Anda di halaman 1dari 64

Pengantar

egala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada sang Nabi Junjungan Semesta, Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Amma badu. Bulan Maulid telah tiba, mengingatkan kita kembali pada hari kelahiran Sang Cahaya dan Rahmat bagi Semesta, Nabi Muhammad SAW. Senin 12 bulan Rabiul Awwal, 1437 tahun lalu, Makkah bercahaya kilau-kemilau menyambut kelahirannya. Muhammad, sang kekasih Allah, belaian tangannya menenteramkan anak-anak yatim, kemurahan hatinya menyalakan obor kehidupan janda-janda miskin, dan ajarannya memuliakan dalam kebersahajaan. Semesta raya memanjatkan doa, mengucap salam, dan memohonkan kasih Allah baginya. Bahkan Sang Pencipta sendiri mengucapkan shalawat dan salam kepadanya. Pada edisi Maulid ini, alKisah menurunkan lagi salah satu Maulid ternama, Maulid Ad-Dibai, yang disusun seorang ulama besar, Imam Abdurrahman Ad-Dibai asySyaibani. Maulid Ad-Dibai, atau biasa disingkat Maulid Diba, adalah Maulid yang sangat populer di kalangan umat Islam Indonesia, terutama kalangan pesantren. Di kalangan habaib dan muhibbin, Maulid Diba juga mempunyai peminat yang tidak sedikit. Di Bekasi, misalnya, pembacaan Maulid Diba secara rutin dilakukan oleh Habib Ali bin Saleh Alathas. Bahkan belakangan nama beliau sangat identik dengan Maulid Diba. Karena itu pula, berbarengan dengan bonus Maulid Diba tertulis, pada edisi ini alKisah juga menurunkan bonus VCD pembacaan Maulid Diba oleh Habib Ali bin Saleh Alatas dan putranya, Habib Abdullah bin Ali Alatas.

MAULID AD-DIBAI.p65

2/14/2007, 4:15 PM

Yang perlu diperhatikan, beberapa Maulid, termasuk Maulid Diba, tidak mempunyai qashidah mahallul qiyam sendiri. Sehingga dalam pembacaannya sering menggunakan qashidah mahallul qiyam dari Maulid-maulid lain, seperti Simthud Durar, Barzanji, dan lain-lain. Selain itu, untuk menyingkat waktu, dalam pembacaan Maulid rutin, bukan istimewa seperti dalam peringatan tertentu, biasanya tidak semua bagian Maulid Diba dibaca. Maka, jika Anda bandingkan, dalam bonus Maulid Diba kali ini ada beberapa bagian dalam buku yang sengaja tidak dibacakan di VCD. Dengan menurunkan bonus buku dan VCD Maulid Ad-Dibai, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang gembira atas kelahiran Baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan gembira dengan kelahiran Nabi adalah sebagian tanda keshalihan hidup di dunia dan isyarat keselamatan hidup di akhirat. Sebagaimana diriwayatkan Al-Hakim, dari Tsuwaibah Al-Aslamiyyah, budak perempuan yang dibebaskan Abu Lahab karena membawa berita gembira tentang kelahiran keponakannya, Muhammad. Setelah kematiannya, Abu Lahab pernah terlihat dalam mimpi Tsuwaibah. Tsuwaibah bertanya, Bagaimana keadaanmu? Abu Lahab menjawab, Aku berada dalam neraka. Namun, aku mendapatkan keringanan setiap hari Senin. Aku dapat meminum air dari titik yang terletak di antara jari-jariku. Ini adalah keajaiban yang kuterima karena aku membebaskan Tsuwaibah saat ia membawa berita gembira kepadaku tentang kelahiran Muhammad. Demikianlah, jika orang kafir saja mendapatkan anugerah dari Allah karena senang mendengar kelahiran Nabi, apa lagi kita, umat Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih AIS*AP

ii

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

3/24/2007, 3:09 PM

wal muslimna wal muslimt, juga segenap orang islam, baik laki-laki maupun perempuan, al ahy-i min-hum wal amwti, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Innaka mujbud dawt, Sesungguhnya Engkaulah Dzat Yang Maha Mengabulkan semua doa, Wa qdhiyul hjt, Maha Memenuhi semua kebutuhan, wa ghfirudz dzunbi wal khath-t, dan Maha Menghapuskan semua dosa serta kesalahan, Ya Ar-hamar Rhimn Ya Allah, Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Wa shallallhu al Sayyidin Muhammadin wa al lih wa shahbih wa sallam Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya. Sub-hna Rabbika Rabbil Izzati amma yashifn, Mahasuci Tuhanmu, Yang Mahaagung, dari segala yang disifatkan orang-orang kafir. Wa salamun alal mursaln, Semoga kesejahteraan tetap dilimpahkan kepada para rasul. Wal-hamdulillhi Rabbil lamn Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

62

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

3/24/2007, 3:09 PM

wa jaaln min fitnati hdzihid dun-y slimn dan jadikan kami temasuk golongan yang selamat dari fitnah dunia. Allhummajal hdzar Raslal Karma lan syafa Ya Allah, jadikanlah rasul yang mulia ini sebagai pemberi syafaat kami, War-zuqn bih yaumal qiymati maqman rafa Dan dengannya anugerahkanlah kepada kami kedudukan yang tinggi di hari kiamat nanti. Allhummasqin min haudhi Nabiyyika Muhammadin shallallhu alaihi wa sallam, syarbatan haatan l nazh-ma-u badah abada Ya Allah, berilah kami minuman dari telaga nabiMu, Muhammad SAW, yakni minuman segar yang menghilangkan rasa haus selama-lamanya, wah-syurn tahta liw-ih ghadan dan kumpulkanlah kami kelak di bawah panjipanjinya. Allhummagh-firlan bih wa li ab-in wa li-ummahtin, wa li masyyikhin wa li muallimn, Ya Allah, dengan syafaatnya, ampunilah kami, bapak dan ibu kami, guru-guru dan semua yang telah mengajar kami, wa dzawil huqqi alain, orang-orang yang mempunyai hak wajib atas kami wa li man ajr hdzal khaira f hdzihis sah, orang yang melakukan kebaikan saat ini, wa li jamil muminn wal mumint, seluruh orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan

61

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

3/24/2007, 3:09 PM

ketentuan ajal telah menghalanginya hadir, maka jangan pula Engkau halangi pahala dan keutamaan mereka hari ini.

Allhummar-hamn idz shirn min ash-habil qubr, Ya Allah, kasihanilah kami ketika kami menjadi penghuni kubur, wa waffiqn liamalin shlihin yabq sanhu al mamarrid duhr dan bantulah kami untuk senantiasa beramal shalih yang pahalanya kekal sepanjang masa. Allhummaj-aln li l-ika dzkirn, Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan yang selalu mengingat anugerah-Mu wa li nam-ika sykirn, dan mensyukurinya nikmat-nikmat-Mu, wa li yaumi liq-ika minadz dzkirn, serta mengingat hari ketika kami semua akan menghadap-Mu. Wa ahyin bi thatika masy-ghlina, Hidupkanlah kami dengan senantiasa menaati perintah-Mu. Wa idz tawaffaitan fa tawaffan ghaira maftnna wa l makhdzlna, Dan ketika Engkau mematikan kami, matikanlah kami dalam keadaan selamat dari fitnah dan kehinaan. Wakh-tim lan minka bi khairin ajman Akhirilah hidup kami dengan segala kebaikan dari sisi-Mu. Allhummakfin syarrazh-zhlimn, Ya Allah, jauhkanlah kami dari kejahatan orangorang yang zhalim,

60

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

3/24/2007, 3:09 PM

Wa anziln maah f qushrih, Tempatkanlah kami bersamanya di istana-istana surga, fa innah awwalu man yanziluh, karena sesungguhnya beliaulah orang pertama yang akan menempatinya. War-hamn yauma yasyfau lil khall-iqi fa tarhamuh Kasihanilah kami di hari ketika semua memperoleh syafaat Nabi yang menyebabkan Engkau akan mengasihinya. Allhummar-zuqn ziyratahu f kulli sanah, Ya Allah, berilah kami rezeki agar dapat menziarahinya setiap tahun. Wa l tajaln maal ghfilna anka wa l an-hu qadra sinah Janganlah Engkau jadikan kami termasuk golongan orang yang melupakan-Mu dan melupakan Nabi walau hanya sejenak. Allhumma l tajal f majlisin hdz ahadan ill ghasalta bi m-it taubati dzunbah, Ya Allah, janganlah ada seorang pun dalam majelis kami ini yang tidak Engkau bersihkan dosadosanya dengan air tobat wa satarta bi rid-il maghfirati uybah dan tidak Engkau tutupi aibnya dengan selendang ampunan. Allhumma innah kna maan fis sanatil mdhiyati ikhwanun manaahumul qadh-u anil wushli il mitslih fa l tahrimhum min tsawbi hdzihis sati wa fadhlih Ya Allah, ada saudara-saudara kami yang tahun lalu masih hadir bersama kami, namun hari ini

59

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

3/24/2007, 3:09 PM

Jaalanallhu wa iyykum mimman yastaujibu syafatah, Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang memperoleh syafaatnya wa yarj rahmatah wa rafatah serta mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Allhumma bi hurmati hdzan Nabiyyil Karm, Ya Allah, dengan kehormatan Nabi yang mulia ini wa lih wa ash-hbihis slikna al man-hajihil qawm, dan para keluarga serta para sahabatnya yang menempuh jalan lurus, ijaln min khiyri ummatih, jadikanlah kami umat terbaiknya, was-turn bi dzaili hurmatih, tutuplah segala kekurangan kami wah-syurn ghadan f zumratih, himpunlah kami kelak dalam golongannya was-tamil alsinatan f mad-hih wa nush-ratih, jadikanlah lisan kami senantiasa memuji dan membantunya wa ahyin mutamassikna bi sunnatih wa thatih, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu berpegang teguh dan menaati sunnahnya wa amitn al hubbih wa jam atih dan matikanlah kami dalam keadaan tetap mencintainya dan termasuk golongannya. Allhumma ad-khiln maahul jannata fa innahu awwalu man yad-khuluh, Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersamanya, karena beliaulah orang pertama yang akan memasukinya.

58

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

3/24/2007, 3:09 PM

Doa Penutup
Bismillahirrahmnirrahm Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-hamdu lillhi Rabbil lamn, Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Allhumma shalli wa sallim al Sayyidin Muhammadin wa al lih wa shahbih ajman, Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, beserta segenap keluarga dan sahabatnya.

57

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

3/24/2007, 3:09 PM

56

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

3/24/2007, 3:09 PM

Wa bikas-tanral kaunu y Almal Hud Bin nuri wal inmi wal ifdhli Dengan kehadiranmu semesta raya menjadi terang benderang, dengan cahaya, kenikmatan, serta keutamaanmu, wahai panji-panji petunjuk. Shall alaikallhu Rabb d-iman Abadan maal ibk-ri wal shli Semoga rahmat Allah, Tuhanku, senantiasa dilimpahkan kepadamu, kekal sepanjang masa, setiap pagi dan sore hari. Wa al jam-il li wal ash-hbi man Qad khash-shahum rabbul ul bikamli Juga kepada segenap keluarga dan para sahabat, yaitu orang-orang yang benar-benar telah diistimewakan Tuhan, Yang Mahatinggi, dengan kesempurnaan.

55

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

10

3/24/2007, 3:09 PM

Wa jaalahu rahmatal lil-lamna wa n-ra Allah juga menjadikan beliau sebagai rahmat dan pelita bagi alam semesta. Wa mala-a bi maulidihil qulba surra Dan, dengan kelahirannya, Allah memenuhi hati semua umat manusia dengan kegembiraan.

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Y Badra timmin hza kulla kamli M dz yuabbiru an ulka maql Wahai purnama kesempurnaan yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Ungkapan yang aku dapat katakan untuk menguraikan keluhuranmu. Antal ladz asyraqta f ufuqil ul Fa mahauta bil anwri kulla dhalli Engkaulah yang terbit di ufuk ketinggian, dengan cahayamu engkau lenyapkan kesesatan.

54

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

11

3/24/2007, 3:09 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Wam as an yuqla f man washafahul qur-n Semoga kata pujian selalu diucapkan untuk Nabi, yang sifat-sifatnya disebutkan dalam Al-Quran. wa aroba an fadh-ilihit Taurtu wal Injlu waz Zabru wal Furqn dan telah diuraikan pula keutamaannya dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan. Wa jamaallhu baina ruyatih wa kalmih, Allah telah mengumpulkan untuk beliau antara melihat dzat-Nya dan menerima firman-Nya. wa qaranas-mah maas-mih, Juga menyertakan penyebutan asma-Nya dengan nama sang Nabi, tanb-han al uluwwi maqmih sebagai pengingat akan ketinggian derajatnya.

53

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

12

3/24/2007, 3:09 PM

wa asr bih il qbi qausaini au adn, dan memperjalankannya di malam hari menghadap Allah sampai sejarak dua busur atau lebih dekat lagi wa ayyadah bil mujiztil lat l tuhsh mengukuhkannya dengan berbagai mujizat yang tak terhitung banyaknya. wa aufhu min khishlil kamli m yajillu an yustaqsh, dan Allah menyempurnakannya dengan budi pekerti yang tak tertandingi, wa athhu khamsan lam yuthihinna ahadan qablah serta memberinya kewajiban melaksanakan shalat lima waktu yang tak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya, wa thu jawmial kalimi fa lam yudrik ahadun fadhlah, juga menganugerahkannya kepandaian menyusun kata-kata yang tidak seorang pun dapat mengunggulinya. Wa kna lahu f kulli maqmin indahu maql, Baginya setiap tempat mempunyai perkataan yang tepat. Wa likulli kalmin min-hu kamlun Dan setiap kalimatnya mengandung kesempurnaan. L yahru f su-lin wa l jawb, Beliau tak pernah berpaling dari pertanyaan dan menolak menjawabnya. wa l yajlu lisnuhu ill f shawb Dan lisannya tak pernah bergerak kecuali untuk kebenaran.

52

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

13

3/24/2007, 3:09 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Wa qla libadhihim ka-anna wajhahul qamar, Sebagian orang pernah ditanya, Betulkah wajah beliau bagai rembulan? Fa qlu bal adhw-u minal qamar Mereka menjawab, Bahkan lebih terang dari rembulan bulan idz lam yahul dnahul ghamm, yang tidak tertutup awan. Qad ghasyiyahul jall, Nabi memang memperoleh keagungan wan-tah ilaihil kaml dan sifat-sifat yang serba sempurna. Qla badhu wshifhi, m ra-aitu qablahu wa l ba dahu mitslah, Sebagian orang yang mencitrakan beliau juga berkata, Tak pernah kulihat seorang pun yang menyerupainya, baik sebelum maupun sesudahnya. Fayajizu lisnul balghi idz arda an yuhshiya fadh-lah Tak kan berdaya lidah yang fasih sekali pun apabila hendak menghitung keutamaannya. Fasub-hna man khash-shahu shallallhu alaihi wa sallam bil mahallil asn, Maka Mahasucilah Dzat yang telah mengistimewakan Nabi Muhammad SAW dengan tempat tertinggi

51

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

14

3/24/2007, 3:09 PM

Wa kna yarfuqu bil yatmi wal-armalah Beliau juga selalu berkasih sayang terhadap anak yatim dan para janda. Qla badhu wshifhi m ra-aitu min dz limmatin saud, f hullatin hamr, ahsana min raslillhi shallallhu alaihi wa sallam Sebagian orang yang mencitrakan beliau berkata, Belum pernah kulihat seseorang yang berambut hitam, berpakaian merah, dapat melebihi ketampanan Rasulullah SAW.

50

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

15

3/24/2007, 3:09 PM

Wa idz tahaddatsa faka-annal miska yakh-ruju min fh, Bila tengah berbincang, seolah minyak misik keluar dari mulutnya. Wa idz marra bi tharqin urifa min thbih annahu qad marra fh Bila berjalan di suatu lorong, segera diketahui bahwa beliau baru saja melalui lorong tersebut karena keharumannya. Wa idz jalasa f majlisin baqiya thbuhu fhi ayyman wa in taghayyab, Jika beliau duduk di suatu majelis, keharumannya terus membekas sampai beberapa hari lamanya, sekalipun beliau telah tidak ada di situ. Wa yjadu min-hu ahsana thbin wa in lam yakun qad tathayyab Dan beliau memang selalu berbau harum, meskipun tidak memakai wewangian. Wa-idz masy baina ash-hbih faka-anna-hul qamaru bainan nujmiz zuhr, Ketika berjalan di antara para sahabatnya, beliau laksana bulan di antara bintang-bintang yang gemerlapan. Wa idz aqbala lailan faka-annannsa min nrih f awnizh zhuhr Dan bila berjumpa dengannya di malam hari, pancaran cahayanya membuat orang-orang seolaholah tengah berada di siang hari. Wa kna shallallhu alaihi wa sallama ajwada bil khairi minar rhil mursalah, Dan Nabi SAW adalah orang yang paling pemurah meski dibandingkan dengan tiupan angin yang berembus.

49

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

16

3/24/2007, 3:09 PM

wa idz dahul misknu ajbah dan jika orang miskin mengundangnya tentu didatanginya. Yaqlul haqqa wa lau kna murra, Beliau selalu mengatakan kebenaran walaupun terasa pahit, wa l yudhmiru li muslimin ghisy-syan wa l dhurra dan tidak pernah menyimpan rahasia hati, menipu, serta membahayakan orang-orang Islam. Man nazhara f waj-hih alima annahu laisa bi wajhin kadz-dzb, Siapa pun yang melihat wajahnya akan segera tahu bahwa beliau bukanlah seorang penipu. Wa kna shallallhu alaihi wa sallama laisa bi ghammzin wa l ayyb Beliau juga bukan seorang pengumpat dan pencela. Idza surra faka-anna waj-hahu qithatu qamar, Jika sedang gembira, wajahnya bagaikan belahan rembulan. Wa idz kallaman-nsa faka-annam yajnna min kalmihi ahla tsamar Dan bila berbicara dengan manusia, seolah-olah mereka tengah memetik buah yang manis. Wa idz tabassama tabassama an mitsli habbil gha-mm, Apabila beliau tersenyum, senyumnya sesejuk butiran air embun; wa idz takallama faka-annamad durru yasquthu min dzlikal kalm dan bila beliau berbicara, seakan mutiara berjatuhan dari ucapannya.

48

MAULID AD-DIBAI_revisi.p65

17

3/24/2007, 3:09 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Wa kna shallallhu alaihi wa sallama ahsanannsi khalqan wa khuluqa, Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik manusia dalam penciptaan dan budi pekerti, wa ah-dhum ilal haqqi thuruqa dan orang yang paling suka memberi petunjuk ke jalan yang benar. Kna khuluquhul qurn, Budi pekertinya adalah Al-Quran, wa symatuhul ghufrn, tabiatnya adalah pengampunan, yanshahu lil insn, pemberi nasihat kepada manusia, wa yafsahu fil ihsn dan gemar berbuat baik. Wa yaf anidz dzanbika idz kna f haqqih wa sababih, Ia selalu memaafkan kesalahanmu jika berkaitan dengan haknya. Wa idz dhuyyia haqqullhi lam yaqum ahadun li ghadhabih Namun jika hak Allah yang dilanggar, tak seorang pun berani berdiri menentang kemarahannya. Man ra-h badhatan hbah, Siapa pun yang melihatnya, meski sepintas, akan segan,

47

MAULID AD-DIBAI.p65

18

2/14/2007, 4:15 PM

46

MAULID AD-DIBAI.p65

19

2/14/2007, 4:15 PM

Fa anta shhibul alm, Engkaulah pembawa panji-panji kemenangan. Wa nubuwwatuka lil anbiy-i quflun wa khitm, Kenabianmu menjadi kunci penutup para nabi. Alaika yanzilu Jibrl Malaikat Jibril akan datang kepadamu. Wa al bisthil qudsi yukhthibukal Jall Dan di atas hamparan alas yang suci akan engkau peroleh firman Tuhan, Yang Mahaagung. Wa man dzal ladz yah-shuru m hawaita minat tafdhl, Tiada seorang pun yang dapat menghitung keutamaan yang melingkupi dirimu. Wa an badhi washfi manka yaqshuru lisnul mdihil muthl Untuk menguraikan sebagian dari sifatmu, lidah yang fasih pun tak lagi mampu.

45

MAULID AD-DIBAI.p65

20

2/14/2007, 4:15 PM

Falamm ra-at-hu Halmatu sliman minal ahwl, Ketika Halimah melihat sang Nabi dalam keadaan selamat dari marabahaya, rajaat bih masrratan ilal ath-ll dengan gembira ia mengajaknya pulang ke rumah. Tsumma qash-shat khabarahu al badhil kuh-hni, Kemudian Halimah menceritakan kejadian itu kepada sebagian peramal wa adat alaihi m tamma min amrih wa m kna dengan mengulang-ulang cerita tersebut kembali. Fa qla lahul khinu, yabna zamzama wal maqm, Kemudian sang peramal bertanya kepada Nabi, Wahai anak dari negeri sumur Zamzam, Maqam Ibrahim, War rukni wal baitil harm, Rukun Yamani, dan Baitul Haram, a fil yaqazhati raaita hdza am fil manm, apakah engkau menyaksikannya dalam keadaan jaga ataukah tidur? Fa qla, bal wa hurmatil malikil allm Nabi menjawab, Demi kehormatan Raja, Yang Maha Mengetahui, syahad-tuhum kifhan l asyukku f dzlika wa l udhm aku menyaksikan para malaikat itu dalam keadaan terjaga. Dan aku tidak meragukan kejadian itu dan tidak pula pandangan mataku saat itu terhalang. Fa qla lahul khinu, absyir ayyuhal ghulm, Sang peramal itu pun berkata, Bergembiralah engkau, Nak.

44

MAULID AD-DIBAI.p65

21

2/14/2007, 4:15 PM

Fa qlatil mal-ikatu, lillhi darruka min yatmin, fa inna qadraka indallhi azhm Malaikat pun kembali menjawab, Kebaikan Allah selalu diberikan kepadamu sebagai anak yatim. Sungguh kedudukanmu di sisi Allah sangat agung.

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau.

43

MAULID AD-DIBAI.p65

22

2/14/2007, 4:15 PM

idz aqbalat Halmatu mulinatan bish shiyh, tiba-tiba Halimah menjemputnya sambil memanggil, taqlu wa gharbh, fa qlatil mal-ikatu, y Muhammadu m anta bi gharb, Ia berseru, Wahai anakku yang jauh di sana. Malaikat pun menjawab, Wahai Muhammad, engkau tidaklah jauh, bal anta minallhi qarb, bahkan engkau sangat dekat dengan Allah. Wa anta lah shafiyyun wa habb Engkaulah pilihan dan kekasih-Nya. Qlat Halmatu, wa whdah. Halimah kembali berkata, Wahai anakku yang sendirian! Fa qlatil malaikatu, ya Muhammadu ma anta bi wahd, Malaikat menjawabnya, Wahai Muhammad, engkau tidak sendirian, bal anta shhibut tayd, bahkan engkaulah orang yang mempunyai pengukuhan. Wa ansukal Hamdul Majd, Penghiburmu adalah Dzat Yang Maha Terpuji lagi Mahaagung. Wa khwnuka ikhwnuka minal mal-ikati wa ahlit tauhd Dan teman-temanmu adalah saudara-saudaramu yang terdiri dari para malaikat dan ahli tauhid. Qlat Halmatu, w yatmh. Halimah berkata lagi, Wahai anak yatim.

42

MAULID AD-DIBAI.p65

23

2/14/2007, 4:15 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Wa kullu man fil kauni mutasyawwiqun li zhuhrika, Dan setiap orang di jagat raya merindukan kelahiranmu muntazhirun li-isy-rqi nrika dan menantikan kecemerlangan cahayamu. Fabainamal habbu shallallhu alaihi wa sallama munshitun li sami tilkal asybah, Ketika sang kekasih Allah itu tengah mendengarkan berita malaikat dengan penuh perhatian wa waj-huh mutahallilun ka nrish shabh, dan wajahnya tampak berseri-seri bagaikan sinar di pagi hari,

41

MAULID AD-DIBAI.p65

24

2/14/2007, 4:15 PM

Fa sayatkal baru bi dzimmika yastajr, Akan datang kepadamu unta yang mohon keselamatan, wadh-dhabbu wal ghazlatu yasy-hadni laka birrislah dan biawak serta kijang bersaksi akan kebenaran risalahmu. Wasy syajaru wal qamaru wadz dzbu yanthi-qna binubuwwatika an qarb Pohon, rembulan, dan serigala juga mengakui kenabianmu dalam waktu yang dekat. Wa markabukal burqu il jamlika musytqun, Kendaraanmu, Buraq, yang selalu merindukan keindahanmu, wa Jibrlu sywsyu mamlaka-tika qad alana bi dzikrika dan Malaikat Jibril, yang menjadi pembimbing kerajaanmu, telah mengumandangkan sebutan namamu di seluruh penjuru dunia. Fil fqi wal qamaru mamrun laka bil insyiqqi Dan rembulan akan mengikuti perintahmu, menjadi terbelah dua, sebagai bukti mujizatmu.

40

MAULID AD-DIBAI.p65

25

2/14/2007, 4:15 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Fa qlatil mal-ikatu, y habbar rahmni, lau alimta m yurdu bika minal khair, Kemudian salah satu malaikat itu berkata, Wahai kekasih Dzat Yang Maha Pengasih, andai engkau mengetahui kebaikan yang hendak Allah anugerahkan kepadamu, laarafta qadra manzilatika alal ghair, tentu engkau akan mengetahui ketinggian derajatmu di atas yang lain, waz-dadta farahan wa sruran wa bahjatan wa nran dan engkau akan bertambah gembira, bersuka cita, elok, dan bercahaya. Y Muhammad, absyir. Fa qad nusyirat fil k-inti alamu ulmik, Wahai Muhammad, bergembiralah! Karena keluasan ilmumu sungguh telah diberitakan di alam raya, wa tabsyaratil makhlqtu bi qudmika, dan semua makhluk menyambut gembira kehadiranmu. Wa lam yabqa syai-un mimm khalaqallhu tal ill j-a li amrika th-ian, Tak satu pun makhluk Allah yang tidak tunduk dan patuh kepadamu wa li maqlatika smian. serta mendengarkan sabda-sabdamu.

39

MAULID AD-DIBAI.p65

26

2/14/2007, 4:15 PM

wa naza min-hu hazhzhasy syaithn, membuang tempat setan bersemayam, wa mala-uhu bil hilmi wal ilmi wal yaqni war ridhwn dan mengisinya dengan ketabahan, ilmu pengetahuan, keyakinan, dan keridhaan. Wa adhu il maknih, fa qmal habbu shallallhu alaihi wa sallama sawiyyan kam kn Kemudian mereka mengembalikan hati sang Nabi ke tempat asalnya, dan Nabi SAW pun kembali pulih seperti sediakala.

38

MAULID AD-DIBAI.p65

27

2/14/2007, 4:15 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Fa bainam huwa dzta yaumin n-in anl authni, idz aqbala alaihi tsaltsatu nafarin ka-nna wujhahumusy syamsu wal qamaru Suatu hari ketika Nabi sedang bermain di suatu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, tibatiba datanglah tiga orang yang berwajah laksana matahari dan rembulan. Fanthalaqash shib-ynu haraban, wa waqafan nabiyyu shallallhu alaihi wa sallama mutaajjiban Anak-anak pun berlarian ketakutan, sedangkan Nabi SAW tetap diam keheranan. Fa adh-jahu alal ardhi idh-jan khaffan Kemudian tiga orang itu membaringkan Nabi di atas tanah dengan perlahan, wa syaqq bathnah syaqqan lathfan, tsumma akhraj qalba sayyidi waladi adnn, lalu membedah dada Nabi dengan lembut, kemudian mereka mengeluarkan hati sang penghulu umat manusia, Wa syarahhu bi sikknil ihsn, Mereka melapangkan hati itu dengan kebajikan,

37

MAULID AD-DIBAI.p65

28

2/14/2007, 4:15 PM

War-tahalat bih il ahlih Mereka lalu berangkat menuju ke kampung halamannya. Falamm washalat bih il muqmih, Ketika Halimah dan Nabi tiba di tempat tinggalnya, yanat barakatahu al aghnmih tampaklah keberkahan sang Nabi atas kambingkambing ternaknya. Wa knat kulla yaumin tar min-hu burhnan, Dan setiap hari Halimah melihat tanda-tanda yang luar biasa dari diri Nabi: wa tarfau lah qadran wa synan, meningkatnya taraf kehidupan dan kedudukan Halimah, hatt indaraja f hullatilluthfi wal amn, sehingga Nabi pun semakin mendapat kasih sayang dan perlindungannya, wa dakhala baina ikhwatih maash shibyn serta dapat bergaul bebas dengan anak-anak asuhnya.

36

MAULID AD-DIBAI.p65

29

2/14/2007, 4:15 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Tsumma aradha an-hu mardhiul insi lim sabaqa f thayyil ghaib. Kemudian berpalinglah para wanita yang biasa menyusui bayi-bayi dari Nabi Muhammad SAW, karena suratan takdir memang telah menentukan. minas sadati li Halmata binti Abi Dzuaib kebahagiaan kepada Halimah binti Abi Dzu-aib. Falamm waqaa nazharuh alaihi, bdarat musriatan ilaihi, Tatkala pandangan Halimah tertuju pada Nabi, segera saja ia meraih bayi itu wa wadhaat-hu f hijrih, meletakkannya di pangkuannya wa dhammat-hu il shadrih dan mendekapnya ke dadanya Fa hasysya lah mutabassima Sang jabang bayi menampakkan kegembiraan dengan senyuman kepadanya. Fa kharaja min tsaghrih nrun lahiqa bis-sam, Lalu dari gigi depannya cahaya memancar hingga menembus langit. Fa hamalat-hu il rahlih, Kemudian Nabi pun dibawa Halimah menuju hewan tunggangannya.

35

MAULID AD-DIBAI.p65

30

2/14/2007, 4:15 PM

Qlatil wuhsyu, nahnu aul bi dzlika likai nanla syarafahu wa tazhmah Binatang-binatang liar pun menyahut, Kamilah yang lebih berhak mengasuhnya agar memperoleh kemuliaan dan keagungannya. Qil, y masyaral umamis kun fa innallha qad hakama f sbiqi hikmatihil qadmah, Diserukan lagi, Tenanglah kalian, wahai golongan umat. Sesungguhnya Allah telah memutuskan sejak zaman dahulu kala bi anna nabiyyahu Muhammadan shallallhu alaihi wa sallama yaknu radhan li Halimatal halmah bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan menyusu kepada seorang wanita yang penuh kasih sayang bernama Siti Halimah.

34

MAULID AD-DIBAI.p65

31

2/14/2007, 4:15 PM

Dan menjadi teranglah semesta raya dengan keindahan cahayanya yang gemerlap, sampai tiba waktunya Nabi diserahkan kepada wanita yang menyusui.

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Qla man yakfulu hdzihid durratal yatmah, Diserukan, Siapakah yang mau mengasuh anak yatim bak permata allat l tjadu lah qmah? yang tiada banding kemahalan harganya ini? Qlatith thuyru, nahnu nakfuluh wa naghtanimu himmatahul azhmah Berkatalah sekelompok burung, Kamilah yang sanggup mengasuh dan berharap dapat mengambil keuntungan cita-citanya yang agung.

33

MAULID AD-DIBAI.p65

32

2/14/2007, 4:15 PM

Nabi Muhammad SAW, dengan kekuasaan Allah, terlahir dalam keadaan telah terkhitan, dengan mata bercelak hidayah.

Fa asyraqa bi bah-ihil fadh Dengan keindahannya, padang gurun yang luas pun tersinarkan. Wa talalaal kaunu min nrih wa adh Dengan cahayanya, semesta pun menjadi terang benderang. Wa dakhala f aqdi baiatih man baqiya minal khaliqi kam dakhala fh man madh Dan makhluk-makhluk setelahnya pun segera masuk ke dalam ikatan baiatnya, sebagaimana makhluk-makhluk terdahulu pernah memasukinya. Awwalu fadhlatil mujizti bi khumdi nri frisa wa suqthisy syurafti, Mujizat agung pertamanya adalah padamnya api sesembahan di negeri Persia, bersamaan dengan runtuhnya gedung-gedung kehormatannya. Wa rumiyatisy syaythnu minas sam-i bisy-syuhubil mukhriqt, wa rajaa kullu jabbrin minal jinni wa huwa bishaulati salthanatih dzallun khdhi Dan dilemparnya setan-setan dari langit dengan bintang-bintang yang membakar. Seketika, semua raja jin yang dengan angkuh menguasai kerajaannya menjadi hina dan tunduk. Lamm ta-allaqa min sanhun nrus sthi, (Semua itu terjadi) ketika cahaya Muhammad yang cemerlang memancar. Wa asyraqa min bah-ihidh dhiy-ul lmiu, hatta uridha alal mardhii

32

MAULID AD-DIBAI.p65

33

2/14/2007, 4:15 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau.

Mahallul Qiyam
(saatnya berdiri)

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Wa wulida shallallhu alaihi wa sallama makhtnan bi yadil inyah, mak-hlan bi kuhlil hidyah

31

MAULID AD-DIBAI.p65

34

2/14/2007, 4:15 PM

Waz-ddal kursiyyu haibatan wa waqra (Sementara) kursi Allah bertambah wibawa dan tenang. Wam-tala-atis samwtu anwra, Langit dipenuhi berjuta cahaya, wa dhaj-jatil mala-ikatu tahllan wa tanjdan wastighfra dan bergemuruhlah suara malaikat membaca tahlil, tamjid (pengagungan Allah), dan istighfar. Wa lam tazal ummuh tar anwan min fakhrih wa fadhlih, il nihyati tammi hamlih Dan sang ibunda tiada henti melihat bermacam tanda kemegahan dan keistimewaan sang janin, hingga sempurnalah masa kandungannya. Falammsy-tadda bihth-thalqu bi-idzni rabbil khalqi, wadhaatil habba shallallhu alaihi wa sallama sjidan sykiran hmidan ka-annahul badru f tammih Maka ketika sang bunda telah merasa kesakitan, dengan izin Tuhan, Sang Pencipta makhluk, lahirlah kekasih Allah, Muhammad SAW, dalam keadaan sujud, bersyukur dan memuji, dengan wajah yang sempurna, laksana purnama.

30

MAULID AD-DIBAI.p65

35

2/14/2007, 4:15 PM

anquluh f hdzihil lailati il bathni ummih masrra, Amla-u bihil kauna nra, malam ini Aku pindahkan ke dalam perut ibunya dengan penuh kegembiraan, yang dengannya Kupenuhi alam ini dengan cahaya. Wa akfuluh yatman, wa uthahhiruh wa ahla baitih tath-hra Kupelihara ketika dalam keadaan yatim piatu, dan Aku menyucikannya beserta keluarganya dengan sesuci-sucinya.

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Fahtazzal arsyu tharaban was-tibsyra Maka Arsy pun berguncang penuh suka cita dan riang gembira.

29

MAULID AD-DIBAI.p65

36

2/14/2007, 4:15 PM

Mantapkan hati kalian, wahai golongan orang yang berakal. Sehingga aku jelaskan kepada kalian sifat-sifat baik sang kekasih agung,

al-makhshshi bi asyrafil alqbi, yang telah ditetapkan dengan sebutan julukan termulia, ar-rq il hadh-ratil Malikil Wahhb, yang pernah naik menghadap ke hadhirat Sang Maharaja, Yang Maha Pemberi, hatta nazhara il jamlih bil sitrin wa l hijb sehingga dapat melihat kemahaindahan-Nya tanpa tutup dan tanpa tirai. Falamm na awnu zhuhri syamsir rislati f samil jallati kharaja bih marsmul Jalli, li naqbil mamlakati jibrl Tatkala purnama kerasulan hampir tiba di langit keagungan, keluarlah perintah Allah, Yang Mahaagung, kepada sang juru warta kerajaan langit, yakni Malaikat Jibril. Y Jibrlu ndi f s-iril makhlqt, min ahlil ardhi was samwt, bit-tahni wal bisyrt Wahai Jibril, serukan kepada seluruh makhluk penghuni bumi dan langit agar menyambutnya dengan riang gembira. Fa innan nral mashna was sirral maknnal ladz aujadtuh qabla wujdil asy-y-i wa ibdil ardhi was sam-i Karena sesungguhnya cahaya yang terpelihara dan rahasia yang tersimpan, yang Aku ciptakan sebelum adanya segala sesuatu dan sebelum terciptanya bumi dan langit

28

MAULID AD-DIBAI.p65

37

2/14/2007, 4:15 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Ahdhir qulbakum, y Masyara Dzawil Albb, hatt ajluwa lakum ar-isa ma-n ajallil ahbbi,

27

MAULID AD-DIBAI.p65

38

2/14/2007, 4:15 PM

Fayaqlul Haqqu, Wa izzat wa jall, l jaaltu man akhlasha l bisy syahdati ka man kadzdzaba b, adkhilhumul jannata bi rahmat Maka Allah berfirman, Demi keagungan dan kebesaran-Ku, tidaklah Aku jadikan orang yang tulus ikhlas bersaksi kepada-Ku seperti orang yang mendustakan Aku. Masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmat-Ku. Y aazza jawhiril uqdi wa khulshata iksri sirril wujdi, mdihuka qshirun wa lau j-a bibadzlil maj-hd Wahai manusia termulia yang laksana untaian mutiara, wahai intisari permata rahasia keberadaan, orang yang memujimu akan selalu merasa kurang walaupun telah mengerahkan seluruh kekuatan. Wa wshifuka jizun an hashri m hawaita min khishlil karami wal jd Dan orang yang mengabarkan sifatmu merasa tak akan sanggup melukiskan perilakumu yang mulia dan pemurah. Al-kaunu isyratun wa antal maqshdu, y asy-rafa man nlal maqmal mahmd Semua yang ada mengisyaratkan, engkaulah yang menjadi tujuan, wahai orang termulia yang telah memperoleh kedudukan terpuji. Wa j-at rusulun min qablika lkinnahum bir-rifati wal-ul laka syuhd Dan meski para rasul telah datang sebelum engkau, mereka justru bersaksi tentang kemuliaan dan keluhuranmu.

26

MAULID AD-DIBAI.p65

39

2/14/2007, 4:15 PM

yasy-hadna anl ilha ilallhu wa anna Muhammadan rasulullhi SAW Dan yang sepertiga lainnya datang dengan dosa dan kesalahan besar. Allah Taala pun berfirman kepada malaikat, Pergilah dan timbanglah amal perbuatan mereka. Lalu para malaikat berkata, Wahai Tuhan kami, selain mereka telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, tiada yang kami dapati dari mereka kecuali telah melampui batas dalam menyia-nyiakan diri sendiri, dan dosa-dosa mereka yang sebesar gunung.

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau.

25

MAULID AD-DIBAI.p65

40

2/14/2007, 4:15 PM

Falamm mta ab fatahtuh, fa idz fhi : Nabiyyun yakhruju khiraz zamni, mauliduh bi Makkata wa hijratuhu bil Madnati wa sulthnuhu bisy Symi. Maka ketika ayahku meninggal, aku membuka peti itu, ternyata lembar tersebut bertuliskan: Seorang nabi akan muncul di akhir zaman, tempat kelahirannya di Makkah, hijrahnya ke Madinah, dan pemerintahannya meluas sampai ke negeri Syam... Yaqush-shu syarah wa yattaziru al wasathih yaknu khairal anbiy-i wa ummatuh khairal ummi yukabbirnallha tal al kulli syarafin yashuffna fish shalti ka shuffihim fil qitli, qulbuhum mashhifuhum yahmadnallha tal al kulli syiddatin wa rakh-in Beliau mencukur rambutnya dan berkain pada pinggangnya. Beliau adalah sebaik-baik nabi, dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Mereka bertakbir mengagungkan kebesaran Allah Taala di setiap tempat yang mulia. Mereka berbaris pada waktu shalat sebagaimana barisan di medan perang. Hati mereka adalah kitab sucinya. Mereka memuji Alah dalam keadaan suka maupun duka. Tsulutsun yadkhulnal jannata bighairi hisb wa tsulutsun yatna bidzunbihim wa khathyhum fayughfaru lahum, Sepertiga di antara mereka masuk surga tanpa dihisab. Sepertiga lagi datang dengan dosa-dosanya, lalu diampuni. Wa tsulutsun yatna bidzunbin wa khathy izhmin, fayaqlullha tala lil mal-ikati, idzhab fazinhum. Fayaqlna, Rabban wajadn asraf al anfusihim, wa wajadna amlahum minadz dzunbi ka amtslil jibli, ghaira annahum

24

MAULID AD-DIBAI.p65

41

2/14/2007, 4:15 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Al-hadtsuts tsn an Ath-ibni Yasr, an Kabil Akhbri qla, allaman abit taurta ill sifran whidan kna yakhtimuh wa yudkhiluhush shundq.. Hadits kedua, dari Atha bin Yasar, dari Kaab AlAkhbar, ia berkata, Ayahku telah mengajarkan kepadaku kitab Taurat hingga tamat, kecuali satu lembar, yang tidak diajarkan, dan justru dimasukkannya ke dalam peti.

23

MAULID AD-DIBAI.p65

42

2/14/2007, 4:15 PM

Nabi SAW bersabda, ... lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan nur itu ke bumi melalui punggung Nabi Adam...

wa hamalaniy fis safnati fi shulbi Nhin wa jaalaniy f shulbi khalli Ibrhma hna qudzifa bih fin nr ... dan Allah membawaku ke dalam kapal dalam tulang sulbi (pinggang) Nabi Nuh dan menjadikan aku dalam tulang sulbi sang Kekasih, Nabi Ibrahim, ketika ia dilemparkan ke dalam api. Wa lam yazalillhu azza wa jalla yunaqqiluniy minal ashlbith thhirati ilal arhmiz zakiyyatil fkhirati hatt akhrajaniyallhu min baini abawayya wa hum lam yaltaqiy al sifhin qath-thu Tak henti-hentinya Allah, Yang Mahaperkasa dan Mahaagung, memindahkanku dari rangkaian tulang sulbi yang suci, kepada rahim yang suci dan megah, hingga akhirnya Allah melahirkan aku melalui kedua orangtuaku yang sama sekali tidak pernah berbuat serong.

22

MAULID AD-DIBAI.p65

43

2/14/2007, 4:15 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Al-hadtsul awwalu an bahril ilmid dfiqi wa lisnil qur-nin nthiq, auhadi ulam-in ns, Sayyidin Abdillh ibni Sayyidinal Abbsi radhiyallhu anhum, an Raslillahi shallallhu alaihi wa sallam, annah qla, Inna Quraisyan knat nran baina yadayillhi azza wa jalla qabla an yakhluqa dama bi alfay min, yusabbihullha dzlikan nru wa tusabbihul mal-ikatu bi tasbhih. RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Sesungguhnya ada seorang Quraisy, yang ketika itu masih berwujud cahaya (nur), di hadapan Allah, Yang Mahaperkasa dan Mahaagung, dua ribu tahun sebelum penciptaan Nabi Adam AS, yang selalu bertasbih kepada Allah. Dan, bersamaan dengan tasbihnya, bertasbih pula para malaikat mengikutinya.... Falamm khalaqallhu dama audaa dzlikan nra f thnatih Ketika Allah akan menciptakan Adam, nur itu pun diletakkan pada tanah liat asal kejadian Adam. Qla shallallhu alaihi wa sallama, fa-ahbathaniyallhu azza wa jalla ilal ardhi f zhahri dama...

21

MAULID AD-DIBAI.p65

44

2/14/2007, 4:15 PM

tah yushallna alan nab, y ayyuhal ladzna man shall alaihi wa sallim taslma Pertama-tama kami memulai Maulid ini dengan mengemukakan dua hadits yang datang dari nabi yang agung derajatnya, mulia nasabnya, serta lurus perjalanan hidupnya. Allah, Dzat yang tak pernah terlepas dari sifat Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, berfirman mengenai hak beliau, Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya selalu bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah untuk beliau dan ucapkan salam kepadanya dengan bersungguh-sungguh.

20

MAULID AD-DIBAI.p65

45

2/14/2007, 4:15 PM

Semoga rahmat Allah dan kesejahteraan-Nya senantiasa terlimpah atas beliau, keluarga serta para sahabatnya, yang memiliki peninggalan dan perilaku yang baik,

shaltan wa salman d-imaini mutalzimaini yat q-iluhum yaumal qiymati ghaira kh-ib dengan shalawat dan salam yang kekal lagi merata, yang pembaca keduanya akan datang kelak di hari kiamat tanpa merugi.

Bismillhirrahmnirrahm Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Awwalu m nastaftihu bi-rdi hadtsaini warad an nabiyyin kna qadruh azhman wa nasabuh karman wa shirthuh mustaqma. Qla f haqqih man lam yazal Saman Alman: innallha wa mal-ika-

19

MAULID AD-DIBAI.p65

46

2/14/2007, 4:15 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Fa sub-hna man khash-shah shallallhu alaihi wa sallama bi-asyrafil manshibi wal martib Maka Mahasucilah Allah, yang telah mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dengan pangkat dan martabat yang mulia. Ahmaduh al m manaha minal mawhib Aku menyanjungkan pujian kepada-Nya, atas segala nikmat yang dianugerahkan-Nya. Wa asy-hadu an l ilha illallh wah-dah l syarka lah rabbul masyriqi wal maghrib Dan aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, lagi tiada sekutu bagi-Nya, Penguasa timur dan barat. Wa asy-hadu anna Sayyidan Muhammadan abduhu wa rasluhul mabtsu il s-iril a-jimi wal a-ribi Dan aku bersaksi, sesungguhnya junjungan kami Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, yang diutus kepada seluruh bangsa ajam (non-Arab) dan bangsa Arab. Shallallhu alaihi wa sallama wa al lih wa ashhbih ulil ma-tsiri wal manqib

18

MAULID AD-DIBAI.p65

47

2/14/2007, 4:15 PM

wa law ann amiln kulla hnin li Ahmada maulidan qad kna wjib dan andai kita beramal setiap saat, untuk memperingati kelahiran sang Ahmad, pasti akan kita peroleh nur sang Nabi. Alaihi minal Muhaimini kulla waqtin shaltun m bad nrul kawkib Setiap waktu selalu kumohonkan, agar rahmat Allah Al-Muhaimin selalu tercurah untuk beliau, sepanjang bintang-bintang masih bercahaya, taummul la wal ash-hba thurran jamahumu wa itratahul athyib yang merata jua kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, serta semua keturunannya yang mulia.

17

MAULID AD-DIBAI.p65

48

2/14/2007, 4:15 PM

Dan itulah kubah hijau, yang di dalamnya terdapat seorang nabi yang cahayanya menerangi kegelapan.

Wa qad shahhar ridh wa danat talq wa qad j-al han min kulli jnib Dan sungguh benar (janji) keridhaan Allah seiring pertemuan yang makin dekat. Dan sungguh, kegembiraan telah berdatangan dari segala penjuru. Faqul linafsi dnaki wat tamalli Fam dnal habbil yauma hjib Bisikkan ke dalam jiwa, Temui sang kekasih dan bergembiralah. Hari ini tiada satu pun yang menjadi penghalang kepada kekasih. Tamall bil habbi bikulli qash-din fa qad hashalal han wadh-dhiddu gh-ib Bersenang-senanglah dengan sang kekasih dalam segala cita, sungguh telah datang suka, dan lenyaplah duka. Nabiyyullhi khairul khalqi jaman lahu alal manshibi wal martib (Muhammad) sang nabi Allah adalah sebaik-baik makhluk, yang memiliki pangkat dan derajat yang sangat tinggi. Lahul jhur raf lahul mal Lahusy syaraful mu-abbadu wal manqib Ia mempunyai kedudukan tinggi serta berbagai keluhuran. Ia juga memiliki kemuliaan dan kisah hidup yang diabadikan. Fa law ann saain kulla yaumin alal ahdqi l fauqan naj-ib Andai setiap hari kita berjalan kaki di atas tatapan, bukan mengendarai punggung unta,

16

MAULID AD-DIBAI.p65

49

2/14/2007, 4:15 PM

Pengiring unta berdendang menyebut nama sang kekasih, sementara untanya dengan gembira mengangguk-anggukkan kepala mengikuti irama penunggangnya.

Alam tarah wa qad maddat huthh wa slat min madmiih sah-ib Tidakkah engkau melihat sang unta? Ayunan langkahnya semakin cepat, seiring linangan air matanya yang semakin deras, bagai arak-arakan mega. Wa mlat lil him tharaban wa hannat il tilkal malimi wal malib Semakin condong pula langkahnya karena gembira, dan rindu pada kandang serta ladang penggembalaannya. Fada jadz-baz zimmi wal tasuq-h fa q-idu syauqih lil hayyi jdzib Maka biarkan, jangan kau tarik tali kekang atau menggiringnya, karena kerinduan pada sang nabilah yang menariknya. Fahim tharaban kam hammat wa illa fa innaka f tharqil hubbi kdzib Tunjukkanlah kegembiraanmu sebagaimana sang unta menunjukannya. Karena jika tidak, sungguh engkau berdusta dalam menempuh jalan cinta. Am hdzal Aqqu bad wa hadz qibbul hayyi lhat wal madhrib Perhatikan, inilah kota Aqiq yang telah tampak. Dan inilah kubah-kubah penduduk yang gemerlap menyilaukan. Wa tilkal qubbatul khadh-r wa fh Nabiyyun nruh yajlul ghayhib

15

MAULID AD-DIBAI.p65

50

2/14/2007, 4:15 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Shaltullhi m lhat kawkib Alahmad khairi man rakiban-naj-ib Selama cahaya bintang-gemintang masih gemerlapan, semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, sang pengendara unta terbaik. Had hdis-sur bismil-hab-ib Fa hazzasy-syukru athafar rak-ib

14

MAULID AD-DIBAI.p65

51

2/14/2007, 4:15 PM

Fa idz syurrifat turbatu thayyibata min-hu bi-asyrafi qlib Maka ketika Tanah Suci Makkah telah dimuliakan karena kemuliaan beliau, sang pembaharu, saat ilaihi arwhul muhibbna alal aqdmi wan naj-ib terbentanglah keleluasaan menuju Makkah bagi jiwa-jiwa yang mencintainya, baik yang berjalan kaki maupun yang berkendara.

13

MAULID AD-DIBAI.p65

52

2/14/2007, 4:15 PM

F maukibin minal mal-ikati yafqu al siril mawkib Bahkan pada derajat golongan malaikat, ketinggian beliau melebihi yang lain. Fa idzartaq alal kaunaini wan-fashala anil lamaini wa washala il qbi qawsaini kuntu lah anannadma wal mukhthib Maka ketika naik melintasi dan meninggalkan dua alam, sampailah beliau ke suatu tempat yang tinggi yang jaraknya sekitar dua busur panah dari Allah. Maka Aku-lah yang menghibur dan berbicara kepadanya.

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Tsumma Arudduhu minal arsyi qabla an yabrudal farsyu wa qad nla jamal ma-rib Kemudian Aku mengembalikannya dari Arsy, sebelum dingin alas tidurnya, dan ia benar-benar telah memperoleh semua yang diharapkannya.

12

MAULID AD-DIBAI.p65

53

2/14/2007, 4:15 PM

Qadamhu qabbalahumal baru fa-azl masytakhu minal mihani wan naw-ib Kedua telapak kakinya dicium unta, hingga hilanglah rasa sakit yang dideritanya. mana bihidh dhabbu wa sallamat alaihil asy-jru wa khthabat-hul ahjru wa hanna ilaihil jidzu hanna haznin ndib Kepada beliau biawak beriman, pepohonan mengucap salam, bebatuan berbicara, dan batang kurma meratap bagaikan rintihan duka seorang pecinta. Yadhu tazh-haru barakatuhum fil mathimi wal masyrib Kedua tangannya menampakkan keberkahan pada makanan dan minuman (yang disentuhnya). Qalbuh l yaghfulu wa l yanmu wa lkin lil khidmati alad dawmi murqib Hatinya tak lalai dan tidur, karena senantiasa berkhidmat dan mengingat Allah. In dziya yafu wa l yuqib Bila disakiti, beliau selalu memaafkan dan tidak membalas dendam. Wa in khshima yashmut wa l yujwib Bila dihina, beliau hanya diam tanpa menjawab. Arfauh al asyrafil martib Allah mengangkat beliau ke martabat yang paling mulia f rakbatin l tanbagh qablah wa l badah lirkib dengan kendaraan yang belum pernah ditunggangi siapa pun, sebelum maupun sesudahnya.

11

MAULID AD-DIBAI.p65

54

2/14/2007, 4:15 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Yubatsu min Tihmati baina yadayyil qiymati f zhahrihi almatun tuzhilluhul ghammatu tuthuhus sah-ib Beliau diutus Allah di negeri Tihamah (Makkah) menjelang datangnya hari kiamat. Pada punggung beliau terdapat tanda kenabian. Bila berjalan senantiasa terlindungi awan yang siap mematuhi perintahnya. Fajriyyul jabni lailiyyudz dzaw-ib Kedua pelipisnya cemerlang bercahaya, rambutnya sepekat malam gulita. lifiyyul anfi mmiyyul fami nniyyul hjib Hidungnya mancung bagaikan huruf alif, bulat mulutnya laksana huruf mim, dan lengkung keningnya laksana huruf nun. Samuh yasmau sharral qalami basharuh ilas sabith thibqi tsqib Pendengarannya mampu mendengar guratan pena Lauhul Mahfuzh, penglihatannya menembus ke langit ketujuh.

10

MAULID AD-DIBAI.p65

55

2/14/2007, 4:15 PM

Allah berfirman, Dialah seorang nabi yang akan Aku pilih dari keturunan Luay bin Ghalib,

yamtu abhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu tsumma ammuhus saqq Ab Thlib yang ayah dan ibunya telah meninggal dunia, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian oleh pamannya, yaitu saudara kandung ayahnya, yang bernama Abu Thalib.

MAULID AD-DIBAI.p65

56

2/14/2007, 4:15 PM

Ditanyakan oleh malaikat, Adakah nur itu Nabi Nuh? Allah berfirman, Dengan nur ini Nabi Nuh selamat dari tenggelam, dan binasalah keluarga dan kerabatnya yang menentangnya.

Qla huwa Ibrhim. Qla Ibrhimu bih taqmu hujjatuhu al ubbdil ashnmi wal kawkib Ditanyakan oleh malaikat, Adakah nur itu Nabi Ibrahim? Allah berfirman, Dengan nur ini Nabi Ibrahim sanggup menyampaikan hujjahnya kepada para penyembah berhala dan bintang-bintang. Qla huwa Ms. Qla Ms akhhu wa lkin hdza habbun wa Ms kalmun wa mukhthib Ditanyakan oleh malaikat, Apakah Nur itu Nabi Musa? Allah berfirman, Musa itu adalah saudaranya, tetapi nur ini adalah kekasih, dan Musa adalah penerima firman Allah yang berbicara secara langsung. Qla huwa Is. Qla Is yubasysyiru bih wa huwa baina yadai nubuwwatih kal hjib Ditanyakan oleh malaikat, Apakah nur itu Nabi Isa? Allah berfirman, Dengan nur ini Nabi Isa membawa kabar gembira. Dan jarak antara dia dan kenabiannya sangat dekat, bagaikan mata dan alis. Qla faman hdzal habbul karmul ladz albastahu khullatal waqri wa tawajtahu bitjnil mahabti wal iftikhri wa nasyarta al rasihil ash-ibi Ditanyakan oleh malaikat, Maka siapakah nur yang menjadi kekasih nan mulia yang telah Engkau hiasi dengan keagungan, Engkau anugerahi mahkota kehebatan dan kemegahan, serta Engkau kibarkan panjipanji di atas kepemimpinannya? Qla huwa nabiyyunis takhartuhu min lu-ayyibni ghlib

MAULID AD-DIBAI.p65

57

2/14/2007, 4:15 PM

Allhumma shalli wa sallim wa brik alaihi Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Qla huwa dam. Qla damu bih unluh alal martib Ditanyakan oleh malaikat, Apakah nur itu adalah Nabi Adam? Allah berfirman, Dengan nur ini Aku anugerahkan martabat yang tinggi kepada Nabi Adam. Qla huwa Nh. Qla Nhun bih yanj minal gharaqi wa yahliku man khlafahu minal ahli wal aqrib

MAULID AD-DIBAI.p65

58

2/14/2007, 4:15 PM

dzuylal ghayhib fa yadna wa qad fz bil mathlbi tidak ada henti-hentinya mereka memohon ampunan, sehingga berhari-hari lamanya meratapi rentetan kealpaannya. Kemudian mereka kembali menekuni ibadah, wa adrak ridhal mahbbi wa lam yaud minal qaumi wa huwa kh-ib dan mereka benar-benar beruntung dengan yang mereka cari, dan menemui keridhaan Allah yang dicintai, serta tiada seorang pun dari kaum tersebut yang kembali dengan membawa kerugian. L ilha illallh, fa sub-hnahu wa tal min malikin awjada nra nabiyyih Muhammadin SAW min nrih qabla ay-yakhluqa dama minath thnil lzib Tiada Tuhan selain Allah, Mahasuci dan Mahaluhurlah Allah, yang telah menciptakan nur Muhammad SAW dari cahaya-Nya sebelum menciptakan Adam dari tanah liat. Wa aradha fakhrahu alal asy-y-i wa qla hdz Sayyidul Anbiy-i wa Ajallul Ashfiy-i wa Akramul hab-ib Dan Allah memperlihatkan keagungan nur Muhammad kepada penghuni surga seraya berfirman, Inilah pemimpin para nabi yang paling agung di antara orang-orang pilihan serta lebih mulia di antara para kekasih Allah.

MAULID AD-DIBAI.p65

59

2/14/2007, 4:15 PM

Dari sperma yang terpancar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang rusuk perempuan.

L ilha illallhu, Karmun basatha li khalqihi bistha karamihi wal mawhib Tiada Tuhan selain Allah, Mahamulialah Dzat yang menghamparkan kemuliaan dan anugerah untuk makhluk-Nya. Yanzilu f kulli lailatin il sam-id dun-y wa yund hal min mustaghfirin hal min t-ib Setiap malam (Dia) turun ke langit dunia dan memanggil, Adakah orang yang memohon ampun malam ini? Adakah juga yang bertobat.? Hal min thlibi hjatin fa unluhul mathlib Adakah orang yang tengah menuntut hajat, hingga Aku bisa memenuhi hajatnya tersebut? Fa law ra-aital khuddma qiyman alal aqdmi wa qad jd bid dumis sawkib Maka seandainya engkau lihat para hamba yang mengabdi kepada Allah, yang berdiri tegak di atas telapak kakinya dengan cucuran air mata, wal qaumu baina ndimiw wa t-ib dan segolongan kaum yang menyesali dosadosanya serta bertobat, wa kh-ifin li nafsih yutib dan orang-orang yang ketakutan akan berbuat dosa lagi seraya mencerca dirinya sendiri, wa biqin minadz dzunbi ilaihi hrib dan orang yang lari menghindar dari perbuatanperbuatan dosa, fa l yazlna fil istighfri hatta yakuffa kaffun nahri

MAULID AD-DIBAI.p65

60

2/14/2007, 4:15 PM

Yusabbihuhul filu wal m-ilu Bertasbih kepada-Nya (semua) yang tenggelam, yang condong, wath thliu wal ghrib yang terbit, dan yang terbenam. Wa yuwahhiduhun nthiqu wash shmitu Semua makhluk yang berbicara dan yang diam mengesakan Allah. wal jmidu wad dz-ib demikian juga yang padat, dan yang cair Yadh-ribu biadlihis skin Dengan keadilan-Nya, yang diam bisa bergerak; wa yaskunu bi fadh-lihidh dhrib dan dengan keutamaan-Nya, yang bergerak menjadi diam. L ilha illallh, Tiada Tuhan selain Allah, Hakmun azh-hara bada hikamih wal aj-ib Yang Mahabijaksana, yang menciptakan keindahan hikmah-Nya dan berbagai keajaiban f tartbi tarkbi hdzihil qawlib dalam pengaturan susunan pewujudan manusia ini. Khalaqa mukhkhan wa azhman wa adhudan wa urqan wa lahman wa jildan wa syaran binazhmim mutalifim mutarkib Dia menciptakan otak, tulang, bahu, pembuluh darah, daging, kulit, dan rambut dengan susunan yang teratur. Mim m-in dfiqiy yakhruju mim bainish shulbi wattar-ib

MAULID AD-DIBAI.p65

61

2/14/2007, 4:15 PM

Bismillhirrahmnirrahm Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillhil Qawiyyil Ghlib Segala puji bagi Allah, Yang Mahakuat lagi Mahaperkasa (di atas segala-galanya). Al-Waliyyith Thlib Maha Pelindung lagi Penuntut segala dosa. Al-Bitsil Writsil Mnihis Slib Maha Membangkitkan di hari kiamat, Mahakekal, Maha Penganugerah, lagi Maha Pelenyap sengsara. limil k-ini wal b-ini waz z-ili wadz dzhib Maha Mengetahui segala keadaan: yang nyata, yang musnah, dan yang binasa.

MAULID AD-DIBAI.p65

62

2/14/2007, 4:15 PM

MAULID AD-DIBAI.p65

63

2/14/2007, 4:15 PM

Maulid Ad-Dibai
Karya: Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai asy-Syaibani az-Zubaidi

MAULID AD-DIBAI.p65

64

2/14/2007, 4:15 PM