P. 1
Tugas Basa Bali

Tugas Basa Bali

|Views: 1,280|Likes:
Dipublikasikan oleh gnzgnzgnzgnz8

More info:

Published by: gnzgnzgnzgnz8 on Mar 06, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

Tugas Basa Bali

Nama : Alfadya Dhanu No : 02 Kelas : XII IPA 2

yen sangih lakar mangan : Yadinamunapi nambet anake yening sampun pageh-puguh malajah kasuen-suen janten taler ipun uning Ngentungang uyah ka pasih : Ngedengang wiadin nuturang kabisan ring ajeng anake sane wikan Ngrebutin balung tanpa isi : Takut ngetel payu makebyos : Sakadi anak sane ajerih nelasang prabeya akidik. wantah ipun padidiana Buka jangkrike galak di bungut : Sakadi anak sane galak diomong. sakewanten during sah palasipune SESENGGAKAN Buka linuhe. tusing dadi pegat : Sakadi anak nenten mresidayang pacing pegat mapianak diastun magenah doh Buka siape sambehin injin. ngidup-ngidupang awak : Sakadi anak sane ndiri ngutsahanayang awak nenten wenten anak sane nulungin Buka nyepeg yehe. janten ageng taler pikolinipun Kamus majalan : Kaucapang ring anak sane pradnyan tur sampun weruh ring makudangkudang basa Ngebug yeh di panene : Ngawe paon ring pasemetonan pamuput taler ipun pacing keni Ngentungang blakas matali : Sakadi anak sane palas makurenan. pamuput ipun nelasang prabeya akeh Ada andus ada apine : Yening wenten orti ala wiadin ayu. kilang kileng : Sakadi anak sane nambet yan kenken ngambil napi-napi ipun kilang-kileng Buka batun buluane.SESONGGAN Lelipi ngalih gegitik : Sakadi anak sane corah nuturang dewek ipun mamaling ring arep polisi sinah ipun katangkep raris kahukum sapuntul-puntulan besine. sinah wenten sane jati diastun ipun kidik Gede kayune gede papane : ageng pakaryan wiadin pangkat anake. setata ipun merasa congah wiadin takut tur kabilbil SLOKA . kawenten nenten purun nglaksanayang Buka lindunge uyahin blangsah : Sakadi anak sane uyang paling nenten uning-uning nongos Buka bucicane ujunan nguci : Sakadi anak sane ngucekcak ngomong nenten karwan tuktuk bongkol ipun Buka ulungin durene nyaputin iba : Sakadi anak sane nyaga dewek mangda nenten kasenggelan timpal Buka ngenjekin ikut cicinge balik nyaplok : Sakadi I bapa ngenken I pianak ngrereh napinapi raris I pianak mabalik ngenken bapanipune ngrereh punika Buka macane nakutin lawat : Sakadi anak sane marasa ring dewekipune iwang wiadin corah. mamesik : Kaucapang sakadi anak sane nenten madue nyama wiadin timpal.

sampunang ajerih pacang manggihin pakewuh Buka slokane gede ombak gede angin : ageng pikalih utawi asil anake janten ageng taler panelasanipun Buka slokane nundunin macan pules : Sakadi anak sane nantangin musuh sane sampun nengil Buka slokane dija ada Galungan buung: nenten wenten anak jaga wangda ngrereh pangupajiwa Buka slokane anak baduda makeneh madanin garuda : Sakadi anak tiwas mamanah jaga nandinginanak sugih Buka slokane pianakan-pianakan ketimun suba emed daara : Saking alit antuka ngubuhin ri sampunekelih raris anggena kurenan Buka slokane siap mataluh di jinenge : kaucapang ring anake sane polih genah ringring gemuhe Buka slokane tusing ada lemete elung : anake sane darma tur uning ngalah sinah pacang manggih rahajeng SESAWANGAN Susune nyangkih kadi nyuh gading kembar Gigine putih Tayungane buka busunge amputang. tayungan sane lemuh Betekan batisne meling padi Sledetane galak Rambute kadi gulem ngemuh ujan Suarane jangih luir sunarine tempuh angin Pipine waluya kadi duren ajuring Rupane ayu tan pendah kadi deling kencana Ragane luir minangsi PEPINDAN Mai ia nuke anyud : Isitne : Jerijine rurus musuh bakung Alisne nyuarit kadi don intaran Pamulune nyandat gading Cokore mudak sinungsang Kupinge nyangga sekar Kukune mamapah biu Gigine matun sumangka . dados linyokin mangda ragane rahayu Buka slokane demen mplalian api eda takut kebus ! : Yening purun ngambil pakaryan sane ageng tur abot.Buka slokane kengkenang nekepin andus ? Buka slokane musuh wenang linyokin : Satrune sane pacang nyengkalen ragane.

Cunguhne manyambu rakta BEBLADBADAN Madamar di pangkung : a) b) Makamen di sunduk : a) b) Mablauk ngindang : a) b) Matanah pasih : a) Bias b) Biasa Majempong bebek : a) Jambul b) Ngambul Ketimun pait : a) Paya b) Semaya Mabuah kelor : a) Klentang b) Klentangin Madasar nasi : a) Entip b) Ngintip Matembok di carik : a) Unduk b) Pundukan Panak cicing : a) Kuluk b) Nguluk-nguluk CECIMPEDAN Apa ke anak cenik maid cacing ? Jaum misi benang Padik apa cekung kajengitin ? Pusuh biu Apa ke jangkrik ngecik di duur gununge ? Anak macukur Padik apa anak cenik ngemu getih ? Klepon Padik apa madaar acepok wareg sesai ? Galeng Kedeng bun nrutdut puwuh ? Gangsing Muncukne puun. bingah-binguh liwat inguh. celepang kantuk ka bongkol. pedidi sing dadi ngranjing. nyamane suba di tengah Lantang lusuh. di padange maplisahan . nyumbil sisin pagehan. pelitan anggut-anggut. bongkolne belus ? Roko Suah slekung nglangkahi gumi ? Bulan Medil tanah kena cunguh ? Entut Silak siluk sinagel sinapeng ? Ketipat CECANGKRIMAN Dratdat-drutdut. nene catur. yening suba telah. enduk layu.

apang elahan agigis. Dija pajang ditu jemak Masuksuk ngaba pales. indeng-indeng di alas agung. katumbak enu majujukane numbak ebah. awak bunter maretungtung. jani payu. pici-pici mawadah tapis Bungan tuwung bungan maduri. tendase majajambulan Jalan buntu. capile mogarang. meli biu di peken petang Be curik mabasa manis. pesu iyeh kepres-kepres. I kaki incang-incangan Baong pucung. adangemaang. ejit tengging purus tirus. ada manyeropen. uber kepung.Kaki pucung. cening bagus. tan masepak nolor terus. majalan ditu magaang Ia majujuk. Idup jele mati sayang PEPARIKAN Kedis curik niggahin gajah. makamen sitsit a kencrung. Busan kedek jani ngeling Delem sangut mredan tualen. bungkung pendok sedeng di tujuh. dadi pesu. gunannyane ngawe liang WEWANGSALAN Buangit kaligangsa. basang pelung. di kayune ya padingkrik. nyen makeneh menta. ada nolih ia makeber Gadang-gadang buah bunine. musti blenggu. manyama ya patpat. lautngandang ngulintik. ancuk beneng ane mentul. Magae lengit ngamah gasa Jero de jero luh. liu anake nyaratang Meme ayu. bulune paslawir. panake koryak-koryak. mangigel jitne ngenah Berag landung. . bone bengu. dikalane ingkup nunggil. Suba jelek mara inget Meng wadah kisa. bes kadurus pangencele mametelang Dini ditu. nyilih. asing nyekuk ngajengitin. Be bebek be guling. Bilang masuk kereng pules Rempeyek kacang ijo. Suba gede ada ngaluh Tain belek tain blenget. basange anginan. bikase sai katepuk. Medem bangun ngamah dogen Dija kacang ditu komak. banggi makucar-kaciran Mentul-mentul. asing paek ya ninjakin. Yadin jelek masih kanggo Idup kedele mati kacang.

tiang ja ngaluhin a) Dadi galuh b) Ngaluhin + juru aluh Eda timpuhina yehe di gebehe a) Malih dagingin toya b) Negakin sambilang matimpuh Ken silih pise. Tiang takut mlali kema. meli udang aji papitu. kemong bolong padi jae.Bajang kenyungne manis. nyanan punyan nyuh tiange gisi a) Dadi gagedan b) Jemak gisi dogen Damar bedauh mati kanginan a) Genah ipun bedangin b) Tempuh angin Napi kalih ditu ? a) Dadua b) Ka alih Ipuan ia teke ugane dibi ia hilang a) Dugasne b) Ugan sampi Dija anake mandus ? a) Masiram b) Kena andus Beh raab umahe seng a) Songgeng b) Raab aji seng . ada ngrosok ya malaib Meli baju di blingbing. omong kosong dadi gae RAOS NGEMPELIN Ento nasi di payuke sinduk daar a) sinduk nasine lantang daar b) daar sinduke Dija palungane mangkin ? a) Jaga lunga b) Pangamahan bawi Yen ngae arja. ngaba esok ya mapaid. panggul tingklik mapurada Ngae jaja misi duren. sesayute di banjar Jawa. keneh tiang suba ditu Ada badil ada kemong. Yadin tiang tuara kema. yan sautin dadi dawa Meli jukut aji lima. nyai suba ada ngelah Meli kacang aji relima. meli tabia ane lalah. Eda jail ngadu omong. Beli laju masesimbing. selat tembok makita nyujuh Kroncongan beten umah. Kaden saja ya wanen.

kewanten yening ajeng-ajengan janten dados gelekang Ia gelem kone . antudne sing dadi jalananga : Yening entude sinah nenten dados jalanang. pasti ipun taen iwang utawi salah . nanging jalanne makejang tawang : a) Yening rumus hitungane wiakti sulit b) Kewanten jalanne sami kauningin.CECANGKITAN Kapal melabuh madelod. yening sampun ganti surud kasadianipun. pangkuda suba manjus Gus ? Sadueg-dued semale makecos. ipun katara raris kausanayang makarya tur ipun salah maukum Amongken ja tegeh badudane makeber. tegehan buin menek ! Memeh bagusne. di ulunge baonge elung : Sakadi anake polih pangkat tegeh. sinah sisin kapale balerne sane kanten Apa ne kolongane using dadi gelekang : Kolongane sinah nenten dados gelekang. pasti taen ulung : Asapunapi je ririh anake. yening jalan hitungane nenten kauningin Tiang suba lepas uli sekolah : Ipun nglepasin sekolah artine nenten masekolah Kompek matali gandek : Yening kompeke sane matali nika mawasta gandek Dini tusing tae nada ujan angin : Wantah wenten ujan toya boya ja ujan angina SESIMBING Bes tegeh baan negak. raris nyeled pipis utawi korupsi. sane kajalanang batis. janten nenten dados b) Kewanten yening anak makta tumbak tegena punika dados Rumus hitungane makejang sukeh. boya ja entud Di carike padange sing dadi arit : a) Padange sinah nenten sida dados arit b) Yening padange abas antuk arit janten dados To pianak suba bajang enu masih manyonyo : a) Makejang anak bajang madue nyonyo b) Suba kelih enu ngidih nyonyo Anake negen tumbak tusing dadi : a) Yening anake rikala negen napi-napi raris tumbak. taler ipun mawali tiwas sakadi kuna Aeng san semunne nyukcuk langit : Kaucapang ring anake sane sombong Nah keto ba. di ulungne masih ka taine : Yadin amunapi ageng anake polih kabagian. ngenah ba dajanne : Yening cingakin kapale saking kaler.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->