Tugas Basa Bali

Nama : Alfadya Dhanu No : 02 Kelas : XII IPA 2

janten ageng taler pikolinipun Kamus majalan : Kaucapang ring anak sane pradnyan tur sampun weruh ring makudangkudang basa Ngebug yeh di panene : Ngawe paon ring pasemetonan pamuput taler ipun pacing keni Ngentungang blakas matali : Sakadi anak sane palas makurenan. sinah wenten sane jati diastun ipun kidik Gede kayune gede papane : ageng pakaryan wiadin pangkat anake. tusing dadi pegat : Sakadi anak nenten mresidayang pacing pegat mapianak diastun magenah doh Buka siape sambehin injin. ngidup-ngidupang awak : Sakadi anak sane ndiri ngutsahanayang awak nenten wenten anak sane nulungin Buka nyepeg yehe. kawenten nenten purun nglaksanayang Buka lindunge uyahin blangsah : Sakadi anak sane uyang paling nenten uning-uning nongos Buka bucicane ujunan nguci : Sakadi anak sane ngucekcak ngomong nenten karwan tuktuk bongkol ipun Buka ulungin durene nyaputin iba : Sakadi anak sane nyaga dewek mangda nenten kasenggelan timpal Buka ngenjekin ikut cicinge balik nyaplok : Sakadi I bapa ngenken I pianak ngrereh napinapi raris I pianak mabalik ngenken bapanipune ngrereh punika Buka macane nakutin lawat : Sakadi anak sane marasa ring dewekipune iwang wiadin corah. pamuput ipun nelasang prabeya akeh Ada andus ada apine : Yening wenten orti ala wiadin ayu. yen sangih lakar mangan : Yadinamunapi nambet anake yening sampun pageh-puguh malajah kasuen-suen janten taler ipun uning Ngentungang uyah ka pasih : Ngedengang wiadin nuturang kabisan ring ajeng anake sane wikan Ngrebutin balung tanpa isi : Takut ngetel payu makebyos : Sakadi anak sane ajerih nelasang prabeya akidik.SESONGGAN Lelipi ngalih gegitik : Sakadi anak sane corah nuturang dewek ipun mamaling ring arep polisi sinah ipun katangkep raris kahukum sapuntul-puntulan besine. wantah ipun padidiana Buka jangkrike galak di bungut : Sakadi anak sane galak diomong. kilang kileng : Sakadi anak sane nambet yan kenken ngambil napi-napi ipun kilang-kileng Buka batun buluane. sakewanten during sah palasipune SESENGGAKAN Buka linuhe. mamesik : Kaucapang sakadi anak sane nenten madue nyama wiadin timpal. setata ipun merasa congah wiadin takut tur kabilbil SLOKA .

Buka slokane kengkenang nekepin andus ? Buka slokane musuh wenang linyokin : Satrune sane pacang nyengkalen ragane. dados linyokin mangda ragane rahayu Buka slokane demen mplalian api eda takut kebus ! : Yening purun ngambil pakaryan sane ageng tur abot. tayungan sane lemuh Betekan batisne meling padi Sledetane galak Rambute kadi gulem ngemuh ujan Suarane jangih luir sunarine tempuh angin Pipine waluya kadi duren ajuring Rupane ayu tan pendah kadi deling kencana Ragane luir minangsi PEPINDAN Mai ia nuke anyud : Isitne : Jerijine rurus musuh bakung Alisne nyuarit kadi don intaran Pamulune nyandat gading Cokore mudak sinungsang Kupinge nyangga sekar Kukune mamapah biu Gigine matun sumangka . sampunang ajerih pacang manggihin pakewuh Buka slokane gede ombak gede angin : ageng pikalih utawi asil anake janten ageng taler panelasanipun Buka slokane nundunin macan pules : Sakadi anak sane nantangin musuh sane sampun nengil Buka slokane dija ada Galungan buung: nenten wenten anak jaga wangda ngrereh pangupajiwa Buka slokane anak baduda makeneh madanin garuda : Sakadi anak tiwas mamanah jaga nandinginanak sugih Buka slokane pianakan-pianakan ketimun suba emed daara : Saking alit antuka ngubuhin ri sampunekelih raris anggena kurenan Buka slokane siap mataluh di jinenge : kaucapang ring anake sane polih genah ringring gemuhe Buka slokane tusing ada lemete elung : anake sane darma tur uning ngalah sinah pacang manggih rahajeng SESAWANGAN Susune nyangkih kadi nyuh gading kembar Gigine putih Tayungane buka busunge amputang.

Cunguhne manyambu rakta BEBLADBADAN Madamar di pangkung : a) b) Makamen di sunduk : a) b) Mablauk ngindang : a) b) Matanah pasih : a) Bias b) Biasa Majempong bebek : a) Jambul b) Ngambul Ketimun pait : a) Paya b) Semaya Mabuah kelor : a) Klentang b) Klentangin Madasar nasi : a) Entip b) Ngintip Matembok di carik : a) Unduk b) Pundukan Panak cicing : a) Kuluk b) Nguluk-nguluk CECIMPEDAN Apa ke anak cenik maid cacing ? Jaum misi benang Padik apa cekung kajengitin ? Pusuh biu Apa ke jangkrik ngecik di duur gununge ? Anak macukur Padik apa anak cenik ngemu getih ? Klepon Padik apa madaar acepok wareg sesai ? Galeng Kedeng bun nrutdut puwuh ? Gangsing Muncukne puun. pelitan anggut-anggut. bingah-binguh liwat inguh. nene catur. pedidi sing dadi ngranjing. nyamane suba di tengah Lantang lusuh. enduk layu. di padange maplisahan . nyumbil sisin pagehan. celepang kantuk ka bongkol. bongkolne belus ? Roko Suah slekung nglangkahi gumi ? Bulan Medil tanah kena cunguh ? Entut Silak siluk sinagel sinapeng ? Ketipat CECANGKRIMAN Dratdat-drutdut. yening suba telah.

gunannyane ngawe liang WEWANGSALAN Buangit kaligangsa. basang pelung. banggi makucar-kaciran Mentul-mentul. bungkung pendok sedeng di tujuh. asing nyekuk ngajengitin. tendase majajambulan Jalan buntu. Dija pajang ditu jemak Masuksuk ngaba pales. adangemaang. dikalane ingkup nunggil.Kaki pucung. jani payu. Bilang masuk kereng pules Rempeyek kacang ijo. Magae lengit ngamah gasa Jero de jero luh. bulune paslawir. bes kadurus pangencele mametelang Dini ditu. asing paek ya ninjakin. nyilih. bikase sai katepuk. ada nolih ia makeber Gadang-gadang buah bunine. dadi pesu. indeng-indeng di alas agung. awak bunter maretungtung. . pesu iyeh kepres-kepres. Be bebek be guling. meli biu di peken petang Be curik mabasa manis. nyen makeneh menta. uber kepung. liu anake nyaratang Meme ayu. Medem bangun ngamah dogen Dija kacang ditu komak. capile mogarang. tan masepak nolor terus. di kayune ya padingkrik. ejit tengging purus tirus. ada manyeropen. musti blenggu. I kaki incang-incangan Baong pucung. Suba jelek mara inget Meng wadah kisa. bone bengu. makamen sitsit a kencrung. Idup jele mati sayang PEPARIKAN Kedis curik niggahin gajah. lautngandang ngulintik. mangigel jitne ngenah Berag landung. manyama ya patpat. apang elahan agigis. Suba gede ada ngaluh Tain belek tain blenget. Yadin jelek masih kanggo Idup kedele mati kacang. pici-pici mawadah tapis Bungan tuwung bungan maduri. cening bagus. Busan kedek jani ngeling Delem sangut mredan tualen. ancuk beneng ane mentul. panake koryak-koryak. basange anginan. katumbak enu majujukane numbak ebah. majalan ditu magaang Ia majujuk.

Tiang takut mlali kema. nyanan punyan nyuh tiange gisi a) Dadi gagedan b) Jemak gisi dogen Damar bedauh mati kanginan a) Genah ipun bedangin b) Tempuh angin Napi kalih ditu ? a) Dadua b) Ka alih Ipuan ia teke ugane dibi ia hilang a) Dugasne b) Ugan sampi Dija anake mandus ? a) Masiram b) Kena andus Beh raab umahe seng a) Songgeng b) Raab aji seng . tiang ja ngaluhin a) Dadi galuh b) Ngaluhin + juru aluh Eda timpuhina yehe di gebehe a) Malih dagingin toya b) Negakin sambilang matimpuh Ken silih pise. yan sautin dadi dawa Meli jukut aji lima. omong kosong dadi gae RAOS NGEMPELIN Ento nasi di payuke sinduk daar a) sinduk nasine lantang daar b) daar sinduke Dija palungane mangkin ? a) Jaga lunga b) Pangamahan bawi Yen ngae arja. meli udang aji papitu. meli tabia ane lalah. ngaba esok ya mapaid. Kaden saja ya wanen.Bajang kenyungne manis. Eda jail ngadu omong. keneh tiang suba ditu Ada badil ada kemong. ada ngrosok ya malaib Meli baju di blingbing. panggul tingklik mapurada Ngae jaja misi duren. kemong bolong padi jae. Yadin tiang tuara kema. selat tembok makita nyujuh Kroncongan beten umah. Beli laju masesimbing. nyai suba ada ngelah Meli kacang aji relima. sesayute di banjar Jawa.

kewanten yening ajeng-ajengan janten dados gelekang Ia gelem kone . tegehan buin menek ! Memeh bagusne. ngenah ba dajanne : Yening cingakin kapale saking kaler. pasti ipun taen iwang utawi salah . pasti taen ulung : Asapunapi je ririh anake. sane kajalanang batis. yening jalan hitungane nenten kauningin Tiang suba lepas uli sekolah : Ipun nglepasin sekolah artine nenten masekolah Kompek matali gandek : Yening kompeke sane matali nika mawasta gandek Dini tusing tae nada ujan angin : Wantah wenten ujan toya boya ja ujan angina SESIMBING Bes tegeh baan negak. raris nyeled pipis utawi korupsi. antudne sing dadi jalananga : Yening entude sinah nenten dados jalanang. pangkuda suba manjus Gus ? Sadueg-dued semale makecos. janten nenten dados b) Kewanten yening anak makta tumbak tegena punika dados Rumus hitungane makejang sukeh. ipun katara raris kausanayang makarya tur ipun salah maukum Amongken ja tegeh badudane makeber. nanging jalanne makejang tawang : a) Yening rumus hitungane wiakti sulit b) Kewanten jalanne sami kauningin. yening sampun ganti surud kasadianipun. di ulunge baonge elung : Sakadi anake polih pangkat tegeh.CECANGKITAN Kapal melabuh madelod. di ulungne masih ka taine : Yadin amunapi ageng anake polih kabagian. sinah sisin kapale balerne sane kanten Apa ne kolongane using dadi gelekang : Kolongane sinah nenten dados gelekang. taler ipun mawali tiwas sakadi kuna Aeng san semunne nyukcuk langit : Kaucapang ring anake sane sombong Nah keto ba. boya ja entud Di carike padange sing dadi arit : a) Padange sinah nenten sida dados arit b) Yening padange abas antuk arit janten dados To pianak suba bajang enu masih manyonyo : a) Makejang anak bajang madue nyonyo b) Suba kelih enu ngidih nyonyo Anake negen tumbak tusing dadi : a) Yening anake rikala negen napi-napi raris tumbak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful