Anda di halaman 1dari 5

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Budaya Dan Pembelajaran (Culture and Learning) EDU 3106 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris Tiada Pertama / Kedua

1. Menjelaskan konsep budaya dan kepelbagaian kelompok di


2. 3. 4. 5. 6. 7. Malaysia. Menghuraikan konsep ketaksamaan peluang pendidikan Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pengajaran- pembelajaran. Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya. Mahir berkomunikasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok. Menangani isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik darjah. Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya.

Sinopsis

Kursus ini merangkumi aspek sosio-budaya pelbagai kelompok di Malaysia; gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiran berkomunikasi; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia; learning styles based on different multicultural aspects; communications skills; multicultural relationship skills and issues.

Tajuk 1.

Kandungan Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia. Pengertian dan konsep budaya serta kepelbagaian kelompok Jenis dan demografi kelompok

Jam 4

2.

Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya. Bangsa Struktur masyarakat/ kelas sosial Kepercayaan Bahasa Adat resam

Jantina (gender)
3. Implikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya Guru Murid Sekolah 4. Kurikulum tersirat Ketaksamaan Peluang Pendidikan Kelas sosial Jantina Kumpulan minoriti Murid berkeperluan khas (exceptional students) Isu-isu ketaksamaan peluang pendidikan - Orang Asli - Indigenous - Pedalaman 15 6 4

5.

Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya Pengurusan persekitaran fizikal Pengurusan persekitaran sosio-emosi Perhubungan antara kelompok ethnik Pengurusan pengajaran dan pembelajaran

Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian


kelompok (Cultural and indigenous relevant

pedagogy) Pedagogi kelas bercantum Sosiolinguistik

Penilaian berasaskan budaya (Culturally


responsive assessment) 6. Kemahiran Komunikasi Guru

Lisan dan bukan lisan


Laras bahasa 7. Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya Merancang dan melaksanakan pelan tindakan - Orang Asli - Indigenous - Pedalaman JUMLAH Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan 45 (50%) (50%) 6

Rujukan Asas

Asma Abdullah & Pedersen,P.B.(2003). Understanding multicultural Malaysia:Delights,puzzles and irritations. KL: Pearson Educational Sdn. Bhd.

Bennette,C.I.(2006).Comprehensive multicultural education:Theory and practice.(6th ed.) Needham,MA:Allyn & Bacon.


Davis,B.M.(2006).How to teach students who dont look like you:Culturally relevant teaching strategies. CA:Corwin Press. Syed Ismail Bin Syed Mustafa & Ahmad Subki Maskon. (2010) Budaya Dan Pembelajaran Rujukan Tambahan Dunn,R.S & Dunn,R.,Griggs,S.A.(2000). Practical approaches to using learning styles in higher education. Westport:Bergin & Garvey. Good,T.L. & Brophy,J.E.(1997). Looking in classrooms. New York:Addison-Wesley Educational Pub. Marshall,P.L.(2002).Cultural diversity in our schools. Belmont,CA.:Wadsworth Publishing Company. Nieto,S.(2002).Language,culture and teaching:Critical perspective for a new century.New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates. Pang,V.C.(2001).Multicultural education:A caringcentered,reflective approach.Boston:McGraw Hill. Sharifah Md. Nor(2000). Keberkesanan sekolah:Satu perspektif sosiologi. Serdang:Universiti Putra Malaysia. Woolfolk,A.E.(2004).Educational psychology, (9th ed). New Jersey :Prentice Hall.