Anda di halaman 1dari 12

SULIT 1223/1

1223/1
Pendidikan
Islam
Kertas 1
2 Jam MODUL 1
BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ISLAM

‫فنديديقن إسلم‬
Kertas 1

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang


disediakan di halaman 54 .

3. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan: Soalan 1,


Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Semua jawapan hendaklah ditulis
pada kertas jawapan yang disediakan.

4. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan
di halaman 54.

5. Ceraikan kertas jawapan Bahagian A dan ikatkan bersama-sama dengan kertas


jawapan Bahagian B.

_________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak.

[Lihat sebelah
1223/1 SULIT
45
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008

Bahagian A
[40 markah]
Jawab semua soalan.

Soalan 1 hingga Soalan 20

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang
tepat pada kertas jawapan yang disediakan.

1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
46
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008

1 Apakah hukum bertaubat bagi orang yang telah melakukan maksiat.

A Sunat
B Harus
C Wajib
D Makruh

2 Hikmat larangan qazaf ke atas individu

A Menghilangkan perasaan saling percaya-mempercayai


B Timbul persaan benci membenci
C Mengalami tekanan jiwa
D Menimbulkan pergaduhan

3 Melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti yang sah

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada:

A Mengumpat
B Memfitnah
C Mengata
D Mengejek

4 Umat Islam dituntut berpegang kepada aqidah Ahli Sunnah Wal- Jamaah kerana

A Dapat meningkat syiar Islam


B Dapat mencapai halawatul iman
C Dapat mengembangkan aqidah Islamiah
D Dapat membersihkan aqidah dari kekeliruan dan kesesatan

5 Antara pernyataan berikut yang manakah menunjukkan implikasi daripada mengamalkan


ajaran sesat

I- minda tertutup
II- kehidupan aman damai
III- menyebarkan agama islam
IV- semua amalannya terbatal

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

6 Berikut adalah kifarah zihar kecuali

A Menyembelih seekor lembu


1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
47
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008

B Memerdekakan seorang hamba


C Berpusa dua bulan berturut-turut
D Memberi makan kepada 60 fakir miskin

7 Apakah undang-undang Islam yang diamalkan di Tanah Melayu

A Undang-undang Keluarga Islam


B Undang-undang Syariah
C Enakmen Hukum Syarak
D Hukum Kanun Melaka

8
• Dipisahkan melalui proses mahkamah
• Suami-isteri boleh berkahwin semula dengan akad nikah dan mahar baru

Penyataan di atas merujuk kepada:

A Nusyuz
B Fasakh
C Khuluk
D Lian

9 Antara pernyataan berikut yang manakah peraturan-peraturan pengambilan anak angkat


I - menjaga batas pergaulan
II - mengiktiraf kelurga bapa kandung
III- tidak membin kepada bapa angkat
IV- mewarisi harta pusaka keluarga angkat

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

10 Hukum melakukan sembelihan adalah

A Wajib
B Sunat
C Harus
D Makruh

11 Antara berikut manakah yang benar mengenai unsur-unsur maksiat dan khurafat yang
wajib dijauhi semasa mengadakan walimatul urus

A Mengadakan joget lambak dan silat


B Mengadakan majlis berzanji dan bermain kompang
C Mengadakan upacara tepung tawar untuk menolak bala
D Mengizinkan pergaulan bebas tanpa batasan di kalangan bukan mahram
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
48
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008

12 • Amalan ini merupakan suatu kemestian dalam ibadat haji


• Tidak sah haji sekiranya tertinggal salah satu daripadanya
• Wajib diganti pada tahun berikutnya

A Rukun Haji
B Wajib Haji
C Sunat Haji
D Makruh Haji

13 Berikut adalah bukti ketegasan Imam Malik r.a

A Menerima pendapat gabenor Madinah yang betentangan dengan fatwanya


B Bersetuju Kitab Al- Muwatta’ dijadikan sumber rasmi perundangan negara
C Sanggup dipukul kerana mempertahankan fatwanya
D Berpegang dengan prinsip ”guru mencari murid”

14 Antara berikut merupakan sektor utama ekonomi kerajaan Bani Abbasiah

I - pertanian
II- perindustrian
III- perlombongan
IV- perkapalan

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

15
• Mewujudkan jawatan Qadhi al-Qudhah ( Ketua Hakim )
• Menubuhkan Baitul Hikmah
• Menjadikan Bagdhad pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan

Sumbangan-sumbangan di atas merujuk kepada khalifah

A Umar Abdul Aziz


B Muawiyah bin Abi Sufian
C Abu Jaafar al- Mansur
D Harun ar-Rashid

16
Setiausaha negara
x
Ketua hakim Mesir
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
49
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008

Anggota Majlis Islamiah

Siapakah tokoh X yang dimaksudkan dalam rajah tersebut?

A Hamka
B Ibnu Khaldun
C Muhammad Abduh
D Syed Jamaluddin Al-Aafghani

17 Penyataan yang manakah menyatakan sebab perlunya adab ketika bermusafir

A Dapat kenalan baru


B Melakukan kerosakan alam
C Mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah S.W.T
D Dapat menuju ke tempat yang dihajati dengan selamat

18 Penyataan di bawah adalah benar mengenai adab-adab menziarahi jenazah kecuali

I Menunaikan solat jenazah


II Meratapi kematian jenazah
III Bercakap-cakap di hadapan jenazah
IV Mengucapkan tahniah kepada keluarganya

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

19 Penjual menjalankan perniagaan dengan sebaik mungkin dan tidak hanya mementingkan
keuntungan semata-mata.

Penyataan di atas merujuk kepada adab berjual beli iaitu


A Ihsan
B Tekun
C Amanah
D Kerjasama

20
• Untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadat
• Selaras dengan sunnah Rasulullah s.a.w.

Pernyataan di atas merupakan

A Adab berzikir
1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
50
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008

B Hikmat berzikir
C Keperluan adab berzikir
D Cara-cara berzikir

Soalan 21 hingga Soalan 40

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

21 Ajaran Taslim beriktikad bahawa alam bersifat _______________________


22 __________________ ialah perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan
dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan syariat Islam.

23
Jenis Insuran

X Am

X dalam rajah di atas merujuk kepada riba ______________

24 ___________ ialah ulama’ solehin yang hidup sebelum kurun ke tiga hijrah iaitu terdiri
dari para sahabat, tabi’en dan itba’tabien.
25 Hukum mengadakan walimatul urus ialah ___________________

26 Jemaah haji Malaysia yang menaiki kapal terbang terus ke Jeddah, diwajibkan berniat
ihram di ___________________

27 Sebab wanita
keturunan haram dikahwini persemendaan
selama-lamanya

X dalam rajah di atas ialah ______________

28 Kanak-kanak lelaki yang berumur ___________ tahun berhak memilih untuk tinggal
bersama ibu atau bapanya.

29
• Gharar
• Judi
• Riba

Perkara di atas adalah unsur-unsur yang dilarang dalam ______________

1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
51
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008

30 Bahagian yang haram dimakan daripada binatang sembelihan ialah darah, kecuali hati
dan jantung, ketumbuhan dan _________________.

31 Hukum membuat tatu pada mana-mana anggota badan ialah ____________.

32 Imam Ahmad bin Hanbal R.A. digelar ________________ kerana telah menghafaz
lebih daripada 700,000 buah hadis.

33 Jihad yang utama dalam Islam ialah perjuangan______________ agama Allah S.W.T. di
atas muka bumi dengan mengorbankan nyawa dan harta.

34
Memukul dengan tujuan
mendidik
Adab
mendidik
isteri yang X
Adan
nusyuz _______________

Memberi nasihat

X dalam rajah di atas merujuk kepada adab ________________

35 Umat Islam berjaya menguasai ilmu sains dan teknologi daripada orang Rom,Parsi
dan_____________________.

36 Khalifah ________________ telah memindahkan pusat pemerintahan dari Damsyik ke


Baghdad untuk menggiatkan lagi aktiviti ekonomi pada zaman Khalifah Abbasiah.

37 Aspek
Jangka pendek

Fisiologi
Menguatkan stamina
Mengeluarkan peluh

___________X__________
Menenangkan fikiran
Mengurangkan tekanan

Aspek X di atas merujuk kepada _____________________

1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
52
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008

38 Semasa menunaikan ibadat haji atau umrah kita disunatkan _________________ Maqam
Nabi Muhammad SAW yang terletak di Masjid Al- Nabawi di Madinah Al- Munawarah

39 Khalifah Abbasiah yang telah menyediakan sudut-sudut tertentu di dalam istananya


untuk tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan ialah ______________________

40
Aliran pemikiran Sheikh Muhammad
Abduh meliputi

Aqidah Integrasi Ilmu X


____________

X ialah __________________

Bahagian B
[60 markah]

Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya.

1 (a) Sihir adalah salah satu perkara yang boleh membatalkan iman.

i. Senaraikan dua contoh amalan sihir . [ 2 markah]

ii Nyatakan dua punca berlakunya sihir dalam masyarakat. [ 2 markah]


.
iii. Terangkan dua cara mengelakkan diri dari amalan tersebut. [ 4 markah]

(b) Firman Allah S.W.T.:Surah Al Baqarah : Ayat 275:

               
        
)275 ‫ اية‬: ‫(سورة النساء‬ 

Ayat di atas menerangkan tentang kemurkaan Allah kepada orang yang makan harta
anak yatim.

(i) Apakah maksud anak yatim? [2 markah]

(ii) Nyatakan dua sebab Islam melarang memakan harta anak yatim.
[4 markah]

1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
53
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008

(iii Terangkan dua akibat mengabaikan tanggungjawab menjaga harta anak


) yatim.
[2 markah]

(c) (i) Ajaran sesat adalah ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam
sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah

Senaraikan dua ajaran sesat yang masih wujud di Malaysia. [2 markah]

(ii) Jelaskan dua ciri ajaran sesat [2 Markah]

2 (a) (i) Hutang ialah memberikan sesuatu barang atau manafaatnya kepada seseorang.
Apakah hukum membayar hutang? [2 markah]

(ii) Terangkan dua perbezaan antara hutang dengan riba . [4 markah]

(b) ( i ) Hadhanah ialah hak penjagaan anak yang masih kecil, belum mumaiyiz dan
tidak mampu menguruskan diri sendiri.

Nyatakan dua syarat hadhanah [2 markah]

(ii ) Jelaskan dua sebab gugur hak hadhanah [4 markah]

(iii Ibu bapa wajib melaksanakan tanggungjawab mendidik anak-anak .


)
Nyatakan cara melaksanakan tanggungjawab kepada anak-anak semasa
mengandung [4 markah]

(c) Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut :

(i) Seorang jemaah haji telah melakukan ibadat wukuf pada jam 6.00 pagi pada 10
Zulhijjah [2 markah]

(ii) Ahmad telah mewakilkan ayahnya untuk menerima akad nikahnya kerana
beliau sedang belajar di Mesir. [2 markah]

3 (a) Berdasarkan pentadbiran kerajaan khulafa’ Ar Rasyidin, beberapa pembaharuan


dalam sistem pentadbiran telah dilakukan.

(i) Nyatakan dua daripada pembaharuan tersebut [2 markah]

(ii) Jelaskan dua kesan positif dari segi corak dan sifat kepimpinan khulafa’ Ar
Rasyidin [4 markah]

(b) (i) Mengapakah Muhammad bin Idris bin Al Abbas digelar dengan As-Syafie
[2 markah]

1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
54
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008

(ii) Terangkan dua sifat peribadi beliau yang boleh dicontohi oleh pelajar untuk
mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. [4 markah]

(c) Islam menggalakkan umatnya bersedekah.

(i) Nyatakan dua contoh sedekah. [2 markah]

(ii) Terangkan dua kelebihan memberi sedekah. [2 markah]

(iii Jelaskan dua perbezaan antara sedekah dan hadiah. [4 markah]


)

4 (a) Kegemilangan zaman Kerajaan Abbasiah banyak bergantung kepada ketokohan


khalifah-khalifah yang menjadi tonggak pemerintahannya.

(i) Nyatakan dua faktor kegemilangan Kerajaan Abbasiah. [2 markah]

(ii) Terangkan dua iktibar daripada sejarah kegemilangan kerajaan Abbasiah yang
boleh dijadikan pengajaran pada masa kini. [4 markah]

(b) Syeikh Muhammad Abduh merupakan seorang mujaddid dan tokoh Islah yang
agung.

(i) Nyatakan dua faktor yang menyebabkan beliau melakukan pengislahan dalam
sistem pendidikan. [4 markah]

(ii) Jelaskan dua sumbangan beliau dalam bidang pendidikan [2 markah]

(c) (i) Apakah maksud amar ma’ruf ? [2 markah]

(ii) Berikan dua cara amar ma’ruf nahi mungkar yang disarankan oleh
Rasulullah S.A.W. [2 markah]

(iii Sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda melaksanakan amar ma’ruf nahi
) mungkar di sekolah. [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

1223/1 SULIT
[Lihat sebelah
55
MODUL LATIH TUBI SPM SET 1 K1 2008

KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A

1 A B C D 21 ______________________________

2 A B C D 22 ______________________________

3 A B C D 23 ______________________________

4 A B C D 24 ______________________________

5 A B C D 25 ______________________________

6 A B C D 26 ______________________________

7 A B C D 27 ______________________________

8 A B C D 28 ______________________________

9 A B C D 29 ______________________________

10 A B C D 20 ______________________________

11 A B C D 31 ______________________________

12 A B C D 32 ______________________________

13 A B C D 33 ______________________________

14 A B C D 34 ______________________________

15 A B C D 35 ______________________________

16 A B C D 36 ______________________________

17 A B C D 37 ______________________________

18 A B C D 38 ______________________________

19 A B C D 39 ______________________________

20 A B C D 40 ______________________________

Bahagian Kod Pemeriksa

1223/1 SULIT
[Lihat sebelah