Anda di halaman 1dari 16

Topik

5
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kemahiran Membaca

HasIL PeMbeLaJaraN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: Menjelaskan beberapa definisi bacaan; Menghuraikan proses membaca; Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehan membaca; Menghuraikan pelaksanaan ujian bacaan nyaring; Menjelaskan prinsip-prinsip pemulihan bacaan; dan Menghuraikan komponen-komponen pengajaran pemulihan bacaan.

PeNgeNaLaN

Selain daripada kemahiran lisan, kemahiran membaca adalah kemahiran bahasa yang penting dikuasai oleh seseorang individu. Kita mungkin tidak dapat bersama-sama dengan orang lain sepanjang masa, oleh itu melalui bacaan kita dapat memahami mesej yang disampaikan oleh orang lain melalui tulisan. Pengertian bacaan adalah luas iaitu tidak hanya terhad kepada maksud membunyikan tulisan atau barking at words semata-mata. Membaca secara senyap dengan memberi penekanan kepada memahami apa yang dibaca adalah sangat penting. Bagi seseorang pelajar, membaca merupakan kunci kejayaan akademiknya, sumber kepada penambahan ilmu pengetahuan, dan kunci kepada keupayaan menikmati hasil penulisan untuk mengisi masa lapangnya. Pengajaran kemahiran membaca kepada kanak-kanak memerlukan kaedah dan teknik tertentu supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik sama

TOPIK 5

KEMAHIRAN MEMBACA

55

ada membaca secara nyaring atau membaca secara senyap. Bagi kanak-kanak masalah pembelajaran pula, mereka memerlukan kaedah dan teknik mengajar yang lebih khusus sesuai keupayaan dan kebolehan mereka. Tajuk ini akan membincangkan tentang bacaan yang merangkumi proses membaca dan model-model bacaan, pendekatan dalam pemulihan bacaan, dan kemahiran membaca di peringkat sekolah rendah.

5.1
5.1.1

MeMbaca
Definisi

Membaca adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. Bacaan juga merupakan sebagai punca utama kegagalan kanak-kanak di sekolah. Malah dikatakan juga bahawa kegagalan membaca akan membawa kepada perlakuan salah laku, cemas, kurang motivasi, dan perasaan rendah diri (Mercer, 1992). Membaca adalah kemahiran yang kompleks dan banyak definisi diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Secara asasnya, membaca mengandungi dua proses asas, iaitu nyah kod (decode) dan pemahaman. Proses nyah kod melibatkan pemahaman tentang hubungan antara huruf-huruf dan menterjemahkan perkataan tulisan kepada bentuk yang sama dengan bahasa lisan. Oleh itu, kemahiran nyah kod membolehkan seseorang menyebut perkataan yang ditulis dengan betul. Manakala proses pemahaman pula membolehkan seseorang memahami makna sesuatu perkataan atau makna perkataan mengikut konteks. Terdapat banyak definisi yang diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Harris dan Sipay (1980) menyifatkan proses membaca sebagai proses untuk memperoleh tafsiran yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Manakala Kenedy (1981) pula mendefinisikan bacaan sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui, dan seterusnya berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mentafsirkan maksudnya (Marohaini Yusoff, 1999). Dua definisi yang diberikan ini sudah cukup untuk menjelaskan bahawa kemahiran membaca adalah satu proses yang kompleks. Berdasarkan definisi-definisi membaca yang ditelitinya, Marohaini Yusoff (1989) telah merumuskan proses membaca seperti berikut: (a) Perlakuan membaca adalah perlakuan yang kompleks dan tidak dapat diperhatikan. Cuma dua komponen kemahiran utama yang dipersetujui wujud dalam kemahiran membaca iaitu kemahiran mengenal atau mengecam perkataan dan kemahiran memahami apa yang dibaca.

56

TOPIK 5 KEMAHIRAN MEMBACA

(b) Sesuatu perlakuan membaca mesti dapat menghasilkan pemahaman selain pengecaman dan penyebutan perkataan-perkataan. Maksudnya, untuk menjadi pembaca yang berkesan, seseorang itu tidak perlu dapat menyebut perkataan dengan betul dan lancar asalkan dia tahu makna perkataanperkataan yang dibacanya. (c) Semasa membaca, seseorang itu perlu berfikir, merasai, dan membayangkan apa yang dibaca.

(d) Seseorang murid itu mempunyai tujuan, jangkaan, pengetahuan, dan pengalaman lalu yang akan mempengaruhi apa yang akan dibacanya. (e) Dalam sesuatu proses bacaan, terdapat susun atur tugasan seperti berikut: (i) Mengecam atau mengenal lambang atau perkataan yang dilihat. (ii) Mengaitkan lambang atau perkataan dengan bunyi atau makna. (iii) Menterjemahkan makna perkataan itu dengan mengaitkannya dengan apa yang sedia ada di kepala. (iv) Mengumpul dan mencantumkan idea, perkataan,dan ayat sehingga menjadi sebuah idea yang lengkap. (v) Mencuba menghuraikan idea kepada orang lain. (f) Melihat kepada susun tugas dalam proses membaca, dapatlah dikatakan bahawa membaca adalah satu proses yang memerlukan pemikiran yang aktif.

Berdasarkan definisi membaca dan rumusan yang dibuat berkaitan dengan proses membaca, dapatlah dimengerti bahawa membaca adalah kemahiran yang kompleks yang melibatkan beberapa kemahiran lain.

LaTIHaN 5.1
Bincangkan bagaimana caranya hendak mengubah kebiasaan membaca nyaring kepada bacaan senyap di kalangan kanak-kanak.

5.1.2

Proses Membaca

Daripada definisi-definisi yang dibincangkan di atas, ternyata bahawa membaca adalah proses yang kompleks yang terdiri daripada gabungan beberapa proses yang kompleks, iaitu proses sensori (kederiaan), proses pengamatan, proses bahasa (linguistik), dan proses kognitif. Setiap proses memainkan peranan penting dalam proses membaca secara keseluruhan.

TOPIK 5

KEMAHIRAN MEMBACA

57

(a)

Membaca sebagai Proses Sensori (Kederiaan) Deria atau panca indera adalah pintu masuk berbagai rangsangan ke otak untuk diproses. Dua deria yang terlibat secara aktif dalam proses membaca adalah penglihatan dan pendengaran. Kedua-dua deria ini berhubung rapat antara satu sama lain dalam proses membaca. (i) Deria penglihatan Proses membaca berlaku apabila lambang-lambang dilihat dan disalurkan ke otak untuk diproses bagi mendapat makna sebenar. Bagi individu yang bermasalah penglihatan (buta) deria penglihatan akan digantikan dengan deria sentuhan.

(ii) Deria pendengaran Seseorang memerlukan pendengaran yang baik untuk membolehkannya membaca dengan baik. Seseorang perlu mendengar dengan baik mesej yang diterima supaya ia dapat menghasilkan semula mesej itu dengan jelas dan tepat. Keadaan ini tidak berlaku kepada individu yang mengalami masalah pendengaran. (b) Membaca sebagai Proses Pengamatan Pengamatan adalah satu proses menimbulkan makna kepada tugas-tugas panca indera berdasarkan pengalaman lalu dan pengamatan ini berhubung rapat dengan pemikiran. Dalam bacaan, pengamatan membolehkan seseorang mengenal dengan tepat lambang-lambang dan mengaitkannya dengan bunyi-bunyi dan juga makna. Pengamatan dalam bacaan adalah seperti: (i) Mendiskriminasi iaitu mengecam dan juga membezakan; (ii) Figure ground iaitu mengenal objek-objek, bentuk, atau corak-corak,; (iii) Ingatan, iaitu mengingat kembali apa yang dilihat atau didengar; dan (iv) Turutan, iaitu seperti memahami giliran dan urutan. (c) Membaca sebagai satu Proses Bahasa Bacaan adalah sebahagian daripada kemahiran bahasa (language arts) iaitu yang bermula daripada mendengar, bertutur, membaca, dan seterusnya menulis. Membaca dapat membantu manusia berkomunikasi dan berhubung sesama mereka melalui sistem lambang-lambang tulisan yang mereka cipta.

(d) Membaca adalah satu Proses Kognitif Membaca bukan hanya melibatkan proses mekanis tetapi juga melibatkan proses kognitif atau berfikir pada semua peringkat membaca seperti mengecam, mendiskriminasi, dan memahami. Oleh itu kecerdasan seseorang akan mempengaruhi kemajuannya dalam membaca.

58

TOPIK 5 KEMAHIRAN MEMBACA

LaTIHaN 5.2
Membaca adalah merupakan proses kederiaan. Jelaskan bagaimana guru memanipulasikan penggunaan deria untuk mengajar kanakkanak membaca.

5.2
5.2.1

FakTor-FakTor yaNg berkaITaN DeNgaN MeMbaca


kesediaan Membaca

Kesediaan adalah faktor penting sebelum seseorang kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Seorang kanak-kanak tidak boleh terus berjalan sekiranya otot-otot anggota kakinya cukup kuat untuk berdiri dan seterusnya berjalan. Oleh itu bagi menyediakan kanak-kanak berjalan, dia akan memulakan dengan merangkak, duduk, bangun, berdiri, bertatih, dan barulah berjalan. Begitu juga dengan membaca, seseorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum kemahiran membaca diperkenalkan diajar kepadanya. Kebolehan membaca kanak-kanak wujud sekiranya kanak-kanak itu memahami dan bertindak secara bersesuaian apabila melihat perkataan-perkataan yang ditulis. Maksudnya kanak-kanak mesti berkeupayaan memahami konsep iaitu (a) (c) Semua benda mempunyai nama; Kedua-duanya saling bertukar; dan (b) Nama benda boleh ditulis dalam perkataan; (d) Simbol-simbol perkataan boleh dibaca (Mechado, 1985). Kanak-kanak boleh cepat membaca sekiranya mereka hidup dalam persekitaran yang intelektual yang sentiasa berfaedah dengan tulisan seperti buku, surat khabar, dan sebagainya, kanak-kanak yang kaya dengan pengalaman persekitaran seperti ke pasar raya, ke pameran atau ke pusat-pusat peranginan, dan juga kanak-kanak mempunyai banyak peluang untuk berinteraksi dengan orang lain.

TOPIK 5

KEMAHIRAN MEMBACA

59

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca kanak-kanak adalah: (i) Keadaan fizikal; (ii) Pengalaman dan persekitaran; (iii) Emosi, motivasi, dan sahsiah; (iv) Kecerdasan; (v) Pengamatan; (vi) Penguasaan bahasa; Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata, telinga, dan organ pertuturan yang sempurna. Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. misalnya mendengar cerita, lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku, ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka, dan sebagainya. Keadaan rumah tangga yang dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi, motivasi, dan sahsiah kanak-kanak. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanakkanak lain yang sebaya dengannya. Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat, iaitu daya diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. Semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyibunyi huruf. Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran, perasaan, kehendak ,dan sebagainya semasa berkomunikasi. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum mula mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak.

LaTIHaN 5.3
Bincangkan cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk membina kesediaan membaca kanak-kanak.

60

TOPIK 5 KEMAHIRAN MEMBACA

5.2.2

Faktor-faktor yang Mempengaruhi kebolehan Membaca

Kemahiran membaca adalah satu proses kognitif yang kompleks. Oleh itu faktorfaktor yang mempengaruhi kemahiran membaca juga adalah rumit dan saling mempengaruhi. Kesedaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bacaan ini akan dapat membantu guru merancang pengajaran bacaan untuk muridmuridnya. Menurut Marohaini Yusoff (1999) faktor yang mempengaruhi bacaan terbahagi kepada dua kategori besar, iaitu: (a) faktor yang ada pada diri murid atau pembaca; dan (b) faktor yang ada pada bahan bacaan. Kedua-dua faktor ini digambarkan oleh Marohaini seperti Rajah 5.1.

Rajah 5.1: Faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehan membaca (Marohaini Yusoff, 1999)

LaTIHaN 5.4
Bincangkan setiap aspek yang dinyatakan dalam rajah di atas di dalam kelas dengan memberi contoh-contoh yang sesuai.

TOPIK 5

KEMAHIRAN MEMBACA

61

5.2.3

Peringkat-peringkat Mengajar bacaan

Pengajaran bacaan yang dijalankan boleh guru bahasa tertumpu kepada dua kemahiran iaitu bacaan secara kuat (bacaan mekanis) dan bacaan secara senyap (bacaan mentalis/akaliah). Kemahiran membaca kuat lebih menumpukan kepada kemahiran sebutan, intonasi, dan gaya membaca (membaca berita). Manakala bacaan senyap merupakan kemahiran membaca untuk memahami dan juga kepantasan membaca petikan sesuatu bahan. Mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak hendaklah dibuat secara berperingkat-peringkat supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. Kamarudin Hj. Husin (1988) membahagikan pengajaran bacaan kepada lima peringkat: (a) (c) (e) Peringkat menyediakan murid. Peringkat melatih membaca dan memahami. Peringkat membina dan mengukuhkan sikap gemar membaca. (b) Peringkat mendirikan asas. (d) Peringkat melatih membaca untuk hiburan atau mencari maklumat.

Apabila kanak-kanak memasuki tahun satu persekolahan, guru perlu menyiasat terlebih dahulu tahap kesediaan murid terutamanya penguasaan bahasa dan juga emosi murid. Pengetahuan guru tentang tahap kesediaan membaca murid dan juga kemahiran sedia ada murid akan dapat membantu guru untuk menyediakan murid bagi pelajaran membaca. Peringkat mendirikan asas bacaan sangat penting dalam pengajaran kemahiran membaca kepada murid-murid. Pada peringkat ini guru perlu menggunakan pelbagai alat bantu mengajar dan juga bahan bacaan yang sesuai. Bahan bacaan yang digunakan hendaklah ringkas, menarik, dan bermakna. Kemahiran asas bacaan bermula dengan mengenal abjad, suku kata, perkataan, frasa, dan seterusnya ayat. Pada peringkat ini juga galakan dan dorongan perlu diberikan kepada murid secara berterusan. Peringkat seterusnya adalah melatih membaca dan memahami. Pada peringkat ini bahan bacaan yang digunakan hendaklah dipilih dengan baik. Selain menekankan aspek sebutan dan kelancaran, guru juga mula menekankan aspek pemahaman. Kebiasaan murid membaca nyaring boleh dikurangkan kepada bacaan senyap secara beransur-ansur. Soalan-soalan guru berkaitan bahan yang dibaca akan membantu murid membina kemahiran memahami. Setelah kanak-kanak sudah boleh membaca dengan lancar dan seterusnya memahami isi bahan yang dibaca, mereka akan menggunakan kemahiran ini

62

TOPIK 5 KEMAHIRAN MEMBACA

untuk memilih bahan bacaan lain untuk mencari maklumat dan juga untuk mengisi masa lapang. Guru boleh membantu kanak-kanak dengan mengajar mereka kemahiran mencari maklumat di pusat sumber dan juga internet. Akhir sekali adalah peringkat membina sikap suka membaca. Sikap suka membaca hendaklah dipupuk di peringkat sekolah lagi supaya sebati dengan jiwa kanak-kanak. Kebiasaannya sekolah kerap mengadakan pertandingan membaca, pameran buku, peraduan mengarang, dan sebagainya.

LaTIHaN 5.5
Sebelum guru mula mengajar bacaan kepada murid-muridnya, ia perlu menyiasat dulu kesediaan membaca mereka. Jelaskan apakah kaedah yang boleh guru gunakan untuk mengetahui tahap kesediaan membaca murid-muridnya?

5.3
5.3.1

PeMuLIHaN bacaaN
Menguji kemahiran Membaca

Membaca adalah salah satu kemahiran bahasa yang penting dikuasai oleh kanak-kanak supaya mereka dapat mencapai kemajuan dalam pelajaran dan juga kualiti kehidupan mereka. Sebab itulah sekiranya seorang murid gagal membaca dengan baik selalunya dikaitkan dengan kegagalan pengajaran guru dan juga pendidikan di sekolah berkenaan. Sebab itu guru perlu didedahkan kepada alat, kaedah dan teknik menguji kemahiran bacaan terutamanya ujian bacaan secara diagnostik. Ujian diagnostik bacaan akan dapat membantu guru mengesan kesukaran-kesukaran khusus bacaan murid. Ujian bacaan perlu diberikan kepada murid supaya guru dapat mengesan secara objektif kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam proses membaca. Bermula dari sinilah guru akan dapat merancang aktiviti-aktiviti pengajaran pemulihan bacaan. Murid yang bermasalah dalam bacaan tidak boleh dibiarkan berterusan dengan masalah membacanya kerana akan memberi kesan terhadap pencapaiannya dalam pelajaran secara keseluruhan. Ujian bacaan hendaklah dijalankan secara berterusan supaya maklumat yang diperoleh dapat memberi gambaran sebenar kelemahan murid. Masalah bacaan sebenar murid penting supaya guru dapat menilai semula rancangan pemulihan

TOPIK 5

KEMAHIRAN MEMBACA

63

bacaan dan boleh membantu guru menentukan objektif pengajaran bacaan seterusnya. Kaedah dan teknik mengajar membaca perlu dipelbagaikan bagi mengelak kebosanan.

5.3.2

ujian bacaan Nyaring

Terdapat berbagai-bagai jenis ujian bacaan yang boleh dilaksanakan guru kepada murid-muridnya. Namun begitu ujian bacaan nyaring merupakan langkah pertama untuk mengesan kesukaran-kesukaran secara khusus dalam bacaan secara diagnostik. Berdasarkan kajian-kajian lepas, Abdul Aziz Talib (1989) telah menyenaraikan kesukaran-kesukaran dalam kawasan-kawasan yang perlu ditubuhkan dalam sesebuah ujian bacaan: (a) Peringkat Huruf (Abjad) (i) Huruf kecil (a-z) Mengenal bentuk huruf. Mengenal nama huruf. Mengenal bunyi huruf. Mengenal bentuk huruf. Mengenal nama huruf. Mengenal bunyi huruf.

(ii) Huruf besar (A-Z)

(iii) Memadan huruf besar-huruf kecil (iv) Diskriminasi penglihatan Huruf-huruf yang berdekatan bentuk. Huruf besar dalam perkataan. Huruf-huruf kecil dalam perkataan. Huruf-huruf yang berdekatan bunyi foniknya. Huruf besar. Huruf kecil.

(v) Diskriminasi pendengaran (vi) Pembalikan huruf (reversals)

64

TOPIK 5 KEMAHIRAN MEMBACA

(b) Peringkat Perkataan (i) Membatang suku kata terbuka. (ii) Membatang suku kata tertutup. (iii) Membatang suku kata yang mempunyai gugusan konsonan. (c) Peringkat Perkataan (i) Pembalikan perkataan. (ii) Membezakan bunyi fonem /e/ dan /a/ dalam perkataan. (iii) Membatang dan mencantumkan suku kata-suku kata terbuka dalam perkataan. (iv) Membatang dan mencantumkan suku kata-suku kata tertutup dalam perkataan. (v) Membatang dan mencantumkan suku kata-suku mengandungi gugusan konsonan dalam perkataan. kata yang

(vi) Kekeliruan antara ejaan dan sistem bunyi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam perkataan. (vii) Menyebut perkataan dasar dan perkataan berimbuhan. (d) Peringkat Frasa (i) (e) Membaca frasa-frasa sebagai satu unit makna/pemikiran.

Peringkat Ayat (i) Membaca ayat-ayat pendek. (ii) Membaca ayat-ayat panjang.

Daerah-daerah kesukaran yang disenaraikan di atas hendaklah diuji melalui item-item soalan yang dibina oleh guru yang dibina secara berasingan. Guru boleh menggunakan kad-kad ujian bagi setiap daerah kesukaran yang hendak diuji dan tidak perlu dijalankan serentak bagi kesemua tajuk. Dalam ujian bacaan nyaring, murid diminta membaca petikan dengan kuat dan guru merekod kesalahan-kesalahan yang dilakukan murid. Abdul Aziz Talib (1989) menyenaraikan jenis kesilapan yang perlu direkod seperti berikut: Membuang/meninggalkan (omission) bunyi huruf/perkataan/imbuhan yang ditinggalkan. Ulangan (repetition) - mengulang-ulang perkataan/suku kata. Gantian (substitute) - bunyi huruf/perkataan diubah gantikan. Tambahan (insertion) - bunyi huruf/imbuhan/perkataan ditambah.

TOPIK 5

KEMAHIRAN MEMBACA

65

Pembalikan (reversals) - huruf/perkataan/frasa dibaca secara terbalik/ songsang. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya. Selain itu, guru juga perlu merekodkan masalah-masalah atau tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca, iaitu: Membatang suku kata terlebih dahulu. Bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan. Membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan. Membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak. Tidak boleh membaca langsung. Maklumat lain yang perlu direkodkan guru adalah sekiranya murid mempunyai kecacatan yang boleh menjejas bacaannya seperti gagap, sengau, pelat, telor, masalah penglihatan, dan masalah pendengaran.

LaTIHaN 5.6
Bincangkan bagaimana bacaan ujian nyaring boleh membantu guru mengetahui tahap penguasaan lisan kanak-kanak.

5.3.3

Prinsip-prinsip Pengajaran Pemulihan bacaan

Segala maklumat yang guru peroleh membolehkannya merancang rancangan pengajaran pemulihan bacaan untuk muridnya. Margaret et.al., 1989) telah menyarankan beberapa prinsip pengajaran pemulihan bacaan yang boleh dijadikan pegangan oleh guru dalam membantu muridnya membaca. Guru haruslah memulakan pengajaran pada tahap yang sesuai. Keputusan ujian diagnostik bacaan dapat membantu guru mengenal pasti daerah kelemahan dan tahap bacaan murid. Murid perlu diberi tanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Murid akan dapat belajar dengan lebih baik sekiranya mereka terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Gunakan bacaan nyaring dan bacaan senyap mengikut kesesuaian. Gunakan setiap jenis bacaan ini mengikut keperluan murid. Bacaan senyap sangat berkesan untuk mengajar murid mengawal proses bacaan mereka sendiri. Manakala bacaan nyaring pula sangat berkesan untuk meningkatkan kemahiran sebutan dan kelancaran bacaan.

66

TOPIK 5 KEMAHIRAN MEMBACA

LaTIHaN 5.7
Guru dapat mengesan kelemahan bacaan muridnya melalui pemerhatiannya di dalam proses pengajaran bacaan di dalam kelas. Jelaskan petunjuk-petunjuk yang guru perhatikan untuk mengetahui kelemahan bacaan muridnya.

5.3.4

komponen Pengajaran Pemulihan bacaan

Sepanjang sesi pengajaran bacaan guru disarankan mengikut langkah-langkah pengajaran yang meliputi komponen-komponen bacaan berikut:

Rajah 5.2: Komponen pengajaran bacaan

Bacaan peringkat pengajaran bermaksud murid membaca bahan bacaan mengikut tahap pembelajaran mereka. Di sini mereka akan menjumpai perkataan-perkataan baru dan juga konsep-konsep baru di bawah bimbingan guru yang akan membantu menyelesaikan masalah dan juga membantu mereka menguasai bahan bacaan dengan baik. Pengajaran berfokus dilaksanakan bergantung kepada keperluan murid. Guru mungkin akan memperuntukkan sedikit masa untuk membantu murid tertentu membaca dengan memberi fokus kepada aspek tertentu dalam bacaan. Cara ini akan membantu murid memfokuskan kepada aspek bacaan yang mereka hadapi kesukaran.

TOPIK 5

KEMAHIRAN MEMBACA

67

Menyemak atau meneliti semula dilakukan untuk membantu murid untuk mengingat semula perkara yang telah dipelajarinya. Sedikit masa yang diperuntukkan digunakan untuk mengingat semula seperti makna perkataan dan bahan bacaan yang telah dipelajari sebelum itu. Bacaan bebas adalah untuk membentuk sikap membaca yang kekal, iaitu murid mendapati membaca dapat memberi maklumat, dan menyeronokkan. Pada peringkat ini murid digalakkan memilih bahan bacaan mereka mengikut tahap bacaan bebas mereka iaitu dapat membaca sendiri tanpa bimbingan guru.

LaTIHaN 5.8
Pada pendapat anda apakah aktiviti pengajaran bacaan yang sesuai digunakan oleh guru bagi setiap peringkat bacaan?

ruMusaN
Secara asasnya, membaca mengandungi dua proses asas, iaitu nyah kod (decode) dan pemahaman. Proses nyah kod melibatkan pemahaman tentang hubungan antara hurufhuruf dan menterjemahkan perkataan tulisan kepada bentuk yang sama dengan bahasa lisan. Manakala proses pemahaman pula membolehkan seseorang memahami makna sesuatu perkataan atau makna perkataan mengikut konteks. Membaca adalah proses yang kompleks yang terdiri daripada gabungan beberapa proses yang kompleks, iaitu proses sensori (kederiaan), proses pengamatan, proses bahasa (linguistik) dan proses kognitif. Seseorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum kemahiran membaca diperkenalkan diajar kepadanya. Faktor yang mempengaruhi bacaan terbahagi kepada dua kategori besar, iaitu: faktor yang ada pada diri murid atau pembaca dan faktor yang ada pada bahan bacaan.

68

TOPIK 5 KEMAHIRAN MEMBACA

Kamarudin Hj. Husin (1988) membahagikan pengajaran bacaan kepada lima peringkat, iaitu: (a) (c) (e) menyediakan murid, melatih membaca dan memahami, peringkat membina dan mengukuhkan sikap gemar membaca. (b) mendirikan asas, (d) melatih membaca untuk hiburan atau mencari maklumat, dan Ujian bacaan perlu diberikan kepada murid supaya guru dapat mengesan, secara objektif kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam proses membaca. Ujian bacaan nyaring merupakan langkah pertama untuk mengesan kesukaran-kesukaran secara khusus dalam bacaan secara diagnostik.

Diagnostik Membatang Nyah kod

TOPIK 5

KEMAHIRAN MEMBACA

69

ruJukaN
Abd. Aziz Talib. (1989) Pengajaran dan pengujian bahasa: Perspektif untuk Perguruan. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Kamarudin Hj. Husin. (1998). Pedagogi bahasa. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn. Bhd. Margaret A. R. Lynne K. L. & Janet W. L. (1989). Reading problems: assessment and teaching strategies. New Jersey: Prentice Hall. Marohaini Yusoff. (1999). Strategi bacaan dan kefahaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mechado J. M. (1985). Early childhood experiences in language arts. New York: Delmar Publisher Inc.