Anda di halaman 1dari 1

BORANE PEN T}AFTARAN PERTAN D I NGAN SYARAHAN DAITM

BAHASA MAISYSIA PIAIA PERPADUAN SJK (CINA l

PERINGKAT BAHAGIAN BINTULU 2OTZ

NAMA SEKSIAH

KOP SEKOI.AH

NAMA GURU PENGIRING

NAMA EUFU PEIUYEM&K

I

I

a

t

I

I

rl *

A. KATEGORI SYARAHAN :

BIL

t

z

NAMA, PESERTA

16o Kt Ke

f,6pruYfrftp. b*N&t&

AK *gLtN

g5r1 (c) chuns hlua latau

-lcc clJo t

. cr( Qo P'fdN ?AAJ

ct( c4t,t yu YluA

rus sillL IAHIR

JK 06 e7o3

JK ot51 Jv

TAJUK SYARAHAN

Bahasa Keban$.taon

Nad,; PVpad,.tan

.Srrf:U Sang\$o

Sufu Negatw

B" KATEGORI UJIAN BERTULIS

BIL

I

2

NAMA FESERTA

ht*6Q,otg KtR,AxJ Josg? rl

NU,FLIAA/A gT. AOAnn

a 14

RtockrlYaOt ftTnn AflmnD f tTR t

4 \^/eNoY CH|N ztu LIA/

i;;.=

5 IA^t LtoNQ JuA'U

NO SIJIL IAHIB

&C . ubq /eoot

-'K 06t7t3

eA,+46/JooJ

sK 03{618

sK tI c.292

Tarlklr tarnat penghantaran horang pendaftaran ialah 2 Mac l{}xZ $unnaat)

Tandatangan Guru Besar

bB I5t'd

{-1-lrii n**ru $H{l"j

i-iix"u Rr*sns

14.f F{- {.1}iw;rg Fi-ua

'{ *t* ti-

i:4ini;: lu "

Hnvg35 fl,Jd

ffi

Cap $ekolah

!FlrlF9g8

ta : t8

e T8z lt"Et,i E:T