Anda di halaman 1dari 9

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents

Expanded Features Unlimited Pages

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents
SENARAI DOKUMEN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012
Bil 1. Mata Pelajaran Science Dokumen Assessment Guide : Science Practical Work Assessment (PEKA) Penilaian Menengah Rendah (PMR) mulai 2007

Expanded Features Unlimited Pages

Lampiran 1

2.

Sejarah

Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah mulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Sejarah Kertas 2 Februari hingga Julai Kerja Kursus Sejarah Penilaian Menengah Rendah 2011 Februari hingga Julai

3.

Geografi

Panduan Kajian Geografi Tempatan mulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Geografi Kertas 2 Februari hingga Julai Kerja Kursus Geografi Penilaian Menengah Rendah 2011 dan Panduan Penskoran Kertas 2 Februari hingga Julai

4.

Kemahiran Hidup Bersepadu (Rujuk Lampiran 3)

Dokumen Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal (76/2) mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga (77/2) mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian (78/2) mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) mulai PMR 2008

5.

Bahasa Arab

6.

Pendidikan Islam

Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah Bahasa Arab mulai PMR 2010. Markah calon Tingkatan 3 tahun 2012 akan diambil dari modul 1 (2010), modul 2 (2011) dan modul 3 (2012) Format Pentaksiran Pendidikan Islam mulai PMR 2005 yang mengandungi : Panduan Penilaian Ujian Tilawah & Hafazan (Pendidikan Islam (45/2) Panduan Pemerhatian Adab dan Akhlak Islamiah Pendidikan Islam (45/2)

Panduan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Islam 7. 8. 9. Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Kesenian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Format Pentaksiran Kesenian mulai Tahun 2007

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents

Expanded Features Unlimited Pages

Lampiran 2

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SCIENCE, SEJARAH, GEOGRAFI, KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU, BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012

Bil

Perkara

Tarikh 1 Februari 30 Julai 1 15 Ogos

Tindakan Sekolah Sekolah

1. Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2. Kemasukan markah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) secara atas talian

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents
JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN KESENIAN (SEKOLAH SENI SAHAJA) PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Bil 1. Perkara Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tarikh 1 Februari 30 Julai

Expanded Features Unlimited Pages

Lampiran 3

Tindakan Sekolah

Kemasukan markah Pentaksiran Pendidikan Kesenian menggunakan aplikasi Kerja 2. Kursus Pendidikan Kesenian secara atas talian

1 15 Ogos

Sekolah

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

Expanded Features Unlimited Pages

Lampiran 4

1. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu hendaklah merujuk jadual berikut :Bil 1 Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Dokumen Rujukan Dokumen Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal (76/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga (77/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian (78/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) Mulai PMR 2008

3 4

2. Semua calon yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Tingkatan 1, 2 dan 3 hendaklah melaksanakan PBS berdasarkan mata pelajaran yang dipilih. 3. Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PBS. 4. Pelaksanaan PBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012

5. PBS Kemahiran Hidup Bersepadu adalah berdasarkan empat (4) modul. Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan 2012 Tingkatan 1 Modul 1 (2010) Tingkatan 2 Modul 2 Modul 3 (2011) (2011) Tingkatan 3 Modul 4 (2012)

6. Pengendalian markah PBS Kemahiran Hidup Bersepadu

Click Here & Upgrade

PDF Complete6.1

Documents

Expanded Features Unlimited Pages

Jadual berikut menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun peperiksaan.


Tahun Peperiksaan 2012 Modul 1 10 % Modul 2 10 % Modul 3 10 % Modul 4 10%

6.2 Jumlah skor akan dilapor dan dihantar ke Lembaga Peperiksaan. 6.3 Borang Pentaksiran Individu dan satu salinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA ARAB 1.

Expanded Features Unlimited Pages

Lampiran 5

Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bagi mata pelajaran Bahasa Arab hendaklah merujuk jadual berikut :-

Bil 1

Mata Pelajaran Bahasa Arab

Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab (31/2)

2.

Semua calon yang mengambil mata pelajaran Bahasa Arab di Tingkatan 1, 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan PLBS. Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PLBS. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012

3.

4.

5.

PLBS Bahasa Arab (31/2) adalah berdasarkan tiga (3) modul. Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:-

Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul 1 (2010) Tingkatan 2 Modul 2 (2011) Tingkatan 3 Modul 3 (2012)

2012

6. Pengendalian markah PLBS Bahasa Arab (31/2) 6.1 Jadual berikut peperiksaan.
Tahun Peperiksaan 2012

menunjukkan

peruntukan

markah

berdasarkan

tahun

Modul 1 20 markah

Modul 2 20 markah

Modul 3 20 markah

6.2 Jumlah markah (60 markah) sahaja yang dilaporkan untuk dihantar ke Lembaga Peperiksaan. 6.3 Borang Pentaksiran Individu dan satu salinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS 1.

Expanded Features Unlimited Pages

Lampiran 6

Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris hendaklah merujuk jadual berikut :-

Bil 1

Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tingkatan 1 Tingkatan 3 Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tingkatan 1 Tingkatan 3

Bahasa Inggeris

2.

Semua murid Tingkatan 1, 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan PLBS mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PLBS. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Disember 2012

3.

4.

6.

PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah berdasarkan Lima (5) modul pada setiap tingkatan. Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul 1- 5 (2010) Tingkatan 2 Modul 1- 5 (2011) Tingkatan 3 Modul 1- 5 (2012)

2012

Click Here & Upgrade

PDF 7. Complete

Documents

Pengendalian skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Expanded Features Unlimited Pages

Jadual berikut menunjukkan peruntukan skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.Skor murid yang dilaporkan hendaklah disimpan oleh sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.

Peringkat Pencapaian
1.

Konstruk Tatabahasa dan kosa kata

Kriteria/ Keterangan Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul mengikut konteks Sebutan betul, jelas dan tepat. Kebanyakkan intonasi dan nada betul penutur jati. Keseluruhan pengucapan fasih, lancar dan bermakna Pengucapan yang beradab dan sesuai dengan situasi Bahasa gramatis masih penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul mengikut konteks Sebutan masih betul, masih jelas dan tepat. Kebanyakkan intonasi dan nada masih betul. Keseluruhan pengucapan masih fasih, masih lancar dan masih bermakna Pengucapan masih beradab dan masih sesuai dangan situasi Bahasa kurang gramatis, penggunaan Perkataan dan kosa kata kurang tepat dan kurang betul dan kadangkala salah Kebanyakan sebutan kurang jelas dan tepat Serta intonasi dan nada ada kalanya tidak betul. Keseluruhan pengucapan fasih, lancar dan bermakna Pengucapan keseluruhan beradab dan kurang sesuai dangan situasi

2.

A
3. 4.

Sebutan, intonasi dan nada Fasih dan bermakna Bertatasusila

1. Tatabahasa dan kosa kata

2. Sebutan, intonasi dan nada

3. Fasih dan bermakna 4. Bertatasusila 1. Tatabahasa dan kosa kata

2. Sebutan, intonasi dan nada

3. Fasih dan bermakna 4. Bertatasusila 1. Tatabahasa dan kosa kata D 2. Sebutan, intonasi dan nada 3. Fasih dan bermakna

Keseluruhan persembahan calon menggambarkan ketidakcekapan berbahasa