KERATAN AKHBAR

M

29 NOVEMBER 2011 (SETASA)

BERITA HARIAN

M/s
L

Zon2O MPSJ diiktiraf JKP terbaik Banjir lumpur hempap bumbung Inovasi mikrob pereputan tingkat hasil padi Penduduk dakwa MPKI tak angkut sampah sejak Julai 'Rumah kerap dinaiki air' UTUSAN MATAYSIA 4 Weng San yang perlu minta maaf LZS peruntuk RM28,000 untuk anak asnaf
THE STAR

2

3

4
5

6 7

Win-win agreement

8

NEW STRAITS TIMES

Royal Klang Club celebrates

THE SUN

Tiada berita
HARIAIII METRO

Jalan rosak, lampu mati 'Port' maksiat

10 11

KOSMO Tiada berita
SINAR HARIAN

Contohi Selangor martabatkan wanita Pentadbiran Kerajaan Negeri pilihan terbaik PKR Subang selami hati rakyat Nasib rakyat sentiasa keutamaan PR

t2
13

L4
15

BERITA HARIAN
TARIKI{

:

?9NOV?011

Zon 20 ffiPSJ diiktiraf

|ffPtetualk
Kemenangan hasil kerjasaffin, idea bernas penduduk jayakan akriviti
Oleh Nurul Farina
nfarina@bharian.com.my

Nazlan 'r I $i, -

E

4lB UBANG; Jawatankuasa Pendu-

Udaran

\duk

(JI(P) Zon 20 Majlis perban-

Subang Jaya (MPSJ) mene-

pati rarnalan apabila diumum sebagai .JI(P Terbaik Keseluruhan pada Mailis

Pengiktirafan JKP dan Penggerak Belia Tempatan (PeBT) MPSJ Sesi ml0/2011di sini, baru-bam ini. Selain menerima pengiktirafan itu, JKP"Zon 20 hrrut memenangi katego-

ri program kemasyaralatan terbaik, pengurusan kewangan terbaik dan kepimpinan terbaik, manakala PeBT Zon 20 memenangi kategori program sukan terbaik dan tempat ketiga bagi kategori program kerohanian terbaik. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan Pengerusi Jawatankuasa lbtap Kerajaan Tempatan, Kajian
dan P. enyelidikan Selangol Ronnie Liu Tian Ktriew. Turut hadir Yang Diettua MPSJ, Datuk Asmawi Kasbi dan f,$nbalan Yang Dipertua MPSJ, Abffih Marjunid serta wakil setiap
zon.
RONNIE (empat dari kiri), Asmawi (tiga dari kiril dan Ahli Parlimen Kawasan Kelana Jaya, Than Gwo Eurne kqnan) bersamapQmenang anugerah pada MaJlis Pengiktirafan JKP dan PeBT MPSJ sesi 2ot0/2011 di Hot

Alrli Majlis Zon2fr, Sufari Tinin, menylfatkan kemenangan yang diperoleh adalah hasil kerjasama dan perkongsian idea bernas daripada penduduk zon berkenaan, selain berpadu untuk me4ialakan setiapalrtiviti
yang dirangka sebagai tanda sokongan

untuk memantapkan lagr semangat perpaduan di kalangan mereka. "Memang kemenangan ini sesuatu yang di luar jangkaan kami dan tidak saneka berjaya menjadijuara untuk dua kategori JKP Saya berterima kasih hepada semua penduduk zon 20 yang memberikan kerjasama baik, selain memberikan kepercayaan padu kepada saya untuk melaksanakan pelbagai program kemasyarakatan.

"Kami di zon 20 sering mengamalkan sikap toleransi dan berkongsi idea dalam setiap perancangan aktiviti, selain mengambil kira pandalgan setiap dari kami. Untuk 2012, kami
akan merancang pengurusan aktiviti kemasyarakatan dan kewangan lebih baik dari sedia ada unfuIr manfaat

semua penduduk," katanya pada majlis yang diadakan di Hotel Grand
Dorsett, baru-baru ini.

Pemenang utama setiap kategori menerima wang tunai RM?00, trofi

sijil penghargaan, manakala tempat kedua dan ketiga masingdan

masing membawa pulang wang hrnai berjumlah RM500 dan RM300, selain hofi dan sijil penghargaan. Antara kategori lain yang dipertan-

dingkan adalah pengurusan projek terbaik, kebudayaan dan kesenian
serta PeBT terbaik keseluruhan.

Sekretariat Akhbar Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 4, Bangunarl 5$&'&$,4CI0$0, '[b!efon : 03-5544 7457 /7459, Fa[<s:03-55L3 5068

ShaEt

Atam

BERITA HARIAN
TARIKH : _? s
N0\J ?011

Penduduk
:

'lr Olqh Halina Mohd
h

bimb*g
Noor-$

mnah

runffh berikutan rcmbok proiek himpit
#
SALHANI i8R,

al i n a @b

h a

ri an.

corn.my

i\"

ll AWANG: Tujuh keluarga Jtffi"l"#iff :'itlfi*H:t,}E
i babknn kediarnan mereka di Jalan Sepa*at, Kampung Melayu Tambahan, Batu 16, banjirllumpur.

bumbung rumalnya. "selepas itu, Ifq4i apatmelihat lirnpahan air llr5Op- r.yanS laju dari arah tembok d.i.belakang rumah. fieadaan mencenmskan itu berlaku

"Ia seperti air terjun dan mengalir laju seperti anak sungai.
selama dua jam menyebabkan karni semua tidak berani duduk di
dalam rumah. "Habis semua peralatan memasak dan perabot rosak.

di sini,

dilanda

Kejadial yang setakat ini sudah
berlaku tiga kali pernah hampir meragut nyawamerekaapabila air bercampur lumpur, batu, kayu dan besi yang mengalir laju dari atas bukit di kawasan projek perumahan berhampiran menghempap bumbung rumah mereka sebelum banjir.

Yang pertama berlaku pada

28

'Apa kami kesalkan, pemaju yang membanggakan kaw.asan di atas bukit bertrampi an seolah-olah Iopas tangan sedaRgkan rumah saya retak teruk manakala peralatan memasak, katering, pakaian dan perabot di dalam rumah turut rosak," katanya kepada Sentral. Seoranglagi mangsa, Shuib Abu Seman, 48, berkata sejak'pem4iu

KERETAKAN dialami sebuah rumah penduduk.

Oktober la1u, kira-kira 6.30 petang selepas hujan lebat dan mangsa ruetyifatkan kejadian itu bagaikap

ts*nami kecil. Lebih malang, belum pun habis kerja pembersihan kesan lumpur dan kerosakan lain dijalankan, kejadian yang cukup menakutkan itu berulang lagi pada 11 November

meratakan kawasan bukit di belakang rumah mereka setahun lalu untuk projek perumahan, pelbagai masalah dialami penduduk terma-

kira-kira jam 10 pagi dan tz November lalu pada 4 petang. Ahmad Hadzer Daud, 50, berkata dalam kejadian pertama, beliau se-

keluarga sedang sibuk membuat persiapan katering untuk kenduri kahwin apabila iibatiba terdengar bu-

metel
Ketifi gr;jart iblhbok Tangrrierghirnpit runrah pe+dudtr4r

nyi

benda menghemPaP atas
suk pencemaran udara, bunyi dan beberapa kali berbincang dengan pemaju untuk menuntut pamPasan dan mereka bersetuju membayar

paiing teruk rumah mereka mengalami retak di sana sini, selain
banjir lumpur.
"Tembok setinggi empatmeter de-

mengikut kerugian dialami ketika perbincangan dijalankan pada ha-

ngan panjang hampir satu kilometer yang didirikan pemaju, terletak di atas sempadan rizab dax terialu hampir dengan rumah penduduk. "Malah ada menghimpit bumbung rumah penduduk. Paling menakut ka& ada beberapa kesan keretakan pada tembok batu yang boleh menyebabkan tembok berkenaan jatuh di atas bumbung rumah penduduk pada bila-bila masa," katanya. Beliau berkata, penduduk sudah

ri kejadian pertama.
Bagaimanapun, selepas seming-

gu, pemaju bertukar fikiran dan mengatakan akan membayar
RM1,000 saja

untuk setiap keluarga sebagai bayaran ganti rugi. Beliaujuga kesal kerana bantuan

yang dimohon daripada pelbagai pihak termasuk A]rli Majlis Majlis Perbandaran Selayang dan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Ra. wang, Gan Pei Nei tidak Cilayan.

Sekretariat Akhbar Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 4, Bangunan 5SAA5,40CI&0, Eef efon : 03-5544 7457 / 7459, Faks ; 03-5513 5068

BERITA HARIAN
TARIKH

: ? I Nov

?011

lmovasi miftgob peleputan
ga 5.5 tan per 1.2 hektar, kini seiepas mengguna pakai inovasi terUNGAI BESAR: ,Ilka dulu padi hanya mampu dituai 3.5 hing-

tingkat hasil padl
da-

gin yang sebelum ini menyerang hampir 60 peratus sawahnya yang

baru menggunakan mikrob iaitu
sejenis bakteria pereputan, hasilnya rneningkat sehingga 150 perarus. Pedani, l\{isp4pi Ramli, 50, berkata penggur,san mjkrob itu bere

.

berkeluasan 1.2 hektar.

lihat sawah yang diserang padi angin tetapi dengan penemu& baru
mikrob, ia mampu mengurangkan masalah padi angin hampir 90 peratus pada musim pertarna menggunakannya dan 100 peratus seIesai pada musim kedua.
"Bukan saja masalah padi angin,

Beliau hampir berputus asa me-

malah siput gondang juga tia{a lagi dalam petak sawah padi dan ia boleh disifatkan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi semua petani.
"Penggunaan mikrob rnemboleh-

kan saya meningkatkari hasil

ripada 5.5 kepada 9.2 metrik tan per 1.2 hektar," katanya kepada Sen-

jffi

meningkatkan hasil padi menerusi pemusnahan lFnih padi an-

tral. Berikutan itu, beliau berhasrat berkongsi kejayaannya bersama

petani lain untuk berusaha mencapai sasaran 1'0 metrik tan Per hektar pada masa akan datang.
Sementara itu, Pengarah DUHC Technologies Sdn Bhd, Dr Abdul Barri Md Mokhtar, berkata inovasi

mikrob yang digunakan di kawa', san penanaman Padi sePerti Se-

langor dan Kedah mamPu menlngkatkan hasil sehingga 150 Peratus dari kadar semasa diserang= padi
angin.

Sekretariat Akhbar Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 4, Bangunan SSAtr\S,40000, Shah Alasn Telefon : 03-5544 7457 / 7459, Faks:03-5513 5068

BERITA HARIAN
TARIKH :
2

m/s:

f_

I

NOV ?011

dafrwaffitak
sampah seiak Julai
IIANDAR BARU BANGI: MembuIJrukkan pemandangan Dua permembuatkutipan seperti biasa, pen
duduk berkenaan terpaksa mengam bil inisiatif sendiri bagi mengelak 'pemandangan' tidak menyenangkar: kataan itu amat tepat menggambar. Jran keadaan Jalan 2/iD, Seksyen 2 sini, yang dipenuhi sampafr iejati

ti

berbulan lalu. Seorang penduduk mendakwa, Julai Ialu dan masih t tolajlis Perbanrhran Katsng $[PKj) walaupun selepas beherapa adrran dibuat. Beliau yang enggan dikenali berkata, timbunan sampah daun serta bunga kering yang kebanyakannya dibuang selepas pengubahsuaian

itu keiika menyambut tetamunya nanti," katanya kepada Sentral.
Beliau yang sudah hampir
1(

sarnpah kering berhampiran 24 banglo itu sudah bqada rlisiin seirk

tal,tun mendiami kawasan itu ber'
kata, laluan berkenaan yang menjad, Ieftasi, pembuangan sampah kerinE

fi&hdi

sejakdua tahun lalu, pada mulanye tidak dipersetujui MPKj. "MPKj mahu kami membuang sampah kering itu di depan pagar

rumah, tetapi kami maklumkar

kesukaran mungkin dihadap.

la*dskap di kediaman penduduk,

kini semakin mernbukit. Katanya, kali terakhir MPKj
mengangkat samLpah di Jalan 2/1D ialah pada Jun lalu dan pembersihan pada Julai lalu dila-kukan seorang penduduk yang terpaksa meng€luarkan kos sendiri bagi mengupah

masalah dengan jadual kutipar MPKj sejak sampah kering dikum pulkan di kawasan itu sehinggalal Irebelakangan ini.

mereka setiap kali kutipan dilaku kan dan akhirnya MPKj bersetuju ia dikumpul di Jalan 2,/1D. "Kami tidak menghadapi apa-apz

konbaktor
"

,bcrsihkannyabagi rnengelak peman dang:an di kawasan ini dicacatkar mannya dan disebabkan MPKj tidak ,- dengan perkara sebegini," katanya,

rat mengadakan majlis di

Saya difahamkan.beliau berhas.

"hnduduk di sini berharap MPK. 'segera mengambil tindakan mem

ked,ia-

KEADAAN sampah-sarap yang

tid.k dikutip dl Jalan 2/tD,

Sekeyen 2, Bandar

Baru Bangi.

Sekretariat Akhbar Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 4, Bangunan 55AAS,4000$, $hah; A$an'l 'f'efefon :03-5544 7457 7459, Faks:03-5513 5068 /

BERITA HARIAN
TARIKT-;

:

?gNOV?01r

JALAII di Oesa Subang Permai digenangi air ketika hujan

lebat,

'Rdftah kerap dinaild air'
Penduduk Desa Subang Permai minta seleng gara parit
Ol*h5iti Sofia Md Nasir
bfl new s@ b h aria n.ca
m.

lebat, air daripada ladang akan

tumn

my

dan melimpah berikutan keadaan
muka bumi kawasan ini bersifat cerun

lrHAH ALAM: Lebih 200 pendu\AU< nesa Subang Permai, di sini, 'lTmeminta pihak

berkuasa tempatan (PBT) melaklrkan penyelenggaraan dan membaik pnlih saliran air disekitar tarnan perumahan itu bagi mengelakkan banjir yang sering membelenggumereka.

'Air yang datang dari ladang pula biasanya dipenuhi lumpur dan sampah-sarap penduduk ladang berkenaar," katanya kepada Sentral di sini. Md Z,aini berkata, antarajalan yang

dan landai.

sering menghadapi rnasalah itu ialah Jalan 1. Jalan 2 dan Jalan 3 kerana ia berada di hujungjalan yang cerun. Keluhan sann diliongsi penduduk,

Tengku Haidar Tengku Ahmad, 39,
yang meudakwa kecewa dengan

pihali

Pengerusi persatuan penduduk
taman itu, Md Zaini Rikin, 54, berkata

aa
Rumoh soyo sendiri kerap

perumahan yang dibuka pada 1995 itu sentiasa digenangi air berikutan
laluan air yangtidak strategik.

PBT kerana tidak mengambil peduli keluhan penduduli. "Saya sudah lebih lima kali melaporkan masalah hi kepada pihak PBT tetapijawapan yangdiberi'perkua itu berlaku kerana longkang kami dipe. nuhi lumpur dan tersumbat'.

"Hakikahrya, ia berkaitan saliran
aA yang tidak betul. Rumah saya sendiri kerap dinaiki air dan saya menjadi lebih risau menjelang musim tengkujuh tidak lama lagi," katanya. Beliau berharap PBT dapat membina laluan longkang baru dan mendalamkan longkang sedia ada untuk

dinoikiair don soyo menjodi
lebih risau menjelong musim

Katanya, sa-liran air yang dibina pihak pemaju dan PBT tidak dapat menampung jumiah air ketika hujan lebat, termasuk air yang datang dari
ladang bersebelahan perumahan itu. "Kawasan perumahan ini terletak bersebelahan ladang. .Apabila hujan

tengkujuh tidak lamo lagi

*Q
Penduduk

Tengku Haidar

TengkuAhmad

melancarkan perjalanan air menuju
ke longkang besar.

Sekretariat Akhban Kerajaan Negerl Selangor, Tingkat 4, Bangunan 5SA/3,S,400&t), $hah Afiarn Telefon :03-5544 7457 / 7459, Faks : fJ3-5-51.3 5068

"TUSAN MALAYSIA UTUSAN
ll

tt ll

Y

M/S: m/s:

Qr

',

TARIKH:29NOV2011 --'--'*

_:

Weng San yang perlu minta maaf
Kebajikan Masyarakat (JKM). "Ini kerana beliau adalah punca PETALING IAYA 28 Nov.. - ."Saya kan pemohon bantuan JKM mengti$1k_ferlu qinta maaf,_sebaliknya hantar lorang dan ditemuduga. Ahli Dewan Undangan Negeri Kam"Tiada unsur politik wu;ua aapung Tunku, Lau Weng V"lg lam soal- tersebul seperti y-ang di-S"L perlumemintamaafkepadakira-ki- dakwa oleh Weng San ker-anfkita pemohon bantuan Jabatan telah dua kali menghantar permof9.499

beliau dapat menarik balik kenyaketika diGmui di sini. Sementara itu, Kelvin berkata,

taan yan! tehh dibuat,,, katanya

permohonan gntuk menyewa De- November lalu,,, jelasnya. bantuan JKM. wan Komuniti Seri Setia di Sungai Beliau berkata, akibat tindakan Katanya, berikutan jumiah perW"y !10* mendapat jawap.an dari- Weng San.itu, 4OO pemohoq bqn- mohonan yang tinggi itu, pihaltya p_ada Majlis Bandaraya Petaling Jaya tuan dari kalangan penduduk berpendapit, Saatiti teUiL baik din (MBPJ)." Sungai way yatg tr:a,tir ai aewa! itu meiaudalikan jika pegawai JKM claIttlendirian_Timbalan Pelqe- pada!7\ovembErlaluterpaksaber- pat datang ke kawalan itu untuk rusi Biro Pengadgan Awam MCA diri di kaki lima dewan bersama Lerjumpa Eengan pemohon. Selangor, rfelvin c@lg seng Foo. pegawai JKM. 'iKesemua !"mohon terdiri da"Kami hanya melakukan kerja ripada penduduk miskin dan i;{elvin berkata, Weng San menuduhnya mempolitikkan per- untuk membantu penduduk dan di- binyakdn mereka tidak mempunyai -soal mohonanuntukmenyewadewanitu tuduh pula mempblitikkan perkara kenieraan untuk pergi k" pe;adii sedangkan ia bertujuan memudah- ini. Jadi saya beiharap agai pihak JKM,,, ujarnya.

dalam tempoh tiga bulan lalu, pil haknya telili meierima 7OO birhonan untuk menggunakan-dewan mohonandaripadapendudutstisah tersebut iaitu 21 Slptember dan 10 di kawasan itri untrik menaipait<an

Sekretariat,Akhban Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 4, Bangunan SSAAS,4SCIOS, Shah Alarrr Telefon r 03-5544 7457 / 7459, Faks : CI3-5513 5068

UTU$A!\ MALAYSIA Y t V*{{f I l*lJir_}kTljjil
TARIKI{ :?3NOV?011

m/s: ?*

*

-

'

Macjld llarul Ehsan, Subang Jaya,

semalam

F

LZS peruntuk RM2B,OOO untuk anak asnaf
bu- asnaf dimandikan dengan sembuDi- ran air aaiipiai;entera"Uomui. iisember ini. dir sama iiiat Clrang nesar nierair "Kami_berharap bantuan ini dapat petaling, piiut Emrin xaair. menceriakan anak-anak asnaf untuk vreniuutltotiam"Atru*,ptog.atn menjalanisesi persekolahan dan se- berkhatan mempakal ufitioiti fifr": cara tidak langsung dapat meringan- nan IZS dalam uiaha mernbantu meperunhrkan lersebut merangkumi kanbeban ibubapimeieka,'kalinya ringankan UeUan isnaf ultut *;Gbantuan untuk pakaitn sekolah ke- ketika berucap pida erogram xhatin t<tritantan anak nereka. bangsaan dan sekolah agama berju- PerdanaAnak-anakAsnafDaerahPe- "LZS telah memperuntukkan IrdglRMsOO setia-p seorang. Iul-g di Masjid Darul Ehsan, di sini RM15O untuk seorang anak asnii "Bantuan ini diserahkan , kepada hari ini. bagi program Uerkhalan i"l,;-ti: anak.anakasnafmelaluimasjidse-Sebelumitu,seramai167anaktariyal
cara berperingkat bermula pada

SUBANG JAYA 28 Nov' - Lembaga zakat selangor (LZS) memperuntukkansebanyak RM28,OO0 untuk diserahkan kepada anak-anak asnaf di Selangor mulai bulan ini. . K.q3 Pegawgr Elisekutif IZS,.Mohamed Izam Mohamed Yusofberkata,

lan ini sehingga pertengahan

Sekretarfiat Akhbar Kerajaan hlegeri Selangor, Tingkat 4, Banguraan SSAA$, 4CI0#t3, Shah lLfarn "['"elefon : 03-5544 7457 /7459, Faks : 03-55].3 5U68

THE STAR
TARTKH: fgNOyZ0il

m/s:_9--

lilHin-ffi
agreement
By VTJENTflI t{AtR vijenth i@thestar.com. my

,&

w

,.p
*W';:

Developer helps residents apply for strata titles
lighting up the area and installing new clothes
NDAH I heavedCourt residents in Bandar Sunwav a sigh of relief as neighbourini I I developer jurus positif has agreJd to hel6

"The relocation of the surou ,has been approved by the Selangor tslafrL Affairs
Department and we have suggested that residents use the new community hallbuilt by the developer as a temporary surau until the new one is completed. After which, it will be handed over t0 MPSI," she added. Indah Court Residents Association president Abu Noh Md Soom was happy with the agreement.

line.

condition to develop Nadayu 28, a three-block eondorninium located next to ttreir premises. Subang Jaya assemblyman Hannah yeoh said it was one of the many conditions given to Jurus Positif in a mutual agreement r,iith the
residents.

them apply for their strata titlefas Dart of ifs

"We have held seven dialogues lmtween
Jurus Positifand the residents here in the last three years to discuss a settlement.

"Their long-standing strata title issue was brought to fhe forefiont as its original developel could not be contacted. "Now, with this agreement, Subang lava Mu*icipal Council (MPSJ) has agreed to 6ritv iszue the certificate of fitness for Nadavu 2b after Indah Court residents have received their stratil titles," she said. She said among the other conditions were the construction ofa four-storey carpark with a silrdri on the fifth level where Suriu An Nur Slichiroh will be relocated to make wav for the new development, a covered walkwav from the apartment to the carpark, repainting the

"We have lived here since l9g2 and have not been able to obtain our strata titles. "T'he apartment's management has been undertaking the maintenance works since 1994 but the funds have never been sufficient. "There are many problems in these apartments and I am grateful that we have finallv found a solution," he said. Nadayu Properties Berhad executive chair-

man Hamidon Abdullah said application for
the strata titles have been sent to MPSJ. "We understand the residents' predicament and are just trying to help by being a respon-

sible developer and upgrade the-surroindings. We will also. compensate for dantages
causeo Dy our development. "The upgrading works will take about three months and we hope to start by the end of the year," he said.

exterlor of the apartment, repairing thJ sub switchboards, sewerage and water systems,

Sekretarist Aklrhar Kenajaan Negeri Selangor; Tingkat 4., Bangunran 5SAAS, 40000, TeXefon : 03-5544 7457 / 7459, Faks:03-5513 51168

ShaPa ,Qflarm

NEW STRAITS TIMES
TARIKi.{
:

m/s: ?

2

s NOV 2011

ROVAT KTANG CIUB CELEBRATES
KLANG: .The Royat Ktang Club hetd its Prerident's Ball in coniunction with the club's l-l-Oth anniversary at the premiere Hofel in Bukit Tinggi recently.
D'Cruz was guest-of-honou r. Also_ present were Selangor executive councillor and Hea,lth, plantation Workers,

TF event was : toryj tomorrow [h"emed "y6sterday is a mystery;
gut.

is hisa

today is

Poverty and Caring Government Commit_ tee chairman Dr A. Xavier JaVakumar, Klans police chief ACP Muhamad Mat yusof ani

adviser Tan 5ri Abu Hassan Omar, president Datuk C.K. Lew and organising committee chairman Frankie Tav.

Deputy Information, Communication
and Culture Minister Datuk Maglin Dennis

Royal Commonwealth Societv chairman
Datuk lsmail Hutson.

Entertainment ani music werelprovided by Brenda & The Cuys, Mega Mix'Dancers and Samantha De Lune & Dean.

A comedy act which had the quests

Among club members present were its

stitches was put up by Allan perera-and Indi Nadarajah. ByAdrian David

in

SekretarEat Akhbar Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 4, Bangunan SSAA5, 4CI0$0" $harr T'elefom ;03-5544 7457 / 7459, Faks:03-5513 5068

A-fiamn

HARIAN METRO
TARIKI"{
:

mr/s:- lo

2

s NOv 2011

Jalan ro$rk, larn u lnati
lah terdapat lampu jalan di
kawasan berkenaan yang

ti-

masalah ff,t matan ini demi pihak. W RAZIKA "t J/ ff Kajang l-"t\r

dak berfungsi. Saya berharap pihak Majiis Perbandaran Kajang (MPKj) dapat mengatasi
keselasemua

a

>TERIMA kasih kepada pengadu yang mengajukan
masalah berkenaan. Untuk makluman, jalan berkenaan adalah jalan raya

kan melaporkan

utama, pengadu dinasihatkepada

U EADAAN 'dari raya kerana ia dalam bidang ialan ll yarig rosak pekan kuasa mereka.
Kajang menghala ke Bandar

|abatan Kerja Raya (fKR)

Tasik Kesuma, Semenyih, SHARIMAN MOHD

NOOR

amat mernbelenggu peng- Pegawai Perhubungan guna jalan berkenaan, ma- Awam MPKj

Sekretaniat Akhhar Kerajaan lVegeri Selangori Tingkat 4, Bangunan $SAA$, 40000, $hah Alanm 'fbfefon : 03-5544 7457 7459, Faks : 03-5513 5068 /

HARIAN METRO
TARIKH
:

m/s: tl

2 e NOv 20ll

Ketiadaan lampu jalan membuatkan pasangan remaja 'ligat' ll ENDUDUK di Taman diakan kemudahan lampu di permohonan kepada MIIA] sama ada melalui surat ataulf Sri Waran. Ampang be- padang berkenaan. 6l rang dengan srkap se_
t. gelintir remaja menjadrl(an permainan
taman ZULALKA
kawasan kejirinan

'Port' m akslat
ini
di Taman Sri
seba-

tidak segan-silu melakukan perkara tidak senonoh. l) ilr arap Ivlajlis Perbandaran Arnirang Jaya (MPA]) menye-

pertimbangan gai 'port' melakukan mak- >TERIMA kasih atas aduan kasi berkenaansalna ada losesuai atau siat. berkenaan. Untuk maklu- tidak menyediakan larnpu Ketiadaan lampu di kawa- rrian pengadu, majlis tidak selepas lawatan tapak diiasan itu mernbuatkan mereka menyediakan peruntukan kukan.
pemasangan lampu man permainan.

Watan W

jabat.

pun datang sendiri ke pe-

Pihak majlis

mernbuat

di

taNORHAYATI AHMAD

diminta

-Bagaimanapun, pengadu

Pegawai Perhubungan

mengemukakan

Awam MPAJ

Sekretariat Akhban Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 4, Bangunan SSAA5,40OO$, $!"lah Af ann Tefefon : 03-5544 7457 / 7459, Faks : 03-5513 5068

slN4 e HARIAN
TARlKfr:
2

I

NOv

2011

Contohi Selangor martabatkan wanita
SHAH ALAM
Usaha I(erajaan Negeri memartabatkan serla menjaga

-

hak wanita wajar dicontohi dalam
memastikan tiada perbezaan gender diamalkan

af ru

!flanita, Sains, Teknologi
Besar. Tan Sri

Exco Kebajikan, FIal Ehwal & Inovasi, Rodziah Ismail berkata, Menteri
Abdul Khalid Ibrahim
begitu peka terhadap keprihatinan da-

Sayamengalu-alukan pada kesemua negeri lain untuk melihat bagaimana perkara ini diialankan di Selangor dalam meneraiui

bagimemastikan tiada perbezaan gender."
Rodziah

lam setiap isu rnelibatkan wanita
Selangor malah telah lama mengarnal-

kan kepekaan terhadap gender sejak mula memerintah negeri ini sejak tahun 2008lalu.

semestinya wanita tetapi kebanyai<rur lelaki cuma apa yang penting sebelum

katanya ketika dihubungr SinarHanan

disinisernalam.

Menurubrya, korsep aspek pembangunan dan peranan wanita telair difahami oleh semua pihak dan tahun
lalu di peringkat jabatan seseorangdi-

lantik bagi perancangan polisi terdiri daripada individu yang peka gender dalam setiap isu membabitkan wanita

sesuatu keputirsan dibuat dia perlu melihat daripada pelbagai aspek termasuk peranan dan apa yang akan dinikmati golongan wiurita hasil daripada keputrisan perancangan yang dibuat. "Saya mengalu-alukar-r pada kesemua negerilain unnrk melihat ba-

Menurutnla, membela hak wanita bul€n sahaja daripada sudut kebajikarinya tetapi perlu melihat dalam skop yang lebih lux iaitu ekonomi, pendidikarl kesihatan dan politik. I(atanya, walaupun pihaknya mendapat pelbagar kekangan dalarn melaksanakan tanggungjawab itu tetapi beliau menganggapnya sebagar sahr cabaran dalam usaha memastikan hal< wanita dapat diperjuangi<an

sebelum sesuatu keputusan itu
dibuat.

"lndividu yang Idta lantik ihr tidak

gaimana perkara ini dijalankan di Selangor dalam menerajui bagi memastikan tiada perbezaan gended'

Sekretariat Akhbar Kerajaan Negeri $*{lngor, Tingkat 4, Bangunan Telefon :03-5544 7457 /7459, Faks:03-5513

affi), $hah Alam
I

SINAR HARIAN
TARTKH:2e
NOv20il

m/s:

13

Pentadbiran Keraiaan

l*

i pffi*hanter lk

SIIAHAIAM-

Penhdbiran Kenjaur Negaidahmmengutamakan kebaiikan ralgat bukan satn;a wa;u licontohi tetapl adatatr pilihan terbaik kepada ral<yaf Exm Pemodenan ltrDanian, Pergurusan Sumber Alam & Pembargunan Usahawan, \hakob Sapui berkata, sepanjang temgfi pemerintahan Pakaun Rakyat di negeri ini selama tiga tahun
sernbtlan bulan, banyak ir:ha.baru diketengatrkan derru batikan rakyd.

menjqa ke-

Menurutrrya,

p"lbag

program diwr4ud dan dilaksanakan da-

termas* margamalkan tender te$ui<a. 'Kerapan Negeri nrengamalkan .trnder tertuka berbanding mndingan terus yarg hanya menumpukan kepada lcroniluoni
lam ternpoh tersebut
sahaia-

hanya

''Ian$,ah mengamalkan tender te$uka ini dapat mernastikan yagbenar'benar lalai<, terbaik dan menawarkan harga ter-

liak mendapatrya

sekahgus rakyat akan medianati hasil yang terbaiki' katanya kepada Sinar |-Iarian, remalam. Yaakobberkata, Kerajaan Negerisentiasa memberi perkhidmat-

an yang terbaik kepada raiqat dalam mernastikan
te$amin

kebajikan

Sekretariat Akhbar Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 4, Bangunan $SA&$, 400CIS, $ha[ Afiarn Telefon : 03-5544 7457 / 7459, Faks : 03-5513 5CI68

SINAR HARIAN
TARIKrI

:

? s Nov

?011

SINAR HARIAN
i'^'\j *-,--,3

m/s:

.JR

':

TARIKH:

14ii

---

Nasib rakydt $entiasa keutamaan PR
SEKNCHAN-H
poh hampii tigatahun
ser

lan bulan Kerajaan PR r

tadbir Selangor, kepimp

PR

termasuk di
ganjaran ketel

Sekinchan, sentiasa beru memastikan rakyat

niknat

urus tadbir PR.

' | ry an itu kini d.inikrnati rakyat- suEE tlM pehagai kaum.tanpa menglra falnman politik an rakyat termasuk Melayu
Limberkata,ganjaranketelus- :t
'p,Etg

AdunSekinchan, NgI

dan agarna, hta di sini, sentia- kurang bernasib baik dan sa berusaha menjaga kebu;ik- nuf bagr menyelami kehidup-

dan Fusat nya hnrt sama memberikan lGridmat Masyarakat iuga komitnen terhadap kebajil<an sentiasa mengambil berat se'Biarpunberlainanbangsa denganmelawatmerekayang mlcyat menerusi Agenda tiap permasalahan ralq/at
Selain rtu, katanya,

Wffiffi
pihak- Adun Sekinc}an

Menurubrya,

Pejabat

as- Meralgatkur Ronomr
Selangor antaranya

rur'-tsusnya
nelayan.

petani

dan

Jom

Sekretariat Akhban Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 4, Bangunan 5SAA5, 4000$, Shah lllarn Telefon :03-5544 7457 /7459, Faks:03-5513 5068

$

&\s;ib

,&\ ffi. ,:ffi,.
Sekretariat Akhbar Keraiaan Neseri Selangor
ULASAN LAPORAN BERITA

TIADA TERKECUALI'- PADANG BOLA TETAP 'DIKORBANKAN' UNTUK PEMBANGUNAN

LATAR BELAKANG BERITA

Padang bola milik Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)

di

Kelana Jaya, tetap akan

dikorbankan untuk pembangunan. Malah Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalid lbrahim,

dengan tegas berkata, Projek Kelana Jaya Sport City, perlu diteruskan seperti juga dengan
pembangunan lain, tanpa pengecualian.

To,n Sri

Abdul Kholid lbrahim, Menteri Besar Selanaor:

"Projek untuk membina pembangunan-pembangunan akan diteruskan
Selangor. Jadi tidak ada pulak pengecualian tentang itu, kita akan teruskan".

di

seluruh Negeri

Tan Sri Khalid ditanya mengenai cadangan pembangunan di atas padang bola PKNS, ini yang mengundang bantahan keras penduduk sekitar Kelana Jaya. Malah dalam laporan Aduan Rakyat
yang lalu juga, sekumpulan bekas ahli sukan negara dari beberapa bidang lain juga turut menyatakan bantahan. Tambah Tan Sri Khalid, selain mengambil kira aspek kepadatan penduduk, tidak ada sebab lain yang boleh dijadikan alasan mengapa projek itu perlu dibatalkan.

Tdn Sri Abdul Khdlid lbrohim, Men:teti Eesar Seldnaor:

"Jadi saya kurang faham tentang mengapa pembangunan tidak boleh dilakukan? Tapi mesti
disesuaikan dengan keadaan-keadaan. Kalau macam itu, tak payahlah kita buat MRT, LRT, kita tak payah buat." Jawapan Menteri Besar itu, nyata mengundang perasaan kecewa penduduk di SS7, Kelana Jaya.

Penaerusi Jawatankuosa Bertindak Kawqsan 557 :

"Pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, saya rasa PKNS patut tengok semula dan Kerajaan Negeri juga patut tengok semula, apa perancangan yang dijalankan. Jangan fikir cakap nak buat duit sahaja, duit akan habis dalam beberapa tahun, padang itu akan kekal untuk selama-lamanya, untuk anak cucu kita."

Lagenda sukan bola sepak seperti Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari, antara nama besar yang pernah keringat mereka menitis di padang ini sewaktu menjalani latihan sewaktu ketika dahulu
I

_l
Sekretariat Akhbar Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 4, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. No.Tel :03-55M745617457/745817459,No. Fak :03-55135068

ShidoSoli/27 NOVEMBER 2077