Ngajaga Kaendahan Lembur

Assalamualaikum Wr. Wb. Mukadimah ( Inalhamdalilah««./ Alhamdulilah Wasalatu Wasalamu«« ) Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu maha suci, sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur, tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur, ngan omat eta umur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisi urang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukur anu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu maha punjul amin ........... Oge sholawat miwah kasalametan mugia dilimpahcurahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor, ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW. Ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi¶it-tabi¶itna, anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana, anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena ti kawit dugika ahir. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panata acara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih keneh calik di bangku SD anu sararae tur harade, Dina danget ieu sim abdi anu teu disangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi, turta tiasa cumarita di payuneun para ibu miwah para bapa, sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdi ngiring lomba, ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dina ngadugikeun biantara. Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajadikeun urang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempat ngiuhan tina hujan, tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting, cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna, Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu di ruksak ku leungeun-leungeun sarakah nu matak jadi teu endah, cobi tinggal di kota-kota tos sesah mendakan sawah, tos jarang aya pancuran. Tos dibangun mol pangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana, Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu ,asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong, reangna sora jangrik jeung recetna sora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan, miceun runtah dina tempatna, kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna. Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan, nu endah taya papadana ku urang keur urang anu urang. Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran

titi surti sarta ngarti aya di dewan juri.sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya di para ibu. jembar hampura anu diteda aya di para bapa. kaendahan oge ilang Mung sakitu anu kapihatur. warido wal inayah Wassalamualaikum Wr.Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulang Mun lembur tuluy di ruksak Musibah datang. . Ditutup ku du¶a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duanana Pamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah. Wb.

sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. Para Ibu. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. . atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. nusa sareng bangsana. masyarakatna. sanes ketang tanpa beja. pamugi ageung sihampuntena. asa ditonjok ku congcot. agamana. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. ngabimbing. mapay lacak anu baheula. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. Bapak sadaya. bobodoran. tatali paranti warisan ti nini aki. umumna mah kanggo keluargana. mengingat. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. bingah anu taya hinggana. kaireng katalingeuhan. ambekanana sadami. diatik. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. Para Ibu Bapak sadayana. Kumargi kitu. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. paamprok jonghok. dibina. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. alhamdulillah parantos bade rengse. bingah amarwata suta. ninggang mangsa nu utama. ngatik. anggang di teang. sanes lantung tambuh laku. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. aya dina kasuksesan. ti luhurna sausap rambut. dibimbing. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. di handap sausap dampal. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. kahajar ku pangajar. Nu mawi tebih diungsi.Paturay tienung kelas 6 SD Assalamualaikum wr. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. Ibu guru sekolah seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. rambutna salambar. khususna kanggo marurangkalih sadayana. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. getihna satetes. ku kituna sim kuring sabadana. bingah ka giri-giri. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. nagarana.

dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. pileuleuyan-pileuleuyan. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. asih nu diipuk na jajantung. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. ka ibu rama. tanbi lengoh kalempohan. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. sugan kiti. bema tatakrama. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. sing nyaah deudeuh ka salira. nagara sareng agama. ka kadang warga.Para Ibu Bapak sadaya. supados ngajirim eusi. ngajaga salira. iwal ti sisng lantip budi. hade tata. sasieureun. ka sasama. mangkak dina taman katresna. hade tata. lulus banglus ginuluran. kalayan teu puguh entep seureuhna. bangsa. kiwari hidep parantos bade paturay. sapu nyere pegat simpay. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. dina tindak tandukna. subaya mibanda nyata. masyarakat. bakal pajah. anu disungging dina permadani. seueur silung sareng sumbangna. ngaraksa salira. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. jatnika sapapaosna. bagja dunya rawuh akheratna. meureun kieu. Bangsa sareng Nagara. tamba mulang ngalongkewang. belah pecah lalab rumbah. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. beber layar poe anyar. oge dina tata titina. hade basa sing nyaah. ka kadang warga. deudeuh ka sasama. Kumargi kiti Bapak titip. nusa sareng bangsa. sabeunyeureun. ka masyarakat. Ujang. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. hidep bakal pisah. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. hade basa sing tiasa ngajagi diri. Bral geura miang. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. sarebuk samerang nyamu. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral«. nagara. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. sing lantip budi. neda jembar hampurana. taya deui bahasa anu utama. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. Kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. Nusa. mugia janten barokah. anu janten margi dina tata titina. . balabuhna dasar katineung. tebih tina marganing balai. ka masyarakat ka Nusa.

Ayeuna Jeujeur harupat tuluy ngipisan indung suku tuturut peot awak jadi budak waragad teu walakaya geuning teu di kawit teu di pungkas kokojayan dina lantaran sebrot hareudang hiliwir angin ngalengkah numut sarangenge los kaditu los kadieu ngarenghap tuluy hah heh hoh mmm. .. ngajerit diudag seuri Nya ayeuna mah ayeuna..

. ku naon salira ngaririhan deui mawa ibun sanajan sakeclak nu nyirungan deui katineung nu ngahaja rek disinglar duh gamparan. guligahna rasa hamo bisa disidem deui.Ibun harepan kamari rundayan katineung rek dipalerkeun bongan mawa eurih nu ngageuri kana ati ngabudalkeun kingkin jeung rambisakna rasa tadi..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful