Tugas Basa Bali

Nama : Alfadya Dhanu No : 02 Kelas : XII IPA 2

sakewanten during sah palasipune SESENGGAKAN Buka linuhe. pamuput ipun nelasang prabeya akeh Ada andus ada apine : Yening wenten orti ala wiadin ayu. yen sangih lakar mangan : Yadinamunapi nambet anake yening sampun pageh-puguh malajah kasuen-suen janten taler ipun uning Ngentungang uyah ka pasih : Ngedengang wiadin nuturang kabisan ring ajeng anake sane wikan Ngrebutin balung tanpa isi : Takut ngetel payu makebyos : Sakadi anak sane ajerih nelasang prabeya akidik. kawenten nenten purun nglaksanayang Buka lindunge uyahin blangsah : Sakadi anak sane uyang paling nenten uning-uning nongos Buka bucicane ujunan nguci : Sakadi anak sane ngucekcak ngomong nenten karwan tuktuk bongkol ipun Buka ulungin durene nyaputin iba : Sakadi anak sane nyaga dewek mangda nenten kasenggelan timpal Buka ngenjekin ikut cicinge balik nyaplok : Sakadi I bapa ngenken I pianak ngrereh napinapi raris I pianak mabalik ngenken bapanipune ngrereh punika Buka macane nakutin lawat : Sakadi anak sane marasa ring dewekipune iwang wiadin corah. sinah wenten sane jati diastun ipun kidik Gede kayune gede papane : ageng pakaryan wiadin pangkat anake.SESONGGAN Lelipi ngalih gegitik : Sakadi anak sane corah nuturang dewek ipun mamaling ring arep polisi sinah ipun katangkep raris kahukum sapuntul-puntulan besine. janten ageng taler pikolinipun Kamus majalan : Kaucapang ring anak sane pradnyan tur sampun weruh ring makudangkudang basa Ngebug yeh di panene : Ngawe paon ring pasemetonan pamuput taler ipun pacing keni Ngentungang blakas matali : Sakadi anak sane palas makurenan. wantah ipun padidiana Buka jangkrike galak di bungut : Sakadi anak sane galak diomong. tusing dadi pegat : Sakadi anak nenten mresidayang pacing pegat mapianak diastun magenah doh Buka siape sambehin injin. ngidup-ngidupang awak : Sakadi anak sane ndiri ngutsahanayang awak nenten wenten anak sane nulungin Buka nyepeg yehe. setata ipun merasa congah wiadin takut tur kabilbil SLOKA . mamesik : Kaucapang sakadi anak sane nenten madue nyama wiadin timpal. kilang kileng : Sakadi anak sane nambet yan kenken ngambil napi-napi ipun kilang-kileng Buka batun buluane.

dados linyokin mangda ragane rahayu Buka slokane demen mplalian api eda takut kebus ! : Yening purun ngambil pakaryan sane ageng tur abot. tayungan sane lemuh Betekan batisne meling padi Sledetane galak Rambute kadi gulem ngemuh ujan Suarane jangih luir sunarine tempuh angin Pipine waluya kadi duren ajuring Rupane ayu tan pendah kadi deling kencana Ragane luir minangsi PEPINDAN Mai ia nuke anyud : Isitne : Jerijine rurus musuh bakung Alisne nyuarit kadi don intaran Pamulune nyandat gading Cokore mudak sinungsang Kupinge nyangga sekar Kukune mamapah biu Gigine matun sumangka . sampunang ajerih pacang manggihin pakewuh Buka slokane gede ombak gede angin : ageng pikalih utawi asil anake janten ageng taler panelasanipun Buka slokane nundunin macan pules : Sakadi anak sane nantangin musuh sane sampun nengil Buka slokane dija ada Galungan buung: nenten wenten anak jaga wangda ngrereh pangupajiwa Buka slokane anak baduda makeneh madanin garuda : Sakadi anak tiwas mamanah jaga nandinginanak sugih Buka slokane pianakan-pianakan ketimun suba emed daara : Saking alit antuka ngubuhin ri sampunekelih raris anggena kurenan Buka slokane siap mataluh di jinenge : kaucapang ring anake sane polih genah ringring gemuhe Buka slokane tusing ada lemete elung : anake sane darma tur uning ngalah sinah pacang manggih rahajeng SESAWANGAN Susune nyangkih kadi nyuh gading kembar Gigine putih Tayungane buka busunge amputang.Buka slokane kengkenang nekepin andus ? Buka slokane musuh wenang linyokin : Satrune sane pacang nyengkalen ragane.

nene catur. pedidi sing dadi ngranjing. bongkolne belus ? Roko Suah slekung nglangkahi gumi ? Bulan Medil tanah kena cunguh ? Entut Silak siluk sinagel sinapeng ? Ketipat CECANGKRIMAN Dratdat-drutdut. di padange maplisahan . yening suba telah. bingah-binguh liwat inguh. nyumbil sisin pagehan.Cunguhne manyambu rakta BEBLADBADAN Madamar di pangkung : a) b) Makamen di sunduk : a) b) Mablauk ngindang : a) b) Matanah pasih : a) Bias b) Biasa Majempong bebek : a) Jambul b) Ngambul Ketimun pait : a) Paya b) Semaya Mabuah kelor : a) Klentang b) Klentangin Madasar nasi : a) Entip b) Ngintip Matembok di carik : a) Unduk b) Pundukan Panak cicing : a) Kuluk b) Nguluk-nguluk CECIMPEDAN Apa ke anak cenik maid cacing ? Jaum misi benang Padik apa cekung kajengitin ? Pusuh biu Apa ke jangkrik ngecik di duur gununge ? Anak macukur Padik apa anak cenik ngemu getih ? Klepon Padik apa madaar acepok wareg sesai ? Galeng Kedeng bun nrutdut puwuh ? Gangsing Muncukne puun. nyamane suba di tengah Lantang lusuh. enduk layu. pelitan anggut-anggut. celepang kantuk ka bongkol.

Dija pajang ditu jemak Masuksuk ngaba pales. bes kadurus pangencele mametelang Dini ditu. meli biu di peken petang Be curik mabasa manis. tendase majajambulan Jalan buntu. makamen sitsit a kencrung. bikase sai katepuk. musti blenggu. Bilang masuk kereng pules Rempeyek kacang ijo. Medem bangun ngamah dogen Dija kacang ditu komak. Busan kedek jani ngeling Delem sangut mredan tualen. asing paek ya ninjakin. mangigel jitne ngenah Berag landung. bone bengu.Kaki pucung. katumbak enu majujukane numbak ebah. Suba jelek mara inget Meng wadah kisa. majalan ditu magaang Ia majujuk. panake koryak-koryak. apang elahan agigis. dadi pesu. ada nolih ia makeber Gadang-gadang buah bunine. . Yadin jelek masih kanggo Idup kedele mati kacang. dikalane ingkup nunggil. capile mogarang. nyilih. basange anginan. Magae lengit ngamah gasa Jero de jero luh. cening bagus. bulune paslawir. indeng-indeng di alas agung. I kaki incang-incangan Baong pucung. awak bunter maretungtung. tan masepak nolor terus. Idup jele mati sayang PEPARIKAN Kedis curik niggahin gajah. uber kepung. ancuk beneng ane mentul. lautngandang ngulintik. gunannyane ngawe liang WEWANGSALAN Buangit kaligangsa. adangemaang. ejit tengging purus tirus. jani payu. Suba gede ada ngaluh Tain belek tain blenget. asing nyekuk ngajengitin. manyama ya patpat. liu anake nyaratang Meme ayu. pesu iyeh kepres-kepres. nyen makeneh menta. bungkung pendok sedeng di tujuh. pici-pici mawadah tapis Bungan tuwung bungan maduri. ada manyeropen. banggi makucar-kaciran Mentul-mentul. basang pelung. Be bebek be guling. di kayune ya padingkrik.

panggul tingklik mapurada Ngae jaja misi duren. ada ngrosok ya malaib Meli baju di blingbing. Yadin tiang tuara kema. kemong bolong padi jae. selat tembok makita nyujuh Kroncongan beten umah. nyai suba ada ngelah Meli kacang aji relima. Tiang takut mlali kema. omong kosong dadi gae RAOS NGEMPELIN Ento nasi di payuke sinduk daar a) sinduk nasine lantang daar b) daar sinduke Dija palungane mangkin ? a) Jaga lunga b) Pangamahan bawi Yen ngae arja. ngaba esok ya mapaid. Kaden saja ya wanen. meli udang aji papitu. keneh tiang suba ditu Ada badil ada kemong. meli tabia ane lalah. nyanan punyan nyuh tiange gisi a) Dadi gagedan b) Jemak gisi dogen Damar bedauh mati kanginan a) Genah ipun bedangin b) Tempuh angin Napi kalih ditu ? a) Dadua b) Ka alih Ipuan ia teke ugane dibi ia hilang a) Dugasne b) Ugan sampi Dija anake mandus ? a) Masiram b) Kena andus Beh raab umahe seng a) Songgeng b) Raab aji seng . Beli laju masesimbing. yan sautin dadi dawa Meli jukut aji lima. tiang ja ngaluhin a) Dadi galuh b) Ngaluhin + juru aluh Eda timpuhina yehe di gebehe a) Malih dagingin toya b) Negakin sambilang matimpuh Ken silih pise. Eda jail ngadu omong.Bajang kenyungne manis. sesayute di banjar Jawa.

di ulunge baonge elung : Sakadi anake polih pangkat tegeh. ipun katara raris kausanayang makarya tur ipun salah maukum Amongken ja tegeh badudane makeber. raris nyeled pipis utawi korupsi. sinah sisin kapale balerne sane kanten Apa ne kolongane using dadi gelekang : Kolongane sinah nenten dados gelekang. nanging jalanne makejang tawang : a) Yening rumus hitungane wiakti sulit b) Kewanten jalanne sami kauningin. pangkuda suba manjus Gus ? Sadueg-dued semale makecos. antudne sing dadi jalananga : Yening entude sinah nenten dados jalanang. yening jalan hitungane nenten kauningin Tiang suba lepas uli sekolah : Ipun nglepasin sekolah artine nenten masekolah Kompek matali gandek : Yening kompeke sane matali nika mawasta gandek Dini tusing tae nada ujan angin : Wantah wenten ujan toya boya ja ujan angina SESIMBING Bes tegeh baan negak. pasti ipun taen iwang utawi salah . kewanten yening ajeng-ajengan janten dados gelekang Ia gelem kone .CECANGKITAN Kapal melabuh madelod. ngenah ba dajanne : Yening cingakin kapale saking kaler. taler ipun mawali tiwas sakadi kuna Aeng san semunne nyukcuk langit : Kaucapang ring anake sane sombong Nah keto ba. pasti taen ulung : Asapunapi je ririh anake. tegehan buin menek ! Memeh bagusne. di ulungne masih ka taine : Yadin amunapi ageng anake polih kabagian. boya ja entud Di carike padange sing dadi arit : a) Padange sinah nenten sida dados arit b) Yening padange abas antuk arit janten dados To pianak suba bajang enu masih manyonyo : a) Makejang anak bajang madue nyonyo b) Suba kelih enu ngidih nyonyo Anake negen tumbak tusing dadi : a) Yening anake rikala negen napi-napi raris tumbak. sane kajalanang batis. janten nenten dados b) Kewanten yening anak makta tumbak tegena punika dados Rumus hitungane makejang sukeh. yening sampun ganti surud kasadianipun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful