Anda di halaman 1dari 8

Name : Sitthidech Srivilai

Class : M.2/6 No.13


Adverb ( คำำกริยำวิเศษณ์ )
ความหมาย
คือ คำำท่ใี ช้ทำำหน้ำท่ีขยำยกริยำ ( Verb ) ขยำยคุณศัพท์
( Adjective ) หรือ
ขยำยคำำกริยำวิเศษณ์ ( Adverb ) ด้วยกันเองก็ได้

ชนิดของคำากริยาวิเศษณ์ ( Adverb )
สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 5 ชนิด ได้แก่

1.Adverb of Manner
เป็ น Adverb ท่ีบอกว่ำกำรกระทำำนัน
้ ได้กระทำำใน
ลักษณะอำกำรอย่ำงไร ( How )
ส่วนมำกจะเป็ น Adverb ท่ีลงท้ำยคำำด้วย - ly เช่น
hard = หนัก , fast = อย่ำงเร็ว , happily = อย่ำงมี
ควำมสุข เป็ นต้น
ตำาแหน่งในประโยค
1. หลังคำำกริยำ เช่น I run quickly. = ฉัน
ว่ิงอย่ำงรวดเร็ว
2. หลังกรรมตรง เช่น She looks at me angrily.
= หล่อนมองฉันอย่ำงเคืองๆ

2.Adverbs of Degree ( บอกปริมาณ )


เป็ น Adverb ท่ีบอกระดับหรือปริมำณควำมมำกน้อย
ส่วนใหญ่จะขยำย Adjective หรือ Adverb ด้วยกันเอง เช่น

Adverb of Meaning
Degree
almost เกือบจะ
completely อย่ำงเสร็จสมบูรณ์
definitely อย่ำงแน่นอน
extremely อย่ำงสุดขีด
probably อย่ำงน่ำจะเป็ นไปได้
quite ทัง้หมด,อย่ำงแท้จริง,
ค่อนข้ำงจะ
rather ค่อนข้ำง
slightly อย่ำงเล็กน้อย
too อย่ำงมำก,อีกด้วย,มำก
เกินไป
very อย่ำงมำกมำย

ตำาแหน่งในประโยค
1. ไว้หน้ำคำำคุณศัพท์ เช่น It's very fast. = มัน
เร็วมำก
2. ไว้หน้ำ adverb เช่น She sings very sweetly.
= หล่อนร้องเพลงได้ไพเรำะมำก

3. Adverb of Time ( บอกเวลา )


เป็ น Adverb ท่บอกว่
ี ำกำรกระทำำนัน
้ เกิดเม่ ือใด (
when ) เป็ นเวลำนำนแค่ไหน
( for how long ) เช่น
When : today , yesterday , later, now , last
year, after, soon , before , sometime (ขณะใดขณะ
หน่ึงในอดีต , อนำคต ) , immediately , recently ,
early
For how long : all day , not long , for a
while , since last year, temporarily , briefly ,
from......to , till , until

ตำาแหน่งในประโยค
1. ไว้ท้ำยประโยค เช่น He went to London
last week.
– เขำไปลอนดอนเม่ อ ื อำทิตย์ท่ีแล้ว
2. วำงไว้ต้นประโยค เช่น Tomorrow , I will go to
Italy.
- พรุ่งนีฉ
้ ันจะไปอิตำลี

4. Adverb of Place ( บอกสถานท่ี )


เป็ น Adverb ท่ี บอกว่ำกำรกระทำำนัน
้ เกิดขึ้นท่ีไหน
( Where ) เช่น

Adverb of Meaning
Place
upstairs ข้ำงบน
downstairs ข้ำงล่ำง
outside ข้ำงนอก
inside ข้ำงใน
here ท่ีน่ี
there ท่ีนัน

somewhere บำงแห่ง
anywhere ทุกแห่ง
southwards ไปทำงใต้
northwards ไปทำงเหนือ

5. Adverb of Frequency ( บอกความบ่อย / ถ่ี )


Adverb ท่ีบอกควำมถ่ีวำ่ ทำำส่ิงนีส
้ ่ิงนัน
้ บ่อยหรือถ่ีมำก
น้อยแค่ไหน ( How often )

ตำาแหน่งในประโยค
1. adverb เหล่ำนีจ้ะวำงไว้หน้ำ verb แท้ และหลัง
verb to ช่วย
- I will never forget this occasion.
- We have usually finished our work by four
o'clock.
2. can , could , may , might , must , ought
กริยำเหล่ำนีถ
้ ือว่ำเป็ นกริยำช่วย Adverb of Frequency จึง
ต้องวำงไว้หลังกริยำเหล่ำนี้
- You must always take care when crossing
a busy road.
- We ought always to be honest.

3. ในประโยคท่ีเป็ นปฏิเสธ adverb of frequency จะ


อยูห ่ ลังคำำว่ำ not
ในประโยคคำำถำม adverb of frequency จะอยู่หลัง
ประธำน
- He is not often late.
- Do you often go bathing?
- Is the High Street always as busy as this?
4. ในประโยคคำำสัง่ adverb of frequency จะวำงไว้
ต้นประโยคเสมอ
- Always be honest.
5. Adverb of frequency อำจจะวำงไว้ท้ำยประโยคได้
เม่ ือต้องกำรเน้นหรือย้ำำ
- I don't see him often, as we live a long
way from each other.
- Do you come here often?
6. คำำว่ำ Never นัน ้ เม่ อ
ื นำำมำวำงไว้หน้ำประโยค ต้องทำำ
inversion ระหว่ำงประธำน กริยำช่วย และกริยำแท้ ดังนี้
Never + กริยาช่วย + Subject + กริยาแท้
- Never did I see such a sight.
- I have never known such a cold summer.
7. คำำว่ำ even และ only จะต้องวำงไว้ติดกับตัวท่ีมัน
ขยำย
- She is only six years old.
- Even a child could do that.

8. Adverb of place หรือ Adverb of time มักจะ


วำงไว้ต้นประโยคหรือท้ำยประโยคก็ได้
- In the room, there are two people. หรือ
There are two people in the room.
9. ในประโยคคำำสัง่ adverb of place หรือ adverb
of time มักจะอยูต ่ ิดกับคำำกริยำ
- Come back at three o'clock.
- Meet me opposite the school.
ท่ม
ี าของ Adverb
ส่วนมำกมีแหล่งท่ีมำจำกคำำคุณศัพท์ ( Adjective ) โดย
กำรเติมปั จจัย ( Suffix ) - ly ให้คำำคุณศัพท์ตัวนัน
้ กลำยเป็ น
Adverb แต่ก็มี Adverb บำงคำำท่ีมำจำก Nouns โดยกำร
เติม - ly เช่น

Nouns Adverbs Meaning


day daily รำยวัน
week weekly รำยสัปดำห์
month monthly รำยเดือน
year yearly รำยปี
หลักการเติม - ly ต่อท้ายดังนี้
1. เติม - ly โดยตรง เช่น
Adjective Adverb
bad badly
complete completely
normal normally
surprising surprisingly

2. Adjectives ท่ีลงท้ำยด้วย ic เติม - al และตำมด้วย


-ly เช่น

Adjective Adverb
dramatic dramatically
scientific scientifically
specific specifically

3. Adjectives ท่ีลงท้ำยด้วย le หำกหน้ำ le เป็ นอักษรเสียง


พยัญชนะ เปล่ียน e เป็ น y

Adjective Adverb
favorable favorably
humble humbly
simple simply

4. Adjective ท่ีลงท้ำยด้วย le หำกหน้ำ le เป็ นอักษรเสียง


สระส่วนมำกจะเติม - ly เลย เช่น
Adjective Adverb
agile agilely
sole solely

ยกเว้น whole ซ่ึง e ถูกตัดออกก่อนเติม - ly

5. Adjectives ท่ีลงท้ำยด้วย ll เติม - y เพียงตัวเดียว เช่น


Adjective Adverb
dull dully
full fully

6. Adjectives ลงท้ำยด้วย ue อักษร e ตัวสุดท้ำยจะถูกตัด


ออกไปก่อนเติม - ly เช่น

Adjective Adverb
due duly
true truly

7. Adjectives ท่ีลงท้ำยด้วย y โดยมีอักษรเสียงพยัญชนะ


นำำหน้ำ y โดยทัว่ไปจะเปล่ย
ี น y เป็ น i ก่อนเติม - ly เช่น

Adjective Adverb
busy busily
easy easily
happy happily
angry angrily

ยกเว้น adjectives shy และ sly ซ่ ึงจะเติม - ly เลยโดยไม่


ต้องเปล่ียนรูป

8. Adjective ซ่ึงไม่ลงท้ำยด้วย ly

Adjective Adverb of Manner


good well
หลักการเรียงลำาดับ Adverb หลายชนิดท่ข
ี ยายกริยา

1. สถำนท่ี (Place)
2. กริยำอำกำร (Manner)
3. ควำมถ่ี (Frequency)
4. เวลำ (Time)

* โดยมำกใช้กับกริยำท่ีเก่ียวกับกำรเคล่ อ
ื นไหวจำกสถำนท่ีหน่ ึง
ไปอีกท่ีหน่ึง เช่น go , walk , fly
- She went to New York by plane several
times last year.

* ถ้ำเป็ นกริยำท่ีไม่เก่ียวกับกำรเคล่ ือนไหวจำกสถำนท่ีหน่ ึงไปอีก


ท่ีหน่ึงให้เรียงกริยำอำกำรมำก่อนสถำนท่ี
- She sang beautifully in the hall last night.

* กรณีมี adverb ชนิดเดียวกันมำกกว่ำ 1 ตัวขยำยกริยำ ให้


เรียงจำกจุดเล็กสุดมำยังจุดกว้ำงสุด
- Dan was born at seven o'clock on Sunday
in August in 1975.