Tugas Basa Bali

Nama : Alfadya Dhanu No : 02 Kelas : XII IPA 2

SESONGGAN
Lelipi ngalih gegitik : Sakadi anak sane corah nuturang dewek ipun mamaling ring arep polisi sinah ipun katangkep raris kahukum sapuntul-puntulan besine, yen sangih lakar mangan : Yadinamunapi nambet anake yening sampun pageh-puguh malajah kasuen-suen janten taler ipun uning Ngentungang uyah ka pasih : Ngedengang wiadin nuturang kabisan ring ajeng anake sane wikan Ngrebutin balung tanpa isi : Takut ngetel payu makebyos : Sakadi anak sane ajerih nelasang prabeya akidik, pamuput ipun nelasang prabeya akeh Ada andus ada apine : Yening wenten orti ala wiadin ayu, sinah wenten sane jati diastun ipun kidik Gede kayune gede papane : ageng pakaryan wiadin pangkat anake, janten ageng taler pikolinipun Kamus majalan : Kaucapang ring anak sane pradnyan tur sampun weruh ring makudangkudang basa Ngebug yeh di panene : Ngawe paon ring pasemetonan pamuput taler ipun pacing keni Ngentungang blakas matali : Sakadi anak sane palas makurenan, sakewanten during sah palasipune

SESENGGAKAN
Buka linuhe, ngidup-ngidupang awak : Sakadi anak sane ndiri ngutsahanayang awak nenten wenten anak sane nulungin Buka nyepeg yehe, tusing dadi pegat : Sakadi anak nenten mresidayang pacing pegat mapianak diastun magenah doh Buka siape sambehin injin, kilang kileng : Sakadi anak sane nambet yan kenken ngambil napi-napi ipun kilang-kileng Buka batun buluane, mamesik : Kaucapang sakadi anak sane nenten madue nyama wiadin timpal, wantah ipun padidiana Buka jangkrike galak di bungut : Sakadi anak sane galak diomong, kawenten nenten purun nglaksanayang Buka lindunge uyahin blangsah : Sakadi anak sane uyang paling nenten uning-uning nongos Buka bucicane ujunan nguci : Sakadi anak sane ngucekcak ngomong nenten karwan tuktuk bongkol ipun Buka ulungin durene nyaputin iba : Sakadi anak sane nyaga dewek mangda nenten kasenggelan timpal Buka ngenjekin ikut cicinge balik nyaplok : Sakadi I bapa ngenken I pianak ngrereh napinapi raris I pianak mabalik ngenken bapanipune ngrereh punika Buka macane nakutin lawat : Sakadi anak sane marasa ring dewekipune iwang wiadin corah, setata ipun merasa congah wiadin takut tur kabilbil

SLOKA

Buka slokane kengkenang nekepin andus ? Buka slokane musuh wenang linyokin : Satrune sane pacang nyengkalen ragane, dados linyokin mangda ragane rahayu Buka slokane demen mplalian api eda takut kebus ! : Yening purun ngambil pakaryan sane ageng tur abot, sampunang ajerih pacang manggihin pakewuh Buka slokane gede ombak gede angin : ageng pikalih utawi asil anake janten ageng taler panelasanipun Buka slokane nundunin macan pules : Sakadi anak sane nantangin musuh sane sampun nengil Buka slokane dija ada Galungan buung: nenten wenten anak jaga wangda ngrereh pangupajiwa Buka slokane anak baduda makeneh madanin garuda : Sakadi anak tiwas mamanah jaga nandinginanak sugih Buka slokane pianakan-pianakan ketimun suba emed daara : Saking alit antuka ngubuhin ri sampunekelih raris anggena kurenan Buka slokane siap mataluh di jinenge : kaucapang ring anake sane polih genah ringring gemuhe Buka slokane tusing ada lemete elung : anake sane darma tur uning ngalah sinah pacang manggih rahajeng

SESAWANGAN
Susune nyangkih kadi nyuh gading kembar Gigine putih Tayungane buka busunge amputang, tayungan sane lemuh Betekan batisne meling padi Sledetane galak Rambute kadi gulem ngemuh ujan Suarane jangih luir sunarine tempuh angin Pipine waluya kadi duren ajuring Rupane ayu tan pendah kadi deling kencana Ragane luir minangsi

PEPINDAN
Mai ia nuke anyud : Isitne : Jerijine rurus musuh bakung Alisne nyuarit kadi don intaran Pamulune nyandat gading Cokore mudak sinungsang Kupinge nyangga sekar Kukune mamapah biu Gigine matun sumangka

Cunguhne manyambu rakta

BEBLADBADAN
Madamar di pangkung : a) b) Makamen di sunduk : a) b) Mablauk ngindang : a) b) Matanah pasih : a) Bias b) Biasa Majempong bebek : a) Jambul b) Ngambul Ketimun pait : a) Paya b) Semaya Mabuah kelor : a) Klentang b) Klentangin Madasar nasi : a) Entip b) Ngintip Matembok di carik : a) Unduk b) Pundukan Panak cicing : a) Kuluk b) Nguluk-nguluk

CECIMPEDAN
Apa ke anak cenik maid cacing ? Jaum misi benang Padik apa cekung kajengitin ? Pusuh biu Apa ke jangkrik ngecik di duur gununge ? Anak macukur Padik apa anak cenik ngemu getih ? Klepon Padik apa madaar acepok wareg sesai ? Galeng Kedeng bun nrutdut puwuh ? Gangsing Muncukne puun, bongkolne belus ? Roko Suah slekung nglangkahi gumi ? Bulan Medil tanah kena cunguh ? Entut Silak siluk sinagel sinapeng ? Ketipat

CECANGKRIMAN
Dratdat-drutdut, bingah-binguh liwat inguh, nyumbil sisin pagehan, pedidi sing dadi ngranjing, nene catur, nyamane suba di tengah Lantang lusuh, pelitan anggut-anggut, yening suba telah, celepang kantuk ka bongkol, enduk layu, di padange maplisahan

Kaki pucung, awak bunter maretungtung, basange anginan, asing paek ya ninjakin, uber kepung, I kaki incang-incangan Baong pucung, ejit tengging purus tirus, capile mogarang, asing nyekuk ngajengitin, cening bagus, banggi makucar-kaciran Mentul-mentul, ancuk beneng ane mentul, bulune paslawir, pesu iyeh kepres-kepres, bone bengu, liu anake nyaratang Meme ayu, makamen sitsit a kencrung, ada manyeropen, adangemaang, nyilih, jani payu, mangigel jitne ngenah Berag landung, indeng-indeng di alas agung, panake koryak-koryak, di kayune ya padingkrik, basang pelung, tendase majajambulan Jalan buntu, tan masepak nolor terus, nyen makeneh menta, apang elahan agigis, musti blenggu, majalan ditu magaang Ia majujuk, katumbak enu majujukane numbak ebah, lautngandang ngulintik, bes kadurus pangencele mametelang Dini ditu, bikase sai katepuk, manyama ya patpat, dikalane ingkup nunggil, dadi pesu, gunannyane ngawe liang

WEWANGSALAN
Buangit kaligangsa, Magae lengit ngamah gasa Jero de jero luh, Suba gede ada ngaluh Tain belek tain blenget, Suba jelek mara inget Meng wadah kisa, Be bebek be guling, Busan kedek jani ngeling Delem sangut mredan tualen, Medem bangun ngamah dogen Dija kacang ditu komak, Dija pajang ditu jemak Masuksuk ngaba pales, Bilang masuk kereng pules Rempeyek kacang ijo, Yadin jelek masih kanggo Idup kedele mati kacang, Idup jele mati sayang

PEPARIKAN
Kedis curik niggahin gajah, ada nolih ia makeber Gadang-gadang buah bunine, pici-pici mawadah tapis Bungan tuwung bungan maduri, meli biu di peken petang Be curik mabasa manis, bungkung pendok sedeng di tujuh,

Bajang kenyungne manis, selat tembok makita nyujuh Kroncongan beten umah, panggul tingklik mapurada Ngae jaja misi duren, ngaba esok ya mapaid, Kaden saja ya wanen, ada ngrosok ya malaib Meli baju di blingbing, sesayute di banjar Jawa, Beli laju masesimbing, yan sautin dadi dawa Meli jukut aji lima, meli tabia ane lalah, Tiang takut mlali kema, nyai suba ada ngelah Meli kacang aji relima, meli udang aji papitu, Yadin tiang tuara kema, keneh tiang suba ditu Ada badil ada kemong, kemong bolong padi jae, Eda jail ngadu omong, omong kosong dadi gae

RAOS NGEMPELIN
Ento nasi di payuke sinduk daar a) sinduk nasine lantang daar b) daar sinduke Dija palungane mangkin ? a) Jaga lunga b) Pangamahan bawi Yen ngae arja, tiang ja ngaluhin a) Dadi galuh b) Ngaluhin + juru aluh Eda timpuhina yehe di gebehe a) Malih dagingin toya b) Negakin sambilang matimpuh Ken silih pise, nyanan punyan nyuh tiange gisi a) Dadi gagedan b) Jemak gisi dogen Damar bedauh mati kanginan a) Genah ipun bedangin b) Tempuh angin Napi kalih ditu ? a) Dadua b) Ka alih Ipuan ia teke ugane dibi ia hilang a) Dugasne b) Ugan sampi Dija anake mandus ? a) Masiram b) Kena andus Beh raab umahe seng a) Songgeng b) Raab aji seng

CECANGKITAN
Kapal melabuh madelod, ngenah ba dajanne : Yening cingakin kapale saking kaler, sinah sisin kapale balerne sane kanten Apa ne kolongane using dadi gelekang : Kolongane sinah nenten dados gelekang, kewanten yening ajeng-ajengan janten dados gelekang Ia gelem kone , antudne sing dadi jalananga : Yening entude sinah nenten dados jalanang, sane kajalanang batis, boya ja entud Di carike padange sing dadi arit : a) Padange sinah nenten sida dados arit b) Yening padange abas antuk arit janten dados To pianak suba bajang enu masih manyonyo : a) Makejang anak bajang madue nyonyo b) Suba kelih enu ngidih nyonyo Anake negen tumbak tusing dadi : a) Yening anake rikala negen napi-napi raris tumbak, janten nenten dados b) Kewanten yening anak makta tumbak tegena punika dados Rumus hitungane makejang sukeh, nanging jalanne makejang tawang : a) Yening rumus hitungane wiakti sulit b) Kewanten jalanne sami kauningin, yening jalan hitungane nenten kauningin Tiang suba lepas uli sekolah : Ipun nglepasin sekolah artine nenten masekolah Kompek matali gandek : Yening kompeke sane matali nika mawasta gandek Dini tusing tae nada ujan angin : Wantah wenten ujan toya boya ja ujan angina

SESIMBING
Bes tegeh baan negak, di ulunge baonge elung : Sakadi anake polih pangkat tegeh, raris nyeled pipis utawi korupsi, ipun katara raris kausanayang makarya tur ipun salah maukum Amongken ja tegeh badudane makeber, di ulungne masih ka taine : Yadin amunapi ageng anake polih kabagian, yening sampun ganti surud kasadianipun, taler ipun mawali tiwas sakadi kuna Aeng san semunne nyukcuk langit : Kaucapang ring anake sane sombong Nah keto ba, tegehan buin menek ! Memeh bagusne, pangkuda suba manjus Gus ? Sadueg-dued semale makecos, pasti taen ulung : Asapunapi je ririh anake, pasti ipun taen iwang utawi salah

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.