Ngajaga Kaendahan Lembur

Assalamualaikum Wr. Wb. Mukadimah ( Inalhamdalilah««./ Alhamdulilah Wasalatu Wasalamu«« ) Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu maha suci, sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur, tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur, ngan omat eta umur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisi urang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukur anu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu maha punjul amin ........... Oge sholawat miwah kasalametan mugia dilimpahcurahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor, ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW. Ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi¶it-tabi¶itna, anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana, anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena ti kawit dugika ahir. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panata acara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih keneh calik di bangku SD anu sararae tur harade, Dina danget ieu sim abdi anu teu disangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi, turta tiasa cumarita di payuneun para ibu miwah para bapa, sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdi ngiring lomba, ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dina ngadugikeun biantara. Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajadikeun urang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempat ngiuhan tina hujan, tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting, cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna, Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu di ruksak ku leungeun-leungeun sarakah nu matak jadi teu endah, cobi tinggal di kota-kota tos sesah mendakan sawah, tos jarang aya pancuran. Tos dibangun mol pangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana, Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu ,asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong, reangna sora jangrik jeung recetna sora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan, miceun runtah dina tempatna, kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna. Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan, nu endah taya papadana ku urang keur urang anu urang. Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran

. jembar hampura anu diteda aya di para bapa. kaendahan oge ilang Mung sakitu anu kapihatur. Wb. Ditutup ku du¶a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duanana Pamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah. warido wal inayah Wassalamualaikum Wr.sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya di para ibu.Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulang Mun lembur tuluy di ruksak Musibah datang. titi surti sarta ngarti aya di dewan juri.

wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. sanes lantung tambuh laku. mengingat. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. ngabimbing. tatali paranti warisan ti nini aki. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. ti luhurna sausap rambut. Nu mawi tebih diungsi. ninggang mangsa nu utama. kahajar ku pangajar. pamugi ageung sihampuntena. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. agamana. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. bobodoran. khususna kanggo marurangkalih sadayana. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. nagarana. alhamdulillah parantos bade rengse. bingah ka giri-giri. paamprok jonghok.Paturay tienung kelas 6 SD Assalamualaikum wr. ku kituna sim kuring sabadana. mapay lacak anu baheula. Para Ibu. Kumargi kitu. anggang di teang. masyarakatna. diatik. bingah anu taya hinggana. umumna mah kanggo keluargana. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. ambekanana sadami. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. di handap sausap dampal. Bapak sadaya. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. kaireng katalingeuhan. ngatik. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. bingah amarwata suta. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. sanes ketang tanpa beja. getihna satetes. dibimbing. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. . patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. rambutna salambar. dibina. aya dina kasuksesan. asa ditonjok ku congcot. Para Ibu Bapak sadayana. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. Ibu guru sekolah seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. nusa sareng bangsana.

Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. tanbi lengoh kalempohan. . mugia janten barokah. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. subaya mibanda nyata. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. ka ibu rama.Para Ibu Bapak sadaya. kiwari hidep parantos bade paturay. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. pileuleuyan-pileuleuyan. taya deui bahasa anu utama. iwal ti sisng lantip budi. balabuhna dasar katineung. ngajaga salira. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral«. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. anu janten margi dina tata titina. sapu nyere pegat simpay. belah pecah lalab rumbah. deudeuh ka sasama. hade tata. asih nu diipuk na jajantung. supados ngajirim eusi. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. mangkak dina taman katresna. jatnika sapapaosna. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. bagja dunya rawuh akheratna. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. tamba mulang ngalongkewang. Bral geura miang. neda jembar hampurana. bema tatakrama. bangsa. sasieureun. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. Kumargi kiti Bapak titip. hade basa sing tiasa ngajagi diri. hade basa sing nyaah. dina tindak tandukna. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. ka kadang warga. seueur silung sareng sumbangna. sing lantip budi. Kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. oge dina tata titina. Bangsa sareng Nagara. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. bakal pajah. hidep bakal pisah. nagara. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. ka masyarakat. ka kadang warga. anu disungging dina permadani. sing nyaah deudeuh ka salira. lulus banglus ginuluran. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. ngaraksa salira. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. kalayan teu puguh entep seureuhna. ka sasama. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. sugan kiti. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. hade tata. beber layar poe anyar. meureun kieu. Nusa. nusa sareng bangsa. nagara sareng agama. sabeunyeureun. tebih tina marganing balai. ka masyarakat ka Nusa. sarebuk samerang nyamu. Ujang. masyarakat. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa.

Ayeuna Jeujeur harupat tuluy ngipisan indung suku tuturut peot awak jadi budak waragad teu walakaya geuning teu di kawit teu di pungkas kokojayan dina lantaran sebrot hareudang hiliwir angin ngalengkah numut sarangenge los kaditu los kadieu ngarenghap tuluy hah heh hoh mmm... . ngajerit diudag seuri Nya ayeuna mah ayeuna.

..Ibun harepan kamari rundayan katineung rek dipalerkeun bongan mawa eurih nu ngageuri kana ati ngabudalkeun kingkin jeung rambisakna rasa tadi. ku naon salira ngaririhan deui mawa ibun sanajan sakeclak nu nyirungan deui katineung nu ngahaja rek disinglar duh gamparan. guligahna rasa hamo bisa disidem deui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful