Anda di halaman 1dari 7

Definisi Sosiolinguistik Sosio adalah masyarakat, dan linguistik adalah kajian bahasa.

Jadi sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkam dengan keadaan kemasyarakatan [dipelajari oleh ilmu-ilmu sosialkhususnya sosiologi]. Pada awal abad ke-20, De Saussure (1916) telah menyebutkan bahawa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan, yang sama dengan lembaga kemasyarakatan lain, seperti perkawinan, pewarisan harta peninggalan, dan sebagainya. Pakar lain, Charles Morris, dalam bukunya Sign, Language, and Behaviour (1946) yang membicarakan bahasa sebagai sistem lambang. Ada tiga jenis kajian bahasa berkenaan dengan fokus perhatian yang diberikan, iaitu: a : Semantik, jika perhatian difokuskan pada hubungan antara lambang dengan maknanya. b : Sintaktik, jika fokus perhatian diarahkan pada hubungan lambang. c : Pragmatik , fokus perhatian diarahkan pada hubungan antara lambang dengan para penuturnya. Beberapa Rumusan mengenai Sosiolinguistik: a : menurut Kridalaksana (1978:94) , Sosiolinguistik lazim didefinisiksn sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan pelbagai variasi bahasa di dalam masyarakat bahasa. b : menurut Nababan (1984 :82) , Pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan . c : menurut Fishman (1972) , Sosiolinguistics is the study of the characteristics of language varieties, the characteristics of their functions, and the characteristics of their speakers as these three constantly interact, change and change one another within a speech community, ( Sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsifungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa kerana ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam satu

masyarakat. d: Sosiolinguistik adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks social dan kebudayaan. (Rene appel , Gerad Hubert , Greus Meijer 1976:10). e : Sosiolinguistik adalah subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari faktorfaktor social yang berperan dalam penggunaan bahasa dan pergaulan sosial. (G,E. Booij , J.G. Kersten, dan H.J Verkuyl 1975:139). F : Sosiolinguistik adalah kajian bahasa dalam penggunaannya , dengan tujuan untuk meneliti bagaimana adat pemakaian bahasa berhubungan dengan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tingkah laku sosial. (C.Criper dan H.G.Widdowson dalam J.P.B Allen dan S.Piet Corder 1975:156). g. Sosiolinguistik adalah pengembangan sub bidang yang memfokuskan penelitian pada variasi ujaran , serta mengkajinya dalam suatu konteks sosial . Sosiolinguistik meneliti hubungkait antara faktor-faktor sosial itu dengan variasi bahasa. (Nancy Parrot Hickerson 1980:81). Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi , dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktorfaktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Atau lebih secara operasi lagi seperti dikatakan Fishman (1972,1976) , study of who speak what language to whom and when. Selain istilah sosiolinguistik digunakan istilah, istilah lain yang diguna pakai ialah sosiologi bahasa. Banyak orang yang menganggap hal itu sama, tapi banyak pula yang menganggapnya berbeza. Ada yang mengatakan istilah sosiolinguistik digunakan kerana penelitiannya dimasuki dari bidang linguistik , sedangkan istilah sosiologi bahasa digunakan kalau penelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi. (Nababan 1884:3 juga Brigh 1992:vol 4:9 ). J.A. Fishman , pakar sosiolinguistik yang memberi sumbangan sangat besar dalam kajian sosiolinguistik, mengatakan kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif,sedangkan kajian sosiologi bahasa bersifat kuantitatif. Jadi sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan

bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam usaha tertentu. Istilah sosiolinguistik muncul pada tahun 1952, dalam karya Haver C. Currie yang menyarankan perlu adanya penelitian dengan hubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial . Fishman sendiri dalam bukunya yang terbit tahun 1970, menggunakan nama sosiolinguistik , tetapi pada tahun 1972 menggunakan nama sociology of language. Haliday seorang pakar bidang linguistik inggris , yang banyak memerhatikan dari segi kemasyarakatan bahasa , dalam bukunya The Linguistics Science and Language Teaching , yang menggunakan istilah institutional, lintics Science and Language Teaching. Bahasa adalah sebuah sistem , ertinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap, dan dapat dikaedahkan. Ciri dari segi hakikat bahasa adalah , bahasa itu adalah sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrari, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Sistem bahasa yang digunakan berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. Setiap lambang bahasa menggunakan lambang bahasa yang berbunyi, contohnya [kuda] melambangkan konsep atau makna . Dalam bahasa Indonesia, bunyi [air], [kuda], dan [meja] adalah lambang ujaran kerana memiliki makna , tetapi bunyi- bunyi [rai], [akud], [ajem] bukanlah lambang ujaran kerana tidak memiliki makna. Lambang bahasa itu bersifat arbitrari , ertinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya, tidak bersifat wajib , boleh berubah , dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang itu mengkonsepkan makna tertentu. Bagi sosiolinguistik konsep bahawa bahasa adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pemikiran dianggap terlalu sempit , sebab seperti dikemukakan Fishman bahawa yang menjadi persoalan sosiolinguistik adalah who speak what language to whom, when and to what end. Dari sudut penutur , bahasa itu personal atau peribadi. Salah satu fungsi bahasa iaitu komunikasi , maka ada 3 komponen yang harus ada dalam komunikasi, iaitu: 1. Pihak yang berkomunikasi, yakni pengirim dan penerima informasi yang

dikomunikasikan disebut partisipan. 2. Informasi yang dikomunikasikan 3. Alat yang digunakan dalam komunikasi itu. Setiap perbuaatan boleh di tafsirkan sesuai dengan kebiasaan budaya dalam suatu masyarakat. Suatu perbuatan boleh disebut bersifat komunikatif adalah kala perbuatan itu dilakukan dengan sedar dan ada pihak lain yang bertindak sebagai penerima pesan dari perbuatan itu. Dalam setiap komunikasi ada dua pihak yang terlihat , iaitu pengirim pesan (sender), penerima pesan (receiver). Setiap proses komunikasi bahasa dimulai dengan si pengirim merumuskan terlebih dahulu apa yang akan diujarkan dalam bentuk suatu gagasan. Ada dua macam komunikasi bahasa , iaitu komunikasi searah dan komunikasi dua arah. Dalam komunikasi searah , si pengirim tetap sebagai pengirim dan si penerima tetap sebagai penerima. Bahasa itu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Sebagai alat komunikasi , bahasa melayu terdiri daripada dua aspek iaitu linguistik dan aspek non linguistik. Aspek para linguistik mencakup : 1. kualiti ujaran, iaitu pola ujaran seseorang seperi falseto 2. unsur supra segmental , iaitu tekanan (stress) 3. jarak dan gerak-gerik tubuh, seperti gerakan anggota kepala , tangan dan sebagainya 4. rabaan , yang berkenaan dengan indra perasa. Aspek linguistik dan para linguistik , berfungsi sebagai alat komunikasi, bersama-sama dengan konteks situasi yang membangunkan situasi tertentu dalam proses komunikasi.

DEFINISI BAHASA Definisi dari Kamus Dewan Edisi Keempat; Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhunbungan dalam lingkungan satu kelompok manusia ( antara seorang individu dengan individu yang lain dan sebagainya ) Percakapan yang baik, tingkahlaku yang baik, sopan santun.

Definisi menurut Buku Linguistik Deskritif dan Nahu Bahasa Melayu; Adalah satu sistem simbol-simbol yang: i) terdiri dari bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia ii) disetujui bersama oleh sekelompok manusia iii) dipelajari oleh sekelompok manusia itu dan iv) dengan simbol-simbol mana sekelompok manusia itu berkomunikasi

PENDAPAT DARI TOKOH BAHASA LUAR NEGARA Ferdinand de Saussure ( 1857 1913 ) seorang ahli bahasa swiss. Bagi De Saussure, keseluruhan kegiatan bahasa dinamakan speech ( dalam bahasa Perancis = langue ) dan mempunyai dua aspek i. ii. Bentuk yang dapat didengar, dirakam, dan diperhati apabila penutur bercakap yang dinamakan speaking (dalam bahasa Perancis parole) Bentuk yang abstrak yang wuju secara mendasari bentuk parole itu dan wujudnya dalam akal setiap penutur dan menjadi objek kajian tatabahasa yang sebenarnya dinamakan sebagai langue (dalam bahasa Perancis) Bloch dan Trager ( ahli linguistik)

Bahasa ialah suatu sistem lambang bunyi suara yang arbitrari(tiadak brasaskan pertimbangan yang tertentu atau yang teliti) yang digunakan oleh sesebuah kelompok manusia untuk berkomunikasi.

KONSEP BAHASA Di dalam pertuturan, terkandung bentuk-bentuk bahasa yang terdiri daripada kumpulan bunyi yang berupa perkataan, rangkai kata dan ayat-ayat. Tiap-tiap bentuk mempunyai sistemnya yang tersendiri. Bahasa Melayu misalnya mempunyai sistem atau peraturanperaturannya sendiri dalam menghasilkan sesuatu bunyi, mempunyai hukum-hukum yang membentuk perkataan, rangkai kata dan ayatayat. Jadi tiap-tiap bahasa mempunyai set atau sistem tertentu yang menjadi asas kepada pengguna-pengguna untuk menuturkan atau menuliskan bahasa tersebut.

BAHASA BERSIFAT ARBITRARI Dalam sistem perhubungan manusia,pertalian sesuatu bentuk bahasa dengan maknanya didapati hanya arbitrari. Misalnya bunyi perkataan rumah itu merupakan bentuk suatu unsur dalam bahasa melayu. Bentuk itu boleh diberi lambang bertulis dan maknanya ialah rumah Pertalian bentuk dengan makna itu hanyalah secara kebetulan sahaja iaitu ditentukan oleh kebudayaan. Kalau anggota dalam masyarakat itu bersetuju semuanya untuk menukar bentuk itu dengan sesuatu bentuk lain,itu terpulanglah kepada anggota masyarakat itu sendiri. Jadi bentuk (bunyi)perkataan itu akan berubah tapi orang atau maksudnya masih sama.

Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara bentuk dan makna itu hanya arbitrari,ditentukan menurut persetujuan anggota masyarakat itu. Dalam sistem perhubungan binatang,pertalian ini tidak arbitrari.panggilan rusa jantan dalam musim bunga memang bermaksud untuk mencari pasangan betina.Ini adalah tetap dan tidak akan berubah. Ketetapan wujud sejak binatang itu mula lahir dan ia tetap serupa bagi semua binatang jenis itu. Bentuk panggilan itu tidak mungkin akan berubah.