P. 1
Tugas Basa Bali

Tugas Basa Bali

|Views: 1,387|Likes:
Dipublikasikan oleh gnzgnzgnzgnz8

More info:

Published by: gnzgnzgnzgnz8 on Mar 06, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

Tugas Basa Bali

Nama : Alfadya Dhanu No : 02 Kelas : XII IPA 2

SESONGGAN Lelipi ngalih gegitik : Sakadi anak sane corah nuturang dewek ipun mamaling ring arep polisi sinah ipun katangkep raris kahukum sapuntul-puntulan besine. wantah ipun padidiana Buka jangkrike galak di bungut : Sakadi anak sane galak diomong. sinah wenten sane jati diastun ipun kidik Gede kayune gede papane : ageng pakaryan wiadin pangkat anake. ngidup-ngidupang awak : Sakadi anak sane ndiri ngutsahanayang awak nenten wenten anak sane nulungin Buka nyepeg yehe. janten ageng taler pikolinipun Kamus majalan : Kaucapang ring anak sane pradnyan tur sampun weruh ring makudangkudang basa Ngebug yeh di panene : Ngawe paon ring pasemetonan pamuput taler ipun pacing keni Ngentungang blakas matali : Sakadi anak sane palas makurenan. kawenten nenten purun nglaksanayang Buka lindunge uyahin blangsah : Sakadi anak sane uyang paling nenten uning-uning nongos Buka bucicane ujunan nguci : Sakadi anak sane ngucekcak ngomong nenten karwan tuktuk bongkol ipun Buka ulungin durene nyaputin iba : Sakadi anak sane nyaga dewek mangda nenten kasenggelan timpal Buka ngenjekin ikut cicinge balik nyaplok : Sakadi I bapa ngenken I pianak ngrereh napinapi raris I pianak mabalik ngenken bapanipune ngrereh punika Buka macane nakutin lawat : Sakadi anak sane marasa ring dewekipune iwang wiadin corah. tusing dadi pegat : Sakadi anak nenten mresidayang pacing pegat mapianak diastun magenah doh Buka siape sambehin injin. yen sangih lakar mangan : Yadinamunapi nambet anake yening sampun pageh-puguh malajah kasuen-suen janten taler ipun uning Ngentungang uyah ka pasih : Ngedengang wiadin nuturang kabisan ring ajeng anake sane wikan Ngrebutin balung tanpa isi : Takut ngetel payu makebyos : Sakadi anak sane ajerih nelasang prabeya akidik. setata ipun merasa congah wiadin takut tur kabilbil SLOKA . kilang kileng : Sakadi anak sane nambet yan kenken ngambil napi-napi ipun kilang-kileng Buka batun buluane. pamuput ipun nelasang prabeya akeh Ada andus ada apine : Yening wenten orti ala wiadin ayu. mamesik : Kaucapang sakadi anak sane nenten madue nyama wiadin timpal. sakewanten during sah palasipune SESENGGAKAN Buka linuhe.

dados linyokin mangda ragane rahayu Buka slokane demen mplalian api eda takut kebus ! : Yening purun ngambil pakaryan sane ageng tur abot.Buka slokane kengkenang nekepin andus ? Buka slokane musuh wenang linyokin : Satrune sane pacang nyengkalen ragane. tayungan sane lemuh Betekan batisne meling padi Sledetane galak Rambute kadi gulem ngemuh ujan Suarane jangih luir sunarine tempuh angin Pipine waluya kadi duren ajuring Rupane ayu tan pendah kadi deling kencana Ragane luir minangsi PEPINDAN Mai ia nuke anyud : Isitne : Jerijine rurus musuh bakung Alisne nyuarit kadi don intaran Pamulune nyandat gading Cokore mudak sinungsang Kupinge nyangga sekar Kukune mamapah biu Gigine matun sumangka . sampunang ajerih pacang manggihin pakewuh Buka slokane gede ombak gede angin : ageng pikalih utawi asil anake janten ageng taler panelasanipun Buka slokane nundunin macan pules : Sakadi anak sane nantangin musuh sane sampun nengil Buka slokane dija ada Galungan buung: nenten wenten anak jaga wangda ngrereh pangupajiwa Buka slokane anak baduda makeneh madanin garuda : Sakadi anak tiwas mamanah jaga nandinginanak sugih Buka slokane pianakan-pianakan ketimun suba emed daara : Saking alit antuka ngubuhin ri sampunekelih raris anggena kurenan Buka slokane siap mataluh di jinenge : kaucapang ring anake sane polih genah ringring gemuhe Buka slokane tusing ada lemete elung : anake sane darma tur uning ngalah sinah pacang manggih rahajeng SESAWANGAN Susune nyangkih kadi nyuh gading kembar Gigine putih Tayungane buka busunge amputang.

nyamane suba di tengah Lantang lusuh. pedidi sing dadi ngranjing. nene catur. bongkolne belus ? Roko Suah slekung nglangkahi gumi ? Bulan Medil tanah kena cunguh ? Entut Silak siluk sinagel sinapeng ? Ketipat CECANGKRIMAN Dratdat-drutdut. bingah-binguh liwat inguh. celepang kantuk ka bongkol. pelitan anggut-anggut. yening suba telah. nyumbil sisin pagehan. enduk layu. di padange maplisahan .Cunguhne manyambu rakta BEBLADBADAN Madamar di pangkung : a) b) Makamen di sunduk : a) b) Mablauk ngindang : a) b) Matanah pasih : a) Bias b) Biasa Majempong bebek : a) Jambul b) Ngambul Ketimun pait : a) Paya b) Semaya Mabuah kelor : a) Klentang b) Klentangin Madasar nasi : a) Entip b) Ngintip Matembok di carik : a) Unduk b) Pundukan Panak cicing : a) Kuluk b) Nguluk-nguluk CECIMPEDAN Apa ke anak cenik maid cacing ? Jaum misi benang Padik apa cekung kajengitin ? Pusuh biu Apa ke jangkrik ngecik di duur gununge ? Anak macukur Padik apa anak cenik ngemu getih ? Klepon Padik apa madaar acepok wareg sesai ? Galeng Kedeng bun nrutdut puwuh ? Gangsing Muncukne puun.

bungkung pendok sedeng di tujuh. Be bebek be guling. musti blenggu. katumbak enu majujukane numbak ebah. mangigel jitne ngenah Berag landung. ejit tengging purus tirus. panake koryak-koryak. asing paek ya ninjakin. basang pelung. jani payu. bulune paslawir. meli biu di peken petang Be curik mabasa manis. asing nyekuk ngajengitin. tendase majajambulan Jalan buntu. gunannyane ngawe liang WEWANGSALAN Buangit kaligangsa. Suba jelek mara inget Meng wadah kisa. majalan ditu magaang Ia majujuk. ancuk beneng ane mentul. di kayune ya padingkrik. capile mogarang. bes kadurus pangencele mametelang Dini ditu. awak bunter maretungtung. bikase sai katepuk. nyen makeneh menta. Busan kedek jani ngeling Delem sangut mredan tualen. tan masepak nolor terus. bone bengu. manyama ya patpat. uber kepung. basange anginan. . liu anake nyaratang Meme ayu. Yadin jelek masih kanggo Idup kedele mati kacang. pesu iyeh kepres-kepres. banggi makucar-kaciran Mentul-mentul. Bilang masuk kereng pules Rempeyek kacang ijo. ada nolih ia makeber Gadang-gadang buah bunine. Magae lengit ngamah gasa Jero de jero luh. ada manyeropen. indeng-indeng di alas agung. apang elahan agigis. cening bagus. adangemaang. lautngandang ngulintik. Idup jele mati sayang PEPARIKAN Kedis curik niggahin gajah. Medem bangun ngamah dogen Dija kacang ditu komak. pici-pici mawadah tapis Bungan tuwung bungan maduri. I kaki incang-incangan Baong pucung. dikalane ingkup nunggil. Suba gede ada ngaluh Tain belek tain blenget.Kaki pucung. Dija pajang ditu jemak Masuksuk ngaba pales. dadi pesu. nyilih. makamen sitsit a kencrung.

omong kosong dadi gae RAOS NGEMPELIN Ento nasi di payuke sinduk daar a) sinduk nasine lantang daar b) daar sinduke Dija palungane mangkin ? a) Jaga lunga b) Pangamahan bawi Yen ngae arja. yan sautin dadi dawa Meli jukut aji lima. sesayute di banjar Jawa. Yadin tiang tuara kema. nyai suba ada ngelah Meli kacang aji relima. tiang ja ngaluhin a) Dadi galuh b) Ngaluhin + juru aluh Eda timpuhina yehe di gebehe a) Malih dagingin toya b) Negakin sambilang matimpuh Ken silih pise. selat tembok makita nyujuh Kroncongan beten umah. ada ngrosok ya malaib Meli baju di blingbing. Kaden saja ya wanen. kemong bolong padi jae. panggul tingklik mapurada Ngae jaja misi duren. Beli laju masesimbing. meli tabia ane lalah. keneh tiang suba ditu Ada badil ada kemong. meli udang aji papitu. Tiang takut mlali kema. nyanan punyan nyuh tiange gisi a) Dadi gagedan b) Jemak gisi dogen Damar bedauh mati kanginan a) Genah ipun bedangin b) Tempuh angin Napi kalih ditu ? a) Dadua b) Ka alih Ipuan ia teke ugane dibi ia hilang a) Dugasne b) Ugan sampi Dija anake mandus ? a) Masiram b) Kena andus Beh raab umahe seng a) Songgeng b) Raab aji seng . ngaba esok ya mapaid.Bajang kenyungne manis. Eda jail ngadu omong.

kewanten yening ajeng-ajengan janten dados gelekang Ia gelem kone . di ulungne masih ka taine : Yadin amunapi ageng anake polih kabagian. taler ipun mawali tiwas sakadi kuna Aeng san semunne nyukcuk langit : Kaucapang ring anake sane sombong Nah keto ba. ngenah ba dajanne : Yening cingakin kapale saking kaler. pasti taen ulung : Asapunapi je ririh anake. sane kajalanang batis. nanging jalanne makejang tawang : a) Yening rumus hitungane wiakti sulit b) Kewanten jalanne sami kauningin. yening jalan hitungane nenten kauningin Tiang suba lepas uli sekolah : Ipun nglepasin sekolah artine nenten masekolah Kompek matali gandek : Yening kompeke sane matali nika mawasta gandek Dini tusing tae nada ujan angin : Wantah wenten ujan toya boya ja ujan angina SESIMBING Bes tegeh baan negak. pangkuda suba manjus Gus ? Sadueg-dued semale makecos. janten nenten dados b) Kewanten yening anak makta tumbak tegena punika dados Rumus hitungane makejang sukeh.CECANGKITAN Kapal melabuh madelod. yening sampun ganti surud kasadianipun. ipun katara raris kausanayang makarya tur ipun salah maukum Amongken ja tegeh badudane makeber. sinah sisin kapale balerne sane kanten Apa ne kolongane using dadi gelekang : Kolongane sinah nenten dados gelekang. boya ja entud Di carike padange sing dadi arit : a) Padange sinah nenten sida dados arit b) Yening padange abas antuk arit janten dados To pianak suba bajang enu masih manyonyo : a) Makejang anak bajang madue nyonyo b) Suba kelih enu ngidih nyonyo Anake negen tumbak tusing dadi : a) Yening anake rikala negen napi-napi raris tumbak. raris nyeled pipis utawi korupsi. antudne sing dadi jalananga : Yening entude sinah nenten dados jalanang. pasti ipun taen iwang utawi salah . tegehan buin menek ! Memeh bagusne. di ulunge baonge elung : Sakadi anake polih pangkat tegeh.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->