Anda di halaman 1dari 4

ANG KATANGIAN NG ISANG KRISTIYANO

Eph 4:1-7 (1) Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, (2) na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga, na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig; (3) na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. (4) May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, (5) isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, (6) isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. (7) Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Cristo.

ANG UNANG TATLONG TALATA NG EFESO 4 AY NAGTUTURO SA ATIN NG LIMANG BAGAY PATUNGKOL SA PANANAMPALATAYANG KRISTIYANO.
Eph 4:1-3 (1) Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, (2) na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga, na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig; (3) na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Eph 4:1-3 (1) I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, (2) With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love; (3) Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.

1. UNA, AT NANGUNGUNA SA LAHAT, MAY KAPAKUMBABAAN O KABABAANG-LOOB. LOWLINESS (KAPAKUMBABAAN) G5012, , , tap-i-nof-ros-oo'-nay STRONG: From a compound of G5011 and the base of G5424; humiliation of mind, that is, modesty: - humbleness of mind, humility (of mind), lowliness (of mind). Thayer Definition: 1) v g mbl f lf 2) d f (m l) l l 3) modesty, humility, lowliness of mind Part of Speech: noun feminine A R l d W d by T y /S g N mb : from a compound of G5011 and the base of G5424 Citing in TDNT: 8:1, 1152 a. ANG KAPAKUMBABAAN NG ISANG KRISTIYANO AY NAGMUMULA SA KANYANG KAALAMAN SA SARILI. b. ANG KAPAKUMBABAAN NG ISANG KRISTIYANO AY NAGMUMULA SA PAGTATAKDA NG KANYANG BUHAY SA TABI NG BUHAY NI KRISTO AT SA LIWANAG NG PANGANGAILANGAN NG DIYOS. c. ANG KAPAKUMBABAAN NG ISANG KRISTIYANO AY NAGMUMULA SA KAMALAYAN NG ATING SARILI BILANG MGA NILIKHA NG DIYOS.

KATANGIAN

Page 1 of 4

2. ANG IKALAWANG NG MGA DAKILANG KATANGIAN NG KRISTIYANO AY ISINALIN NG BILANG KAAMUAN O KAHINAHUNAN. MEEKNESS (KAAMUAN) G4236, , prah-ot'-ace STRONG: From G4235; gentleness; by implication humility: - meekness. Thayer Definition: 1) gentleness, mildness, meekness Part of Speech: noun feminine A R l d W d by T y /S g N mb : from G4235 a. ANG ISANG TAONG MAAMO AY LAGING GALIT SA TAMANG PANAHON AT HINDI NA GALIT SA MALING ORAS O ANG TAONG NAGAGALIT SA MGA KAMALIANG GINAGAWA SA IBA AT ANG PAGPAPAHIHIRAP SA IBA, NGUNIT HINDI KAILANMAN NAGAGALIT SA MGA KAMALIAN GINAGAWA SA KANYA AT MGA PAGHAHAMAK O PANG-AALIPUSTA SA KANYA. b. ANG ISANG TAONG MAAMO AY MAY PERPEKTONG PAGKONTROL SA KANYANG KALIKASAN AT DAMDAMIN O PALAGIANG NAGPAPASAKOP SA KALOOBAN NG DIYOS.

3. ANG IKATLONG DAKILANG KALIDAD NG MGA KRISTIYANO AY TINAWAG NA PAGTITIYAGA O PASENSIYA. LONGSUFFERING (PAGTITIYAGA) G3115, Makrothumia, mak-roth-oo-mee'-ah STRONG: From the same as G3116; longanimity, that is, (objectively) forbearance or (subjectively) fortitude: longsuffering, patience. Thayer Definition: 1) patience, endurance, constancy, steadfastness, perseverance 2) patience, forbearance, longsuffering, slowness in avenging wrongs Part of Speech: noun feminine A R l d W d by T y /S g N mb : from the same as G3116 Citing in TDNT: 4:374, 550 a. ANG KRISTIYANONG PAGTITIYAGA AY ANG ESPIRITU NA HINDI KAILANMAN UMAAMIN NG PAGKATALO, NA KUNG SAAN AY HINDI NASIRA SA PAMAMAGITAN NG ANUMANG SAKUNA O PAGHIHIRAP, O SA PAMAMAGITAN NG ANUMANG PAGKABIGO O PAGKASIRA NG LOOB, NGUNIT NA NAGPATULOY HANGGANG SA DULO. b. ANG KRISTIYANONG PAGTITIYAGA AY ANG ESPIRITU NA MAY KAKAYAHANG TUMANGGAP NG PANGIINSULTO AT PINSALA SA KATAWAN NANG WALANG KAPAITAN AT WALANG REKLAMO. ITO AY ANG ESPIRITU NA MAAARING MAGDUSA SA MGA HINDI KASIYA-SIYANG MGA TAO NA MAY MAPAGBIBIGAY AT SA MGA TAONG MANLILINLANG O MGA LUKU-LOKU NA WALANG PAGKAGALIT O PAGKAINIS.

KATANGIAN

Page 2 of 4

4. ANG IKA-APAT NA DAKILANG KALIDAD NG KRISTIYANO AY PAG-IBIG. LOVE (PAG-IBIG) G26, g ag-ah'-pay STRONG: From G25; love, that is, affection or benevolence; specifically (plural) a love feast: - (feast of) charity ([-ably]), dear, love. Thayer Definition: 1) brotherly love, affection, good will, love, benevolence 2) love feasts Part of Speech: noun feminine A R l d W d by T y /S g N mb : from G25 Citing in TDNT: 1:21, 5 SA GRIYEGO AY MAYROONG APAT NA KAHULUGAN ANG PAG-IBIG: a. EROS NA NAMAMAGITAN SA ISANG LALAKI AT BABAE NA MAY KASAMANG SEKSWAL NA PAGNANASA. b. PHILIA NA NAMAMAGITAN SA MGA MALALAPIT SA BAWAT ISA. c. STORGE NA NAMAMAGITAN SA MGA MIYEMBRO NG ISANG PAMILYA. d. AGAPE NA NAMAMAGITAN SA BAWAT TAO NA ANG KAISIPAN AT PUSO AY NAG-UUDYOK SA ISANG KRISTIYANO NA HINDI KAILANMAN TUMINGIN SA ANUMANG KAPAITAN, HINDI KAILANMAN SA TUMINGIN SA ANUMANG PAGNANAIS PARA SA PAGHIHIGANTI, NGUNIT LAGING TUMITINGIN O NAGNANAIS NG PINAKAMATAAS NA KABUTIHAN NG BAWAT TAO KAHIT NA SINO PA SIYA.

5. ANG MGA APAT NA DAKILANG KATANGIAN NG BUHAY KRISTIYANO - KABABAANG-LOOB, KAHINAHUNAN, PASENSIYA, PAG-IBIG AY NAGBIBIGAY O NAGBUBUNGA NG IKALIMANG KATANGIAN AT ITO AY KAPAYAPAAN. PEACE (KAPAYAPAAN) G1515, , , i-rah'-nay STRONG: Probably from a primary verb (to join); peace (literally or figuratively); by implication prosperity: - one, peace, quietness, rest, + set at one again. Thayer Definition: 1) a state of national tranquillity 1a) exemption from the rage and havoc of war 2) peace between individuals, i.e. harmony, concord 3) security, safety, prosperity, felicity, (because peace and harmony make and keep things safe and prosperous) 4) f M ace 4a) the way that leads to peace (salvation) 5) of Christianity, the tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God and content with its earthly lot, of whatsoever sort that is 6) the blessed state of devout and upright men after death Part of Speech: noun feminine A Related Word by Thayers/Strongs Number: probably from a primary verb eiro (to join) Citing in TDNT: 2:400, 207 ANG KAPAYAPAAN AY ANG TAMANG RELASYON SA PAGITAN NG TAO AT MGA TAO.

KATANGIAN

Page 3 of 4

ANG SUMUNOD NA TATLONG TALATA NG EFESO AY NAGTUTURO SA BATAYAN NG PAGKAKAISA.


Eph 4:4-6 (4) May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, (5) isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, (6) isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. MAY ISANG KATAWAN, ANG IGLESIYA. MAY ISANG ESPIRITU, ANG BANAL NA ESPIRITU. MAY ISANG PAG-ASA, ANG PAG-KATAWAG BILANG MGA KRISTIYANO. MAY ISANG PANGINOON, ANG PANGINOONG JESU-CRISTO. MAY ISANG PANANAMPALATAYA, ANG PANANAMPALATAYA SA MABUTING BALITA NG KALIGTASAN. MAY ISANG BAUTISMO, ANG BAUTISMO SA KATAWAN NI CRISTO. MAY ISANG DIYOS, ANG ATING DIYOS AMA, DIYOS ANAK AT DIYOS ESPIRITU SANTO.

KATANGIAN

Page 4 of 4