Anda di halaman 1dari 30

PEMBESTARIAN PENDIDIKAN DENGAN PEDAGOGI BESTARI

Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia


Kad Pintar Serba Guna
Magnetic Connection Contact Contactless Optical

Kerajaan Elektronik Kelompok R&D


M S C

Sekolah Bestari

Jaringan Pengilangan Sedunia


Chinese Japanese Bahasa English

Teleperubatan

Pemasaran Tanpa Sempadan

KONSEP SEKOLAH BESTARI


Satu institusi pelajaran yg. telah direka semula secara sistematik dari segi amalan pengajaran/ pembelajaran & pengurusan sekolah supaya dapat menyediakan generasi muda ke zaman maklumat.

SMART SCHOOL
Is a learning institution that has been systematically reinvented in terms of teaching/ learning/ practices & school management in order to prepare children for the information age.

PEMBELAJARAN BESTARI
Activiti P&P berfokuskan kepada pembinaan minda pelajar dgn. Mengintergrasikan teknologi terkini dalam P&P berasaskan pelbagai sumber maklumat yang melampaui batasan bilik darjah

PENGGUANAAN TEKNOLOGI KOMPUTER


Multimedia Rangkaian Jaringan Tempatan (LAN) Jaringan Kawasan Luas (WAN) Internet

PENEKANAN KEPADA
Pembelajaran terarah kendiri (Self Directed) Bergerak pada kemampuan sendiri (Self Paced) Pemerolehan sumber pembelajaran dengan sendiri (Self accessed)

MENGOPTIUMKAN PROSES PEMBELAJARAN BERASASKAN PENDEKATAN BERPUSATKAN PELAJAR

Matlamat Sekolah Bestari


Membangunkan intelek, jasmani, emosi dan rohani pelajar

Menghasilkan tenaga kerja yang berfikir dan celik teknologi.

Mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan Membangunkan tenaga kerja untuk Zaman Maklumat

Mewujudkan peluang bagi meningkatkan kekuatan dan kebolehan individu

Meningkatkan penglibatan pihak berkepentingan

Mendemokrasikan pendidikan

PERANAN GURU
Motivator Fasilitator Pemimpin P&P Perancang P&P Pencetus daya berfikir pelajar Pengguna Teknologi yang cekap

PEMBELAJARAN BESTARI

PEMBELAJARAN BESTARI MERAPATKAN JURANG ANTARA KEHIDUPAN DI DALAM DARJAH DENGAN REALITI

PERANAN GURU
Membawa perubahan sistemik dalam budaya sekolah - dari mementingkan fakta dan peperiksaan kepada budaya berdaya fikir dan kreatif Projek ini dianggap gagal jika perubahan sistemik tidak terhasil di sekolah

KONTINUUM TERUNGGUL
Memberi peluang yang lebih luas kepada pelajar pintar cerdas dengan adanya kelas ekspres maya (Virtual Express Class) untuk maju dalam kadar waktu yang lebih singkat Pelajar average bergerak mengikut kemampuan sendiri dengan sumber dan bahan pengajaran sokongan dalam bentuk aktiviti pemulihan dan peneguhan.

CIRI-CIRI KURIKULUM SEKOLAH BESTARI


Pengadunan pelbagai domain utk. Membolehkan pelajar berkembang secara menyeluruh dan seimbang. Pengintegrasian ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai & penggunaan bahasa yang tepat merentas kurikulum. Hasil pembelajaran yg dinyatakan secara eksplisit.

PEMBELAJARAN BESTARI
Multidisiplin, tematik, dan merentas pelbagai daerah pembelajaran Pengintegrasian ilmu pengetahuan

FAEDAH KEPADA PELAJAR


Pemupukan kemahiran berfikir. Penerapan dan amalan nilai murni. Pembinaan kecekapan berbahasa Penggalakan pembelajaran secara holistik. Pembelajaran pada kadar kemampuan diri (Self Paced) Memenuhi keperluan pelajar dari segi keperluan, minat dan kehendak

PENDIDIKAN GURU BESTARI


Matlamatnya ialah melahirkan guru yang reflektif, yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, sentiasa memperbaiki kecekapan serta meningkatkan pengetahuan selaras dengan perkembangan teknlogi maklumat.

GURU BESTARI MESTILAH SEIMBANG DAN BERSEPADU, MANTAP DAYA JIHADNYA YANG DIGELAR:

GURU BESTARI
Muallim yg berkepakaran dalam bidangnya Mudarris yg gigih mengajar Muaddib yg mengamalkan adab dan nilai murni Murabbi yg sentiasa menyeru kepada kehidupan bertuhan Mursyid yg menampakkan daya kepimpinan melalui Qudwah Hasanah

KURIKULUM PENDIDIKAN GURU BESTARI


Kemahiran motivasi Kemahiran memudahcara Pendidikan nilai merantas kurikulum Kemahiran berkomunikasi interpersonal/ intrapersonal Kemahiran berfikir Kemahiran teknologi maklumat Kemahiran menilai Kemahiran belajar

Pengajaran Direktif
Berasaskan strategi berpusatkan guru Dibawah kategori tradisi Pengurusan masa dan bilik darjah memainkan pranan ke arah keberkesanan Komunikasi sehala

Pengajaran Mediatif
Murid belajar untuk menilai isu, menghargai pandangan orang lain & menggunakan alternatif menyelesaikan masalah Pelajar digalakkan mengemukakan idea logik Pelajar diberi kuasa merancang proses P&P Pelajar mengenalpasti strategi menyelesaikan masalah Menggabungkan aktiviti penakulan, bimbingan dan perbincangan terbuka. Menggalakkan pendekatan inkuiri

Pengajaran Generatif
Meransang imaginasi murid dengan menggunakan metafora dalam berfikir Boleh digunakan dalam penulisan, penyelesaian masalah dan penemuan Pelajar dibenarkan menggunakan kreativiti dalam situasi yang terkawal Guru membimbing pelajar menggunakan metafora atau analogi untuk melihat hubungan perkara baru dengan pengetahuan lama

Pengajaran Kontekstual
Mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan dunia sebenar. Guru membentuk persekitaran pembelajaran dengan memasukkan pelbagai pengalaman Pelajar menghubungkan idea abstrak dengan mengaplikasikan dalam dunia sebenar Menggalakkan pelajar menggunakan strategi REACT Pembelajaran berasaskan aktiviti, hands on, seminar, bengkel Mengajar pelajar pembelajaran arah kendiri.

Pengajaran Metakognitif
Proses berfikir mengenai pemikiran Meningkatkan kesedaran apa yang diketahui & apa yang tidak diketahui Mengesah, menjelas dan memperkembangkan dengan maklumat yang lebih tepat Pelajar membuat refleksi terhadap pemikiran mereka Membuat ulasan tentang aktiviti yang telah dijalankan dan mengklasifikasikan idea yang berkaitan

Pengajaran Kajian Luar


Peluang belajar dengan pengalaman sebenar Kajian dan pemerhatian terhadap situasi semulajadi Aplikasikan pengetahuan dengan dunia sebenar Mendedahkan pengalaman di luar bilik darjah

Kajian Masa Depan


Pelajar perlu bersedia menghadapi cabaran & perubahan masa yang dinamik Mengajar kemahiran yang diperlukan untuk terus berjaya & menghadapi halangan dalam kehidupan. Antara kemahiran yang diperlukan ialah membuat ramalan berdasrkan maklumat, membuat tekaan yang bijak & mengawal sumber bagi mengurus perubahan Membolehkan pelajar berkomunikasi dengan jelas, membentuk sistem nilai & mengkaji serta mengurus maklumat dengan berkesan

Pembelajaran Masteri

Cooperative Learning

Pengajaran Pemerhatian
Memerhati orang lain melakukan tugas Pembelajaran berlaku apabila tingkahlaku berubah selepas pemerhatian Tingkahlaku boleh membawa kesan positif atau negatif Pelajar memberi perhatian kepada ciri signifikan, menyusun untuk mengingat, meniru tingkahlaku disamping mendapat motivasi dalam bentuk kepuasan