P. 1
Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

|Views: 67|Likes:
Dipublikasikan oleh Irgham Zuhfri

More info:

Published by: Irgham Zuhfri on Mar 01, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

Ngajaga Kaendahan Lembur

Assalamualaikum Wr. Wb. Mukadimah ( Inalhamdalilah««./ Alhamdulilah Wasalatu Wasalamu«« ) Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu maha suci, sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur, tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur, ngan omat eta umur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisi urang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukur anu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu maha punjul amin ........... Oge sholawat miwah kasalametan mugia dilimpahcurahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor, ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW. Ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi¶it-tabi¶itna, anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana, anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena ti kawit dugika ahir. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panata acara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih keneh calik di bangku SD anu sararae tur harade, Dina danget ieu sim abdi anu teu disangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi, turta tiasa cumarita di payuneun para ibu miwah para bapa, sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdi ngiring lomba, ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dina ngadugikeun biantara. Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajadikeun urang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempat ngiuhan tina hujan, tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting, cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna, Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu di ruksak ku leungeun-leungeun sarakah nu matak jadi teu endah, cobi tinggal di kota-kota tos sesah mendakan sawah, tos jarang aya pancuran. Tos dibangun mol pangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana, Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu ,asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong, reangna sora jangrik jeung recetna sora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan, miceun runtah dina tempatna, kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna. Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan, nu endah taya papadana ku urang keur urang anu urang. Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran

sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya di para ibu. titi surti sarta ngarti aya di dewan juri. jembar hampura anu diteda aya di para bapa. warido wal inayah Wassalamualaikum Wr. Ditutup ku du¶a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duanana Pamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah.Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulang Mun lembur tuluy di ruksak Musibah datang. . Wb. kaendahan oge ilang Mung sakitu anu kapihatur.

kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. Para Ibu. asa ditonjok ku congcot. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik. ngatik. ngabimbing. diatik. agamana. kahajar ku pangajar. umumna mah kanggo keluargana. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. ti luhurna sausap rambut. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. khususna kanggo marurangkalih sadayana. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Nu mawi tebih diungsi. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. rambutna salambar. tatali paranti warisan ti nini aki. dibimbing. nagarana. ambekanana sadami. Ibu guru sekolah seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. dibina. Kumargi kitu. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. nusa sareng bangsana. bingah ka giri-giri. sanes lantung tambuh laku. kaireng katalingeuhan. bingah amarwata suta. ku kituna sim kuring sabadana.Paturay tienung kelas 6 SD Assalamualaikum wr. bobodoran. Bapak sadaya. pamugi ageung sihampuntena. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. di handap sausap dampal. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. aya dina kasuksesan. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. anggang di teang. ninggang mangsa nu utama. getihna satetes. masyarakatna. alhamdulillah parantos bade rengse. bingah anu taya hinggana. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. . mapay lacak anu baheula. Para Ibu Bapak sadayana. paamprok jonghok. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. mengingat. Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. sanes ketang tanpa beja.

nusa sareng bangsa. ka sasama. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. asih nu diipuk na jajantung. dina tindak tandukna. sasieureun. subaya mibanda nyata. bangsa. anu janten margi dina tata titina. mugia janten barokah. Kumargi kiti Bapak titip. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. bagja dunya rawuh akheratna. tamba mulang ngalongkewang. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. balabuhna dasar katineung. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. kalayan teu puguh entep seureuhna. jatnika sapapaosna. iwal ti sisng lantip budi. anu disungging dina permadani. hade basa sing nyaah. tanbi lengoh kalempohan. supados ngajirim eusi. sabeunyeureun. belah pecah lalab rumbah. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. nagara sareng agama. ngaraksa salira. ka kadang warga. lulus banglus ginuluran. neda jembar hampurana. oge dina tata titina. taya deui bahasa anu utama. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. bakal pajah. pileuleuyan-pileuleuyan. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. meureun kieu. Ujang. seueur silung sareng sumbangna. Kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. deudeuh ka sasama. ka ibu rama. Bral geura miang. hade tata.Para Ibu Bapak sadaya. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral«. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. sugan kiti. mangkak dina taman katresna. beber layar poe anyar. ka masyarakat ka Nusa. hidep bakal pisah. sapu nyere pegat simpay. hade tata. . tebih tina marganing balai. sarebuk samerang nyamu. bema tatakrama. masyarakat. Bangsa sareng Nagara. Nusa. ka masyarakat. hade basa sing tiasa ngajagi diri. sing nyaah deudeuh ka salira. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. sing lantip budi. nagara. ngajaga salira. kiwari hidep parantos bade paturay. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh. ka kadang warga. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana.

ngajerit diudag seuri Nya ayeuna mah ayeuna..Ayeuna Jeujeur harupat tuluy ngipisan indung suku tuturut peot awak jadi budak waragad teu walakaya geuning teu di kawit teu di pungkas kokojayan dina lantaran sebrot hareudang hiliwir angin ngalengkah numut sarangenge los kaditu los kadieu ngarenghap tuluy hah heh hoh mmm. ..

guligahna rasa hamo bisa disidem deui.Ibun harepan kamari rundayan katineung rek dipalerkeun bongan mawa eurih nu ngageuri kana ati ngabudalkeun kingkin jeung rambisakna rasa tadi. ku naon salira ngaririhan deui mawa ibun sanajan sakeclak nu nyirungan deui katineung nu ngahaja rek disinglar duh gamparan. ..

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->