Lampiran A

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi

BML 1043/ 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Semester 2 Sesi 2011/2012 Tugasan 1 Individu ( Pemberatan 30 % ) Kriteria tugasan: Tempoh tugasan : Tarikh akhir hantar tugasan : Soalan tugasan Anda dikehendaki memilih salah satu daripada tajuk yang berikut: 1. Sekurang-kurangnya sebuah ‘Cerita Rakyat’ dalam dialek atau rumpun Melayu, ATAU 2. Sekurang-kurangnya sebuah ‘Lagu Rakyat’ dan sebuah ‘Lagu Moden’ dalam dialek atau rumpun Melayu. Arahan : Anda perlu terlebih dahulu, iaitu: (i) merakamkan salah satu tajuk tersebut, (ii) transkripsikannya dalam bentuk a) transkripsi ejaan rumi bahasa Melayu b) transkripsi fonemik, dan c) transkripsi fonetik. Format 1. 2. Kulit hadapan (Tajuk, Nama, No. Matrik, Tarikh penghantaran) Format penulisan a. Bil. halaman : mengikut keperluan b. Jenis tulisan : Times New Roman 7 minggu (mula 20 Februari hingga 6 April 2012) 6 April 2012

3.

4. 5. Pemarkahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

c. Saiz tulisan : 12 d. Langkau 1.5, santak kiri dan kanan Kertas kerja anda perlu mengandungi: a. Isi kandungan b. Pengenalan c. Rakaman dalam bentuk CD. d. Transkripsikan ‘Cerita Rakyat’ atau ‘Lagu Rakyat’ dan ‘Lagu Moden’ yang dipilih ke dalam bentuk (i) transkripsi ejaan rumi bahasa Melayu, (ii) transkripsi fonemik, dan (iii) transkripsi fonetik. e. Kesimpulan f. Bibliografi – sekurang-kurangnya lima daripada pelbagai sumber rujukan. Penulisan petikan mengikut sistem APA a. Tarikh hantar : 6 April 2012 b. Tempoh tugasan : 7 minggu (20 Feb - 6 April 2012) Bentuk serahan tugasan : Hard copy dan soft copy

Format Isi kandungan dan contoh Grafik dan kreativiti Teknik petikan Bibliografi Jumlah Pemberatan

: : : : : : :

10 markah 60 markah 20 markah 5 markah 5 markah 100 markah 30 %

HAK CIPTA TERPELIHARA

Lampiran A1

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi

BML 1043 / BML 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Semester 2 Sesi 2011/2012 Tugasan 1 Individu ( Pemberatan 30 % ) Rubric Penilaian Tugasan 1 Kumpulan Kuliah : A/B/C Pemarkahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Peringkat Cemerlang Format Isi kandungan dan contoh Grafik dan kreativiti Teknik petikan Bibliografi Jumlah Pemberatan : : : : : : : 10 markah 60 markah 20 markah 5 markah 5 markah 100 markah 30 % Markah (100) 80 - 100

Baik

Memuaskan

Kurang Memuaskan

Kriteria Penulisan 1. Format: kemas, tersusun dan tepat sekali 2. Isi cukup dan sangat relevan 3. Grafik sesuai dan jelas sekali dan berunsur kreativiti 4. Penulisan bibliografi dan petikan betul sekali. 1. Format: kemas, tersusun dan tepat 2. Isi cukup dan relevan 3. Grafik sesuai dan jelas dan berunsur kreativiti 4. Penulisan bibliografi dan petikan betul. 1. Format masih betul dan tepat 2. Isi masih cukup 3. Grafik masih sesuai dan jelas 4. Penulisan bibliografi dan petikan masih betul. 1. Format: Sedikit kesalahan 2. Isi: bercampur-campur 3. Grafik kurang sesuai 4. Penulisan bibliografi dan petikan : bercampurcampur

70 - 79

60 - 69

40 - 59

Tidak Memuaskan

1. Format: kurang tepat 2. Isi: Tidak cukup 3. Grafik tidak sesuai 4. Penulisan bibliografi dan petikan : banyak kesalahan

0 - 39