Anda di halaman 1dari 9

Nama : Siti Fathonah NIM : 09410044 Pengertian dan ruang lingkup ilmu Seruan untuk belajar mengajar di dalam

Alquran tidak terbatas pada satu bidang ilmu tapi juga ilmu yang lain. Hal ini disebabkan karena di dalam Alquran mencakup seluruh aspek keilmuan, dan bidang-bidang keilmuan tersebut berhubungan dengan segala aspek yang bermanfaat bagi manusia dalam urusan agama dan urusan dunia mereka, dalam hidup mereka dan tempat kembali mereka, dalam urusan jasmani dan rohani mereka, dan ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang sempurna dan kekal bagi seluruh manusia, yang mengatur segala urusan agama dan dunia secara bersamaan. Allah berfirman dalam surat Al Qomar ayat 17: Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Maksud dari ayat ini bukanlah Al quran mencakup keseluruhan ilmu secara global ataupun terperinci dengan sub pembelajaran yang telah diketahui. Maksud yang sesunggunya bahwa al Quran mengandung pokok-pokok yang umumuntuk setiap hal-hal yang penting untuk diketahui manusia guna memperbaiki agama dan kehidupan dunianya. Dan untuk mencapai derajat kesempurnaan dari aspek jasmani dan rohani, dan kepada para pemikir untuk menghindarkan diri dari kesibukan dengan kajian ilmu yang berbeda-beda ketika mereka member penjelasan kepada manusia tentang bagian-bagian ilmu tersebut. Dan sesungguhnya dalam Al Quran itu telah mencakup 6236 ayat yang 750 ayat diantaranya adalah ayat kauniyah dan ilmiyah, yang mengandung pokok-pokok dan hakekathakekat yang berhubungan dengan ilmu falak dan ilmu alam seperti apa yang ada dibalik alam, bebatuan tumbuh-tumbuhan, hewan, lapisan bumi, janin, benda pusaka, kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan, hasil tambang, skill, perdagangan, harta dan perekonomi. Dan ayat-ayat yang tersisa mengandung pokok-pokok dan hokum-hukum dalam muamalat (sebagamana telah kami tunjukkan dalam bab sebelumnya),dan ketergantungan kaum-kaum dan bangsa-bangsa terhadap ilmu dan perang, serta dalam bidang politik, penegakan keadilan dan keadilan social, dan tanggung jawab social. Dan segala hal yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat, dan dalam pembentukan karakter seorang muslim yang sempurna baik secara akhlak, adab, pengetahuan, begitu pula dalam hal yang harus diikuti dari teladan yang luhur, dan hal-hal yang menempatkan seseorang menjadi orang yang berakhlak mulia. Semua aspek tersebut belum mencakup hal-hal yang terkait dengan ibadah, aqidah, dan taklif, qishos dan hal-hal yang terkandung dalam petuah-petuah dan harapan, selain itu

dari hal yang terpisah dari perkara agama dan dunia,dari apa yang menjadi tempat belajar, mengambil kesimpulan, tasil dan takhrij, pembahasan dan penyelidikan, dan menjadi landasan bagi ilmu fiqh, tafsir, hadist, ushul, akhlak, social, bahasa, sastra dan yang lainnya, baik aqliyah atau naqliyah. Berikut ini beberapa bidang dalam kajian keilmuan sebagaimana yang ditunjukkan ayat-ayat quraniyah sbb:

Hal 294-297 1 .A. Al Araf 185 185. dan Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al Quran itu? Ali imran 191 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.

2. B. Al Anam 96-97 96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. 97. dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.

C. Yunus 5-6 5. Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak[669]. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orangorang yang mengetahui.

6. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang- orang yang bertakwa. D. Al Hujurat 16-18 16. Katakanlah: "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, Padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?" 17. mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar." 18. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

E. Al Anbiya 30 dan 33 30. dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?

33. dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.

F. Yasin 37-40 37. dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, Maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. 38. dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. 39. dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua[1267]. 40. tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

2. G. Al Anam 99 99. dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. H. Al Araf 57 57. dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. I. An nahl 15-16 15. dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk, 16. dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk. J. Al Furqan 53 53. dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.

K. Ar-Ruum 24 24. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. L. Nuh 19-20 19. dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, 20. supaya kamu menjalani jalan-jalan yang Luas di bumi itu".

4. M. Al Anam 141 141. dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

N. Ar Radu 4 4. dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

O.Al AnAm 95 95. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, Maka mengapa kamu masih berpaling?

P.Al Hajj 63 63. Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui.

Q.Al Hajj 5 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah

Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

5. R. Al An Am 38 38. dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

S.An Nahl ayat 5-9 5. dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. 6. dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. 7. dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 8. dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal[820] dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. 9. dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

T.Al Ankabut 41 41. perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. dan Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.

6. U. Ar Rum ayat 21-23 21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

22. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. 23. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

V. Al Hujurat 13 13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

7. W. Thaariq 5-7 5. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari Apakah Dia diciptakan? 6. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, 7. yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.

X.Al Balad 8-10 8. Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, 9. lidah dan dua buah bibir. 10. dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan[1578],

Y. Asy Syams 7-10 7. dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), 8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, 10. dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

8. Z.Al Baqarah 74 74. kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Hal 298 A. Fathir 42-43 42. dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, Maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran), 43. karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu[1261]. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. B. Ar Ra.Du 11 11. bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. C. Fathir 2 2. apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, Maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. D. Yunus 81-82 81. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu, Itulah yang sihir, Sesungguhnya Allah akan Menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orangyang membuat kerusakan. 82. dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupun orangorang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya).

E. Yusuf 90 90. mereka berkata: "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?". Yusuf menjawab: "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karuniaNya kepada kami". Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik" F. An nisa 123 123. (Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong[353] dan tidak (pula) menurut angan-angan ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah. Hal 298-299 Adapun tujuan ini adalah pendidikan jasmani maka sungguh membahas dan menjelaskan dengan bentuk-bentuk yang banyak diantaranya 1. Bersuci yang dianjurkan Al quran atas hamba sepanjang hari sehingga menjadikan bersuci satu syarat dari syarat-syarat syahnyua sholat 5 kali.dalam sehari dari pagi sampai waktu tidur. 2. Wudhu yang mewajibkan wudhu untuk tiap-tiap sholat dan tidak lepas dalam hal ini dengan berulang-ulang membersihkan wajah,mulut,hidung,dua tangan , dan kepala 5 kali sehari 3. Mandi mewajibkan mandi ketika menyentuh wanita dan tidak lepas dalam hal ini membersihkan jasmani dan membangkitkan semangat 4. Sholat sholat yang didalamnya terdapat latihan jasmani yang penting untuk tiap anggota badan yang membutuhkan gerak apabila orang yang sholat bagus dalam berdiri,ruku,sujud,dan duduk. 5. Puasa alquran telah mewajibkan selama 1 bulan dalam setahun dan ketika tiap tebusan tidak lepas dalam hal ini dari manfaat jasmani dan menahan manusia ata lapar dan haus karena al quran menghendaki agar tiap muslim laki-laki dan perempuan menjadi kuat serta bias menahan hawa nafsu 6. Haji haji yang dalam perjalanan berat yang berkendaraan, thawaf, saI, wukuf, dan kesabaran yang bersifat jasmani untuk meninggalkan pakaian yang bagus dan keinginan yang lain dan tidak lepas atas ketentuan dalam fardhu haji itu atas wanita pula,dalam hal ini termasuk pertolongan islam dengan menjadikan wanita makhluk yang kuat, sabar, mampu, dan menanggung beratnya perjalanan, berkendara, dan berjalan kaki.tidak sebagaimana dugaan kebanyakan manusia sebagai makhluk lemah yang lembut dengan kain dan sutera 7. Imbang dalam yang dimakan dan diminum dan menahan dari berlebihan karena hal itu akan menjadikan malas, lemahnya berfikir, dan bermacam penyakit.