Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGKAI, 35600 SUNGKAI, PERAK CADANGAN PROGRAM KECEMERLANGAN SEKOLAH 2012 KERTAS KERJA PENYELARAS

PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN BIDANG : KURIKULUM TAJUK : PROGRAM KECEMERLANGAN VISUALISASI DHIA MATA PELAJARAN SENI VISUAL TINGKATAN 6 (STPM) NAMA PENYELARAS PROGRAM : ENCIK HAMDAN BIN MOHAMED DOA PENDAHULUAN : Kecemerlangan dalam aspek kurikulum adalah agenda wajib bagi sesebuah sekolah, ianya perlu dicapai seboleh mungkin. Sehubungan itu, semua unit di bawah aspek Pembangunan Kurikulum Sekolah perlu menyediakan perancangan dan melaksanakan program ke arah merealisasikan visi,misi, matlamat dan objektif yang ditetapkan. Pihak Panitia Seni Visual Tingkatan 6, menyediakan perancangan tahunan yang mengandungi aktiviti, program atau projek. Ianya bertujuan untuk merancang dan melaksana usaha meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan mata pelajaran Seni Visual STPM, sama ada kemajuan pelajar mahupun pengajar itu sendiri. Hasil pelaksanaan program peningkatan kecemerlangan Visualisasi Dhia ini kelak, diharap dapat merealisasikan pencapaian yang lebih baik, dan prestasi akademik yang lebih cemerlang bagi

sekolah, khususnya mata pelajaran Seni Visual STPM itu sendiri, samada dalam aspek kualiti dan kuantiti. Selain menjana target menjadi antara sekolah yang memiliki prestasi baik. Nama program kecemerlangan ini diadaptasikan daripada perkataan Visualisasi yang membawa maksud menjadikan sesuatu itu nampak, tampak atau realiti. Bergabungkan dengan istilah bahasa parsi Dhia yang membawa maksud sinar. Ragkai kata tersebut merupakan garapan sesuatu yang nampak dan realiti serta perlu digilap sinarnya, diharap menjadi inpirasi untuk semua pelajar seni dan tenaga pengajarnya berusaha untuk menampakkan sinar kecemerlangan mata pelajaran seni visual tingkatan 6. Semoga dengan garapan idealogi figura yang bertangungjawab dalam merelisasikan penghasilan program ini kelak bakal merubah persepsi khalayak terhadap prestasi akademik sekolah ini, selain terhadap mata pelajaran Seni Visual itu sendiri.

MATLAMAT Matlamat mata pelajaran ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran seni visual bagi membolehkan mereka; Mencapai keputusan yang cemerlang bagi mata pelajaran Seni Visual STPM, selain berupaya melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi. OBJEKTIF Objektif Program ini adalah untuk membolehkan pelajar; (a) Menjana usaha untuk pencapaian yang lebih cemerlang dalam mata pelajaran seni visual STPM, (b) Memartabat mata pelajaran seni visual (c) Mengaplikasi setiap ilmu teori dan kemahiran seni visual dengan cemerlang. KANDUNGAN Mata pelajaran Seni Visual ini mengandungi dua aspek utama, iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. Sukatan pelajaran ini terdiri daripada tiga komponen, iaitu; (a) Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan) (b) Lukisan (c) Projek Penghasilan Karya

KUMPULAN SASARAN : Kelopok pelajar target mata pelajaran seni visual STPM

AJK PELAKSANA : PENYELARAS SETIAUSAHA 1 SETIAUSAHA 2 AJK KECIL : ENCIK HAMDAN BIN MOHAMED DOA : ENCIK HAMDAN BIN MOHAMED DOA : ENCIK HUSSIN BIN SAAD : 1) ENCIK HAMDAN BIN MOHAMED DOA 2) ENCIK HUSSIN BIN SAAD

PERLAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN SET MINDA MANGKUK TINGKAT MATAPELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 2012 KERTAS 1 JANGKA MASA TINDAKAN / SASARAN

BIL. 1.

PROGRAM Program Jana & Kukuh Minda

OBJEKTIF Pelajar mendapat; Mengetahui, memahami dan mengukuhkan pengetahuan teori dan bahasa seni visual agar dapat diaplikasi dalam menjawab soalan sebenar.

AKTIVITI

HASIL PROJEK

Peta minda

- Setiap Isnin -Setiap Khamis

Murid Target Cemerlang K.Panitia Guru SV

Sesi kritikan karya

Menjawab -Setiap soalanHujung soalan format minggu sebenar peperiksaan

KERTAS 2

BIL. 1.

PROGRAM Program I CAN DO IT

OBJEKTIF Pelajar mendapat; Meningkatkan kemahiran melukis mengikut teknik yang betul

AKTIVITI

JANGKA MASA

TINDAKAN / SASARAN

HASIL PROJEK

Latihan melukis alam benda / alam semulajadi

- Setiap Rabu

Murid Target Cemerlang

KERTAS 3 JANGKA MASA TINDAKAN / SASARAN HASIL PROJEK

BIL. 1.

PROGRAM Program Q Art Work

OBJEKTIF Pelajar mendapat; Menghasilkan tugasan kerja kursus yang berkualiti dan mematuhi kehendak soalan.

AKTIVITI

Borang - Setiap perkembangan Minggu kerja kursus.

Murid Target Cemerlang

PERLAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN VISUALISASI DHIA MATAPELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 2012 CARTA GANTT
BIL. PROGRAM JAN KERTAS 1 1. FEB MAC APR MEI BULAN JUN JUL OGO SEP OKT NOV

CATATAN

Program Jana & Kukuh Minda

KERTAS 2 2.

Program I CAN DO IT

KERTAS 3 3.

Program Q Art Work

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGKAI 35600 SUNGKAI, PERAK. PROGRAM KECEMERLANGAN VISUALISASI DHIA : PANITIA SENI VISUAL TINGKATAN 6 2012
1) Nama Program / Aktiviti : Program Jana & Kukuh Minda 2) Tarikh dijalankan : Januari Oktober 4) Kumpulan Sasaran :Pelajar Kelompok Cemerlang 6) Objektif Program / aktiviti : i) ii) Meningkatkan pencapaian kepada gred yang lebih cemerlang Membiasakan pelajar dengan kaedah menjawab soalan dengan betul 3) Hari : 5) Bilangan : 2 + 2

iii) Menggalak pelajar memiliki kaedah mengulangkaji yang betul iv) Mengekalkan momentum kecemerlangan 7) Nama Penceramah / Guru : Encik Hamdan Bin Mohamed Doa & Jabatan : SMK Sungkai 8) Kekuatan Program : i) Memperoleh sokongan pihak pentadbiran sekolah

ii) Guru memiliki pengalaman / sumber rujukan pelbagai iii) Pelajar yang akur 9) Kelemahan Program / Aktiviti : i) ii) Guru & Pelajar target sibuk dengan tangungjawab / jawatan lain dalam sekolah. Masa yang terhad

10) Cadangan Penambahbaikan : i) Memastikan pelajar bersedia dengan hasil tugasan mereka

ii) Guru perlu mewujudkan kaedah pemantauan / penilaian tugasan yang lebih berkesan

Disediakan oleh : ............................................................ ( HAMDAN BIN MOHAMED DOA ) Ketua Panitia Seni Visual Tingkatan 6/ Pra-U SMK Sungkai.

Anda mungkin juga menyukai