Anda di halaman 1dari 20

PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Posted on February 21, 2011 by admin

Pengenalan Tajuk ini akan membincangkan berkaitan pendekatan, kaedah, teknik dan strategi pengajaran Pendidikan Jasmani yang digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani. Terdapat banyak pendekatan, kaedah, teknik dan strategi dalam pengajaran namun dalam tajuk ini kita akan membincangkan topik penting yang berkaitan. Pelajar harus mencari sumber lain untuk menambah pengetahuan dalam topik berkenaan. Objektif pembelajaran Di akhir tajuk ini pelajar dapat mengenalpasti pendekatan, kaedah, teknik dan strategi dalam pendidikan jasmani. merancang strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani BAHAN PEMBELAJARAN 2.0 Sejarah Pembangunan Tingkah Laku Pengajaran. Pengajaran Pendidikan Jasmani menitikberatkan komponen kecergasan dan telah berubah mengikut perkembangan masyarakat yang berkembang maju maka kaedah pengajaran terpaksa berubah. Oleh itu wujudlah gaya arahan yang mementingkan rangsangan tindakbalas iaitu Pendekatan Tradisional. Pendekatan arahan ini masih wujud dan diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di Malaysia. Pada masa kini suatu pendekatan baru mula muncul menyahut cabaran masyarakat moden yang progresif. Pendekatan Humanistik meresap masuk dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan menjadi popular. Di Malaysia pendekatan Humanistik dan Tradisional digabungkan. Selain itu Pendekatan Tingkahlaku dan Pendekatan Sistem ada dijalankan di Malaysia. Pendekatan Humanistik menekankan perasaan seseorang itu terhadap pengalaman pembelajaran. Fokus ditumpukan kepada seseorang pelajar dan memberi peluang untuk penglibatan individu secara mendalam. .Pembelajaran adalah melalui pengalaman.di mana pelajar digalak untuk bertindak sendiri untuk menemui sesuatu. Pendekatan ini mementingkan pelajar sebagai individu yang berpotensi dan menitikberatkan pembangunan sosial dan emosi individu. Mengikut Hellison (1973) dalam bukunya Humanistic Physical Education terdapat empat matlamat yang boleh menolong seseorang guru untuk membentuk cara pengajaran Pendidikan Jasmani ke arah kemanusiaan iaitu penghargaan diri(self esteem), merealisasikan diri(self-actualization), kefahaman diri(self-understanding) dan pertimbangan sosial(social consideration). Pendekatan Tingkahlaku menumpukan perhatian kepada pemilikan kandungan mata pelajaran. Ia muncul dari aplikasi psikologi operan(operant psychology) yang dipelopori oleh Skinner(1974). Pendekatan ini menggunakan penguasaan isi kandungan mata pelajaran sebagai pengukur kejayaan pengajaran. Skinner(1974) mencadangkan tiga perkara untuk interaksi antara tingkahlaku dan persekitaran iaitu ketika bila tingkahlaku berlaku, tingkahlaku itu sendiri dan aktiviti pengukuhan. Matlamat pendekatan ini ialah untuk membentuk tingkahlaku terakhir yang boleh diperhati dan dinilai. Aplikasi prinsip psikologi operan ini mencipta suatu alat untuk Pendidikan Jasmani mencapai matlamat bertanggungjawab. Pendekatan Sistem pula menganggap proses pengajaran pembelajaran melibatkan prosedur langkah demi langkah. Pendekatan ini digunakan oleh guru untuk menunjukkan langkah yang digunakan oleh seseorang guru untuk membawa perubahan kepada tingkahlaku. Ciri penting pendekatan ini ia sangat produktif dan ia menunjukkan pertalian antara komponen-komponen yang merangkumi seluruh sistem. Menurut Straub(1976) menyenaraikan sepuluh proses yang terlibat dalam sistem ini iaitu mengenal pasti matlamat, analisis pengajaran, mengenalpasti kemahiran kemasukan pelajar, pembangunan objektif tingkahlaku, pembangunan alat penilaian, rekabentuk strategi pengajaran, pemilihan media, pembangunan atau pemilihan bahan pengajaran dan penilaian formatif. 2.1 Definisi Pendekatan, Kaedah, Teknik dan Strategi 2.1.1 Pendekatan : Adalah merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan kepada objektifnya (Edward M. Anthony 1963). Ianya merupakan satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur-unsur aksiomatik (kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan). Model pembelajaran diperlukan sebagai rujukan untuk menentukan pendekatan yang dijalankan sesuai digunakan dan mendatangkan keberkesanan. Pendekatan ini berteraskan kepada prinsip atau teori pembelajaran; - konkrit ke abstrak - mudah ke kompleks - keseluruhan ke sebahagian - umum ke spesisifik (deduktif) Pendekatan mengajar Semasa pengajaran dan pembelajaran seseorang guru boleh menggunakan kaedah-kaedah yang telah dipelajari. Kaedah yang dipilih haruslah bersesuaian dengan tahap kognitif dan psikomotor pelajar. Bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran dicadangkan guru mengaplikasikan strategi, kaedah, teknik dan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan murid. Pendekatan pengajaran berpusatkan guru, pelajar dan berpusatkan bahan seperti penggunaan ICT. 2.1.2 Kaedah

Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek. Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M. Anthony 1963). Jenis kaedah Kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani adalah 1. Kaedah Tradisional Ia meliputi Tugasan membaca buku teks Kuliah Mengucap dengan kuat Tumpuan kepada perbendaharaan Laporan secara lisan oleh murid Mengkaji semula(riview) Ujian,kuiz dan peperiksaan 2. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu : P1- Kenal pasti masalah P2- Rancang penyelesaian P3- Kumpul maklumat P4- Buat tafsiran P5- Buat kesimpulan 3. Kaedah kumpulan - perbincangan kumpulan - kuliah perbincangan - kerja jawatankuasa - main peranan - Sesi Buzz - Sumbangsaran - Wawancara - Konferen 4. Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi - Projek - Tinjauan - Penyelidikan atau penjelajahan - Tunjukcara atau demonstrasi - Kelab kesihatan - Lawatan Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan yang panjang, memahami masalah dan memikir dengan logik dan sistematik. Dalam kelas Pendidikan Jasmani pelajar menyelesaikan masalah mengikut langkah berikut. Menganalisis dan memahami masalah Menyenaraikan syarat yang perlu untuk menyelesaikan masalah. Guna pelbagai strategi untuk mendapatkan maklumat. Membentuk jawapan yang mungkin. Pilih dan uji penyelesaian alternatif. Pilih penyelesaian yang sesuai. Menilai kejayaan dalam penyelesaian masalah itu. Kelebihan 1.Menggalakkan interaksi antara pelajar 2.memupuk tahap pemikiran kognitif yang tinggi 3.menggalakkan ingatan tentang apa yang diuji. Kelemahan Lebih memakan masa berbanding dengan kaedah yang berpusatkan guru Kadangkala sukar untuk melibatkan setiap pelajar dengan berkesan. Pelajar yang lembab atau pelajar yang kurang kemahiran menyelesaikan masalah tidak akan dapat menikmati pelajaran dengan sepenuhnya. 5. Kaedah Kolaboratif

Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. Ahli kumpulan berbincang, merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru. Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan, saling percaya, mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan, eksperimen, berinteraksi dan kepimpinan. 6. Kaedah Koperatif Unsur- unsur pembelajaran koperatif ialah murid terlibat dalam memberi penerangan kepada rakan. Ahli berinteraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah. Ahli kumpulan bergantung secara positif. murid belajar secara aktif danbukan hanya bergantung kepada guru. Ahli kumpulan bertanggungjawab untuk pencapaian pembelajaran kumpulan. murid tidak terlalu bergantung kepada guru untuk menyelesaikan masalah. Ahli berusaha untuk menyumbangkan idea dan pendapat untuk menyelesaikan masalah atau tugasan yang diberikan. Ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran,memberi galakan,mendengar,memberi pertolongan,memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif. Ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat. 2.1.3 Teknik Ialah merupakan kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar bagi sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, main peranan, simulasi, sumbang saran dan lain-lain. Untuk menentukan keberkesanan pengajaran di tahap optimum ianya berteraskan kepada kriteria pencapaian objektif berikut ; Umur Kebolehan Kecerdasan Minat Teknik simulasi Simulasi merupakan satu situasi yang diwujudkan untuk menyerupai keadaan sebenar dengan cara menggunakan masalah atau kejadian atau peristiwa yang benar wujud dalam kehidupan seharian untuk diselesaikan di dalam keadaan terkawal dan selamat. Simulasi membolehkan seorang guru menyampaikan secara olok-olok mengenai sesuatu pengalaman yang benar jika sebenarnya dilakukan akan menelan belanja yang besar, memakan masa, merbahaya atau rumit. Salah satu kaedah yang baik untuk menjalankan simulasi ialah dengan menggunakan komputer. Teknik main peranan Satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan lakonan spontan mengenai sesuatu situasi atau masalah oleh sekumpulan murid yang dipilih. Melalui aktiviti ini murid boleh mendapat gambaran dan pengalaman yang baru. Lakonan ini dilakukan tanpa menggunakan sebarang skrip. Ia boleh dilakukan secara berstruktur atau tidak berstruktur. Teknik latih tubi Merupakan sejenis aktiviti yang memerlukan murid melakukan sesuatu aktiviti secara berulang-ulang sehingga mereka menguasai sesuatu kemahiran atau konsep baru dengan lancar.Aktiviti ini boleh dilakukan secara lisan,amali dan bertulis.Latihan seperti ini boleh memperkukuhkan fakta,konsep dan kemahiran pendidikan jasmani yang dipelajari. Teknik demonstrasi Teknik pengajaran yang memusatkan guru atau aktiviti di mana seseorang menunjukkan cara melakukan atau menghasilkan sesuatu di hadapan murid dalam sesi pengajaran. Murid lain memerhati dan mengenalpasti prosedur dan cara untuk melakukan sesuatu aktiviti tersebut. Dengan cara ini diharapkan murid dapat melakukan aktiviti ini dengan sendiri secara sistematik, teratur, kemas dan berkesan. Guru mesti mengetahui dengan jelas demonstrasi yang hendak ditunjukkan serta segala alat kelengkapan yang diperlukan. Demonstrasi boleh dilakukan dengan menggunakan model hidup, model simbolik dan model persepsi. Contoh guru boleh mendemonstrasikan cara menendang bola mengikut teknik yang betul di padang. Teknik sumbangsaran Sumbangsaran adalah satu kaedah untuk mendapatkan alternatif penyelesaian masalah. Ia juga dikenali sebagai percambahan fikiran di mana semua orang dalam kumpulan dapat menyumbangkan fikiran dan pendapat terhadap sesuatu topik yang dibincangkan. Untuk membolehkan aktiviti sumbangsaran dijalankan dengan berkesan prinsip asas sumbangsaran harus dipatuhi iaitu topik perbincangan hendaklah sesuai dengan kebolehan murid. kumpulan terdiri dari murid yang pelbagai kebolehan pengerusi dan pelapor kumpulan memainkan peranan untuk memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar. setiap ahli diberi giliran untuk memberi pendapat atau cadangan. semua cadangan hendaklah dicatat untuk dibincangkan secara umum. cadangan yang kurang baik atau salah tidak boleh dikritik. Contoh teknik mengajar kemahiran asas

Teknik adalah merupakan cara bagaimana melakukan sesuatu kemahiran dengan betul. Lazimnya apabila teknik lakuannya betul maka hasilnya pastilah betul. Contohnya dalam permainan hoki; kemahiran yang dipilih adalah memukul. Bagaimanakah lakuan memukul dilakukan? Ia melibatkan butiran mengajar bagaimana perlakuan memukul itu dilaksanakan berasaskan kepada cara-cara memegang kayu; iaitu pegangan rapat, kedudukan kaki, kedudukan bola, hayunan, ikut lajak, sentuh bola , dan sebagainya. 2.1.4 Strategi Ialah merupakan satu penentuan dan perancangan kaedah dan teknik untuk mencapai objektif jangka panjang. Konsepnya adalah berteraskan kepada ; - Kebijaksanaan memilih pendekatan - Kecekapan merancang kaedah dan teknik - Berdasarkan objektifnya Prinsip dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam menangani sesuatu penyampaian maklumat kepada pelajar dapat dicapai melalui pelbagai cara. Kepelbagaian cara dapat mengatasi masalah yang dijangkakan atau tidak terutamanya dalam pengajaran Pendidikan Jasmani yang dijalankan bukan sahaja di bilik darjah tetapi di luar bilik dengan pelbagai situasi rangsangan. Oleh itu strategi pengajaran yang menekankan prinsip-prinsip pengajaran berikut perlu di guna pakai sebagai panduan : Adakan tujuan khas yang biasanya ditulis dalam bentuk objektif pengajaran yang berteraskan kepada domain psikomotor, domain kognitif dan domain afektif. Domain psikomotor merujuk kepada perkembangan kemahiran manipulatif atau motor. Domain kognitif merujuk kepada pengiktirafan pengetahuan dalam perkembangan kebolehan dan kemahiran intelek. Domain afektif merujuk kepada pernyataan nilai, sikap dan penghargaan individu Objektif psikomotor ditulis dalam bentuk eksplisit dan sebaiknya ditulis dalam bentuk SMART iaitu menekankan perkara berikut; Kemahiran yang khusus Boleh diukur Boleh dicapai Munasabah Masa mencukupi Dedahkan hanya satu kemahiran baru sahaja dalam sesuatu kemahiran yang diajar bagi satu sesi pengajaran. Masa yang mencukupi untuk sesuatu gerak kerja yang dijalankan. Masa dihadkan bagi setiap gerak kerja perlu untuk mengawal perjalanan kelas. Beri peluang kepada murid untuk berlatih atau melakukan latih tubi atau mengambil bahagian sepenuhnya dalam satu sesi pengajaran. Latih tubi secara ansur maju dengan mempelbagaikan gerak kerja dan bentuk latihannya perlu ada kesinambungan atau berhubung kait. Adakan pertandingan bersyarat atau permainan kecil yang boleh menimbulkan motivasi murid atau perangsang. Langkah mengajar perlu mengandungi aspek 5P ; P1- Penerangan (semasa, maklum balas) P2- Praktik (pengelolaan) P3- Pelakuan (tunjuk cara, tepat dan berulang) P4- Permainan atau pertandingan P5- Penyeliaan atau pembetulan Pengajaran latihan perlu dirancang terlebih dahulu. Guru perlu berada di tempat yang strategik semasa memberikan arahan agar mudah dilihat oleh murid-murid. Elakkan bercakap atau memberi arahan selagi pelajar tidak menumpukan atau memberikan perhatian. Penilaian atau refleksi perlu dijalankan untuk mengesan keberkesanan pengajaran pembelajaran. Liabiliti guru Pendidikan Seni Visual Bersikap positif terhadap peranan Pendidikan Seni Visual di sekolah Mempunyai minat dalam bidang Pendidikan Seni Visual Sentiasa aktif dalam bidang kesenian dan pameran mempunyai kemahiran asas dalam berbagai kegiatan seni lukis Seorang yang sabar dan gemar mengajar murid-murid Selalu ingin memajukan diri dalam lapangan kerjaya. Keselamatan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Oleh kerana pendidikan Seni Visual melibatkan amali/kemahiran dan teori maka guru perlu memberi perhatian terhadap faktor keselamatan dari segi aktiviti yang dipilih, peralatan, kawasan atau persekitaran. Adakah ada cara lain untuk menyampaikan pengetahuan? Kurikulum Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di Malaysia mempunyai matlamat khusus. Nyatakan apakah matlamat Pendidikan Seni Visual?

Pendidikan Seni Visual ialah membantu murid menjadi cergas dan kreatif melalui pembelajaran pelbagai kemahiran dan pengetahuan seni. Beri 5 objektif Pendidikan Seni Visual yang anda tahu? a. mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. b. menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan kendiri c. melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian d. mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal e. membentuk sahsiah dan disiplin diri dan membuat keputusan bijak dalam kehidupan. Kurikulum Pendidikan Jasmani dibahagikan kepada 3 tunjang pembelajaran.Namakan ketiga-tiga tunjang pembelajaran tersebut yang dapat membantu mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani. 1. Tunjang Kecergasan 2. Tunjang Kemahiran 3. Tunjang kesukanan Terdapat 3 domain pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani iaitu psikomotor, kognitif dan afektif. Jelaskan secara ringkas apakah aspek penting yang tersurat bagi setiap domain tersebut sebagaimana yang diutarakan oleh Bloom B.S(1956) Domain psikomotor merujuk kepada perkembangan kemahiran manipulatif atau motor. Domain kognitif merujuk kepada pengiktirafan pengetahuan dalam perkembangan kebolehan dan kemahiran intelek. Domain afektif merujuk kepada pernyataan nilai, sikap dan penghargaan individu. Apakah nilai-nilai murni yang terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani? Nlai tersebut ialah baik hati, berdikari, berhemah tinggi, hormat, kasih sayang, keadilan, kebebasan, keberanian, kebersihan fizikal dan mental, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, kesyukuran, rasional dan semangat bermasyarakat 3.11 Soalan Tugasan Nyatakan dengan jelas ciri-ciri pendekatan, strategi, teknik dan kaedah dan buatkan perbandingan di antara kenyataan di atas dari aspek pedagogi Pendidikan Jasmani. Dengan menggunakan pengurusan grafik , buat lakaran analitik mengenai Tunjang Pembelajaran Pendidikan Jasmani dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani KBSM dan huraiannya. Berdasarkan format Rancangan Tahunan/ Semester dan Mingguan Pendidikan Jasmani beri pendapat atau pandangan anda adakah ia releven dan masih boleh digunapakai bagi mencapai objektif pembelajaran Pendidikan Jasmani masa kini. Jika anda fikirkan tidak releven beri cadangan format baru dan sokong format baru anda tersebut dengan fakta kukuh serta contoh yang sesuai. http://whatta.ipgmksm.edu.my/?p=83 TEORI PEMBELAJARAN DALAM PELAKSANAAN PENGAJARAN Posted on February 20, 2011 by admin PENGENALAN Teori pembelajaran merujuk kepada penjelasan tentang proses, prinsip dan hukum pembelajaran yang dihasilkan melalui kajian saintifik. Kepentingan teori pembelajaran: & Menjelaskan bagaimana pembelajaran berlaku. & Asas pembentukan strategi pengajaran. MAZHAB TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS KONGITIVIS KONSTRUKTIVIS SOSIAL HUMANIS TEORI BEHAVIORIS Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang dapat diperhatikan sebagai hasil daripada pengalaman manusia. Tumpuan teori ini ialah kepada bagaimana perlakuan baru diperolehi, bukannya kepada bagaimana pengetahuan baru dipelajari. PELOPOR TEORI Pavlov, Ivan (1849-1936) Thorndike, E. L. (1874-1949) Watson, J. B. (1878-1958) Guthrie, E. R.(1886-1959) Skinner, B.F. (1904-1990 John B. Watson

Ivan Pavlov Ahli psikologi berbangsa Russia ini telah menemui salah satu jenis pembelajaran major, iaitu perlaziman klasik secara tidak sengaja semasa menjalani eksperimen terhadap penghadaman pada awal tahun 90-an. Sejak itu, beliau terus berusaha untuk menemui prinsip-prinsip teras perlaziman klasik sepanjang hayat beliau.

John B. Watson Ahli psikologi bangsa Amerika John B. Watson percaya bahawa ahli-ahli psikologi perlu mengkaji tingkahlaku overt daripada membuat spekulasi tentang pemikiran dan perasaan seseorang. Pendekatan Watson, yang digelarnya behavorisme pada tahun 1910-an, mendominasi bidang psikologi separuh pertama abad ke-20.

B. F. SkinnerAhli psikologi berbangsa Amerika ini menjadi terkenal kerana kajian rintis beliau terhadap pembelajaran dan tingkah laku. Dalam 60 tahun kerjayanya, Skinner telah menemui prinsip-prinsip penting pelaziman operan, sejenis pembelajaran yang melibatkan peneguhan dan hukuman. Sebagai behavioris tulen, Skinner percaya bahaawa pelaziman operan boleh menjelaskan tingkah laku manusia yang lebih kompleks.

Edward L. ThorndikePada akhir abad ke-19, ahli psikologi berbangsa Amerika, Edward L. Thorndike melakukan beberapa eksperimen terhadap pembelajaran haiwan. Thorndike membentuk Hukum Kesan, yang menyatakan bahawa tingkahlaku yang diikuti dengan akibat yang menyenangkan lebih berkemungkinan diulangi pada masa depan.

JENIS PEMBELAJARAN MENGIKUT MAZHAB BEHAVIORIS CONTIGUITY PELAZIMAN KLASIK PELAZIMAN OPERAN CONTIGUITY: & Perubahan tingkah laku yang terhasil melalui hubungan rangsangan gerak balas yang mudah. Pembelajaran ini berlaku apabila pasangan dan gerak balas itu diulang-ulang melalui aktiviti latihtubi. PELAZIMAN KLASIK: & Pembelajaran merupakan tindak balas manusia secara psikologi dan emosi tehadap persekitarannya. & Tindak balas dibentuk melalui proses pelaziman suatu rangsangan tidak terlazim dengan tindak balas tak terlazim menjadi rangsangan dan tindak balas terlazim. & Teori ini juga digunakan untuk menjelaskan pembelajaran emosi (Watson). PELAZIMAN OPERAN: & Mengikut Thorndike pembelajaran berlaku melalui proses cuba jaya dalam membuat perkaitan antara rangsangan dan tindak balas & Menjelaskan pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku yang terhasil daripada kesan tingkah laku. Memperkenalkan tiga hukum pembelajaran: & Hukum kesediaan: Pelajar perlu mempunyai persiapan dalam dirinya untuk membolehkan pembelajaran berlaku dengan berkesan. & Hukum latihan: Ikatan rangsangan gerak balas menjadi kukuh melalui latihan yang berulang-ulang.

& Hukum kesan: Kesan yang memuaskan menjadi motivasi untuk pelajar meneruskan tingkah laku yang dikehendaki dan mengukuhkannya. PELAZIMAN OPERAN: & Mengikut Skinner, pembelajaran berlaku secara pelaziman operan melalui penggunaan peneguhan. & Sesuatu perlakuan/ kemahiran yang hendak dipelajari perlu dibentuk secara berperingkat-peringkat menggunakan unsur peneguhan. IMPLIKASI TEORI KE ATAS AMALAN PEDAGOGI Pedagogi yang biasa diamalkan ialah kaedah pemusatan guru dan pelajar menerima maklumat secara pasif. Hasil pembelajaran yang dikehendaki mesti dinyatakan secara eksplisit. Pelajar perlu mempunyai kesediaan pembelajaran. Bagi memantapkan maklumat yang diterima pelajar perlu diberi latihan yang berulang dan menyediakan kesan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Peneguhan (reinforcemen) sama ada bersifat positif atau negatif digunakan bagi mengekalkan tingkah laku yang diingini atau menghapuskan tingkah laku yang tidak diperlukan. Pilih penggunaan peneguhan yang sesuai untuk mencapai hasrat yang dijangkakan. Pelajar perlu digalakkan membuat perbandingan bagi membolehkan pelajar membuat generalisasi dan diskriminasi. Perlunya guru memberikan maklum balas yang jelas dan informatif mengenai hasil kerja pelajar. Guru perlu membentuk tingkah laku pelajar yang dikehendaki. Guru perlu memberi cues kepada tingkah laku yang dikehendaki. TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF Setiap manusia mempunyai kebolehan kognitif mengelola, menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalamannya. Aktiviti pembelajaran mestilah melibatkan aktiviti pemerolehan dan pengelolaan pengetahuan/pengalaman yang diperolehi. Pembelajaran adalah perubahan struktur mental seseorang yang membolehkannya menunjukkan perubahan dalam tingkah lakunya. Fokus teori ini mengenai pembelajaran adalah kepada perubahan dalaman proses mental yang digunakan oleh individu untuk memaknakan dunianya. Penjelasan tentang peranan mental dalam proses pembelajaran dibuat secara inferen. PELOPOR TEORI Gestalt Psychology Piaget, J. Cognitive Development Stages Bruner, Jerome Discovery Learning Suchman, Richard Inquiry Method Ausubel, David Expository Teaching TEORI GESTALT (Koffka & Kohler) Gestalt bererti bentuk atau konfigurasi. Terdapat dua prinsip asas teori ini dalam menjelaskan mengenai pembelajaran: & Melihat sesuatu secara keseluruhan lebih daripada melihat bahagian-bahagiannya. & Dalam persepsinya manusia akan mengasingkan figure apa yang kita fokus- daripada latarnya. Mengikut teori Gestalt pembelajaran berlaku secara celik akal (insights). Insights : The sudden perception of the relationships among elements in a problem situation. Teori ini menjelaskan kebolehan seseorang mengamati / memahami sesuatu masalah secara spontan setelah dapat membuat perkaitan unsur-unsur dalam struktur persepsinya. Implikasi Terhadap Pengajaran Uruskan pembelajaran secara bentuk (patterns), bukan bahagian-bahagian (parts). Berikan satu overview kursus dan hubungan antara tajuk-tajuk berkenaan. Masalah yang mempunyai ciri, unsur dan struktur yang sama diselesaikan dengan kaedah yang sama. Tidak berminat dengan pengajaran secara langkah demi langkah, latih tubi, atau penerangan arbitrari oleh guru. Cara guru membantu pelajar memperolehi celik akal. Melatih pelajar melihat secara keseluruhan sebelum memahami secara terperinci. Menegaskan pembelajaran integratif. Melatih pelajar mengamati sesuatu secara jelas dan objektif. Merangsang pemikiran pelajar dalam proses pembelajaran. Menekankan hipotesis dalam pembelajaran membantu pelajar menyelesaikan masalah mengikut tatacara yang betul. Menjelaskan pembelajaran yang hendak dicapai.

TEORI SKEMATA ( John Piaget) Mengikut Piaget, pembelajaran adalah pembinaan skema (struktur kognitif) dalam usaha individu memahami persekitarannya. Skema ditakrifkan sebagai satu struktur komplek pengetahuan yang menjelaskan kefahaman seseorang terhadap sesuatu peristiwa / perkara. Skema adalah gabungan proposisi, imej dan susunan linear cara berkesan menyusun maklumat untuk membina kefahaman. PENJELASAN DECLARATIVE KNOWLEDGE DALAM INGATAN Propositional networks: Satu set item declarative knowledge yang saling berkaitan. Linear ordering: Susunan item-item declarative knowledge kepada suatu dimensi. Image: Gambaran mental Schemas: Gabungan antara hubungan proposisi, susunan linear dan imej. Piaget menggunakan konsep asimilasi, akomodasi dan keseimbangan dalam menjelaskan perkembangan skema. Asimilasi: Proses menggunakan struktur yang sedia ada untuk menyerapkan pengalaman/ pembelajaran baru. Adaptasi dan keseimbangan: Mengubahsuai skema selaras dengan pengalaman / pembelajaran baru. Akomodasi: Mengubah skema untuk memenuhi keperluan pembelajaran baru. Implikasi Ke atas Pengajaran Pembelajaran. Perlunya mengaitkan pengetahuan sedia pelajar dalam pembelajaran baru. Menggunakan pengetahuan sedia pelajar untuk menghasilkan generative knowledge digunakan secara aktif untuk menginterpretasi situasi baru. Menggunakan skemata untuk mengajar kemahiran berfikir aras tinggi. Membina ciri-ciri objek menguasai pemikiran logik,dan memahami konstruk global.

pengetahuan yang

TEORI PEMEROSESAN MAKLUMAT Model ini mengandungi tiga komponen utama: Stor maklumat (Information store) Proses Kognitif (Cognitive processes) Metakognisi (Metacognition) Tumpuan model ini adalah untuk menjelaskan bagaimana maklumat yang diterima daripada persekitaran diproses menghasilkan pembelajaran. STOR MAKLUMAT: Tempat menyimpan maklumat sensory memory, working memory, and long-term memory. PROSES KOGNITIF: Proses dalaman yang melibatkan tindakan intelektual memindahkan maklumat dari satu stor kepada stor yang lain Attention, perception, rehearsal, encoding, and retrieval. METAKOGNISI: Kesedaran mengenai proses kognitif dan tindakan mengawal proses kogntif. SENSORY MEMORY Stor yang menyimpan maklumat yang diterima daripada persekitaran sebelum ianya diberi perhatian dan dihantar untuk proses kognitif seterusnya. Keupayaannya menerima rangsangan tidak terbatas tetapi sekiranya maklumat itu tidak diproses ia akan segera hilang daripada stor ini ( satu saat untuk yang dilihat, dua saat untuk yang didengar). WORKING MEMORY Stor maklumat yang menyimpan maklumat yang sedang digunakan. Stor ini mempunyai dua ciri utama; Menyaring maklumat yang diterima. Terbatas dari segi keupayaan dan jangka masa. LONG-TERM MEMORY Penyimpanan maklumat yang kekal. Keupayaan menyimpan maklumat tidak terbatas dari segi banyak dan tempoh masa. Maklumat disimpan dalam bentuk: Declarative knowledge Procedural knowledge ATTENTION: MEMPROSES MAKLUMAT DARI PERSPEKTIF PELAJAR. Proses secara sedar memberi fokus kepada sesuatu rangsangan. Proses seterusnya ke atas maklumat bergantung kepada sejauh mana pelajar memberi perhatian kepada rangsangan yang dikehendaki. PERCEPTION: MENCARI MAKNA DALAM RANGSANGAN. Persepsi ialah proses individu memberi makna kepada apa yang dialaminya.

Persepsi penting kerana maklumat yang dihantar ke working memory bergantung kepada persepsi pelajar terhadap rangsangan itu. Maklumat dalam working memory adalah bersifat perceived reality bukannya true reality . Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelajar: Pengetahuan latar (schemas). Ekspektasi REHEARSAL: MENGEKALKAN MAKLUMAT MELALUI LATIHAMAL. Maintenance Rehearsal: Proses mengulang maklumat sama ada secara lisan atau mental. Elaborative Rehearsal: Proses mengasosiasi maklumat yang hendak diingati dengan maklumat yang telah sedia ada dalam stor ingatan jangkapanjang. ENCODING: MEMBUAT KAITAN DALAM INGATAN J/PANJANG. Berlaku bila seseorang individu membina gambaran mental mengenai maklumat dan menyimpannya dalam ingatan. - mengorganisasi dan mengaitkan sesuatu maklumat yang dipelajari dengan apa yang telah dipelajari. METACOGNITION: MAKLUMAT DAN KAWALAN KE ATAS PROSES KOGNITIF. Metakognisi melibatkan (i) pengetahuan atau kesedaran individu terhadapproses kognitifnya (ii) kebolehan menggunakan mekanisme self-regulatory untuk mengawal proses kognitif. MODEL MEANINGFUL VERBAL LEARNING Dikemukakan oleh David Ausubel. Mengikut model ini setiap disiplin akademik mempunyai struktur tubuh ilmu yang tersendiri. Membentuk sistem pemerosesan maklumat untuk mata pelajaran berkenaan. Menjadi intellectual map untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam bidang berkenaan. Setiap disiplin ilmu mempunyai set-set konsep yang tersusun secara hieraki. Untuk membantu pelajar menguasai sesuatu disiplin ilmu guru perlu mempastikan: Konsep yang disampaikan adalah stabil dengan apa yang telah ada dalam struktur kognitif. Bahan itu mestilah bermakna kepada pelajar. Ausubel mencadang dua prinsip dalam pengajaran: Untuk membantu pelajar menguasai sesuatu disiplin ilmu guru perlu mempastikan: Konsep yang disampaikan adalah stabil dengan apa yang telah ada dalam struktur kognitif. Bahan itu mestilah bermakna kepada pelajar. Progressive differentiation memperkenalkan yang umum dahulu kemudian diikuti dengan perincian dan spesifik. Integrative reconciliation maklumat baru mestilah berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Strategi yang dikemukakan oleh Ausubel ialah Advance Organizer Memperkenalkan idea yang umum, abstrak dan inklusif berkaitan task pebelajaran dan kemudian baru diikuti dengan maklumat yang lebih terperinci dan spesifik. BENGKEL Implikasi teori kognitif ke atas amalan pengajaran pembelajaran. Cara meningkatkan ingatan pembelajaran pelajar. Strategi kuliah yang berkesan. TEORI KONSTRUKTIVISME Tujuan utama pembelajaran pelajar adalah untuk menguasai tubuh ilmu bagi sesuatu mata pelajaran. Sistem pemerosesan maklumat manusia adalah satu set idea (struktur kognitif) yang menjadi tunjang kepada pembelajaran maklumat baru. Pembelajaran maklumat baru bergantung kepada sejauh mana ianya berkaitan dengan struktur kognitif ini. TEORI KONSTRUKTIVISME Vygotsky: Social Constructivism Teori ini menjelaskan ilmu terbina dalam konteks sosial. Melalui interaksi sosial, pelajar memurnikan ideanya dan membantu membentuk idea orang lain. Mengikut Funderstanding Group (1998), konstruktivism; .. Is a philosophy of learning founded in the premise that, by reflecting on our experiences, we construct our own understanding of the world we live in. Ciri constructivist learning environment . Menyediakan pembelajaran yang menggambarkan kerencaman dunia sebenar. Menekankan pembinaan pengetahuan. Menekankan tugasan yang autentik dalam konteks yang bermakna. Menekankan pembelajaran yang berasaskan kes dan bukannya kepada bentuk pengajaran yang telah ditetapkan. Menyediakan pelbagai bentuk realiti. Menggalakkan pemikiran reflektif berdasarkan pengalaman. Menyediakan peluang pembinaan pengetahuan baru berdasarkan konteks dan kandungan pelajaran.

Menyokong pembinaan pengetahuan secara kolabotarif. CIRI TEORI KONSTRUKTIVISME Pelajar membina ilmu pengetahuan melalui tindakan aktif dan pemikirannya untuk memberi makna terhadap pengalamannya. Pembelajaran baru bergantung kepada kefahaman semasa. Pembelajaran pelajar terbimbing melalui interaksi sosial. Pembelajaran bermakna terbina melalui task pembelajaran yang autentik. TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS Konstruktivis mengandaikan subjektiviti adalah kritikal kerana setiap pelajar yang menerima maklumat akan memprosesnya secara kognitif untuk mencerminkan/ membayangkan keperluan, sifat semula jadi, pemikiran, sikap, kepercayaan dan perasaannya. Konstruktivis menganggap bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar. Ilmu pengetahuan dibina melalui proses saling pengaruh antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan. Dalam situasi yang sama, ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh setiap individu adalah tidak sama. CIRI 1: Pelajar membina kefahaman/ilmu melalui tindakan aktif dan pemikirannya. IMPLIKASINYA: Guru perlu menyediakan pengalaman pembelajaran yang melibatkan pelajar secara aktif dalam membina kefahaman. Menggalakkan proses inkuiri melalui kajian dan eksperimen. Penggunaan pedagogi yang berpusatkan pelajar. Mengutamakan pembelajaran berfikrah. Peranan guru adalah sebagai penggerak dan pembimbing. CIRI 2: Pembelajaran baru bergantung kepada kefahaman semasa. IMPLIKASI Guru perlu mencungkil kefahaman semasa pelajar dan merancang pengalaman pembelajaran berdasarkan kefahaman semasa pelajar ini. Pelajar perlu disediakan dengan pengalaman yang membolehkan mereka membina makna kendiri atau mengubah kefahaman semasa mereka. CIRI 3: Interaksi sosial merangsang pembelajaran. IMPLIKASI: Perlunya diwujudkan communities of learners yang menggalakkan tanggungjawab pembelajaran di kalangan pelajar. Peranan guru adalah sebagai pembimbing. Galakkan dialog dalam proses P&P. Bentuk kumpulan heterogenous untuk menggalakkan perubahan konseptual. Pembelajaran Sosial (Vygotsky) Penekanan pada sifat sosial pembelajaran (rujuk cooperative learning) Pelajar senang menguasai konsep-konsep yang berada di dalam Zone of Proximal Development mereka (apabila mereka tidak dapat menyempurnakan sesuatu secara persendirian tetapi memerlukan bantuan rakan sebaya atau orang dewasa) Cognitive Apprenticeship: Proses di mana seorang pelajar secara beransur-ansur memperoleh kepakaran kerana berinteraksi dengan seorang pakar. Mediated Learning/Scaffolding: Pelajar diberi tugasan yang kompleks, sukar, tetapi realistik kemudian bantuan yang secukupnya diberikan untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Menyokong kaedah projek, simulasi. CIRI 4: Task pembelajaran autentik menghasilkan pembelajaran bermakna. IMPLIKASI: Pembelajaran secara kontekstual. Pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah sebenar. IMPLIKASI TEORI KONSTRUKTIVISM KE ATAS AMALAN PEDAGOGI Pedagogi yang digunakan ialah pemusatan pelajar dengan guru menyediakan peluang-peluang untuk pelajar dapat membina pengetahuan dan membentuk kemahiran, yang mana mereka dapat menghubungkaitkan pengalaman lampau (old knowledge) mereka dengan kegunaan masa depan. Learners must actively and individually discover and transform complex information if they are to make it their own. Learners must individually discover and transform complex information, checking new information against old rules and revising rules when they no longer work. Menggunakan pemprosesan atas-bawah, iaitu pelajar bermula dengan masalah atau tugasan yang kompleks dan menemui ilmu pengetahuan dan kemahiran asas yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu atau untuk menyempurnakan tugasan berkenaan. Pemprosesan Atas-Bawah mula dengan tugasan yang kompleks dan kemudian cari kemahiran asas yang diperlukan untuk menyelesaikannya Contoh: Tulis karangan dahulu sebelum belajar ejaan, tata bahasa dan tanda baca Tradisional (bawah-atas) kemahiran asas secara beransur-ansur diterapkan menjadi kemahiran kompleks Pembelajaran Koperatif:

Berasaskan pendapat bahawa pelajar lebih mudah mempelajari dan memahami konsep yang sukar sekiranya mereka diberi peluang untuk membincangkannya dengan orang lain. Generative Learning Mengajar pelajar strategi-strategi yang spesifik cara-cara memproses secara mental maklumat-maklumat baru. Pembelajaran Discovery: Pelajar sangat digalakkan untuk belajar sendiri dengan melibatkan diri secara aktif dengan prinsip dan konsep Guru pula menggalakkan pelajar untuk mengalami sendiri dan menjalankan eksperimen yang akan membolehkan mereka menemui prinsip Bruner, We teach a subject not to produce little living libraries on that subject, but rather to get a student to think for himself, to consider matters as an historian does, to take part in the process of knowledge-getting. Knowing is a process, not a product Pembelajaran Discovery Pembelajaran perlu bersifat fleksible dan eksploratori Ambil kira faktor sikap pelajar terhadap pembelajaran Bruner: tingkatkan rasa ingin tahu pelajar, kurangkan kadar kegagalan, kerelevanan dengan diri pelajar Galakkan informed guessing melalui jenis soalan bimbingan Gunakan pelbagai bahan dan permainan Beri kelonggaran kepada pelajar untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka walaupun idea yang dicari itu tidak ada kaitan langsung dengan apa yang dipelajari Gunakan contoh-contoh yang bertentangan dengan isi kandungan untuk menghubungkaitkan tajuk IMPLIKASI LAIN Guru sebagai fasalitator dan haruslah dapat menyediakan aktiviti-aktiviti berasaskan hands-on dan minds-on (mengwujudkan pengalaman aktif); Berusaha mewujudkan interaksi antara guru-murid dan murid-murid untuk proses negotiation (termasuk refleksi) bagi proses pembinaan dan pengubahsuaian konsep (abstraksi); Sediakan aktiviti-aktiviti yang meransangkan fikiran, sama ada soal-jawab atau dalam proses penyelesaian masalah. Guru juga sesuai berperanan sebagai pelajar atau penyelidik, supaya guru lebih memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. Penilaian dalam proses P&P pula merangkumi cara menyelesaikan masalah dengan munasabah dan pegetahuan. Pendekatan konstruktivis juga menekankan pembelajaran janaan, penyoalan atau strategi-strategi inkuiri dan kemahiran metakognitif yang lain. Kaedah Pembelajaran Discovery dan Scaffolding merupakan kaedah pengajaran konstruktivis yang berasaskan teori pembelajaran kognitif Teori PD Bruner menekankan aspek pembelajaran kendiri secara aktif, perasaan ingin tahu, dan penyelesaian masalah secara kreatif pelajar. Scaffolding yang berasaskan pandangan Vygotsky, menyeru guru membantu pelajar pada saat-saat kritikal dalam proses pembelajaran mereka. PEDAGOGI UNTUK PENDIDIKAN BERKONSEPKAN BESTARI Menggunakan Pelbagai Strategi Pembelajaran. Pedagogi Berpusatkan Pelajar. Pembelajaran Koperatif dan Kolaboratif. Pembelajaran Kontekstual, Realistik dan Autentik. Pedagogi yang Mengambil Kira Kepelbagaian Pelajar. Pengintegrasian Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Pembelajaran. Pengintegrasian ICT dalam Pengajaran Pembelajaran. Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor; pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik; memperoleh pengetahuan, dan pembangunan sikap-sikap positif terhadap aktiviti fizikal Jenny (1961) dan Williams (1964) berpendapat bahawa Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial. Isi kandungan [sorokkan] 1 Definisi Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 2 Maksud Pendidikan Kesihatan 3 Objektif Pendidikan Jasmani 3.1 Matlamat Pendidikan Kesihatan 4 Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan Jasmani? 5 Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan? 6 Kecergasan 7 Kecergasan Fizikal 8 Koordinasi 9 Berasaskan pelakuan motor

10 Kemahiran 11 Kesukanan 12 Kesihatan Diri dan Keluarga 13 Gaya Hidup Sihat 14 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran [sunting] Definisi Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Barrow (1971, 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks pengalaman pendidikan menyeluruh dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu. Baley & Field (1976), satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik, neuromaskular, intelektual, sosial, budaya, emosional dan estetik, hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak, Freeman (1977, 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan, iaitu psikomotor, kognitif dan afektif. Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal, mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh, yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalaman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak-kanak. [sunting] Maksud Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan merupakan suatu proses membekalkan atau menggunakan pengalamaan bagi mempengaruhi secara mendalam kefahaman, sikap dan amalan berhubung dengan kesihatan individu, keluarga dan komuniti. [sunting] Objektif Pendidikan Jasmani Bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviiti fizikal dan amalan kecergasan. Pembelajaran dilakukan dengan mengutamakan tiga perkara utama : Kognitif Mengetahui dan memahami akan aspek kecergasan dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian [sunting] Matlamat Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup sihat [sunting] Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan Jasmani? Penglibatan murid secara aktif dan selamat Interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan dan alatan Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran [sunting] Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan? Penglibatan murid secara penghayatan ilmu Interaksi dengan guru, rakan dan masyarakat Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran ==Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani== [sunting] Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan . Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan berasaskan fizikal. [sunting] Kecergasan Fizikal [sunting] Koordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa Respons Kepantasan [sunting] Berasaskan pelakuan motor Berasaskan kesihatan Daya tahan kardiovaskular Daya tahan Otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan [sunting] Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan , olahraga, gimnastik, pergerakan kreatif dan rekreasi [sunting] Kesukanan Konsep tunjang ini menitik beratkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan, pengurusan, kerjaya etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. [sunting] Kesihatan Diri dan Keluarga Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan diri, perasaan, kekeluargaan Tumpuan diberi kepada kesihatan diri, seksualiti, kekeluargaan, perkahwinan dan keibubapaan

[sunting] Gaya Hidup Sihat Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah laku berisiko secara berterusan. Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik, pengurusan stres, kemahiran merancang, pemakanan, penyalahgunaan bahan dan pencegahan dadah [sunting] Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan kebersihan dan keselamatan persekitaran dan pertolongan cemas Kategori: Rencana yang mengandungi kajian peribadi since Julai 2008 Semua rencana yang mungkin mengandungi kajian peribadi Pendidikan http://ms.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_jasmani http://www.ukm.my/fpi/Info%20KUALITI/Dasar/Dasar%20Pembelajaran%20Berpusatkan%20Pelajar.pdf Potensi Strategi&Pendekatan Mengoptimum P&P Presentation Transcript 1. STRATEGI DAN PENDEKATAN MENGOPTIMAKAN METOD PENGAJARAN UGAMA Pembentang: AMRAN BIN HJ ABD MAJID EMELIAWATI @ NUR AMALINA BTE HJ AHMAD 2. PERANAN STRATEGI DAN PENDEKATAN DALAM P & P Objektif utama strategi dan pendekatan dalam pengajaran adalah mementingkan aspek kognitif. Pendekatan pengajaran juga gabungan pelbagai strategi pengajaran pengajaran. Memudahkan pelajar menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh g p guru. Strategi dan pendekatan pengajaran yang efektif ialah berpusatkan kepada pelajar. Pelajar bergerak aktif dalam pembelajaran dan tidak pasif. Strategi dan pendekatan pengajaran ini juga mendedahkan pelajar dengan pelbagai kemahiran. 3. JENIS DEFINISI STRATEGI DEFINISI JENIS PERANAN KESIMPULAN ESIMPULAN STRATEGI PENDEKATAN PENDEKATAN STRATEGI DAN PENDEKATAN DALAM MENGOPTIMASIKAN 40040 40040 METOD PENGAJARAN AGAMA? 4. DEFINISI STRATEGI Strategi pengajaran itu dirujuk g p g j j cara-cara bagaimana guru mengendalikan sesuatu aktiviti pembelajaran dengan sistematik. 5. PEMUSATAN GURU Guru mengawal dan menguasai segala aktiviti g g g pembelajaran, yang mana guru banyak berperanan di dalam bilik darjah dan murid pula lebih bertindak sebagai penonton sahaja. P b i t h j Pemusatan i i l bih t ini lebih bersifat autokratik 6. Strategi pengajaran berpusat kepada empat aspek strategi pengajaran Pemusatan Pemusatan Pemusatan Pemusatan Guru Murid Bahan Tugasan 7. PEMUSATAN MURID Murid lebih banyak berperanan dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran secara aktif, sementara itu guru itu hanya bertindak sebagai pembimbing di dalam bilik darjah 8. PEMUSATAN BAHAN Dalam aktiviti berpusatkan bahan ini, penggunaan set induksi dan alatan Bantu mengajar adalah g j berperanan penting di dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ianya dilihat sbagai strategi yang b l h b i t k i secara b boleh berinteraksi banyak h l k hala. I Ianya juga lebih realistik kerana berbentuk maujud & konkrit 9. PEMUSATAN TUGASAN Ianya juga merupakan aktiviti pembelajaran yang diterima-pakai dalam sistem pendidikan sekarang p p g ini. Tugasan ini dirancang oleh guru, dan pelajar-pelajar yang akan berperanan. Tugasan ini pada k bi kebiasaannya b b t k aktiviti seperti b l k berbentuk kti iti ti berlakon, menyanyi, membuat model, perbahasan, perbincangan. perbincangan 10. JENIS DEFINISI STRATEGI DEFINISI JENIS PERANAN KESIMPULAN ESIMPULAN STRATEGI PENDEKATAN PENDEKATAN STRATEGI DAN PENDEKATAN DALAM MENGOPTIMASIKAN 40040 40040 METOD PENGAJARAN AGAMA? 11. DEFINISI Pendekatan diertikan sebagai to come near to any sense atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, pendekatan merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran, sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. kemahiran 12. JENIS-JENIS PENDEKATAN INDUKTIF MASTERI DEDUKTIF JENIS-JENIS PENDEKATAN TEMATIK EKLEKTIF INTEGRATED EKSPOSITORI 13. INDUKTIF Dipelopori oleh aliran behaviorisme Konsep pendekatan ini ialah mengumpul dan mentafsir maklumat kemudian membuat kesimpulan. Murid dibimbing t k berfikir, M id dibi bi untuk b fiki mengkaji, k ji mengenalpasti satu masalah berdasarkan satu prinsip yang sama sama. Sebagai contoh; pelajaran fiqeh yang menghukumkan satu masalah. t l h 14. DEDUKTIF Konsep p p pendekatan ini ialah suatu p g j pengajaran y g yang dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu dan akan diaplikasikan di lik ik menjadi suatu f kt j di t fakta. Dalam pembelajaran, murid dihadapkan dengan p j , p g satu masalah. Murid menjawab berdasarkan pemilihan prinsip, peraturan, kesimpulan. Contoh; pelajaran zakat atau faraid. 15. EKLEKTIF Eklektif bermaksud memilih. Secara umumnya, pendekatan eklektif merupakan umumnya gabungan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan ini lebih sesuai digunakan dalam aktiviti kumpulan. Pendekatan ini merupakan strategi pemusatan bahan yang banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik. 16. EKSPOSITORI Pendekatan ekspositori merupakan pendekatan dua hala yang menekankan pada interaksi guru dan murid murid. Pendekatan ini menggunakan pelbagai strategi j pengajaran. 17. BERSEPADU(INTEGRATE D) Diamalkan dalam penggunaan strategi penggabung jalinan dan penyerapan. P b jalinan b Penggabungan j li k d b bermaksud penggabungan beberapa kemahiran dikuasai pada masa serentak, seperti kemahiran mendengar dan membaca seperti dalam pelajaran Al-Quran. Penggabungan penyerapan pula bermaksud penggabungan ilmu dan nilai murni yang diserapkan. diserapkan 18. TEMATIK Pendekatan tematik ini memerlukan guru mengenalpasti tema-tema yang hendak dijadikan idea utama pengajaran bagi suatu jangka masa Dari masa.Dari tema yang dipilih, guru perlu menyenaraikan beberapa tajuk kecil y g berkaitan dengan tema p j yang g tersebut. Contoh; Pelajaran Bab Haji dan sub-sub topik. 19. MASTERI Pendekatan Masteri bermaksud strategi dan pendekatan mengajar yang bertujuan memastikan pelajar betul-betul menguasai sesuatu isi pelajaran dengan baik sebelum beralih kepada peringkat yang lebih tinggi tinggi.

20. KESIMPULAN Secara kesimpulan, strategi dan pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah amat penting, kerana objektif pengajaran itu akan mudah dicapai dengan adanya perancangan yang bersistematik. Walaubagaimanapun kepelbagaian Walaubagaimanapun,kepelbagaian strategi dan pendekatan tidak akan bermanfaat, jika objektif utama P & P itu mampu direalisasikan, terutama sekali dalam P & P p , Agama, memandangkan pengajaran Agama berbentuk fizikal dan spiritual. Dapatkah anda menjelaskan maksud strategi pengajaran? Satu kemahiran merancang dan menguruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran Pemusatan Guru : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang meletakkan guru sebagai ketua, orang yang serba tahu dan ada ciri kepimpinan autokratik. Contoh pengajaran yang berpusatkan guru ialah demostrasi, bercerita dan syarahan. Satu aktiviti pengajaran yang mudah dirancang dan diurus. Pemusatan Murid : Strategi ini bermaksud pelajar mengambil alih sedikit tanggungjawab untuk apa-apa yang diajar dan bagimana ia dapat dipelajari. Terdapat sedikit kecenderungan terhadap pembelajaran eksperiential dan membuat penemuan untuk mereka. Pembelajaran secara aktif berpusatkan pelajar dan meningkatkan penglibatan pelajar (Orlich et al., 2007). Pembelajaran menekankan kepada pembelajaran akses kendiri, terarah kendiri dan kadar kendiri. Pemusatan Bahan/Sumber : Strategi berasaskan sumber atau bahan pembelajaran bermaksud guru menggunakan banyak bahan sumber seperti buku, blok-blok binaan, bahan lukisan, peralatan saintifik, computer, pusqt sumber, pusat akses kendiri dan lain-lain untuk menjalankan pengajarannya. Strategi ini meliputi bahan yang luas bagi pelajar yang dibimbing oleh guru hingga yang belajar secara individui dapat belajar dengan baik. Diharapkan dengan penggunaan pelbagai media itu akan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang bukan sahaja daripada segi pencapaian akademik tetapi aspek peningkatan kemahiran dan keupayaan mental dan pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar. Antara sumber atau bahan pengajaran dan pembelajaran itu adalah: Slaid dan jalur filrem Projector lutsinar dan lutsinar Pita rakaman dan televisyen Model-model tiga dimensi seperti glob dan rangka manusia Modul terancang Pakej pembelajaran dengan penggunaan computer. Strategi Pemusatan Tugasan : Strategi ini adalah satu startegi yang memberi peluang pelajar mengaplikasikan apa yang dipelajari dengan melibatkan diri dalam sebarang aktiviti yang dirancang. Bimbingan dan scaffolding sentiasa diberikan semasa murid melaksanakan aktiviti. Aktiviti yang dipilih seharusnya mengambil kira criteria berikut: 1. Berasaskan kepada matlamat topic yang hendak diajar. 2. Aktiviti yang relevan dengan situasi semasa 3. Memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan membuat refleksi 4. Perlu menstruktur lebih awal aktiviti yang hendak dilaksanakan supaya dapat berjalan dengan lancar. http://ipgipoh.info/research/index.php?option=com_content&view=article&id=79:strategipengajaran&catid=35:pedagogi psikologi "interaction of a team of students that experience creative learning to be used in the real world . students are essential to the classroom, just like a team member is essential to a game" (Thornburg, 1995) "the goals of a system (school) should meet the goals of the students (Harmon, & Hirumi, 1996). nthe learner has some control in the type of instruction that is given. The control factors can range from "procedures" to "time restraints" to "evaluation" DEFINASI Tumpuan kepada perkembangan pembelajaran (pelajar sebagai individu), memberi pilihan kepada pelajar (jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari), mewujudkan kolaborasi (membina pengetahuan dan persekitaran positif), terlibat dalam penilaian berterusan; sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang. Pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya, melibatkan pelajar secara terus dalam menemui pengetahuan; menggunakan bahan yang mencabar pengetahuan sedia ada dan pemahaman konsep baru yang mendalam; pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial; menggunakan sekolah, pekerjaan, rumah dan komuniti sebagai resos; menggunakan aktiviti luar untuk meningkatkan pemnbelajaran. 1. PRINSIP PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR I.Daya berfikir, minat dan perbezaan individu pelajar merupakan pertimbangan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. II.Aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dirancang untuk melibatkan pelajar secara aktif, dimana guru hanya sebagai fasilitator. III.Pembelajaran terarah kendiri dan akses kendiri diberi keutamaan.

IV.Penekanan diberikan terhadap penilaian kendiri. 2. STRATEGI PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu, kumpulan dan kelas. melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar. memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan aktiviti pembelajaran. mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang dipelajari oleh mereka merancang penilaian berterusan secara kolaboratif. SITUASI PEMBELAJARAN "teachers are part of the definition of student-centered learning, but they are not the main attraction" "the teacher is the one who can assist among small groups of students" "the students can "access, interpret, organize, apply, and transfer information to solve problems "size of a groups for student-centered learning can be five to six heterogeneous (academic ability, gender, etc.) students "(Harmon, & Hirumi 1996). 3.Learning Cycle approach I. "exploration, concept introduction and concept application". II. During these three phases the students worked together in-groups while discussing their ideas and using manipulatives to act out the concepts. III.the teacher would act as a facilitator, while the students discussed their ideas, and created more ideas and situations to figure out IV.During the lessons, the students were in active control and they could lead the lesson with their ideas and conclusions. V.tailors all aspects of service delivery and support to the needs of students VI.services that students will recognize as efficient, empathetic, responsive, and ultimately exceeding their expectations KBSR SECARA MENYELURUH Latar Belakang: 1982 - Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia. 1983 - Pelaksanaan penuh di semua sekolah. 1984 - Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup. 1988 Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi berbunyi Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 1993 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 1994 - Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan. Tujuan Pendidikan Sekolah Rendah 1. Menguasai kemahiran asas. 2. Menguasai kemahiran berfikir. 3. Memperoleh ilmu pengetahuan. 4. Menghayati dan mengamalkan nilai murni. 5. Membentuk sahsiah yang positif. 6. Membina kemahiran sosial. 7. Memeupuk semangat kewarganegaraan. 8. Menanam rasa cinta akan alam sekitar. 9. Memeupuk serta meningkatkan kreativiti dan bakat. 10. Menyedari tentang kepentingan kesihatan dan kecergasan diri. 11. Menyedari tentang kepentingan sains dan teknologi. Tujuan Kurikulum Sekolah Rendah ialah untuk membolehkan murid:

1. Menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan. 2. Menguasai kemahiran asas bertutur, membaca dan menulis. 3. Mempunyai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakan-nya dalam menyelesaikan masalah harian. 4. Menguasai kemahiran belajar. 5. Bertutur, membaca, menulis dan memahami dalam bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. 6. Memperoleh ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha menambahkannya. 7. Mengamalkan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai murni dan menjadikannya asas bagi amalan hidup. 8. Mempunyai daya kepimpinan dan keyakinan diri. 9. Mempunyai semangat patriotisme. 10. Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. 11. Mengembangkan bakat, kesenian dan kreativiti. 12. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal. 13. Memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebuadayaan nasional. 14. Menjaga kesihatan dan kecergasan diri. 15. Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikapyang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti. 16. Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran bagi murid Islam. Prinsip-Prinsip KBSR 1. Perkembangan menyeluruh. 2. Penguasaan kemahiran asas. 3. Pemupukan nilai-nilai murni. 4. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid. 5. Prinsip mudah ubah. 6. Pendidikan umum untuk semua murid. 7. Pendidikan seumur hidup. 8. Bahasa merentas kurikulum. 9. Penilaian berterusan. Penekanan utama ialah Kemahiran Asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Aspek yang tekandung dalam kemahiran asas ialah 3M ialah kemahiran pertuturan, pendengaran, pembacaan, penulisan serta amalan dalam penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. Bagi mata pelajaran Agama Islam, pengajaran nilai-nilai murni dijalankan secara khusus. Konsep Bersepadu Unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ianya merangkumi aspek teori dan amali serta nilai murni bagi emlahirkan insan yang seimbang. Pembelajaran di bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum. Penekanan Dan Tumpuan KBSR a. Kemahiran asas 3M (Meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis). b. Kemahiran berfikir. c. Nilai merentas kurikulum. d. Bahasa merentas kurikulum. e. Patriotisme merentas kurikulum. f. Strategi P & P yang berpusatkan murid. g. Penilaian berterusan. h. Pemulihan dan pengayaan. Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran. Menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik adrjah. Mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar. Menggunakan pelbagai media alam semula jadi, bahan maujud, media cetak dan media elektronik. Menilai proses P&P seharian supaya tindak susul dapat dijalankan. Kaedah Dan Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran i. Permainan simulasi. ii. Lakonan. iii. Permainan. iv. Demonstrasi / tunjuk cara. v. Lawatan. vi. Bercerita. vii. Projek. viii. Tutorial. ix. Sesi Buzz (Membuat keputusan daripada perbincangan ringkas). x. Percambahan fikiran.

Penilaian Penilaian formatif ialah penilaian sepanjang masa. Penilaian sumatif dijalankan di akhir sesuatu tempoh pembelajaran. Tindakan Susulan a. Pengayaan. b. Pemulihan. c. Pengukuhan. Bagi mempertingkatkan pencapaian murid, guru sepatutnya: Menyesuaikan objektif P&P mengikut kebolehan murid. Mempelbagaikan teknik yang lebih berkesan. Menggunakan pelbagai bahan sesuai dengan minat, keperluan dan kebolehan. Menggunakan bahasa yang sesuai. Memberi perhatian yang rapi secara individu atau kumpulan. Memberi peluang yang cukup kepada setiap murid. http://skdarau.tripod.com/kbsr.htm

Karya yang saya hasilkan disini merupakan titik perubahan yang begitu ketara sekali dalam pembabitan kerjaya saya sebagai pelukis sepenuh masa selama 9 tahun, jika sebelum ini saya melukis karya-karya alam flora seperti bunga-bungaan dan juga buah-buahan dalam bentuk still life kini saya cuba menghasilkan sesuatu yang berbeza, pemilihan subjek bukan sahaja terletak pada keindahan pemandangan mata saya tapi berkisarkan tentang kehidupan dan juga persekitaran sekeliling sama ada dalam atau pun luar negara. Apa yang saya cuba tampilkan adalah situasi sebenar dalam kehidupan manusia. Saya cuba mengaitkan tentang impian dalam kehidupan manusia. gambaran pengemis yang tergolong dalam golongan minoriti digambarkan dalam karya yang berlatarbelakangkan dinding gudang yang besar dengan pelbagai iklan yang berunsurkan materialistik. Dari segi Ide: Unsur-unsur materialistik yang digambarkan melalui iklan-iklan menunjukkan tentang impian pada kebanyakan manusia hari ini. Iklan seperti pajakan , dari agensi pelancongan , pinjaman duit dan iklan kecantikan dapat dilihat dalam karya yang unsurnya berlawanan dengan imej figura pengemis yang sedang tidur dibawahnya yang mana pemerhati sendiri tidak tahu tentang pemasalahan yang dihadapi oleh figura tersebut dan sekiranya difikirkan secara logiknya, dia adalah sebahagian daripada masyarakat yang juga punyai perasaan ke arah keselesaan, kemewahan yang boleh digambarkan seperti iklan diatasnya, tetapi kemampuan materialistik membataskan segalanya For biography and portfolio you can visit latif Maulan official site at http://www.latifm.com/
Lukisan cat air oleh Pak Abu: Portrait of A Coconut Tree Watercolour on watercolour paper Semasa menjadi fasilitator Bina Insan Guru di Gua Gendang, Pengkalan Hulu, Perak beberapa tahun lepas Pak Abu bawa kamera (Pak Abu bawa kamera ke mana saja dan bila-bila masa saja). Dalam banyak-banyak tumbuhan yang Pak Abu ambil fotonya termasuklah pokok kelapa ni. "Ada ke pulak engkau ambik gambar pokok kelapa. Nak buat apa?" tanya kawan Pak Abu. Macam dikatakan sebelum ini lanskap Pak Abu sudah berubah. Secara biologi lukisan ini memperincikan cerita sepohon pokok kelapa.

Untuk berinteraksi secara terus dan melihat lebih banyak karya karya Pak Abu sila mendaftar di dalam http://myarthost.com/ dan Pak Abu Profile di http://myarthost.com/pakabu Himpunan Esei Seni Lukis Malaysia 1970 an: Koleksi Balai Seni Visual Negara Oleh: Faizal Sidik

Himpunan Esei Seni Lukis Malaysia 1970 an: Koleksi Balai Seni Visual Negara adalah himpunan teks terpilih daripada penerbitan Balai Seni Visual Negara (BSVN) pada era 70 an. Jilid 1 ini memuatkan penulisan oleh pensejarahan, pengkritik, penulis, artis dan ada di kalangan mereka pernah memegang jawatan sebagai birokrat seni di institusi-institusi kesenian dan kebudayaan negara. Antara esei-esei dimuatkan dalam siri pertama ini adalah penulisan Redza Piyadasa, T.K. Sabapathy, Syed Ahmad Jamal, Ismail Zain dan Sulaiman Esa. Penulisan Redza Piyadasa iaitu Pengaruh Akademi Seni Halus Nanyang dan T.K. Sabapathy Pelukis-Pelukis Nanyang: Beberapa Penaungan Umum 1979 boleh dianggap sebagai penulisan sejarah seni yang dipetik daripada Pameran Retrospektif Pelukis-Pelukis Nanyang yang diadakan di Balai Seni Visual Negara pada 26 Oktober sehingga 23 Disember 1979. Penulisan Pengaruh Akademi Seni Halus Nanyang adalah pengkajian Redza Piyadasa hampir satu setengah tahun. Terdapat dua perkara utama yang dititik beratkan atau dipertimbangkan oleh Piyadasa dalam pengkajian ini. Pertama mengetengahkan sejarah akademi seni lukis yang terawal di Malaya semasa jajahan British pada masa itu selepas Perang Dunia Ke 2 iaitu Akademi Seni Halus Nanyang. Nanyang atau Laut Selatan adalah akademi seni yang ditubuhkan pada 1938, yang merupakan antara akademi seni yang terawal di Asia Tenggara. Kedua adalah kerana belum ada cubaan mengkaji secara teratur terhadap sumbangansumbangan penting yang dibuat oleh pelukis-pelukis Nanyang Malaysia dan Singapura. Penulisan T.K. Sabapathy iaitu Pelukis-Pelukis Nanyang: Beberapa Penaungan Umum pula mendekati ciri-ciri apa yang boleh diperkatakan yang terdapat pada karya-karya pelukis Nanyang ini. Dalam esei ini, beliau mendefinasikan semula siapakah itu pelukis Nanyang, stail, tema dan subjek beberapa pelukis yang dianggap penting. Di bahagian akhir esei beliau mendakwa terbukti kajian seni lukis moden awal di sini mempunyai pengaruhnya dengan School of Paris yang terhasil daripada karya-karya mereka. Esei ketiga oleh Syed Ahmad Jamal bertajuk Seni Lukis di Malaysia, Artis dan Wilayah Komitmen bermodelkan penulisan retrospektif seni yang dipetik daripada penulisan katalog sempena pameran Malaysia Art 1965-1978 yang diadakan di Commonwealth Institute, London pada 2 hingga 30 November 1978. Pameran bertempat di luar negara yang kedua seumpama ini yang di adakan di luar Malaysia dengan kerjasama antara Kementerian Belia, Kebudayaan dan Sukan pada masa itu dengan kerjasama Kementerian Luar Negara dan Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) ini membawa 55 buah karya dan 31 artis yang dikuratorkan oleh Syed Ahmad Jamal sendiri memperlihatkan fasa perkembangan penting perkembangan seni lukis Malaysia sepanjang 15 tahun.

Esei ini menyentuh mengenai perkembangan seni lukis Malaysia di sekitar tahun pertengahan 1960 an sehingga akhir 1970 an. Dalam esei ini Syed Ahmad Jamal menyentuh dari segi kesan tindakbalas yang tercerna pengaruh daripada apa yang dikatakan Hemisfera Barat terhadap seni kontemporari Malaysia dimana kebanyakan karya tersebut berada di dalam koleksi BSVN, selain itu ia menyelusuri peranan institusi seni negara yang utama iaitu BSVN, kumpulan-kumpulan seni lukis, sekolah seni, galeri swasta dan peranan patron seni. Teks yang bersifat falsafah seni oleh Ismail Zain bertajuk Manusia dan Alamnya diangkat daripada penulisan dalam pameran dengan tajuk yang sama atau Man and His World yang diadakan pada 16 Oktober sehingga 8 Disember 1973. Dalam esei ini Ismail Zain mengulas objek seni sebagai bahan estetik, nilai seni dalam pengkaryaan, fungsi seni, pengasingan antara seni untuk ritual dan tujuan estetika, sistem galeri, permasalahan dalam melihat karya seni, anjuran merapatkan jurang seni dengan manifestasi dua seni serta seni dan komunikasi. Sungguhpun penulisan ini adalah berdasarkan pameran dan pertandingan Manusia dan Alamnya yang diadakan selepas kejayaan pameran Landskap Malaysia pada tahun sebelumnya ia adalah pameran yang bukan berdasarkan objek tetapi idea. Dua penganjuran ini dianggap penting kerana adalah diadakan bukan terhadap stimulasi terhadap produksi gambar estetik yang banal tetapi bermain dengan menyarankan idea pelukis. Jadi tidak hairan jika karya konseptual dalam koleksi Balai Seni Visual Negara sangat dominan diperoleh daripada keduadua pameran ini. Penulisan yang bercorak kritikan seni oleh Sulaiman Esa dengan tajuk Kritikan Mengenai Pameran Pelukis-Pelukis Muda Sezaman 1974 adalah garapan yang diselit daripada katalog pameran Pelukis-Pelukis Muda Sezaman daripada 26 Julai sehingga 18 Ogos 1974. Teks ini boleh dianggap sebagai esei klasik pameran dan pertandingan Bakat Muda Sezaman yang dianjurkan sehingga ke hari ini yang menurut Sulaiman Esa diinspirasikan oleh pertandingan The Young Contemporaries Exhibition di London dalam tahun 60 an. Penulisan awal mengenai Bakat Muda Sezaman atau BMS ini sering dirujuk oleh jurijuri dalam membuat komentar ulasan penjurian mereka didalam penganjuran Bakat Muda yang berikutnya sehingga hari ni telah berusia lebih 30 tahun bagi mencungkil pelukis-pelukis baru di negara ini. Kritikan beliau terhadap dua kumpulan artis di mana beliau mengkritik artis yang melibatkan diri mereka dalam catan easel dan dalam persoalan-persoalan menggambar manakala di satu kumpulan artis yang melibatkan aspek formalistik dan konseptual. Beliau juga mengulas mengenai disiplin teknik pembuatan, pernyataan artis, proses pengkaryaan dan kreativiti artis masih releven untuk dijadikan rujuk. Keseluruhannya penerbitan semula penulisan-penulisan ini di dalam sebuah buku Himpunan Esei Seni Lukis Malaysia 1970 an: Koleksi Balai Seni Lukis Negara diharap

dapat merancakkan lagi penerbitan buku seni di negara ini untuk dijadikan sebagai bahan dokumentasi dan khazanah ilmu dalam kemajuan seni lukis Malaysia bagi dirujuk oleh dunia seni khususnya kepada penyelidik, artis, pengajar, kolektor, galeri, pelajar dan peminat seni.