Anda di halaman 1dari 5

Panduan Membeli Rumah Pendahuluan: Membeli atau menyewa?

Jika seseorang atau pasangan diberi pilihan d iantara membeli atau menyewa, sudah pasti jawapannya adalah membeli. Jawapan ini berdasa rkan prinsip jika menyewa, rumah tersebut bukan menjadi milik anda! Jika berkemampuan, pastin ya anda akan mencari lokasi kediaman yang sesuai sebelum membelinya. Ruangan ini memberikan sedikit panduan kewangan dan bukan kewangan kepada anda m engenai beberapa pertimbangan rasional yang boleh dilaksanakan untuk memiliki rumah. Panduan Kewagan Pertimbangan pertama yang perlu anda lakukan ialah pembiayaan yang perlu dibelanj akan untuk memiliki rumah. Bertanyalah kepada diri anda adakah anda berkemampuan untuk memb ayar wang pendahuluan dan bayaran bulanannnya? Contoh: Pengiraan bayaran balik pinjaman perumahan (bermula 1 Januari 2003, diandaikan p injaman dibuat mulai 2003): Harga rumah RM180,000 Tempoh bayaran balik pinjaman 20 tahun Jumlah pinjaman bank RM150,000 Baki sebanyak RM30,000 (dari simpanan sendiri atau KWSP) Faedah pinjaman 6.6% setahun Pengiran jumlah bayaran balik pokok: RM150,000 x 6.6% x 20 tahun RM198,000 Bayaran pokok (bulanan) RM198,000 = RM825 (12 x 20) Pengiraan bayaran balik faedah (sehari): RM150,000 x 6.6% x 1/365 = RM27.12 Oleh itu, jumlah bayaran balik pinjaman untuk sebulan (contoh: Januari 2003): RM27.12 x 31 hari = 840.72 + pokok RM825 = RM1,665.82 Bayaran faedah di kira berdasarkan hari dan kaedah yang digunakan ialah baki ber kurangan. Ini bermakna, pada peringkat awal pembayaran pinjaman, anda perlu membayar jumla h yang banyak berbanding tahun-tahun terakhir. Bayaran mulai bulan Januari 2004 hingga Disembar 2004 akan berkurangan. Bayaran pokok masih sebanyak RM825 sebulan. Bayaran faedah = RM150,000 (RM825 x 12) x 6.6% x 1/365 = (RM150,000 - 9,900) x 6 .6% x 1/365 = RM25.33 sehari Jumlah bayaran balik pinjaman untuk sebulan (Januari 2004) = (RM25.33 x 31 hari) + pokok RM825 = RM785.23 + RM825 = RM1,610. 23 Berbincang bersama pasangan (suami atau isteri), cara terbaik membayar ansuran ru mah. Tidak salah jika menetapkan gaji siapa yang akan digunakan untuk membayar ansur an rumah. Dicadangkan gaji suami, supaya gaji isteri boleh digunakan untuk menampung perbe lanjaan lain seperti kereta dan perbelanjaan harian. Contoh: Suami

Gaji: RM3,000 (kasar) sebulan KWSP (9%): RM270 sebulan Ansuran pinjaman perumahan RM750 sebulan (25% daripada gaji bulanan) Gaji bersih bulanan = RM(3,000-270-750) = RM1,980 Isteri Gaji: RM2,500 (kasar) sebulan KWSP 9%: RM225 sebulan Ansuran pinjaman kereta RM400 sebulan Gaji bersih bulanan = RM(2,500-225-400) = RM1,875 Kesimpulan: Keluarga ini masih ada baki sebanyak RM3,855 sebulan (RM1,980 + RM1, 875) untuk dibelanjakan. Belanja-belanja lain yang perlu dibayar ialah utiliti, petrol, pembakan dan pene lenggaraa rumah dan kereta, dan perlanjaan persekolahan anak-anak. Perlu diingatkan bahawa kemudahan pinaman diberi kepada anda berdasarkan kemampu an anda untuk membayarnya setiap bulan. Buat pengiraan terlebih dahulu sebelum meminjam. Bincangkan keuntungan membeli rumah sendiri. Walaupun anda harus membayar lebih b erbanding dengan menyewa, keuntungan yang akan diperolehi biasanya lebih tinggi berbanding sewa. Selain it u, anda juga boleh menyewakan kediaman itu jika perlu. Contoh: Apabila anda sekeluarga terpaksa berpindah ke t empat lain atau majikan anda telah menyediakan tempat tinggal secara percuma atau dengan bayaran minimum. Contoh: Rumah disewakan pada kadar bulanan sebanyak RM1,400 Bayaran ansuran pinjaman bank RM750 Cukai tanah dan taksiran RM500 Pembaikan dan penyelenggaraan RM1,000 Keuntungan yang diperoleh daripada penyewaan rumah sendiri: Sewa RM1,400 x 12 bulan = RM16,800 Tolak:Bayaran ansuran pinjaman bank RM 9,000 (RM750x12) Pembaikan dan penyelenggaraan RM 1,000 Cukai tanah dan taksiran RM 500 Lebihan RM 6,300 Anda memperoleh pendapatan sampingan sebanyak RM525 (RM6,300/12) sebulan. Berbincang berkenaan dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan juga apabila in gin memiliki rumah. (contoh: wang KWSP, jualan saham, pinjaman dari keluarga atau ibu bapa yang mamp u) Berbincang juga jika anda memerlukan kerja untuk mengubah suai dan membaiki sekir anya rumah tersebut mengalami masalah. Terutama sekali jika anda bercadang untuk menyewakannya. Jika kewangan anda terhad, jangan terburu-buru untuk mengubahsuai. Kekalkan rumah mengikut rekaan asal. Apa yang penting, anda perlu menjaganya supaya sentiasa dalam keadaan baik dan b ersih. Kos-kos lain seperti belanja gumana, duti setem, dan premium insurans perlu diamb ilkira Jadual pertama Solicitors Remuneration Order 1991 telah menetapkan bayaran kepad a peguam dalam urusan

jual-beli rumah seperti berikut: 1 peratus ke atas RM100,000 yag pertama 0.5 peratus ke atas RM4,900,000 yang berikutnya 0.25 peratus ke atas baki Pihak peguam hanya boleh mengutip bayaran yuran guaman (fee) sama ada daripada p embeli atau penjual, bukan daripada kedua-duanya. Duti setem pula dikenakan ke atas dokumen pindah milik berdasarkan harga beli, s eperti berikut: 1 peratus ke atas RM100,000 yang pertama 2 peratus ke atas RM400,000 yang berikutnya 3 petatus ke atas RM1,500,000 yang berikutnya 4 peratus ke atas baki Berapakah jumlah yang mampu anda bayar? Sebagai panduan, lazimnya bayaran pinjaman hendaklah dalam lingkungan 25 peratus hingga 33 peratus daripada pendapatan bulanan anda. Ini juga bergantung kepada hutang-hutang lain yang anda tanggung (seperti ansuran pinjaman kenderaan). Apakah had yang dikenakan bagi sesuatu pinjaman? Contoh: Terdapat bank-bank komersil yang menghadkan umur peminjam antara 18 hing ga 60 tahun. Jika umur melebhi 50 tahun, biasanya bank akan hanya membenarkan 50 peratus dari pada harga rumah. Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman perumahan ialah 35 tahun. Jika tempoh bay aran balik singkat, jumlah bayaran balik adalah tinggi tetapi faedah yang dikenakan tidak terlalu tinggi. Panduan Bukan Kewangan Berikut pula adalah panduan yang lebih terperinci untuk diambilkira sebelum anda membuat keputusan membeli rumah kediaman. Sebagai pembeli, anda perlu mengetahui aspek yang penting dalam proses untuk memiliki rumah supaya tidak terpedaya dengan taktik-taktik pemaju perumahan yang menawarkan pel bagai umpan untuk memastikan supaya rumah mereka terjual. Beberapa aspek penting ada dikemukakan oleh Bahagian Pengawasan dan Penguatkuasa an, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang perlu diambilkira oleh seseorang pembeli. Diantaranya ial ah: Pemaju perumahan perlu mempunyai lesen yang sah dan masih berkuatkuasa. Pemaju perumahan mempunyai permit iklan dan jualan yang sah dan masih berkuatkuas a. Kenalpasti jenis rumah yang diiklankan. Surat perjanjian jualbeli untuk tanah dan bangunan (Landed Property) ialah 24 bul an, seperti rumah berkembar, rumah teres dan rumah banglo. Surat perjanjian jualbeli untuk bangunan yang dipe cahbahagikan (subdivided building) ialah 36 bulan. Bangunan ini termasuk rumah pangsa, apartment, kondominium dan r umah bandar (town house). Pembeli dinasihatkan supaya mendapatkan risalah secara percuma dari pemaju perum ahan untuk mengetahui semua

maklumat penting mengenai projek tersebut seperti lesen, permit, kawasan, pejaba t pemaju dan sebagainya. Selain fakta di atas, bakal pembeli perlu mengambilkira hak milik tanah iaitu: 1) 2) 3) 4) Hak Hak Hak Hak milik milik milik milik perseorangan perkongsian syarikat strata

Status tanah juga perlu diketahui ialah: Rizab Melayu (Malay Reserve) Hak milik kekal (Freehold) Pajakan 99 tahun (99 years lease) Apabila anda mendapat maklumat berhubung pembukaan kaunter jualan rumah yang dii klankan, anda perlu mendapatkan beberapa maklumat daripada pemaju perumahan dengan mengambilkira langkah berikut : Brosur projek perumahan secara percuma. Luas bangunan (rumah). Kedudukan rumah yang akan dibina. Tarikh rumah dijangka siap. Keadaan permukaan tapak di mana bangunan yang akan didirikan (seperti permukaan t apak yang berbukit, tanah bekas lombong, tanah paya) Contoh surat perjanjian jual beli. Teliti spesifikasi bahan pembinaan (tidak terlalu ramai pembeli yang prihatin ten tang perkara ini) Rujukan nombor kelulusan pelan bangunan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Anda perlu mengetahui hak dan kepentingan sebagai pembeli yang terdapat dalam su rat perjanjian jual dan beli rumah. Maklumat tersebut haruslah yang mudah difahami. Perkara-perkara berikut perlu diambil kira dalam proses membeli rumah: Isi perjanjian jualbeli rumah dirujuk menerusi Jadual G dan H di dalam Peraturanperaturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1989. Pembeli perlu menandatangani Surat Perjanjian Jualbeli pada masa pembayaran perta ma iaitu 10% harga rumah dibayar kepada pemaju.Anda harus memastikan bahawa tarikh pembayaran pertama dan Surat P erjanjian Jualbeli adalah tarikh yang sama. Pemaju tidak boleh mengutip apa-apa bayaran pun tanpa Surat Perjanjian Jualbeli. Anda pastikan tuntutan bayaran ansuran kepada pemaju disokong dengan satu perakua n yang ditandatangani oleh arkitek atau jurutera yang bertauliah. Jika anda (pembeli) atau pembiayaan (end financier : contoh bank) anda gagal memb ayar ansuran dalam tempoh 14 hari dari tarikh menerima notis bertulis bayaran, anda sebagai pembeli boleh dik enakan faedah oleh pemaju. Ianya dikira dari hari atas kadar 10 peratus setahun ke atas ansuran tidak berba yar. Anda sebagai pembeli perlu diingatkan bahawa kegagalan anda untuk membayar ansura

n dan faedah dikenakan bagi suatu tempoh melebihi 28 hari, ia membolehkan pemaju menamatkan perjanjian jualb eli. Pembeli diingatkan supaya membayar bayaran untuk perkhidmatan pungutan sampah, pe mbersihan longkang, potongan rumput di rizab jalan hanya akan dibuat mulai tarikh pemilikan kosong untuk tana h dan bangunan. Pembeli bertanggungjawab membayar cukai tanah, cukai taksiran serta caj lain ke a tas harta yang dibeli mulai tarikh Perjanjian Jualbeli. Semasa penyerahan pemilikan kosong rumah dilakukan, pemaju mesti memohon Perakuan Menduduki Bangunan (CF) daripada pihak berkuasa tempatan. Pembeli hanya boleh menduduki rumah tersebut apabila Perakuan Layak Menduduki Ban gunan (CF) dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan yang berkenaan. Jika anda ingin mengubahsuai rumah anda, ianya boleh dilakukan selepas mendapat C F dan kelulusan pelan daripada pihak berkuasa. Jika pemaju gagal menyerahkan Pemilikan Kosong Bangunan pada masa yang ditetapkan , pemaju hendaklah membayar gantirugi kepada pembeli. Gantirugi dikira dari hari ke hari dengan kadar 10 per atus setahun daripada harga beli rumah. Pembeli boleh menuntut bayaran gantirugi daripada pemaju berkenaan sebelum tamatn ya tempoh enam tahun dari tarikh penyerahan pemilikan kosong (serah kunci) yang disebut dalam Perjanjian J ualbeli. Kesimpulan: Sebelum anda membuat keputusan untuk membeli rumah, cuba buat sediki t perbandingan mengenai semua segi. Terutamanya harga rumah tersebut. Pemaju yang berlainan akan menawarkan harga ya ng berlainan. Mahal atau murah bergantung kepada lain-lain kemudahan yang disediakan. Dinasihatkan jangan sekal i-kali anda terburu-buru dalam membuat keputusan. Pembelian rumah merupakan pelaburan besar dan lama. Proses yang terlibat dalam p embelian adalah rumit jika hendak dibandingkan dengan proses membeli sebuah kereta.