Ngajaga Kaendahan Lembur

Assalamualaikum Wr. Wb. Mukadimah ( Inalhamdalilah««./ Alhamdulilah Wasalatu Wasalamu«« ) Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu maha suci, sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur, tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur, ngan omat eta umur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisi urang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukur anu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu maha punjul amin ........... Oge sholawat miwah kasalametan mugia dilimpahcurahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor, ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW. Ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi¶it-tabi¶itna, anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana, anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena ti kawit dugika ahir. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panata acara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih keneh calik di bangku SD anu sararae tur harade, Dina danget ieu sim abdi anu teu disangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi, turta tiasa cumarita di payuneun para ibu miwah para bapa, sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdi ngiring lomba, ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dina ngadugikeun biantara. Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajadikeun urang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempat ngiuhan tina hujan, tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting, cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna, Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu di ruksak ku leungeun-leungeun sarakah nu matak jadi teu endah, cobi tinggal di kota-kota tos sesah mendakan sawah, tos jarang aya pancuran. Tos dibangun mol pangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana, Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu ,asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong, reangna sora jangrik jeung recetna sora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan, miceun runtah dina tempatna, kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna. Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan, nu endah taya papadana ku urang keur urang anu urang. Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran

sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya di para ibu. jembar hampura anu diteda aya di para bapa. titi surti sarta ngarti aya di dewan juri. kaendahan oge ilang Mung sakitu anu kapihatur.Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulang Mun lembur tuluy di ruksak Musibah datang. . warido wal inayah Wassalamualaikum Wr. Wb. Ditutup ku du¶a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duanana Pamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah.

ninggang mangsa nu utama. bingah amarwata suta. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. rambutna salambar. ngatik. kaireng katalingeuhan. kahajar ku pangajar. getihna satetes. paamprok jonghok. masyarakatna. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. mengingat. alhamdulillah parantos bade rengse. aya dina kasuksesan. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Kumargi kitu. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. sanes lantung tambuh laku.Paturay tienung kelas 6 SD Assalamualaikum wr. Nu mawi tebih diungsi. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. Ibu guru sekolah seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. sanes ketang tanpa beja. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. tatali paranti warisan ti nini aki. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. agamana. nusa sareng bangsana. mapay lacak anu baheula. khususna kanggo marurangkalih sadayana. dibina. anggang di teang. bingah anu taya hinggana. bingah ka giri-giri. di handap sausap dampal. Bapak sadaya. asa ditonjok ku congcot. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. diatik. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. ambekanana sadami. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. ti luhurna sausap rambut. ku kituna sim kuring sabadana. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. dibimbing. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. . umumna mah kanggo keluargana. Para Ibu Bapak sadayana. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. Para Ibu. bobodoran. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. nagarana. ngabimbing. pamugi ageung sihampuntena. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna.

Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. sugan kiti. Nusa. bema tatakrama. ngaraksa salira. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. asih nu diipuk na jajantung. meureun kieu. nagara. kalayan teu puguh entep seureuhna. anu janten margi dina tata titina. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. ngajaga salira. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. Bangsa sareng Nagara. balabuhna dasar katineung. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral«. mugia janten barokah. masyarakat. sabeunyeureun. ka masyarakat ka Nusa. nagara sareng agama. . hade tata. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. lulus banglus ginuluran. kiwari hidep parantos bade paturay. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. ka ibu rama. iwal ti sisng lantip budi. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. belah pecah lalab rumbah. bagja dunya rawuh akheratna. subaya mibanda nyata. sapu nyere pegat simpay. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. Kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. bangsa. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. tamba mulang ngalongkewang. pileuleuyan-pileuleuyan.Para Ibu Bapak sadaya. sasieureun. nusa sareng bangsa. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. oge dina tata titina. anu disungging dina permadani. jatnika sapapaosna. ka kadang warga. supados ngajirim eusi. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. ka sasama. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. dina tindak tandukna. hade tata. neda jembar hampurana. ka masyarakat. Kumargi kiti Bapak titip. hidep bakal pisah. beber layar poe anyar. Bral geura miang. sing nyaah deudeuh ka salira. hade basa sing nyaah. sarebuk samerang nyamu. deudeuh ka sasama. sing lantip budi. mangkak dina taman katresna. hade basa sing tiasa ngajagi diri. ka kadang warga. taya deui bahasa anu utama. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. tebih tina marganing balai. seueur silung sareng sumbangna. Ujang. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. tanbi lengoh kalempohan. bakal pajah.

. ngajerit diudag seuri Nya ayeuna mah ayeuna..Ayeuna Jeujeur harupat tuluy ngipisan indung suku tuturut peot awak jadi budak waragad teu walakaya geuning teu di kawit teu di pungkas kokojayan dina lantaran sebrot hareudang hiliwir angin ngalengkah numut sarangenge los kaditu los kadieu ngarenghap tuluy hah heh hoh mmm. .

guligahna rasa hamo bisa disidem deui. ku naon salira ngaririhan deui mawa ibun sanajan sakeclak nu nyirungan deui katineung nu ngahaja rek disinglar duh gamparan. .Ibun harepan kamari rundayan katineung rek dipalerkeun bongan mawa eurih nu ngageuri kana ati ngabudalkeun kingkin jeung rambisakna rasa tadi..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful