Anda di halaman 1dari 22

TOPIK 6TEORI PEMBELAJ AR AN P E N G E N AL A N Pendekatan pengajaran guru dalam bilik darjah amat bergantung kepada bagaimanap e l a j a r m e m p e l a j a r i k a n d u n g a n s e s u a t u m a t a pelajaran.

Ahli-ahli psikologi telahm e n g k a j i bagaimana pembelajaran berlaku dan menghasilkan beberapa t e o ri pembelajaran. Teori-teori ini boleh dibahagikan kepada teori-teori p e m b e l a j a r a n behaviorisme, sosial dan k o g n i t i f . Teori pembelajaran behaviorisme berfokus kepada tingkah laku dan persekitaran, teorip e m b e l a j a r a n s o s i a l b e r f o k u s k e p a d a t i n g k a h l a k u dan pemikiran, sementara teoripembelajaran kognitif berfokus kepada pemikiran. Bab ini menjelaskan tentang teori-teori ini dan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik d a r j a h . Diharapkan para guru dapat membuat refleksi tentang pendekatan pengajaran merekad a n m e n g a i t k a n n y a d e n g a n t e o r i - t e o r i p e m b e l a j a r a n yang berkenaan. Bab ini bukans a h a j a b e r g u n a u n t u k g u r u , tetapi juga untuk pelajar untuk mengetahui c a r a pembelajaran sendiri yang efektif. OBJEKTIF Di akhir bab ini, anda seharusnya dapat:1.menghuraikan teori-teori pembelajaran behaviorisme, sosial dan kognitif;2.menjelaskan teori-teori pembelajaran Gagne, Ausubel, Bruner dan konstruktivisme;dan3.menerangkan pembelajaran langsung, koperatif dan masteri. 6.1TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME Adakah anda pernah memberi hadiah (seperti coklat atau buku) kepada dirianda atau anak anda apabila anda atau dia mencapai sesuatu (sepertimendapat A dalam peperiksaan)?Menurut ahli-ahli psikologi behavioral, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yangb e r l a k u d a l a m d i r i s e s e o r a n g i n d i v i d u y a n g d i s e b a b k a n o l e h p e n g a l a m a n . P r o s e s pembelajaran ini dilalui oleh setiap insan sejak dia dilahirkan, sehingga sukar bagi kita untukmembeza dan memisahkan antara pembelajaran dengan tumbesaran, kerana kedua-duanyaadalah saling berkaitan. Behaviorisme menumpukan perhatian ke atas aspek tingkah lakumanusia yang boleh diperhatikan dan boleh diukur. Ahli-ahli psikologi behavioris berpendapat sesuatu benda yang wujud adalah benda yangkita boleh diperhatikan. Kita tidak dapat melihat pemikiran, tetapi kita dapat membuat OUM 121 TOPIK 6TEORI PEMBELAJARAN pemerhatian terhadap perlakuan manusia. Dari tingkah laku ini kita dapat membuat kesimpulantentang apa yang sedang difikirkan. Antara tokoh-tokoh behaviorisme yang terkemuka ialahahli-ahli pelaziman klasik Pavlov dan Watson serta ahli-ahli pelaziman operan Thorndikedan Skinner. 6.1.1Teori Pelaziman Klasik Pavlov Menurut Pavlov, setiap rangsangan akan menimbulkan

gerak balas . Gerak balasb e r m a k s u d a p a - a p a s a h a j a t i n g k a h l a k u y a n g t i m b u l a k i b a t s e s u a t u r a n g s a n g a n . Rangsangan pula ialah apa-apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas.C o n t o h n y a , kebanyakan guru apabila mendengar loceng, akan keluar dari bilik guruatau kelas untuk mengawasi pelajar. Tingkah laku ini terbawabawa hingga ke rumah,iaitu apabila guru mendengar bunyi loceng di rumah, beliau akan keluar dari bilik danmemerhati ahli-ahli keluarganya. Daripada contoh ini, bunyi loceng tersebut adalahrangsangan, manakala tindakan guru tersebut adalah gerak balas.Hasil daripada kajiannya, Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlakua k i b a t k a i t a n a n t a r a r a n g s a n g a n d e n g a n g e r a k b a l a s . P e m b e l a j a r a n y a n g b e r l a k u melalui perkaitan tersebut dinamakan pelaziman dan pembelajaran yang berlaku akibatr a n g s a n g a n i n i d i k e n a l i s e b a g a i p e l a z i m a n k l a s i k . Melalui eksperimen P a v l o v terhadap seekor anjing, 3 peringkat pelaziman telah dihasilkan iaitu (a) s e b e l u m pelaziman, (b) semasa pelaziman dan (c) selepas pelaziman. Hasil eksperimen Pavlovd a p a t d i r u m u s k a n d a l a m J a d u a l 6 . 1 . B e b e r a p a konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dihasilkanmelalui prinsip pelaziman klasik yang dikemukan oleh Pavlov. Konsep tersebut ialah(a) generalisasi, (b)diskriminasi dan ( c ) p e n g h a p u s a n . (a) Generalisasi Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yangsama. Contohnya, Ali menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan. Ali juga menjadirisau setiap kali ujian biologi akan diadakan, kerana kedua mata pelajaran tersebutmempunyai perkaitan antara satu sama lain. Jadi kerisauan dalam satu mata pelajaran(kimia) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (biologi). 122 OUM TEORI PEMBELAJARANTOPIK 6 (b) Diskriminasi Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yangtertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Dalam kajian terhadap anjing,didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja,tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng. Dalam kes Ali, Ali tidak akan menjadirisau jika mengambil ujian bahasa Inggeris atau ujian sejarah, kerana keduadua matapelajaran tersebut amat berbeza dari mata pelajaran sains.(c) Penghapusan Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai denganrangsangan tidak terlazim. Dalam kajian Pavlov, b u n y i l o c e n g t i d a k d i s e r t a k a n rangsangan tak terlazim (daging). Dalam hal ini, lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidakakan merangsang anjing tersebut untuk

mengeluarkan air liur. Tindak balas akhir akanterhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan. Jadual 6.2 menunjukkan rumusandapatan kajian Pavlov. Jadual 4.1: Eksperimen Pavlov OUM 123 TOPIK 6TEORI PEMBELAJARAN Jadual 6.2: Rumusan Dapatan Kajian Pavlov 6.1.2Teori Pelaziman Klasik Watson Selain Ivan Pavlov, John B. Watson merupakan seorang lagi a h l i p s i k o l o g i y a n g menggunakan perkataan behaviorisme untuk menerangkan perubahan tingkah lakud a l a m p r o s e s p e m b e l a j a r a n . B e l i a u t e l a h m e n j a l a n k a n k a j i a n u n t u k m e m b u k t i k a n bahawa emosi manusia juga boleh dilazimkan secara klasik. Beliau telah menjalankankajian ke atas seekor tikus putih dan seorang kanakk a n a k l e l a k i b e r n a m a A l b e r t , y a n g b e r u m u r 1 1 b u l a n . Dalam kajiannya, beliau telah menunjukkan kepada kanak-kanak tersebut seekor tikusp u t i h . Pada mulanya kanak-kanak tersebut tidak menunjukkan perasaan takut padat i k u s t e r s e b u t , t e t a p i a p a b i l a s a t u b u n y i y a n g k u a t dikeluarkan serentak dengank e m u n c u l a n t i k u s t e r s e b u t , kanak-kanak tersebut menjadi takut dan m e n a n g i s . Keadaan ini diulang beberapa kali sehingga menimbulkan perasan takut kanak-kanaktersebut pada tikus putih. 124 OUM TEORI PEMBELAJARANTOPIK 6 Berdasarkan penyelidikannya ini, W atson menyarankan bahawa guru b o l e h mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menentukan r a n g s a n g a n yang akan didedahkan kepadanya dan jenis gerak balas yang akan dihasilkan. Denganm e n g g a b u n g k a n b e b e r a p a r a n g s a n g a n , g e r a k balas tertentu dapat dikaitkan denganp e l b a g a i s i t u a s i . D a l a m proses pengajaran, guru haruslah sentiasa m e m i l i h rangsangan yang menyeronokkan. 6.1.3Teori Pelaziman Operan Thorndike E. L. Thorndike merupakan ahli behavioris pertama yang m e n g e m u k a k a n k o n s e p pelaziman operan. Beliau menjalankan kajiannya ke atas haiwan seperti kucing,ayam, anjing dan monyet. Melalui kajiannya ke atas seekor kucing, yang dimasukkank e dalam sebuah sangkar dengan makanan diletakkan di l u a r s a n g k a r , b e l i a u mendapati kucing tersebut telah melakukan beberapa percubaan untuk keluar daris a n g k a r . P e m b e l a j a r a n ini dikenali sebagai pembelajaran cuba jaya. M e l a l u i pembelajaran cuba jaya ini, kucing tersebut melakukan pelbagai reaksi; dan apabilat e r p i j a k selak pintu,

sangkar itu terbuka. Kucing tersebut akan keluar u n t u k mendapatkan makanan. Apabila dimasukkan ke dalam sangkar itu semula, sekali lagik u c i n g t e r s e b u t a k a n melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar tersebut. Dengan kata lain kucing tersebut belajar membuka pintu sangkar secara cuba jaya dan pengulangan.M e l a l u i e k s p e r i m e n i n i , T h o r n d i k e berpendapat bahawa pembelajaran berlaku hasildaripada gabungan antara S-R, iaitu stimulus (rangsangan) dan response (gerakbalas). Thorndike menyarankan bahawa pembelajaran manusia dikawal oleh hukumtertentu, yang disebut sebagai hukum pembelajaran. Hukum-hukum pembelajaran inidapat dibahagikan kepada tiga, iaitu (a) Hukum Kesediaan, (b) Hukum Latihan dan(c) H u k u m K e s a n . (a) Hukum Kesediaan Menurut Thorndike (1913), apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatutindakan, maka tindakan itu dapat memberi kepuasan kepadanya. Sekiranya dia tidakm e l a k u k a n n y a , a k a n m e n i m b u l k a n p e r a s a a n d u k a c i t a d a n k a l a u d i a d i p a k s a melakukannya, akan menghasilkan pembelajaran yang tidak sempurna. Rumusannya,hukum kesediaan merujuk kepada kesediaan dan persiapan-persiapan yang perlu ada,sebelum individu itu bertindak, iaitu belajar. Kesediaan dapat dilihat dari tiga aspekyang utama, iaitu kesediaan psikomotor, kesediaan afektif dan kesediaan kognitif.(b) Hukum Latihan Menurut Thorndike, perkaitan antara rangsangan dan gerak balas (R-G) akan bertambahkukuh melalui latihan yang diulang-ulang. Seseorang individu akan menguasai kemahiran jika latihan diadakan. Contohnya, jika pelajar selalu mengulangkaji rumus matematiknya,dia akan dapat mengingatinya dengan lebih mudah. Hukum latihan menyatakan bahawasesuatu tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpapengukuhan. Hukum latihan ini sangat sesuai digunakan bagi latihan hafalan. TOPIK 6TEORI PEMBELAJARAN Rajah 6.1: Hukum pembelajaran Thorndike (c) Hukum Kesan Hukum kesan menyatakan bahawa jika sesuatu tindakan diikuti oleh sesuatu perubahanpersekitaran yang menyeronokkan, kebarangkalian tindakan itu berlaku akan meningkatdan sebaliknya. Selepas gerak balas terhasil, pertalian antara rangsangan dan gerakbalas akan bertambah kukuh, jika terdapat kesan yang menyeronokkan. Kesan yangmeyakitkan akan melemahkan pertalian antara R-G. Contohnya, jika dalam eksperimenThorndike, kucing tersebut mendapat kejutan elektrik apabila keluar dari sangkar,kesannya tentulah menyakitkan dan ia tidak akan mempunyai motivasi untuk keluar dari sangkar. Rumusannya, jika tingkah laku diikuti dengan kepuasan, ia akan diulang,tetapi jika ia

diikuti dengan kesakitan ia akan lenyap.Berdasarkan kepada tiga hukum yang telah dikemukan oleh Thorndike, maka gurubolehlah menggunakannya sebagai salah satu pendekatan yang berkesan untukmerangka strategi pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah. Antara strategi yangboleh digunakan oleh guru ialah: M e n g a d a k a n p e l b a g a i r a n g s a n g a n u n t u k m e w u j u d k a n k e s a n p e m b e l a j a r a n y a n g menyeronokkan. M e m b e r i g a n j a r a n a t a u p e n e g u h a n untuk respons yang betul.Menentukan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran. S e n t i a s a menilai aspek kesediaan p e l a j a r . Guru memulakan pengajaran setelah beliau mendapati pelajar bersedia dari aspekkognitif, fizikal dan afektif.

126 OUM TEORI PEMBELAJARANTOPIK 6 6.1.4Teori Pelaziman Operan Skinner B.F. Skinner bersependapat dengan Pavlov, tetapi menyatakan bahawa perlakuan harusdiperhatikan dalam jangka masa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleksdaripada perlakuan yang mudah. Skinner banyak menjalankan kajian dengan menggunakanbinatang seperti tikus dan burung merpati. Beliau telah menghasilkan Skinner Box

di manatingkah laku binatang dalam kotak tersebut boleh dikawal dan gerakbalasnya boleh diperhatikandan direkod/diukur. Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operandalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Menurut Skinner (1953), dalamteori pelaziman operan gerak balas boleh diperkuatkan (diulangi) atau dihapuskan (tidakdiulangi), jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan. Anda perlu mengajar kepada pelajar anda teori behaviorisme. Bagaimanakahakan anda gunakan tiga hukum Thorndike untuk mengajar teori ini?( i ) H u k u m kesediaan(ii)Hukum latihan(iii)Hukum kesan Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk mengalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi.Menurut Rachlin (1991), peneguhan diberikan, pertamanya untuk memuaskan kehendak i n d i v i d u ; keduanya, untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak. S k i n n e r membahagikan peneguhan kepada dua jenis, iaitu peneguhan positif dan

peneguhannegatif

Terdapat lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner, iaitu: peneguhan positif,peneguhan negatif, dendaan, prinsip Premack dan pelupusan.(a) Peneguhan Positif Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan,yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Dalam bilik darjah,peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktivitipengajaran dan pembelajaran. Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikandalam bilik darjah ialah seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukansesuatu kerja atau menjawab soalan, memberikan senyuman, menepuk bahu pelajar,memberi hadiah dan sebagainya. Jadual 6.3 menunjukkan satu lagi contoh peneguhanpositif. Tingkah LakuKesan/AkibatTingkah lakuMasa Hadapan Pelajar kemukakansoalan dengan baikGuru memujipelajar Pelajar kemukakan lebih banyaksoalan yang baik. Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerjayang bermutu tinggi. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. Hanyatingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. Guru juga mestilah ikhlasketika memberi peneguhan. Menurut Brophy (1981), ciriciri pujian (peneguhan positif)yang memberi kesan ialah (a) memuji secara ikhlas, (b) memuji dengan cepat, (c)memuji tanpa pilih kasih, (d) memuji usaha dan cuba jaya, (e) memuji tingkah laku yangspesifik dan (f) memuji jawapan atau respons yang spontan.(b) Peneguhan Negatif Peneguhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkanyang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Contohnya, seorang bapamemarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. Olehkerana jemu dengan leteran bapanya, maka si anak tadi pun menyiapkan kerjasekolahnya.Tindakananak(membuatkerja rumah)dapatmengelakdaripadarangsanganyang tidak diingini (leteran bapa). Jadual 6.4 menunjukkan satu lagi contoh peneguhannegatif. Jadual 6.4:

Peneguhan Negatif Tingkah LakuKesan/AkibatTingkah lakuMasa Hadapan Pelajar tidakmenyiapkan tugasantepat pada waktunyaGuru menegur pelajar Pelajar akanmenyiapkan tugasanyang seterusnya tepatpada waktunya Jadual 6.3: Peneguhan Positif Peneguhan boleh dilaksanakan secara berterusan atau berkala. Rajah 6.5 menunjukkan jadualpeneguhan yang boleh digunakan untuk membentuk tingkah laku yang diingini. Jadualpeneguhan ini meliputi peneguhan berterusan, peneguhan berkala tetap, peneguhan berkalaberubah, peneguhan berkala nisbah tetap dan peneguhan berkala nisbah berubah. 128 OUM TEORI PEMBELAJARANTOPIK 6 (c) Dendaan Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkanberulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Tegasnya, dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.Jadual 6.6 menunjukkan satu lagi contoh dendaan. Tingkah LakuKesan/AkibatTingkah lakuMasa Hadapan Pelajar membuat bisingdalam kelasGurumemberi amarankepada pelajar Pelajar berhenti membuatbising dalam kelas Jadual 6.5: Jadual Peneguhan Jadual 6.6: Dendaan Peneguhan Peneguhanberterusan.Peneguhanberkala tetap( fixed-interval )Peneg uhanberkalaberubah( variable-interval )Peneg uhanberkalanisbah tetap( fixed-ratio )Peneg uhanberkalanisbahberubah( variableratio )Peneguhandiberiselepas setiapgerak balas.Peneguhandiberiselepas satu jangka masayang ditetapkan.Peneguhanselepas jangkamasaberubah-ubah.Peneg uhanselepas bilanganset gerak balasyang telahditetapkan.Peneg uhanselepasbeberapabilangangerak-balas yangberubah-ubah.MenontontelevisyenKuizmingguanPop kuizKerja yangdibayarmengikutkadar.Mesin yangmn denganmmskawang kedalamnya.Cepatmemberikesan.Tahap n etiket g u l e k r a e a kn u gerak balasmeningkatapabiladiberipeneguhantetapi menurunselepaspeneguhandiberikan.Pelajar akan lambatmemberi gerak balas;berhenti seketikaselepas peneguhan.Cepat memberi gerakbalas; berhentiseketika selepaspeneguhan.Gerak balas yangsangat tinggi danmasih menunjukkangerak balas walaupunpeneguhan tidakdiberikan.Kurang ketekunan dankehilangan tindak balasdengan cepat.Menunjukkan sedikitketekunan dan penurunanpada kadar yang pantasdalam gerak balasapabila masa peneguhanberlalu.Ketekunan masih tinggidan kadarpenurunangerak balas yangperlahan.Tiadanilaipeneguhandimanapeneguhanhilangnilainya bila kerapdiberikan peneguhanyang sama.Kekal tinggi.

M a k s u d T i n d a k a n a p a b i l a peneguhandib erhentikanBentuk GerakBalasContoh OUM 129 TOPIK 6TEORI PEMBELAJARAN Dendaan boleh dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu pertama dendaan persembahan (jenis I) dan kedua dendaan penyingkiran (Jenis II). D e n d a a n P e r s e m b a h a n D e n d a a n p e r s e m b a h a n ( presentation punishment ) b e r l a k u a p a b i l a s e s u a t u rangsangan menyebabkan berlakunya perubahan dalam tingkah laku diri pelajar tersebut. Dendaan bentuk ini tidak melibatkan fizikal, tetapi dapat menakutkanpelajar. Contohnya, larian padang, sistem demerit, guru memberi kerja tambahan. D e n d a a n P e n y i n g k i r a n D e n d a a n p e n y i n g k i r a n ( removal punishment ) berkaitan dengan penyingkiranrangsangan. Contohnya, ibu bapa atau guru-guru tidak memberi kemudahan apabilas e s e o r a n g p e l a j a r t i d a k b e r k e l a k u a n b e t u l . C o n t o h m e n g e n a k a n d e n d a a n penyingkiran ialah seperti tidak membenarkan mereka menonton televisyen dalamtempoh seminggu, sebab mereka tidak membuat kerja rumah Matematik.Untuk menjadikan dendaan lebih efektif, beberapa peringkatan perlu diambil kira. Antaranya ialah:Dendaan dilakukan segera, sebaik sahaja perlakuan tidak diingini dipamerkan. O r a n g y a n g m e n e r i m a d e n d a a n m e s t i t a h u m e n g a p a d i a d i h u k u m . Dendaan hendaklah diberi atas dasar untuk mengubah kelakuan dan bukan sebagaibalasan perlakuannya.Dendaan dikenakan hendaklah tekal. Kalau si A dikenakan 3 rotan untuk kesalahanyang dilakukan, maka si B juga mesti dikenakan 3 rotan untuk kesalahan yangsama. Ada pendapat yang mengatakan bahawa dendaan boleh menghasilkan gangguan emosiyang berpanjangan dan ia juga boleh membawa kepada persoalan etika. Dendaan yangketerlaluan boleh dianggap sebagai suatu deraan dan dendaan yang dikenakan secaraberterusan boleh membentuk tingkah laku yang negatif, seperti pengasingan diri, rasarendah diri dan menggangu perkembangan emosi dalam jangka masa yang panjang.(d) Prinsip Premack Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati denganaktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurangdiminati. Prinsip Premack juga dikenali sebagai Grandmas Rule yang berasaskankenyataan kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayursayuranini. Sebagai guru, kita boleh menyelang selikan aktiviti yang menarik dengan aktivitiyang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid.Contohnya, selepas mengakhiri mata pelajaran matematik, satu aktiviti bermain komputer akan diadakan.(e) Pelupusan Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengansendirinya. Keadaan ini dapat di atasi jika: P e n e g u h a n u n t u k s e s u a t u p e r l a k u a n i t u d a p a t

d i k e n a l p a s t i . P e n e g u h a n i t u t i d a k l a g i d i g u n a k a n . Guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan, kerana hasilnya tidakdatang dengan serta merta. 130 OUM TEORI PEMBELAJARANTOPIK 6 Aplikasi Teori Skinner dalam Bilik Darjah Teori pembelajaran Skinner boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran-pembelajaran dalambilik darjah berasaskan kepada prinsip-prinsip berikut: P e m b e r i a n p e n e g u h a n p o s i t i f a p a b i l a p e l a j a r m e l a k u k a n s e s u a t u t i n g k a h l a k u ya n g diingini hendaklah secara bersistematik. G a n j a r a n ya n g d i b e r i h a r u s l a h b e r s e s u a i a n d e n g a n u m u r p e l a j a r . W u j u d k a n g a n j a r a n mengikut kadar kepayahan tingkah laku yang diingini. G u r u p e r l u h e r h a t i - h a t i a p a b i l a m e m b e r i p e n e g u h a n n e g a t i f k e p a d a p e l a j a r k e r a n a d i a mungkin akan dianggap sebagai hukuman.Gerak balas yang diperoleh hasil dari rangsangan haruslah dikukuhkan untuk membentukpelaziman. G u r u p e r l u m e m b e r i k a n k e u t a m a a n k e p a d a l a t i h a n d a n g e r a k b a l a s ya n g b e r u l a n g - ulang.Sediakan maklumat berikut untuk 4 jenis teori behaviorisme. Latihan 6.1 Huraikan beserta contoh cara guru melaksanakan peneguhan positif dan negatif dalam kelas. CiriciriContohPersamaanPerbezaanP a v l o v W a t s o n T h o r n d i k e S k i n n e r OUM 131 TOPIK 6TEORI PEMBELAJARAN 6.2TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Teori pembelajaran sosial ( social learning theory ) telah diasaskan oleh Albert Bandura (1986,1977,1998,2000).Teoripembelajaransosialinitelahdinamakansemulasebagai Teorikognitifsosial oleh Bandura sendiri (Moore, 2002). Teori pembelajaran sosial menyatakan bahawafaktor-faktor sosial, kognitif dan tingkah laku memainkan peranan penting dalam pembelajaran(Santrock, 2001). Faktor kognitif akan mempengaruhi jangkaan pelajar tentang kejayaannya;sementara faktor sosial, termasuk pemerhatian pelajar tentang tingkah laku dan pencapaianibu bapanya, akan mempengaruhi tingkah laku pelajar tersebut.Teori pembelajaran sosial menganggap manusia sebagai makhluk yang aktif, berupayamembuat pilihan dan menggunakan proses-proses perkembangan untuk memperihalkanperistiwa serta berkomunikasi dengan orang lain. Perilaku manusia tidak ditentukan oleh kuasadalaman dan sejarah perkembangan seseorang atau bertindak pasif terhadap pengaruhpersekitaran. Dalam banyak hal, manusia adalah selektif dan bukan entiti yang pasif, yangboleh dipengaruhi oleh keadaan persekitaran mereka. Manusia saling memerlukan, pengaruh-mempengaruhi antara satu sama lain. Ahli-ahli psikologi sosial termasuklah Albert Bandura,Walter Mischel, Julian Rotter, Martin Seligman dan lain-lain. Albert Bandura (1925-) adalah seorang profesor psikologi di Universiti Stanford dan beliautelah mengemukakan Model Determinisme Timbal Balik

( reciprocal determinism model )dan Teori Pembelajaran Peniruan .(a) Model Determinisme Timbal Balik Bandura mengemukakan model determinisme timbal balik yang mengandungi tiga faktor utama, iaitu perlakuan, individu (kognisi) dan persekitaran (lihat Rajah 6.4). Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi pembelajaran. Bandura berpendapatbahawa perlakuan seseorang adalah hasil interaksi antara faktor dalam diri (kognisi)dan persekitaran. Rajah 6.3: Albert Bandura 132 OUM TEORI PEMBELAJARANTOPIK 6 (b) Teori Pembelajaran Peniruan Bandura telah menjalankan kajian bersama Walter (1963) ke atas kesan perlakuan kanak-kanak apabila mereka menonton video tentang orang dewasa memukul, mengetukdengan tukul besi, menendang dan duduk atas patung Bobo, menumbuk sambil menjerit- jerit sockeroo . Bandura telah menayangkan video tersebut kepada kanak-kanak tadika.Kemudian mereka diarahkan pergi ke bilik permainan yang terdapat patung seperti Bobodi situ. Apabila kanak-kanak tersebut nampak patung itu, mereka pun melakukan aksi-aksi yang dilakukan oleh orang yang mereka tonton dalam tayangan tadi. MengikutBandura, apabila tingkah laku seseorang itu ditiru. Orang yang ditiru itu secara spontanmenjadi model kepada si peniru.Menurut teori ini, terdapat beberapa cara peniruan boleh dilakukan: P r o s e s t i r u a n m u d a h , i a i t u m e n i r u s e c a r a l a n g s u n g . Contohnya, guru mendemonstrasi cara membuat kapal terbang menggunakan kertasdan pelajar meniru secara langsung. P r o s e s t i r u a n m e l a l u i s e k a t l a k u a n d a n t a k s e k a t l a k u a n . Contohnya, kanak-kanak meniru perlakuan bersorak di padang, jadi perlakuanbersorak adalah taksekatlakuan di padang. Tetapi jika kanak-kanak tersebutb e r s o r a k d a l a m k e l a s s e m a s a g u r u s e d a n g m e n g a j a r , t e n t u l a h g u r u a k a n memarahinya dan diberi tahu perlakuan yang ditirunya tidak dibenarkan dalamkeadaan tersebut. Jadi perlakuan tersebut menjadi sekatlakuan dalam situasitersebut.Proses tiruan melalui elisitasi timbul apabila kita melihat perlakuan orang lain.Contohnya, kita melihat jiran kita masak mee untuk berbuka puasa, lalu timbulkeinginan dalam diri kita untuk membuat perlakuan yang sama. Maka keinginankita untuk meniru timbul setelah melihat jiran melakukan perlakuan tersebut.Proses peniruan melalui empat langkah tertentu, iaitu pemerhatian, penyimpanan,pengeluaran dan motivasi. Rajah 4.4: Model Determinisme Timbal Balik Sumber: Santrock, 2001 Educational Psychology, ms 256

TOPIK 6TEORI PEMBELAJARAN Latihan 6.2 Huraikan beserta contoh langkah-langkah dalam prosespeniruan. P e m e r h a t i a n , iaitu apabila seseorang ingin meniru perlakuan model, mula-muladia akan perhatikan model tersebut dan cuba mengingat langkah-langkah yangdilaksanakan oleh model tersebut. P e n y i m p a n a n , iaitu langkah-langkah perlakuan model akan disimpan dalam ingatanoleh pelajar. P e n g e l u a r a n , iaitu tingkah laku yang ditiru diperlihatkan dalam situasi yang sesuai. M o t i v a s i , iaitu sekiranya tingkah laku yang diperlihatkan menerima peneguhan(motivasi) daripada orang lain, peniruan akan diulangi.(Rujukan:http://www.ship.edu/~cgboeree/bandura.html) 6.3TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF Ahli psikologi kognitif berpendapat bahawa pembelajaran adalah proses mental yang aktif untuk mendapatkan, menyimpan, mengingat dan menggunakan ilmu. Fokus kajian ahlipsikologi kognitif ialah terhadap proses aktif minda individu untuk memahami persekitarannya.C a r a i n d i v i d u b e r f i k i r t e n t a n g s i t u a s i , t e r m a s u k k e p e r c a ya a n n ya , j a n g k a a n n ya d a n perasaannya, mempengaruhi fakta yang individu pelajari dan cara dia belajar. Ahli psikologikognitif berpendapat bahawa ilmu pengetahuan yang diperoleh adalah hasil pembelajarandan kuasa ilmu yang mendorong seseorang belajar (Woolfolk,1998). Anderson et al. (dalam Woolfolk, 1998) menyatakan bahawa: Instead of being passively influenced by environment events, people actively choose, practice, pay attention, ignore, reflect and make many other decisions as they pursuegoals. Older cognitive views emphasized the acquisition of knowledge, but newer ap- proaches stress its construction .Ini bermakna manusia secara aktif memilih, mengamal, memberi perhatian, menghindar,merenung kembali dan membuat banyak keputusan tentang peristiwa-peristiwa yang berlakudalam persekitaran bagi mencapai matlamat mereka. Begitu juga, Slavin (1997) menyatakanpembelajaran adalah proses aktif minda yang berfokus kepada maklumat penting, menapismaklumat tidak penting dan menggunakan maklumat sedia ada untuk membuat

pemilihan.Untuk memahami pembelajaran dari perspektif kognitif dengan lebih mendalam, bahagianberikut menjelaskan tentang psikologi gestalt, eksperimen Kohler dan model pemprosesanmaklumat. Ahli-ahli psikologi kognitif yang terdahulu termasuklah Max Wertheimer, Kurt Koffka danWolfgang Kohler (dikenali juga sebagai ahli psikologi Gestalt). Kohler, dalam kajiannya keatas cimpanzi yang bernama Sultan, telah menemui pembelajaran melalui celik akal ( insight ).

134 OUM TEORI PEMBELAJARANTOPIK 6 Rajah 6.5: Celik akal tercetusnya idea atau penyelesaian Oleh itu, pandangan ahli psikologi kognitif terhadap pembelajaran juga dikenali sebagai TeoriPembelajaran Gestalt (Banks & Thompson, 1995). Ahli psikologi kognitif yang lain, sepertiEdward Tolman, memajukan konsep pembelajaran latent, iaitu pembelajaran berlaku tanpapeneguhan, yang digunakan juga oleh Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel dan RobertGagne. Ahli psikologi kognitif kini berpendapat bahawa pembelajaran melibatkan dua proses mentalpenting, iaitu persepsi (pengamatan) dan pembentukan konsep (penanggapan). Gagnemelihat proses pembelajaran sebagai langkah-langkah individu memproses maklumat. Ausubel pula telah mengemukakan pembelajaran resepsi dan bermakna. Seterusnya, Bruner mengemukakan pembentukan konsep dan pembelajaran penemuan. 6.3.1Teori Pembelajaran Gestalt Fahaman psikologi gestalt telah menjadi asas kepada perkembangan psikologi kognitif.Psikologi gestalt telah diasaskan di Jerman. Perkataan gestalt adalah perkataan dalambahasa Jerman yang bermaksud pola ( pattern atau configuration ). Tetapi, fahaman gestaltlebih mendalam daripada kata-kata tersebut. Ahli-ahli gestalt berpendapat, dalam mengkajis u b j e k d a r i a s p e k p s i k o l o g i k a l d a r i p a d a p r o s e s p e m e r h a t i a n y a n g m u d a h k e p a d a personalitinya, kita perlu melihat polanya sebagai satu keseluruhan ( as a whole ). Teori gestaltdirumuskan sebagai

the whole is greater than the sum of its parts .Kohler, salah seorang pengasas psikologi gestalt, melalui kajiannya ke atas seekor cimpanzi( S u l t a n ) t e l a h m e n g e m u k a k a n k o n s e p celik akal ( insight ) . C e l i k a k a l b e r m a k s u d penyelesaian masalah berlaku secara mendadak atau tiba-tiba dan lengkap. Bagaimanapun,individu memerlukan masa untuk berfikir kerana dia perlu melihat unsur-unsur berkaitanyang ada dalam persekitarannya dan mengaitkannya dengan pengalaman lepas.Dalam kajiannya, Kohler telah meletakkan seekor cimpanzi bernama Sultan yang lapar dalamsebuah sangkar. Di luar sangkar terdapat sebiji pisang dan beberapa batang buluh yangp a n j a n g n y a b e r b e z a - b e z a . S u l t a n c u b a m e n d a p a t k a n p i s a n g b e b e r a p a k a l i d e n g a n menggunakan buluh tersebut, tetapi gagal. Sultan duduk berdiam diri seketika, mengamatibuluh-buluh dan memikirkan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalahnya.Tiba-tibadia mendapat idea. Di saat tercetusnya idea itulah yang dikenali sebagai celik akal. Diamengambil buluh pendek dan menggunakannya untuk mendapat buluh panjang danseterusnya menggunakannya untuk mengambil pisang.

OUM 135 TOPIK 6TEORI PEMBELAJARAN Pernahkah anda berfikir bagaimana maklumat yang a n d a t e r i m a u m p a m a n ya d a r i m e m b a c a b a b i n i d i p r o s e s o l e h o t a k a n d a ? Kohler, Koffka dan Wertheimer telah menubuhkan psikologi gestalt. Ahli-ahli psikologi gestalt,seperti Kohler, Koffka dan Wertheimer, banyak memperkatakan tentang persepsi danpembentukan konsep. Mereka telah mengemukakan prinsip yang berkaitan dengan organisasipersepsi dan penanggapan manusia. Walaupun fahaman gestalt ini telah berkubur, tetapikebanyakan idea yang telah dikemukakannya telah diguna pakai dan dikembangkan olehaliran psikologi kognitif dan aliran psikologi humanistik. 6.3.2Model Pemprosesan Maklumat Pemprosesan maklumat bermaksud aktiviti mental manusia yang berkaitan dengan menerimamaklumat,menyimpan danmengeluarkannyasemulauntukdigunakan(Woolfolk,1998).Modelmemproses maklumat sama seperti model komputer (Lihat Rajah 6.6), iaitu terdiri daripada ingatan deria

( sensory memory ), ingatan jangka pendek atau ingatan kerja ( short-term/ working memory ) dan ingatan jangka panjang ( long-term memory ).(a) Ingatan Deria Ingatan deria merupakan ingatan jangka pendek yang wujud pada deria manusia. Masasimpanan maklumat ialah antara 1 hingga 3 saat. Jika maklumat ini tidak diproses, iaakan hilang serta merta.(b) Ingatan Jangka Pendek Kapasiti ingatan jangka pendek adalah kecil. Tempoh simpanan maklumat adalah antara5 hingga 20 saat. Maklumat diproses, ditapis, disusun atau disintesis untuk dihantar kestor ingatan jangka panjang untuk disimpan. Salah satu cara untuk menyimpan maklumatbaru ialah secara ulang sebut berkali-kali ( rehearsal ). Contohnya, dalam pengajaran-pembelajaran, guru berhenti sebentar, tanya soalan tentang fakta yang telah diterangkan;selepas pelajar respon, ulang semula penerangan.(c) Ingatan Jangka Panjang Ingatan jangka panjang mempunyai kapasiti besar. Ia menyimpan maklumat lebih lama,iaitu lebih daripada beberapa minit hingga ke beberapa tahun. Ingatan jangka panjang,dari segi kandungan boleh dibahagikan kepada 3, iaitu ingatan episodik, semantik danprosedural: I n g a t a n e p i s o d i k Ingatan episodic adalah ingatan tentang peristiwa yang dialami seseorang sepanjanghayatnya, lengkap dengan masa dan tempat. Contohnya, mengingat peristiwa jatuhbasikal. I n g a t a n s e m a n t i k Ingatan semantik adalah ingatan tentang makna, iaitu menyimpan konsep, fakta,hukum, skema atau imej. Contohnya, mengingat makna semantik.

136 OUM TEORI PEMBELAJARANTOPIK 6 Perbezaanantaraingatanderia,ingatanjangkapendekdaningatanjangkapanjangditunjukkandalam Jadual 6.7. Jadual 6.7: Perbezaan antara Tiga Tahap Ingatan I n g a t a n p r o s e d u r a l In gatan prosedural adalah ingatan tentang bagaimana melakukan s e s u a t u , terutamanya yang melibatkan aktiviti fizikal yang berurutan. Contohnya, mengingatbagaimana menaiki basikal, sekiranya anda telah lama tidak menaiki basikal. Rajah 6.6: Model memproses maklumat Sumber:

Atkinson & Shiffrin, 1968; Gagne, 1985 Ciri KemasukanmaklumatPengekalanmaklumatKapasitiKehilanganmaklumatLama ingatanMengingatsemula Ingatan Deria Pra-perhatianTidak bolehBesarTidak digunakan1 hingga 3 saat Ingatan JangkaanPendek Perlukan perhatianPerhatian berterusan/ulanganKecil- Gangguan- Terlalu banyak- Usang5 hingga 20 saat Automatik Ingatan JangkaPanjang Perlukan pengulanganUlangan/ Latih-tubi/PenyusunanTiada had- Mungkin tiada- Gangguan- UsangBeberapa minit hinggabeberapa tahunPerlu proses mencari

OUM 137 TOPIK 6TEORI PEMBELAJARAN Latihan 6.3 1.Terangkan pendapat ahli psikologi kognitif tentang pembelajaran.2 . B i n c a n g k a n a p a ya n g d i m a k s u d k a n d e n g a n i n g a t a n e p i s o d i k d a n ingatan semantik. 6.3.3Teori Pembelajaran Gagne

Robert M. Gagne telah dilahirkan pada tahun 1916 dan merupakan seorang ahli psikologieksperimental yang berpengalaman dalam bidang penyelidikan pembelajaran serta telahterlibat dalam latihan dan masalah-masalah pendidikan yang lain. Gagne telah banyak menuliskertas kerja dan buku tentang psikologi gunaan. Kebanyakan idea Gagne tentang analisistugas menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat ( hierarchy ), iaitu bergerakdaripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks.Gagne telah mengenal pasti lapan peringkat pembelajaran. Setiap pembelajaran hanya akandicapai sekiranya pelajar telah menguasai pembelajaran di peringkat yang lebih awal.Peringkat-peringkat ini ditunjukkan dalam Rajah 6.7. Rajah 6.7: Peringkat pembelajaran Gagne Peringkat-peringkat Gagne adalah seperti berikut:(a) Pembelajaran Isyarat Seseorangindividumempelajarigerakbalasterhadapsesuatuisyarat.Contohnya,apabilaseseorang menguap, kita dapat isyarat dia mengantuk. Apabila ayah pulang ke rumahdengan wajah masam atau muram, anak-anaknya dapat isyarat ayah mereka tidak sukadiganggu. Pembelajaran berlaku melalui pelaziman tingkah laku. Contohnya, bila guru masuk ke bilik darjah, semua murid akan berdiri dan memberi ucapan, Selamatsejahtera, cikgu!. Dalam hal ini, murid-murid telah dilazimkan dengan tingkah lakutersebut.(b) Pembelajaran Gerak Balas Proses peneguhan penting untuk memperkuatkan pertalian antara rangsangan dengangerak balas. Peneguhan mesti diberi secara konsisten dan tekal supaya gerak balasyang positif dapat dikekalkan. Contohnya, Ali menunjukkan kerja sekolah yang dia dapat80%. Ibunya memberi pujian, Bagus, Ali pandai !. Ali akan mengulang tingkah laku itulagi (membuat kerja sekolah dengan baik) untuk mendapat pujian daripada ibunya.(c) Pembelajaran Rangkaian Motor Pembelajaran rangkaian motor digunakan dalam pembelajaran kemahiran sepertipermainan, muzik, elektronik, mekanikal dan lain-lain. Rangkaian merupakan satu siritingkah laku yang berkaitan untuk melengkapi tugasan yang dijalankan.(d) Pembelajaran Pertalian Bahasa Untuk menyatakan sesuatu prinsip, pelajar memerlukan kemahiran bahasa untukmengaitkan fakta, data dan konsep. Pertalian bahasa merupakan satu rangkaianberbahasa. Ia memerlukan kemahiran berbahasa yang telah dipelajari dahulu.(e) Pembelajaran Diskriminasi Belajar membezakan benda-benda yang dipelajari mengikut ciri-ciri tertentu, untukmemudahkan proses mengkategori dan menyimpannya dalam ingatan. Pada masa yangsama, pelajar dapat membezakan rangsangan atau maklumat penting berbandingmaklumat tidak penting dan memberi gerak balas berlainan untuk rangsangan yangberlainan. Pembelajaran diskriminasi adalah sangat penting dalam proses pembelajaran.Pelajar dapat menapis maklumat penting daripada maklumat tidak penting dan inimemudahkan proses pengkodan maklumat untuk disimpan dalam ingatan jangkapanjang.(f) Pembelajaran Konsep Pembentukan konsep bermula dengan pertalian berbahasa dan diskriminasi, iaitumengenali ciriciri sesuatu konsep secara tepat. Pelajar dapat membentuk konsepyang baik setelah membuat

persepsi dan pengamatan terhadap objek, orang danperistiwa. Pelajar perlu didedahkan dengan banyak contoh-contoh yang jelas supayadia dapat membentuk konsep yang betul dan tepat.(g) Pembelajaran Hukum Pembelajaran ini melibatkan gabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalamsesuatu urutan atau rangkaian. Pembelajaran ini melibatkan penggunaan rumus, prinsipdan generalisasi.(h) Pembelajaran Penyelesaian Masalah Pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip, rumus, generalisasi, konsep danhukum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. Terdapat beberapalangkah dalam penyelesaian masalah, iaitu mengenal masalah, mencari maklumat,membuat hipotesis, membuat pilihan, membuat rumusan.Gagne (1974, 1977) dan Gagne dan Briggs (1979) telah mengemukakan satu modelpembelajaran langsung yang berasaskan model teori pemprosesan maklumat, di mana lapanfasa pengajaran disesuaikan dengan lapan fasa pembelajaran (Slavin,1997). Fasa fasapembelajaran dan pengajaran tersebut ditunjukkan dalam Rajah 6.8