Ngajaga Kaendahan Lembur

Assalamualaikum Wr. Wb. Mukadimah ( Inalhamdalilah««./ Alhamdulilah Wasalatu Wasalamu«« ) Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu maha suci, sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur, tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur, ngan omat eta umur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisi urang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukur anu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu maha punjul amin ........... Oge sholawat miwah kasalametan mugia dilimpahcurahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor, ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW. Ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi¶it-tabi¶itna, anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana, anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena ti kawit dugika ahir. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panata acara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih keneh calik di bangku SD anu sararae tur harade, Dina danget ieu sim abdi anu teu disangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi, turta tiasa cumarita di payuneun para ibu miwah para bapa, sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdi ngiring lomba, ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dina ngadugikeun biantara. Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajadikeun urang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempat ngiuhan tina hujan, tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting, cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna, Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu di ruksak ku leungeun-leungeun sarakah nu matak jadi teu endah, cobi tinggal di kota-kota tos sesah mendakan sawah, tos jarang aya pancuran. Tos dibangun mol pangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana, Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu ,asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong, reangna sora jangrik jeung recetna sora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan, miceun runtah dina tempatna, kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna. Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan, nu endah taya papadana ku urang keur urang anu urang. Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran

sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya di para ibu. Ditutup ku du¶a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duanana Pamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah. Wb. . jembar hampura anu diteda aya di para bapa.Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulang Mun lembur tuluy di ruksak Musibah datang. titi surti sarta ngarti aya di dewan juri. warido wal inayah Wassalamualaikum Wr. kaendahan oge ilang Mung sakitu anu kapihatur.

rambutna salambar. getihna satetes. nagarana. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. asa ditonjok ku congcot. kaireng katalingeuhan. bingah ka giri-giri. agamana. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. ngatik. bobodoran. nusa sareng bangsana. Bapak sadaya. dibina. ngabimbing. Para Ibu Bapak sadayana. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. bingah anu taya hinggana. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. ninggang mangsa nu utama. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. alhamdulillah parantos bade rengse. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. mengingat. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. bingah amarwata suta. kahajar ku pangajar. Nu mawi tebih diungsi. dibimbing. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. ti luhurna sausap rambut. ambekanana sadami. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. mapay lacak anu baheula. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. pamugi ageung sihampuntena. sanes lantung tambuh laku. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. masyarakatna. paamprok jonghok. diatik. di handap sausap dampal. Para Ibu. Ibu guru sekolah seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. ku kituna sim kuring sabadana. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. aya dina kasuksesan. . Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. Kumargi kitu. umumna mah kanggo keluargana. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. anggang di teang. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. khususna kanggo marurangkalih sadayana. sanes ketang tanpa beja. tatali paranti warisan ti nini aki.Paturay tienung kelas 6 SD Assalamualaikum wr.

Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. ka masyarakat. supados ngajirim eusi. masyarakat. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. hade basa sing nyaah. anu janten margi dina tata titina. bakal pajah. nusa sareng bangsa. asih nu diipuk na jajantung. hade tata. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar.Para Ibu Bapak sadaya. lulus banglus ginuluran. bema tatakrama. dina tindak tandukna. iwal ti sisng lantip budi. Kumargi kiti Bapak titip. sasieureun. Kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. meureun kieu. sarebuk samerang nyamu. deudeuh ka sasama. ngaraksa salira. hade basa sing tiasa ngajagi diri. hade tata. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral«. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. kiwari hidep parantos bade paturay. oge dina tata titina. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. nagara sareng agama. nagara. bangsa. balabuhna dasar katineung. neda jembar hampurana. sapu nyere pegat simpay. sing lantip budi. pileuleuyan-pileuleuyan. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. ngajaga salira. kalayan teu puguh entep seureuhna. mangkak dina taman katresna. sugan kiti. anu disungging dina permadani. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. ka ibu rama. bagja dunya rawuh akheratna. ka sasama. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. taya deui bahasa anu utama. tamba mulang ngalongkewang. sing nyaah deudeuh ka salira. Nusa. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. ka kadang warga. belah pecah lalab rumbah. ka kadang warga. sabeunyeureun. . anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. tanbi lengoh kalempohan. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. tebih tina marganing balai. mugia janten barokah. Ujang. hidep bakal pisah. jatnika sapapaosna. Bangsa sareng Nagara. beber layar poe anyar. seueur silung sareng sumbangna. ka masyarakat ka Nusa. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. subaya mibanda nyata. Bral geura miang. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama.

Ayeuna Jeujeur harupat tuluy ngipisan indung suku tuturut peot awak jadi budak waragad teu walakaya geuning teu di kawit teu di pungkas kokojayan dina lantaran sebrot hareudang hiliwir angin ngalengkah numut sarangenge los kaditu los kadieu ngarenghap tuluy hah heh hoh mmm.. .. ngajerit diudag seuri Nya ayeuna mah ayeuna.

. guligahna rasa hamo bisa disidem deui.. ku naon salira ngaririhan deui mawa ibun sanajan sakeclak nu nyirungan deui katineung nu ngahaja rek disinglar duh gamparan.Ibun harepan kamari rundayan katineung rek dipalerkeun bongan mawa eurih nu ngageuri kana ati ngabudalkeun kingkin jeung rambisakna rasa tadi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful