Anda di halaman 1dari 39

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR

BBD 18002

Pendahuluan
Jika melihat kepada sorotan sejarah pendidikan di negara kita, pastinya kita sedar bahawa pendidikan di negara kita telah melalui pelbagai peringkat. Perkembangan pendidikan di Malaysia jelas menunjukkan perbandingan yang ketara dalam hala tuju dan falasafah pendidikan era sebelum merdeka dan zaman pascamerdeka. Pendidikan di Malaysia telah melalui saat suka dan duka serta sering berlaku perubahan demi perubahan untuk memartabatkan pendidikan.

1/36

HALA TUJU DAN FALSAFAH PENDIDIKAN PRAMERDEKA


Pendidikan pada Zaman Pramerdeka terbahagi kepada beberapa peringkat yang menjadi pemangkin kepada hala tuju dan falsafah pendidikan di Malaysia.

Terdapat dua peringkat

era masyarakat tradisional

era penjajahan

2/36

Era Masyarakat Tradisional


Era ini merupakan salah satu bentuk pendidikan yang berkisar kepada pembelajaran secara turun-temurun yang diwariskan kepada genarasi seterusnya. Hala tuju pendidikan berdasarkan proses pembelajaran untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berkebolehan dalam aspek teknik dan praktikal. diajar oleh ibu bapa, ahli keluarga dan masyarakat sekeliling. Falsafah pendidikan lebih cenderung untuk melahirkan generas yang mempunyai adab sopan, hormat antara satu sama lain dan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam yang dipelajari.Hal ini bertepatan dengan pendapat Hasan Langgulung (1995)

3/36

Perkembangan pendidikan pada era ini juga telah menghasilkan Sekolah Pondok dan Madrasah untuk mempelajari bidang ilmu yang lebih luas. Hala tuju pengajian pada peringkat ini berkesan untuk menjadi pendorong kemajuan manusia dalam aspek kerohanian, pemikiran, moral dan keduniaan berdasarkan falsafah pendidikan agama melalui keunggulan pendidikan Islam yang diterapkan dalam pembelajaran.

4/36

Era Penjajahan
Perubahan yang amat ketara berlaku apabila Inggeris mula menguasai negeri-negeri Melayu. Pada zaman penjajahan Inggeris terdapat lima jenis pendidikan yang berbeza dan masing-masing berorientasikan keperluan identiti kaum iaitu Sekolah Inggeris, Sekolah Melayu, Sekolah Pondok, Sekolah Vernakular bagi etnik Cina dan India.

Sekolah aliran Melayu yang ditubuhkan oleh pihak penjajah menekankan kepada kurikulum asas, iaitu pelajaran membaca, mengarang, ejaan, menulis, ilmu kira-kira, ilmu alam dan latihan jasmani. Bentuk kemahiran asas yang diajar pula ialah perkebunan dan penternakan.
5/36

Falsafah pendidikan berbentuk kemahiran sengaja disalurkan mengikut dasar untuk mengekalkan masyarakat Melayu sebagai kaum tani. Hala tuju pendidikan semasa zaman penjajahan Inggeris bertujuan menyekat peluang orang Melayu untuk mengembangkan bakat mereka, memisahkan mereka daripada perkembangan sosioekonomi negara. Pada keseluruhannya, pendidikan di zaman penjajahan Inggeris ialah bersifat bebas atau laissez-faire kerana terdapat lima jenis pendidikan yang telah diwujudkan tidak mempunyai keseragaman, iaitu Inggeris, Melayu, Cina, Tamil dan agama Islam. Setiap jenis sekolah itu mempunyai falsafah dan hala tuju pengajaran dan kurikulum yang berbeza.

6/36

Akibat daripada ketidakseimbangan ini, pihak Inggeris telah membuat kajian. Rentetan daripada itu, beberapa laporan telah dirangka antaranya
Laporan Barnes 1950 Laporan Fenn-Wu 1951 Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Razak 1956 Laporan ini telah membawa perubahan yang besar dalam hala tuju dan falsafah pendidikan di negara kita.
7/36

HALA TUJU DAN FALSAFAH PENDIDIKAN SELEPAS MERDEKA


Pendidikan di Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan dan perubahan bagi merealisasikan matlamat kerajaan menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia.

Terdapat pelbagai peringkat pada pascamerdeka iaitu era 1957-1970, era 19711990, era 1991-2000 dan era 2001-2010.
8/36

HALA TUJU SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA


Pada awal abad ke-21, beberapa perubahan dan perkembangan dalam sistem pendidikan Malaysia telah berlaku disebabkan oleh cabaran yang dihadapi akibat kesan globalisasi, liberalisasi, dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Cabaran negara Malaysia waktu ini adalah untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi bagi menghadapi persaingan dengan negara lain. Ini menuntut negara Malaysia membangunkan sumber tenaga manusia yang berketerampilan tinggi dalam pelbagai bidang dan berdaya saing.
9/36

DASAR PENDIDIKAN

Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dlm Ordinan Pelajaran, 1957. Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah. Disemak semula pada thn 1960 yg menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran, 1961.
10/36

OBJEKTIF
BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yg diisytiharkan dlm Ordinan Pelajaran, 1957 ialah utk menubuhkan satu sistem pendidikan yg akan dapat memenuhi keperluan negara & menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, & politiknya

11/36

STRATEGI PELAKSANAAN
1. Menjadikan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar yg utama; Mengadakan kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah; Mewujudkan sistem peperiksaan yg sama bagi semua; Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan;
12/36

2.

3.

4.

STRATEGI PELAKSANAAN
5. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dgn menyediakan pendidikan yg menyeluruh, seimbang & bersepadu; Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun; Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang & mutu dgn mengagihkan peruntukan secara adil & memberi perhatian khas kpd kumpulan yg kurang bernasib baik & kawasan luar bandar @ pedalaman;
13/36

6.

7.

STRATEGI PELAKSANAAN
8. Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg nenjurus kpd KBSM pada thn 1989; Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sek. vokasional pada tahun 1978;

9.

10. Mempelbagai & memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dlm bidang sastera gunaan & sains gunaan
14/36

STRATEGI PELAKSANAAN
11. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral & disiplin; 12. Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar di sekolah-sekolah & memberi peluang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain spt Bahasa Cina & Bahasa Tamil; 13. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg memupuk disiplin, spt pasukan-pasukan kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri islam dll.
15/36

PENCAPAIAN SEMASA
Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan, tenaga rakyat yg dihasilkan pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan gunatenaga negara kecuali di beberapa bidang tertentu. Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor awam @ swasta. Mengurangkan kemiskinan bumiputra yg berpendidikan. terutamanya kaum

16/36

PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KE- 9


Pendidikan Prasekolah dan Rendah meningkat kepada 702,897 pada 2005. Pendidikan Menengah meningkat kepada 2.1 juta pada 2005. Melahirkan tenaga kerja yg berpendidikan, mahir & terlatih. Melahirkan warganegara yg bertanggungjawab & mempunyai nilai-nilai moral & etika yg kukuh. Membantu kpd pencapaian Dasar pembangunan Nasional (DPN) utk membasmi kemiskinan & penyusunan semula masyarakat. Bagi peluang pendidikan & latihan kpd golongan berpendapatan rendah tingkatkan pendapatan & mudah dapat kerja seterusnya menyumbangkan peningkatan agihan pendapatan. Enrolmen peringkat pengajian di Institusi pendidikan tertiari awam dan swasta meningkat 731,698 pada 2005.
17/36

Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia


2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (2006-2010) 2.1.1 MEMBINA NEGARA BANGSA 2.1.2 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN 2.1.3 MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN 2.1.4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN 2.1.5 MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN 2.1.6 MELONJAKKAN KECERMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN 2.2 SARANAN HALA TUJU SISTEM PENDIDIKAN NEGARA OLEH YAB MENTERI PELAJARAN
18/36

2.1 PERKEMBANGAN BARU HASIL DARIPADA PERSIDANGAN KAJIAN SEMULA PIPP 2009
Persidangan Kajian Semula PIPP anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia telah diadakan pada 19-22 Julai 2009. Tujuan utama persidangan ini adalah untuk mengenalpasti kesesuaian strategi pelaksanaan, pelan tindakan, aktiviti, indikator dan jangka masa yang ditetapkan sama ada perlu dikekalkan, dipinda atau digugurkan berdasarkan perkembangan dasardasar baru Kerajaan.
19/36

2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010)


2.1.1 MEMBINA NEGARA BANGSA Konsep 1Malaysia perlu diterapkan dalam aktiviti pendidikan ke arah memantapkan perpaduan di kalangan murid. Fokus perlu diberikan dalam memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkasakan Bahasa Inggeris. JPN menentukan kuota penyertaan murid daripada pelbagai kaum bagi aktiviti kokurikulum.
20/36

2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010)


2.1.1 MEMBINA NEGARA BANGSA (sam.) Sekolah swasta dilibatkan dalam aktiviti bagi Teras 1. JPN mengehadkan bilangan pasukan beruniform di peringkat sekolah bagi menggalakkan lebih ramai murid pelbagai kaum terlibat. JPN perlu menerapkan nilai-nilai Konsep 1Malaysia dalam pengurusan dan pentadbiran di peringkat sekolah.

21/36

2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010)


2.1.2 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN Fokus kepada pembentukan modal insan yang holistik, mempunyai pemikiran kreatif dan inovatif. Penyediaan profil murid Tahun 1 bagi membolehkan sekolah mengenalpasti tahap penguasaan. Gunakan sistem modular dan pelbagai kaedah pengajaran untuk mengatasi masalah penguasaan 3M.
22/36

2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010)


2.1.2 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN (sam.) Peningkatan kadar literasi murid di peringkat sekolah rendah dijadikan KPI untuk Guru Besar, PPD dan Pengarah JPN. Sekolah memberi penekanan kepada pembangunan nilai, etika dan jati diri, daya kreativiti dan inovasi serta kepimpinan dan keusahawanan.
23/36

2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010)


2.1.3 MEMPERKASAKAN SK Setiap Pengetua /Guru Besar diberi tempoh percubaan selama setahun (kegagalan mencapai KPI yang ditetapkan boleh dikenakan tindakan). Semua sekolah mempunyai guru terlatih yang mencukupi dan mengikut opsyen terutama di luar bandar dan pedalaman. Pengarah JPN diberi kuasa untuk membuat redeployment guru-guru Bahasa Inggeris ke sekolahsekolah di luar 24/36 bandar dan pedalaman sebelum akhir 2009.

2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010)


2.1.3 MEMPERKASAKAN SK (sam.) Penekanan kepada peningkatan pencapaian akademik kerana perkara ini merupakan daya tarikan ibu bapa. Semua sekolah menekankan keperluan asas infrastruktur lengkap dan berfungsi sepenuhnya (semua sekolah sentiasa bersih, kemas dan teratur dalam semua aspek).
25/36

2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010)


2.1.4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN Definisi bandar dan luar bandar perlu dikaji semula dengan mengambil kira kedudukan Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Asrama Desa dan Asrama Harian diperluaskan. Dasar penempatan guru permulaan dalam mata pelajaran kritikal di kawasan luar bandar dan pedalaman hendaklah dianggap sebagai satu khidmat negara.

26/36

2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010)


2.1.4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN (sam.) Guru cemerlang perlu berada di sekolah masingmasing sekurang-kurangnya empat hari seminggu dan satu hari sahaja dibenarkan keluar untuk tugas. Sekolah-sekolah pinggir bandar juga perlu diberi tumpuan dengan mengambilkira kesesakan pelajar dan keperluan asas serta guru. Peluasan prasekolah dikaji semula bagi memastikan kanak-kanak yang terpinggir (reaching the unreach) disediakan pendidikan prasekolah.

27/36

2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010)


2.1.5 MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Mewujudkan pusat latihan seperti Pusat Latihan Biro Tatanegara atau dengan menggunakan Pusat Kokurikulum Negeri bagi menanamkan sikap positif kepada guru-guru permulaan serta guru-guru yang telah berkhidmat lebih lima (>5) tahun. Mengadakan program-program motivasi untuk menyegarbugarkan (revitalising and rejunevate) guruguru yang telah lama berkhidmat.
28/36

2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010)


2.1.5 MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN (sam.) Elaun khas kepada guru diberikan berdasarkan peformance-based tanpa mengira lokasi. Memperkenalkan konsep tour of duty dengan memberi markah bonus untuk urusan kenaikan pangkat bagi guru yang berkhidmat di luar bandar dan pedalaman. Semua Pengetua/Guru Besar memakai lencana (badge) seperti Saya Agen Perubahan atau Saya Guru Berkualiti mulai tahun 2010.
29/36

2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010)


2.1.6 MELONJAKKAN KECERMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN Memantapkan jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak tempatan dan luar negara seperti IPTA/IPTS bagi melonjakkan Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) bidang kebitaraan (niche areas) masing-masing. Menyediakan mekanisme penilaian bagi membolehkan murid menilai guru dan guru menilai pihak pentadbir sekolah untuk tingkatkan kecemerlangan SKK.
30/36

2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010)


2.1.6 MELONJAKKAN KECERMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN 80 peratus daripada pelajar daripada SKK perlu cemerlang dalam bidang kebitaraan sekolah tersebut pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Semua Pengetua / Guru Besar perlu mengekalkan prestasi lebih 80 peratus berdasarkan SKPM sekurangkurangnya 3 tahun berturut- turut. Pelantikan guru dan jurulatih di SKK mempunyai kelayakan dan kepakaran dalam bidang kebitaraan masing-masing.

31/36

2.2 HALA TUJU SISTEM PENDIDIKAN NEGARA [Saranan YAB Menteri Pelajaran Malaysia]
Mewujudkan satu masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, mempunyai jati diri, progresif, kreatif dan berinovatif. Melahirkan modal insan yang dapat menguasai sekurangkurang tiga quotient iaitu Intelectual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual Quotient (SQ). Merapatkan jurang pendidikan bandar dan luar bandar selaras dengan Pendidikan Untuk Semua (Education For All) yang disasarkan oleh UNESCO.
32/36

2.2 HALA TUJU SISTEM PENDIDIKAN NEGARA [Saranan YAB Menteri Pelajaran Malaysia] (sam.)
Melakukan anjakan paradigma seperti yang digariskan oleh YAB Perdana Menteri :a) anjakan daripada ketegaran kepada keanjalan; b) anjakan daripada budaya kesan nyata (output) kepada budaya keberhasilan (outcome); c) anjakan daripada birokrasi menyusahkan kepada birokrasi memudahkan; d) anjakan daripada produktivi semata-mata kepada gabungan produktiviti, kreativiti dan inovasi bagi melonjakkan kejayaan secara lonjakan berganda.

33/36

2.2 HALA TUJU SISTEM PENDIDIKAN NEGARA [Saranan YAB Menteri Pelajaran Malaysia] (sam.)
Menggalakkan dan memaksimumkan kreativiti dan inovasi dalam kalangan generasi muda di sekolah sejak dari peringkat rendah. Menyisipkan unsur futuristik berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi. Mengkaji dan memurnikan perancangan sedia ada dalam PIPP dan perancangan pelan strategik untuk RMKe-10,dengan memberi tumpuan kepada merealisasikan Gagasan 1Malaysia.
34/36

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)


Satu rangka kerja bersepadu akan dibentuk untuk menghubungkaitkan dasar dan pelaksanaan program RMKe-10 dengan bidang keberhasilan utama (KRA) dan outcome seperti di Rajah 1.

35/36

36/36

4.0 RUMUSAN
Semua bahagian KPM diharapkan dapat memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan penyediaan PIPP RMKe-10. Usaha KPM diperlukan bagi meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama.

Sekian Terima kasih