Ngajaga Kaendahan Lembur

Assalamualaikum Wr. Wb. Mukadimah ( Inalhamdalilah««./ Alhamdulilah Wasalatu Wasalamu«« ) Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu maha suci, sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur, tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur, ngan omat eta umur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisi urang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukur anu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu maha punjul amin ........... Oge sholawat miwah kasalametan mugia dilimpahcurahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor, ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW. Ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi¶it-tabi¶itna, anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana, anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena ti kawit dugika ahir. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panata acara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih keneh calik di bangku SD anu sararae tur harade, Dina danget ieu sim abdi anu teu disangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi, turta tiasa cumarita di payuneun para ibu miwah para bapa, sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdi ngiring lomba, ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dina ngadugikeun biantara. Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajadikeun urang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempat ngiuhan tina hujan, tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting, cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna, Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu di ruksak ku leungeun-leungeun sarakah nu matak jadi teu endah, cobi tinggal di kota-kota tos sesah mendakan sawah, tos jarang aya pancuran. Tos dibangun mol pangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana, Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu ,asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong, reangna sora jangrik jeung recetna sora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan, miceun runtah dina tempatna, kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna. Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan, nu endah taya papadana ku urang keur urang anu urang. Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran

Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulang Mun lembur tuluy di ruksak Musibah datang. Wb. titi surti sarta ngarti aya di dewan juri. kaendahan oge ilang Mung sakitu anu kapihatur. warido wal inayah Wassalamualaikum Wr. jembar hampura anu diteda aya di para bapa. .sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya di para ibu. Ditutup ku du¶a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duanana Pamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah.

menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. mapay lacak anu baheula. anggang di teang. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. mengingat. aya dina kasuksesan. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. Ibu guru sekolah seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. paamprok jonghok. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. ngatik. dibimbing. Para Ibu. bingah anu taya hinggana. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. . bingah ka giri-giri. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. diatik. nagarana. tatali paranti warisan ti nini aki. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. kahajar ku pangajar. sanes lantung tambuh laku. ngabimbing. ambekanana sadami. getihna satetes. sanes ketang tanpa beja. rambutna salambar. ninggang mangsa nu utama. bingah amarwata suta. ti luhurna sausap rambut. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. Para Ibu Bapak sadayana. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. bobodoran.Paturay tienung kelas 6 SD Assalamualaikum wr. alhamdulillah parantos bade rengse. pamugi ageung sihampuntena. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. khususna kanggo marurangkalih sadayana. kaireng katalingeuhan. ku kituna sim kuring sabadana. nusa sareng bangsana. Bapak sadaya. umumna mah kanggo keluargana. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. Nu mawi tebih diungsi. agamana. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. masyarakatna. dibina. di handap sausap dampal. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Kumargi kitu. asa ditonjok ku congcot.

ka masyarakat.Para Ibu Bapak sadaya. oge dina tata titina. mugia janten barokah. belah pecah lalab rumbah. ka masyarakat ka Nusa. hade tata. kalayan teu puguh entep seureuhna. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. supados ngajirim eusi. ngaraksa salira. nusa sareng bangsa. hade tata. hade basa sing tiasa ngajagi diri. sapu nyere pegat simpay. Nusa. Kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. masyarakat. taya deui bahasa anu utama. . Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. iwal ti sisng lantip budi. beber layar poe anyar. ka kadang warga. subaya mibanda nyata. nagara. Kumargi kiti Bapak titip. sugan kiti. mangkak dina taman katresna. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. nagara sareng agama. Ujang. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. sing nyaah deudeuh ka salira. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. tamba mulang ngalongkewang. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. sabeunyeureun. anu disungging dina permadani. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. neda jembar hampurana. bakal pajah. meureun kieu. anu janten margi dina tata titina. ka sasama. sing lantip budi. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. seueur silung sareng sumbangna. lulus banglus ginuluran. hade basa sing nyaah. pileuleuyan-pileuleuyan. tanbi lengoh kalempohan. tebih tina marganing balai. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral«. balabuhna dasar katineung. dina tindak tandukna. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. ngajaga salira. hidep bakal pisah. Bral geura miang. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. sarebuk samerang nyamu. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. bangsa. ka kadang warga. bema tatakrama. Bangsa sareng Nagara. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. kiwari hidep parantos bade paturay. deudeuh ka sasama. jatnika sapapaosna. bagja dunya rawuh akheratna. asih nu diipuk na jajantung. ka ibu rama. sasieureun.

. ngajerit diudag seuri Nya ayeuna mah ayeuna.Ayeuna Jeujeur harupat tuluy ngipisan indung suku tuturut peot awak jadi budak waragad teu walakaya geuning teu di kawit teu di pungkas kokojayan dina lantaran sebrot hareudang hiliwir angin ngalengkah numut sarangenge los kaditu los kadieu ngarenghap tuluy hah heh hoh mmm...

Ibun harepan kamari rundayan katineung rek dipalerkeun bongan mawa eurih nu ngageuri kana ati ngabudalkeun kingkin jeung rambisakna rasa tadi. guligahna rasa hamo bisa disidem deui. ku naon salira ngaririhan deui mawa ibun sanajan sakeclak nu nyirungan deui katineung nu ngahaja rek disinglar duh gamparan.. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.