P. 1
Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

|Views: 68|Likes:
Dipublikasikan oleh Irgham Zuhfri

More info:

Published by: Irgham Zuhfri on Mar 01, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

Ngajaga Kaendahan Lembur

Assalamualaikum Wr. Wb. Mukadimah ( Inalhamdalilah««./ Alhamdulilah Wasalatu Wasalamu«« ) Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu maha suci, sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur, tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur, ngan omat eta umur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisi urang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukur anu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu maha punjul amin ........... Oge sholawat miwah kasalametan mugia dilimpahcurahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor, ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW. Ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi¶it-tabi¶itna, anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana, anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena ti kawit dugika ahir. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panata acara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih keneh calik di bangku SD anu sararae tur harade, Dina danget ieu sim abdi anu teu disangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi, turta tiasa cumarita di payuneun para ibu miwah para bapa, sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdi ngiring lomba, ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dina ngadugikeun biantara. Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajadikeun urang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempat ngiuhan tina hujan, tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting, cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna, Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu di ruksak ku leungeun-leungeun sarakah nu matak jadi teu endah, cobi tinggal di kota-kota tos sesah mendakan sawah, tos jarang aya pancuran. Tos dibangun mol pangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana, Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu ,asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong, reangna sora jangrik jeung recetna sora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan, miceun runtah dina tempatna, kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna. Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan, nu endah taya papadana ku urang keur urang anu urang. Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran

jembar hampura anu diteda aya di para bapa. Ditutup ku du¶a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duanana Pamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah. warido wal inayah Wassalamualaikum Wr. . titi surti sarta ngarti aya di dewan juri. kaendahan oge ilang Mung sakitu anu kapihatur.sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya di para ibu. Wb.Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulang Mun lembur tuluy di ruksak Musibah datang.

paamprok jonghok. nagarana.Paturay tienung kelas 6 SD Assalamualaikum wr. agamana. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. bingah amarwata suta. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. rambutna salambar. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. bingah anu taya hinggana. ku kituna sim kuring sabadana. asa ditonjok ku congcot. Para Ibu Bapak sadayana. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. bingah ka giri-giri. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. mengingat. pamugi ageung sihampuntena. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. diatik. Ibu guru sekolah seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. sanes lantung tambuh laku. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. Nu mawi tebih diungsi. kahajar ku pangajar. Kumargi kitu. dibimbing. Para Ibu. aya dina kasuksesan. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. dibina. ngatik. tatali paranti warisan ti nini aki. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. khususna kanggo marurangkalih sadayana. getihna satetes. . ambekanana sadami. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. ti luhurna sausap rambut. ngabimbing. masyarakatna. kaireng katalingeuhan. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. umumna mah kanggo keluargana. di handap sausap dampal. bobodoran. sanes ketang tanpa beja. ninggang mangsa nu utama. nusa sareng bangsana. anggang di teang. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. mapay lacak anu baheula. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. alhamdulillah parantos bade rengse. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. Bapak sadaya. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna.

mangkak dina taman katresna. beber layar poe anyar. neda jembar hampurana. nagara. Kumargi kiti Bapak titip. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. deudeuh ka sasama. ka kadang warga. bangsa. hade tata. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. meureun kieu. belah pecah lalab rumbah. balabuhna dasar katineung. seueur silung sareng sumbangna. dina tindak tandukna. sarebuk samerang nyamu. ngajaga salira. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. taya deui bahasa anu utama. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. oge dina tata titina. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. sing lantip budi. hidep bakal pisah. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. bagja dunya rawuh akheratna. Ujang. ka ibu rama. hade basa sing nyaah. asih nu diipuk na jajantung. pileuleuyan-pileuleuyan. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. sugan kiti. masyarakat. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. subaya mibanda nyata. tanbi lengoh kalempohan. mugia janten barokah. sasieureun. nusa sareng bangsa. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral«.Para Ibu Bapak sadaya. anu janten margi dina tata titina. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. lulus banglus ginuluran. tamba mulang ngalongkewang. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. anu disungging dina permadani. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. ka kadang warga. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. sabeunyeureun. jatnika sapapaosna. bakal pajah. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. nagara sareng agama. ka masyarakat ka Nusa. ngaraksa salira. Kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. ka sasama. kalayan teu puguh entep seureuhna. iwal ti sisng lantip budi. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. Bral geura miang. ka masyarakat. Bangsa sareng Nagara. kiwari hidep parantos bade paturay. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. sapu nyere pegat simpay. hade basa sing tiasa ngajagi diri. sing nyaah deudeuh ka salira. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. . hade tata. tebih tina marganing balai. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. bema tatakrama. Nusa. supados ngajirim eusi.

Ayeuna Jeujeur harupat tuluy ngipisan indung suku tuturut peot awak jadi budak waragad teu walakaya geuning teu di kawit teu di pungkas kokojayan dina lantaran sebrot hareudang hiliwir angin ngalengkah numut sarangenge los kaditu los kadieu ngarenghap tuluy hah heh hoh mmm.. .. ngajerit diudag seuri Nya ayeuna mah ayeuna.

.Ibun harepan kamari rundayan katineung rek dipalerkeun bongan mawa eurih nu ngageuri kana ati ngabudalkeun kingkin jeung rambisakna rasa tadi. ku naon salira ngaririhan deui mawa ibun sanajan sakeclak nu nyirungan deui katineung nu ngahaja rek disinglar duh gamparan. guligahna rasa hamo bisa disidem deui..

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->