia yang cekap dan efisyen.

CARTA ORGANISASI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penasihat: Guru Besar Pengerusi 1: GPK Kurikulum Pengerusi 2: GPK HEM Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum Ketua Panitia Setiausaha Bendahari AJK .

cabaran atau masalah yang adaatau mempunyai potensi untuk memberikesan kepada organisasi .ISU STRATEGIK ‡ Mengenalpasti kekuatan. kelemahan.peluang.

ANALISI SWOT ‡ ‡ ‡ ‡ SWOT mewakili: Strengths (Kekuatan) W eaknesses (Kelemahan) O pportunities (Peluang) T hreats (Ancaman ) INTERNAL (DALAMAN) Strengths(kekuatan) &Weaknesses(kelemahan) ‡ EXTERNAL(LUARAN) Opportunities(peluang) &Threats(ancaman) .

Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian internet tanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk mendapatkan maklumat dan bahan terkini berkaitan P&P daripada pihak BPI/JPN/PPD. Bahasa Arab dan j-QAF. ‡ ‡ ‡ ‡ . Ia juga merupakan pusat pengumpulan bahan P&P Pendidikan Islam. sekolah atau para GPI lain dari seluruh negara melalui perkongsian pintar. Fardhu Ain dan Pemulihan Jawi. Sebahagian murid sekolah ini mengikuti Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) pada sebelah petang atau mengikuti kelas pengajian Iqra /Al-Quran pada waktu malam.Contoh (Kekuatan) ‡ ‡ 100% Guru Pendidikan Islam (GPI) adalah terlatih dan berpengalaman. Terdapat 4 orang GPI dan 2 orang GPI j-QAF yang merupakan guru psyen Major Pendidikan Islam serta 2 orang GPI j-QAF yang merupakan guru opsyen Major Bahasa Arab. Merupakan antara sekolah yang terpilih pada tahun 2005 untuk melaksanakan program j-QAF bagi memperkasakan Pendidikan Islam di sekolah rendah. Sekolah mempunyai Balai Islam yang boleh digunakan untuk melaksanakan pelbagai program dan P&P seperti Tilawah Al-Quran.

Contoh (Kelemahan) ‡ ‡ Terdapat segelintir murid yang mempunyai Nisbah Kecerdasan (Intelligent Quotient-IQ )yang rendah dan sangat lemah dalam menguasai kemahiran membaca Iqra /Al-Quran dan Jawi. BahasaArab dan Pemulihan Jawi secara lebih menarik dan interaktif. Kewangan Panitia tidak mencukupi untuk menjalankan program sokongan ‡ ‡ ‡ ‡ . Kekurangan bilangan buku Pendidikan Islam danBahasa Arab di Pusat Sumber Sekolah (PSS). Sebahagian murid menganggap Pendidikan Islamdan Bahasa Arab bukan mata pelajaran yang penting kerana tidak termasuk dalam peperiksaan UPSR. Balai Islam (Surau) tiada kemudahan ICT bagi melaksanakan P&P Pendidikan Islam.

kemahiran danpengalaman bernilai masing-masing.Contoh (Peluang) ‡ Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN. . ‡ Semua GPI mempunyai ilmu. ‡ Sebahagian pelajar mempunyai latar belakangyang sangat baik. ‡ Peruntukan kewangan dan Bahan Bantu Mengajar(BBM) daripada pihak BPI. berbakat danberpotensi. KPM. berkemampuan. ‡ Sokongan dan kerjasama yang sangat baik daripada pihak pentadbir. ‡ Hubungan dan kerjasama yang baik dengan PIBG.

‡ Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang menanamkanbudaya membaca AlQuran dalam kehidupanharian. ‡ Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberipenekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islam di rumah/luar sekolah.Contoh (Ancaman) ‡ Terdapat pusat membeli-belah dan pusat siberberhampiran sekolah. ‡ Sebahagian murid lebih gemar bermain daripadamengulangkaji pelajaran pada waktu lapang. ‡ Bahasa Arab bukan bahasa asing yang utama di negara kita. . ‡ Anasir negatif di luar sekolah dan kawasanpersekitaran yang mempengaruhi sahsiah murid.

.Matlamat Strategik ‡ Tujuannya untuk memindahkan misikepada sasaran. ‡ Membentuk piawai untuk mengesanprestasi. ‡ Objektif yang mencabar.boleh dicapaidan boleh diukur.

‡ Meningkatkan penguasaan dalam tulisan Jawi. ‡ Mengukuhkan asas bacaan Iqra /Al-Qurandan Khatam Al-Quran. .Contoh Matlamat Strategik ‡ Meningkatkan kelulusan dan prestasipencapaian Pendidikan Islam dan BahasaArab. ‡ Memantapkan dan menghayati amalanFardhu Ain dan akhlak mulia dalamkehidupan seharian. Meningkatkan penguasaan asas BahasaArab.

Objektif ‡ Merupakan sasaran yang lebih spesifik berkaitan dengan apa-apa yang dinyatakan dalam matlamat strategik. Memenuhi ciri-ciri berikut (SMART) ‡ Spesific (khusus) ‡ Measureable (boleh diukur) ‡ Attainable (boleh dicapai) ‡ Reliable/Realistic(boleh dipercayai konsisten) ‡ Time frame (ada jangkamasa) .

. ‡ Lebih 80% murid Tahun 5 boleh membacaAl-Quran sendiri dengan betul dan lancar. ‡ Murid-murid dapat menghayati amalanIslam dan akhlak mulia dalam kehidupan seharian. ‡ Kelulusan 100% dalam Kem Bestari Solat dan PAFA.Contoh Objektif ‡ Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam danBahasa Arab dalam PKSR dan UjianPencapaian Jawi. ‡ Lebih 50% murid Tahap 1 melepasi Iqra danboleh membaca Al-Quran sendiri denganbetul dan lancar.

KUMPULAN SASARAN ‡ Mata pelajaran: Pendidikan Islam Murid Islam: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tahun 1= 69 orang Tahun 2= 75 orang Tahun 3= 79 orang Tahun 4= 78 orang Tahun 5= 89 orang Tahun 6= 88 orang ‡ JUMLAH= 478 orang .

KEWANGAN ‡ Peruntukan PCG Pendidikan Islam ‡ Peruntukan Kem Bestari Solat(KBS) ‡ Bayaran Tambahan untuk KegiatanPendidikan Islam ‡ Sumbangan PIBG ‡ Sumbangan Individu .

Prestasi Sekolah ‡ Analisa Pencapaian Peperiksaan Akhir Tahun 2011 *JADUAL ANALISA ‡ Analisa Pencapaian j-QAF Tahun 2011 *JADUAL ANALISA .

‡ Pelaksanaan pelan taktikal perlu melaluiproses yang terperinci. ‡ Setiap proses pelaksanaan perlumengambil kira Pelan Kontingensi(sebagai langkah pencegahan). ‡ Setiap strategi perlu mempunyaisekurang-kurangnya SATU pelan taktikal.PELAN TAKTIKAL ‡ Setiap Matlamat Strategik perlu diturutioleh Pelan Taktikal. ‡ Pelan taktikal ialah langkah jangka pendek(jadi objektifnya ialah jangka pendek). .

Contoh Pelan Taktikal MATLAMAT STRATEGIK : Meningkatkan kelulusan dan prestasi pencapaian Pendidikan Islam OBJEKTIF : Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam dalam Ujian PKBS dan Peperiksaan Pertengahan/ Akhir Tahun BIL PROGRAM TANGGUNG TEMPOH KOS/SUMB JAWAB ER INDIKATO R PRESTASI (KPI ) Minimum 85% murid lulus dalam ujian PKBS dan Peperiksa an PELAN KONTIGE NSI -Latih Tubi -Teknik Menjawab Soalan 1. Kelas Tambahan Semua GPI Mei-Jun Tiada .

‡ Ia melibatkan aliran kerja bagi setiapprogram yang telah dirancang.PELAN OPERASI ‡ Ia merupakan kertas kerja ringkas bagisetiap program yang dirancang untukdilaksanakan bagi mencapai objektif yang lebih khusus. satu Carta Gantt boleh dicadangkan . ‡ Bagi memudahkan lagi pemantauantindakan yang telah dirancang.

Carta Gantt BIL PRO GRA M JAN FEB MA C APR MEI JUN JUL AI OG OS SEP T OKT NO V DIS 1 2 3 4 5 6 7 8 .

Meningkatkan penguasaan bacaan murid-murid yang tercicir dalam bacaan al-quran.CONTOH PELAN OPERASI Program Objektif Kem Literasi Alquran -Membantu murid-murid yang tercicir dlm Bacaan Al-Quran melalui P&P . Nurid berjaya membaca Al-Quran dan Khatam Al-Quran di sdekolah rendah. 1 bulan ( Ogos September 2010 ) Murid tahun 2-5 yang gagal menguasai Iqra 1-4 GPI. Pelaksanaan Program Jadual waktu p&p sedia ada yang padat GB/GPK/Ketua Panitia/ Penyelaras j-QAF Matlamat Tempoh Kumpulan / Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan . GPI-j-QAF. Murid Turus Mesyuarat.

CD Iqra Penambahbaikan ABM/BBM/BBB .SAMBUNGAN CONTOH PELAN OPERASI Penilaian Selepas tamat program Tasmik Mingguan / Bulanan Penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatkan penguasaan bacaan Iqra 1-6 dan Al-Quran. Kad Imbasan. Buku Iqra 1-6.

PENILAIAN ‡ ‡ ‡ ‡ Peringkat terakhir Memaklumkan pencapaian sebenar Mengenalpasti sejauh mana strategi mencapai objektif dan memenuhi visi .

KOMPLEKS SEKOLAH WAWASAN USJ15. 47630 SUBANG JAYA. DATO ONN JAAFAR. PERSIARAN KEWAJIPAN. SELANGOR hakmilik@Mazlibojo 32 .THANK YOU Mazli Bin Bojo PK Kurikulum SK.