Anda di halaman 1dari 44

27-Feb-12

NOTA 1

PENGENALAN KEPADA FALSAFAH, PENDIDIKAN, FALSAFAH PENDIDIKAN DAN KURIKULUM

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Persoalan?
1. Apakah yang menjadi arah/ hala tuju pendidikan? 2. Mengapakah ada matlamat yang dianggap bermakna? 3. Sejauhmanakah wujud perbezaan didikan dan latihan? 4. Adakah wujud bentuk pengetahuan yang berbeza? 5. Adakah kurikulum yang berbeza diperlukan untuk pelajar yang berbeza? 6. Bagaimanakah kandungan dibentuk di dalam kurikulum? 7. Bagaimanakah bentuk kurikulum yang spesifik boleh dijustifikasikan? 8. Sejauhmanakah realiti yang baru perlu dimasukkan di dalam sesebuah kurikulum?

KONSEP & PENGERTIAN

Bagi menjawab soalan tersebut, anda perlu memahami ilmu falsafah, pendidikan dan kurikulum. 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

HUBUNGKAIT FALSAFAH, KURIKULUM PENDIDIKAN DAN KURIKULUM

PENDIDIKAN

FALSAFAH

Falsafah = Philosophy Philosophy= The love of wisdom Falsafah = Mencintai kearifan / Kebijaksanaan Pendidikan = Education (Educare / Educere) Pendidikan = Didikan vs Latihan Kurikulum = Curriculum/ curere Kurikulum = Jurusan/ bidang/ mata pelajaran

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

27-Feb-12

FALSAFAH: CABANG, PERSOALAN DAN PENYELESAIAN


Umum
CABANG FALSAFAH 1. METAFIZIK Realiti / Kewujudan 2. EPISTEMOLOGI Teori Pengetahuan Perihal Mengetahui 3. AKSIOLOGI Nilai: Estetika Etika

Umum

PERSOALAN Apakah alam semesta? Kehidupan? Kebebasan?

CABANG FALSAFAH Metafizik

TOPIK Ontologi Kosmologi Theologi Ilmu & Pengetahuan Realiti Kesejagatan Ketuhanan Wahyu Rasional Empirik Intuisi Autoritatif Etika Estetika Logik induktif Logik deduktif
8

Apakah yang boleh diketahui? Bagaimana kita mengetahui? Apakah sumber pengetahuan? Sejauhmanakah ia boleh dipercayai? Apakah hakikat kebagusan? Apakah yang patut diutamakan? Apakah yang patut disukai? Apakah yang patut menjadi cantik? Apakah rasa yang bagus?
FALSAFAH BARAT FALSAFAH TIMUR

Epistemologi

Aksiologi Logik
7 27 February 2012

Nilai Penaakulan
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Khusus 4. LOGIK
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

FALSAFAH ISLAM

Kedudukan Falsafah & Pengetahuan


Kedudukan Falsafah (Russell)
TEOLOGI FALSAFAH Spekulasi Taakulan

Jenis Pengetahuan (Kneller) Wahyu

PERBANDINGAN FALSAFAH BARAT & ISLAM Falsafah Islam Ketuhanan


Falsafah Barat Tuhan, manusia & alam adalah sama

(KHALIQ)

Allah Maha berkuasa & mencipta. Makhluk adalah ciptaan yg tunduk & patuh kpd pencipta.

Teologi Falsafah Sains Alam (MAKHLUK) Manusia (MAKHLUK)

Rasional
SAINS

Empirikal Autoritatif Intuitif

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Falsafah adalah sesuatu yang berada di antara teologi dan sains.2012 Russell (1946)Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 27 February 10

PENDIDIKAN (Education)
DIDIK (educere)
Belajar untuk keterampilan

JENIS PENDIDIKAN
Perbandingan: 1. Rekabentuk 2. Pengajaran 3. Pembelajaran 4. Organisasi 5. Penilaian 6. pengiktirafan

PENDIDIKAN
Formal Informal
Cth: Adab, tutur kata, akhlak

LATIH (educare)

Belajar untuk belajar

Cth: SK, SMK, MRSM, IKM

Non Formal
Cth: Kursus masakan, jahitan, ternakan
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 12

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

11

27 February 2012

27-Feb-12

KONSEP & PENGERTIAN PENDIDIKAN DALAM ISLAM


Tarbiah
(Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) MAKHLUK

ROH

Tadib
(Mendidik/ membentuk adab & akhlak

Pendidikan agama & moral / akhlak

Pendidikan Bersepadu & Berimbang Dalam Islam

Talim
(Pengajaran)

INSAN KAMIL

JASAD
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 13 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

AKAL
14

Kepelbagaian Definisi Kurikulum


Etimologi currere - bahasa Latin - bermaksud race course atau laluan/jejak/jurusan curriculum- bahasa Inggeris - bermaksud jelmaan Maka, Daud Hamzah (1993) memperluas erti kurikulum kepada jurusan pengajian yang diikuti oleh pelajar di sekolah
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 15

Goodlad(1973): Kurikulum merupakan satu bidang yang sukar ditakrifkan(ill-defined) Tiada kata sepakat tentang sempadan ilmunya Pelbagai definisi untuk kurikulum: 1. Kurikulum merupakan satu urutan pengalaman yang disediakan di sekolah bagi tujuan mendisiplinkan pelajar dalam cara berfikir dan bertindak secara kumpulan. (Smith et al, 1957). 2. Kurikulum merupakan semua pengalaman yang dimiliki pelajar di bawah bimbingan sekolah (Foshay,1969)
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 16

Olivia(1992) membuat analogi pengertian kurikulum dengan sekumpulan orang buta dengan gajah. Berasaskan pegangan falsafah, kurikulum dapat ditafsirkan seperti berikut: 1. apa yang diajar 2. satu set mata pelajaran 3. isi kandungan 4. program-program pengajian 5. set bahan February 2012 27 6. urutan kursus-kursus KPF4013) Zaini Abdullah (DPLI17

DI SEKOLAH

Zais (1996), Kurikulum meliputi segala pembelajaran:

(Terancang & tidak dirancang) DI SEKOLAH (Terancang)

DI BILIK DARJAH (Terancang)

Umum

Khusus
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 18

27-Feb-12

Pengertian & Peranan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia


1. Kurikulum ialah segala rancangan pendidikan (akademik & kokurikulum) yang dikendalikan oleh sesebuah institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. 2. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diwariskankan kepada ahli-ahlinya. (KPM) Kurikulum Kebangsaan yang ditetapkan hendaklah menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperolehi oleh murid-murid pada akhir tempoh persekolahan masing-masing (Akta Pendidikan 1996)
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 19

FALSAFAH & KURIKULUM


Kurikulum adalah terjemahan falsafah pendidikan Tanpa falsafah sesuatu kurikulum pendidikan itu adalah tanpa asas Hala tuju kurikulum adalah bergantung kepada falsafah pendidikan Kurikulum yang berteraskan falsafah ini umumnya untuk membentuk pelajar bagi perkembangan menyeluruh meliputi dimensi instrumental/sosial dan dimensi intrinsik

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

20

NOTA 2

Falsafah Umum : Pengaruhnya Kepada Falsafah Pendidikan Barat


FALSAFAH UMUM
IDEALISME REALISME PRAGMATISME EKSISTENSIALISME

ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN SEBAGAI ASAS PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT


PERENIALISME PROGRESIVISME ESENSIALISME REKOSNTRUKSIONISME

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

21

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

22

FALSAFAH BARAT (Mazhab)


Idealisme Ciri Terawal & tradisional Realisme Tradisional Kebenaran nyata/ maujud fizikalnya Kewujudan di alam fikiran selaras dgn alam nyata. Aristotle, Russel, Bacon, Lock Pragmatisme Awal abad 20 US / moden Kebenaran dari pengalaman Persekitaran bersifat dinamik. Pengalaman individu berbeza Dewey, Darwin, James dll Eksistensialisme Pertengahan abad 20 - Eropah/ moden Kebenaran dari pengalaman bebas Pengalaman bentuk idea & pengetahuan Individu berhak mempuat pilihan & bertanggung jawab

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT: PERBANDINGAN ALIRAN


T R A D I S I O N A L 1. Perenialisme 2. Progresivisme

Fokus Kebenaran akal, jiwa, kerohanian Dimensi Kebenaran, keadilan dan keindahan menerusi proses penaakulan Tokoh Plato, Descartes, Kant, Hagel dll
27 February 2012

1. Masyarakat & Pendidikan 2. Pengetahuan & Pembelajaran 3. Pengajaran Guru 4. Tujuan & Program

M O D E N

Kierkegard, Jaspers

3. Esensialisme

4. Rekonstruksionisme
24

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

23

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

27-Feb-12

MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN


TRADISIONAL Sekolah institusi pendidikan formal Sekolah agen kebudayaan Pendidikan matlamat masyarakat Pengetahuan sediakan pelajar untuk demokrasi MODEN Rumah institusi pendidikan formal Sekolah memajukan masyarakat Pendidikan kembangkan potensi Pengalaman demokrasi di sekolah menyediakan pengetahuan untuk demokrasi sebenar. Pendidikan bersepadu (kognitif, moral dan sosial) Nilai bersifat subjektif (pandangan individu)
25

Pengetahuan Dan Pembelajaran


TRADISIONAL Tumpuan terhadap pengetahuan dan maklumat Fokus kepada subjek Kandungan subjek: i. Pilihan guru ii. Penyusunan berurutan iii.Orentasi perkara lampau Kandungan subjek dibahagi kpd beberapa bidang Rancangan pengajaran disusun mengikut topik
27 February 2012

MODEN Tumpuan terhadap penyelesaian masalah & peranan individu Fokus terhadap pelajar Kandungan subjek: i. Pilihan guru & pelajar ii. Susunan ikut kefahaman iii.Orentasi semasa & hadapan Kandungan subjek secara bersepadu Rancangan pengajaran disusun mengikut minat & masalah
26

Pendidikan kembangkan kognitif (akademik) Nilai bersifat objektif & tetap (berasaskan persetujuan)
27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

PENGAJARAN GURU
TRADISIONAL Orentasi teks & bilik darjah Berkumpulan keseluruhan Jadual tetap & masa seragam MODEN Orentasi pelbagai bahan & masy. Keseluruhan, kecil & individu Jadual anjal & masa fleksibel

TUJUAN DAN PROGRAM


TRADISIONAL Fokus kepada sastera & sains MODEN Sepadu (satera, subjek praktikal & vokasional) Umum Kurikulum berasaskan keperluan dan minat pelajar Standard yang setara & fleksibel: Tumpuan khas kepada mereka yang pencapaiannya rendah

Pengkhususan Kurikulum ditentukan

Pelajar kumpulan homogeneous & Pelajar kumpulan heterogeneous program khas & program berbeza Pengajaran berpusatkan guru & pelajar pasif Keseragaman pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran
27 February 2012

Pengajaran berpusatkan pelajar & pelajar aktif Kepelbagaian pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran
27

Standard yang tinggi & cemerlang: Tumpuan khas kepada mereka yang cemerlang

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

28

FALSAFAH DALAM ISLAM


CIRI-CIRI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT 1. Dualisme 2. Segmentasi 3. Pengkhususan 4. Fleksibel 5. Dinamik = sekular vs agama = Sains vs agama = Sains agama = Perkembangan kognitif = Penemuan baru 1.3 1.2 1.1 Metafizik Intisari yang Maha Esa, Mutlak dan Kekal Epistemologi Pengetahuan tentang kebenaran mutlak (haq) melalui dua cabang ilmu: i. Ilmu Naqli (Wahyu Fardu Ain) ii. Ilmu Aqli (Akal FarduKifayah) Aksiologi Kebagusan mutlak (kamil), ditetapkan oleh Allah s.w.t. dengan ekspresi lahiriah dalam bentuk kebagusan relatif (ketakwaan)
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 30

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

29

27 February 2012

27-Feb-12

Islam itu addin


Komprehensif

cara hidup

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM


Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain.
(Persidangan negara-negara Islam di Makkah, 1974)
31 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 32

ADDIN

Menyeluruh

Bersepadu

Hikmah : kebijaksanaan/ kecerdikan kurniaan Allah. Hikmah juga membawa maksud kelebihan atau tujuan sebenar sesuatu perkara. (Kamus Dewan)
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

ROH

Pendidikan agama & moral / akhlak

Pendidikan Bersepadu & Berimbang Dalam Islam

FALSAFAH UMUM BARAT Mazhab Idealisme Mazhab Realisme Mazhab Pragmatisme

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Perenialisme Progresivisme

Perkembangan Manusia Kognitif Afektif

FPK
Menyeluruh Bersepadu Seimbang Harmoni Intelek

Esensialisme Rekonstruksionisme Psikomotor


CABANG FALSAFAH

Rohani Emosi Jasmani


INSAN CEMERLANG

INSAN KAMIL

Mazhab Eksistensialisme

Metafizik Epistemologi Aksiologi Logik Akal

AL QURAN & SUNNAH

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Roh Jasad

JASAD
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

AKAL
33 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

34

NOTA 3

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SERANTAU


Continental
French German American Russian Old Japan Taiwan Korea Filippines India

Anglo-Group
English

Islamic

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KE ARAH PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

China

Malaysia
New Japanese Hong Kong Singapore

Indochina Thailand Indonesia


27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 35 27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

36

27-Feb-12

IMBASAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA


Era Masyarakat Melayu Tradisi Era Penjajahan Ambang Kemerdekaan Pasca Merdeka
27 February 2012

PERKEMBANGAN FALSAFAH PENDIDIKAN MALAYSIA


1. Falsafah Pendidikan Masyarakat Melayu Tradisional
Pendidikan tidak formal mengekalkan hirarki status kuo Kemasyarakatan & kekitaan Perjuangan untuk kelangsungan hidup Bakti kepada tanah Cinta tanah air Pengekalan budaya & warisan
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 38

Pendidikan tidak formal, penerapan budaya, adat, agama dan kedaulatan Pengabaian, pecah & perintah, masyarakat majmuk, penghakisan budaya, vernakular. Pendidikan untuk mengekalkan kuasa penjajah. Pendidikan untuk kesedaran, penyatuan dan kemerdekaan. Pendidikan untuk perpaduan, tenaga kerja dan pembangunan.
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 37

2. Falsafah Pendidikan Era Penjajahan (1511 1957)


Menitikberatkan kepada kehendak & nilai penjajah Tunduk & kepatuhan pendidikan sekadar ada. Menekankan prinsip pecah & perintah Pengekalan budaya & warisan berdasarkan kaum Dualisme Mengabaikan keharmoniah masyarakat Menyekat pengetahuan tentang negara. Penerapan ideologi penjajah

3. Falsafah Pendidikan Selepas Kemerdekaan


i. 1957 1980: Pendidikan untuk pembangunan intelektual dalam memenuhi tuntutan negara:a. Perpaduan b. Tenaga kerja mahir c. Pembangunan negara ii. 1988 - 2+++: FPK didokumentasikan sebagai teras & tujuhala pendidikan negara untuk pembentukan insan secara bersepadu (Intelek, Rohani, Emosi & Jasmani) ke arah pembangunan & kemajuan individu, keluarga, masyarakat dan negara warganegara cemerlang iii. Wawasan 2020 Wawasan Pendidikan PIPP

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

39

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

40

LANDASAN PEMBENTUKAN FPK


PENYATA RAZAK 1956 & ORDINAN PELAJARAN 1957 Pembentukan Sis. Pel. Keb. Pendidikan untuk perpaduan Keseragaman (Bahasa, kurikulum, peperiksaan) Persekolahan 6 thn RANG UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN 1995 Dasar Pendidikan. Falsafah Pend. Negara. Kurikulum : KBSR & KBSM Pendidikan bertaraf dunia
41 27 February 2012

LAP. RAHMAN TALIB 1960 & AKTA PEL. 1961 Reformasi struktur: (Persekolahan 9 thn, Bahasa, Kurikulum kemahiran/ agama & moral) LAPORAN JK KABINET 1979 Penegasan kepada Kualiti & pengurusan pendidikan. Kurikulum corak Malaysia: Persekolahan 11 thn.
42

Bagaimanakah rupa bentuk pendidikan masa kini dan masa depan negara?

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

27-Feb-12

AKTA PENDIDIKAN NEGARA


ORDINAN PELAJARAN 1957 AKTA PELAJARAN 1961
Dasar Pelajaran

PELAKSANAAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan:

Penubuhan satu sistem pelajaran + Laporan Jawatan-kuasa Mengkaji Pelaksanaan bahasa pengantar Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979).

Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya.

AKTA PENDIDIKAN 1996 i. Menyatakan kepentingan dan hala tuju Dasar Pendidikan Kebangsaan. ii. Rasional kandungan pendidikan kebangsaan. iii. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai landasan kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 43

Yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk Perpaduan negara

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

44

Sistem Pendidikan Kebangsaan


Sistem Pendidikan Negara hendaklah terdiri daripada : a) Pendidikan Prasekolah b) Pendidikan Rendah c) Pendidikan Menengah d) Pendidikan Lepas Menengah, dan e) Pendidikan Tinggi tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat Maka hendaklah ada tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan, a) institusi pendidikan kerajaan b) institusi pendidikan bantuan kerajaan, dan c) institusi pendidikan swasta
http://ms.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_Malaysia#Sekolah_bestari
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 45

SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA


DIP/ IJAZAH 3 5 Thn STPM/ Matrik 2 thn SPM 2 thn PMR 3 thn PENDIDIKAN TINGGI Kolej/ IPTA/ IPTS SMK & Pusat Matrikulasi PENDIDIKAN MENENGAH SMK Harian SMK Asrama Penuh SMK Agama SM Pensendirian/swasta PENDIDIKAN RENDAH Sekolah Rendah Kebangsaan SRJK Cina SRJK Tamil SR Persendirian/swasta

KBSM

Pendidikan Khas

UPSR 6 thn

KBSR

Pra sekolah
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 46

NOTA 4

TAHUKAH ANDA?

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) & HURAIAN

1. FPK yang dimaktubkan pada tahun 1996 adalah pemurnian dari FPN (Falsafah Pendidikan Negara) yang didokumenkan pada tahun 1988. 2. Sebelum 1988, falsafah pendidikan di Malaysia hanya dalam bentuk tersirat. 3. FPN terbina dari gabungan pelbagai falsafah dunia dan Islam yang membentuk falsafah eklektik.

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

47

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

48

27-Feb-12

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
27 February 2012

METAFIZIK

FPK : CABANG FALSAFAH


K U R I K U L U M K E B A N G S A A N

Kepercayaan Ketuhanan
MENYELURUH EPISTEMOLOGI SEIMBANG HARMONI Intelek Rohani Jasmani Emosi BERSEPADU AKSIOLOGI

Pengetahuan & Keterampilan

LOGIK

KSPS KBSR/ KSSR KBSM/ KSSM

Nilai (Etika): Keperibadian

(KPM, Akta Pendidikan 1996) Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

49

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

50

HURAIAN & PENGHAYATAN FPK

FPK
INTELEK ROHANI

PROSES BENTUK
1. Pendidikan berterusan/ sepanjang hayat: i. Formal ii. Tidak formal: a) Kokurikulum b) Kurikulum tersembunyi iii. Informal 2. Pendidikan masa depan. 1. Mendidik sbg satu usaha 2. Mendidik secara berterusan 3. Pengajaran ke arah mengembangkan potensi murid 4. Pengajaran berfokus individu 5. Pengajaran dilaksanakan secara bersepadu & menyeluruh (Intelek,Rohani, Emosi, Jasmani) 6. Membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis 7. Berpaksi ketuhanan
52

ILMU PENGETAHUAN AKHLAK MULIA

TANGGUNGJAWAB & SUMBANGAN KEPADA MASYARAKAT

JASMANI

EMOSI

2. Pendidikan warisan.
51 27 February 2012

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

KESAN/ MATLAMAT PENDIDIKAN WARGANEGARA YANG BAIK Dimensi Interinksik


Percaya & patuh kepada Tuhan Berilmu Berketerampilan Berakhlak Bertanggungjawab Sejahtera diri

UNSUR FPK: PEMBANGUNAN POTENSI PELAJAR


Ilmu Pemikiran Pengetahuan Kepercayaan Keyakinan Akhlak

Dimensi Instrumental
Berupaya memberi sumbangan kepada kesejahteraan & kemakmuran keluarga masyarakat negara

INTELEK

ROHANI

JASMANI
Tindakan Amalan Perlakuan
53 27 February 2012

EMOSI
Nilai Jiwa Perasaan

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

54

27-Feb-12

PENDIDIKAN BERTERUSAN
UNESCO 4 Rukun Pembelajaran: 4.Bermasyarakat

Perkembangan Potensi Individu


APAKAH POTENSI? Fitrah kejadian manusia misteri & kepelbagaian Mental
INTELEK

Tujuan belajar adalah untuk ..

3. Penghayatan 2. Keterampilan Bakat Fizikal Akhlak


ROHANI

Sahsiah
EMOSI

1. Pengetahuan

JASMANI

BAGAIMANA ?
1. Jenis pendidikan: Formal, informal & non formal 2. Sistem pendidikan: Peringkat & aliran pengajian 3. Liberalisasi pendidikan: Tiada had (masa, umur, gender dll)
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 55

MENGAPA BERBEZA? Genetik Persekitaran

BOLEH BERUBAH? Persekitaran = interaksi (bimbingan) tingkat potensi


27 February 2012

Vygotsky : Teori interaksi(DPLI- KPF4013) sosial (ZPD) Zaini Abdullah

56

MENYELURUH & BERSEPADU


ROHANI
Hubungan manusia dengan pencipta

Seimbang dan harmonis adalah merujuk kesan akhir pendidikan iaitu lahirnya warganegara seperti yang dihasratkan.
INTELEK ROHANI EMOSI JASMANI

Negara Masyarakat Keluarga

JASMANI

INTELEK

EMOSI

Hubungan manusia dengan makhluk

Diri

SEIMBANG & HARMONIS


Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 58

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

57

27 February 2012

Berdasarkan jadual di bawah, bolehkah anda menjelaskan di manakah letaknya unsur-unsur menyeluruh, bersepadu, seimbang dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki dalam FPK?
Tingktn Mata Pelajaran Peringkat Menengah Bil. Rendah (Ting 1 3) Waktu Bahasa Malaysia 6 1, 2 & 3 Bahasa Inggeris 5 Matematik 5 Sains 5 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 3 Sejarah 3 Geografi 3 Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) 3 Pendidikan Seni 2 Pendidikan Jasmani & Kesihatan 2 Sivik 2 Pilihan Bahasa Arab/ Bahasa Cina/ Bahasa 3 (Tambahan) Tamil JUMLAH 41 Teras
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Pengoperasian FPK
HASRAT FPK Sistem Pendidikan OPERASI FPK Bersepadu & Menyeluruh ELEKTIF
Kepercayaan & Kepatuhan Kepada Tuhan

HASIL

Kategori

Jum. MInit 240 200 200 200 120 120 120 120 80 80 80 120 1,680
59

PPS PSR PSM

TERAS

KOKU

Proses

Warganegara yang baik

Ilmu & Kemahiran

INTELEK ROHANI EMOSI JASMANI

PPS : Pend. Pra Sekolah PSR : Pend. Sek. Rendah PSM: Pend. Sek. menengah

27 February 2012

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

60

10

27-Feb-12

KESAN PENDIDIKAN
METAFIZIK

ii) DIMESI SOSIAL

Kepercayaan Ketuhanan Kebenaran


EPISTEMOLOGI

i) DIMENSI FALSAFAH
MENYELURUH

Ilmu Pengetahuan Keterampilan


AKSIOLOGI

l o g I k

SEIMBANG

Keluarga

HARMONI

Intelek Rohani Jasmani Emosi BERSEPADU

KURIKULUM KEBANGSAAN PRA SEKOLAH PEND. KHAS KBSR KBSM

Nilai: Etika & Estetika

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

61

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

62

Implikasi FPK Terhadap Sistem Pendidikan


K U R I K U L U M Apa? Siapa? mana?

PERSEKOLAHAN Siapa? Bagaimana?

Tahap persekolahan, Aliran persekolahan Kategori sekolah, Jenis sekolah,

FALSAFAH PENDIDIKAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA


Masyarakat global FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Bentuk pendidikan Proses pendidikan Kesan pendidikan

Di

SISTEM PENDIDIKAN Mengapa? Bagaimana? Mengapa?

G U R U

PENDIDIKAN MALAYSIA

Pendidikan, latihan, kualiti dll

Sistem pendidikan Struktur pendidikan Pengurusan pendidikan Kurikulum Kebangsaan Profesionalisme keguruan

Liputan, Reka bentuk, Perkembangan, Penilaian, Pengajaran & Pembelajaran,


27 February 2012

BUDAYA SEKOLAH

Ilmu, kualiti, berwatak, kemasyarakatan dll


63 27 February 2012

Komuniti setempat
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 64

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

NOTA 5

SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA


DIP/ IJAZAH 3 5 Thn STPM/ Matrik 2 thn SPM 2 thn PMR 3 thn UPSR PENDIDIKAN TINGGI Kolej/ IPTA/ IPTS SMK & Pusat Matrikulasi PENDIDIKAN MENENGAH SMK Harian SMK Asrama Penuh/ MRSM SMK Agama SM Pensendirian/swasta PENDIDIKAN RENDAH Sekolah Rendah Kebangsaan SRJK Cina SRJK Tamil SR Persendirian/swasta

FPK SEBAGAI ASAS KEPADA PEMBENTUKAN KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

KBSM/KBSM

Kurikulum Pendidikan Khas

6 thn

KBSR/KSSR

Pra sekolah
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 65 27 February 2012

Kurikulum Standard Pra Sekolah


Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 66

11

27-Feb-12

FPK SEBAGAI ASAS KEPADA PEMBENTUKAN KURIKULUM BERSEPADU & STANDARD.

PROSES PENTERJEMAHAN FPK

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

67

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

68

Kurikulum Kebangsaan
Kementerian Pelajaran Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK)

suatu program pendidikan yang seragam termasuk kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan & kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi intelek, rohani, emosi & jasmani serta untuk menanam dan mempertingkatkan moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan

Mengapa Kurikulum Kebangsaan? Guru

Kurikulum Sekolah

Aktiviti Dalam Bilik Darjah

Perancangan Penyusunan Pelaksanaan Penilaian berterusan (Formatif)


69

Aktiviti Luar Bilik Darjah

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

27 February 2012

MATLAMAT KURIKULUM: i. Kembangkan potensi pelajar ii. Melahirkan insan yang sempurna (IREJ) iii. Membentuk warganegara yg dpt memberi sumbangan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. iv. Menjadikan pelajar yang boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah harian. v. Asas untuk pengetahuan lanjutan.
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

70

PERANAN KURIKULUM KEBANGSAAN (Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979) Melahirkan tenaga kerja mahir. Penyebaran ilmu pengetahuan. Perkembangan individu secara menyeluruh. Penerapan dan perkembangan nilai-nilai murni. (17 nilai) Pembentukan masyarakat Malaysia yang bersatu padu.

Sukatan Pelajaran & Huraian Kandungan Pelajaran (KBSM)


Sukatan Pelajaran Dokumen tentangg suatu pernyataan mengenai perkara untuk diajar kepada murid di sekolah sepanjang tahun persekolahan. Dokumen perincian kepada Sukatan Pelajaran mengikut unit-unit kecil mata pelajaran yang perlu dimuatkan utk proses pengajaran & pembelajaran mengikut tahap. Mengandungi FPK, matlamat, objektif dan skop/ litupan sesuatu m/pelajaran. Mengandungi FPK, matlamat & objektif mata pelajaran mengikut tingkatan, organisasi kandungan, kemahiran, nilai dll.

Huraian Sukatan Pelajaran

Sukatan pelajaran mesti diluluskan oleh Menteri Pelajaran.


27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 71 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 72

12

27-Feb-12

PENTERJEMAHAN KURIKULUM KEBANGSAAN

1. Asas Pertimbangan Pembinaan Kurikulum


FPK (bentuk, proses & matlamat pend.) Pembangunan negara (ekonomi, sosial, budaya, sains dll). Perkembangan individu (modal insan & warganegara). Teori2 pembelajaran (behavior, kognitif, konstruktif & MI). 4 Rukun Pend. UNESCO (berilmu, berkemahiran, insan sempurna dan bermasyarakat)

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

73

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

74

2. Pelaksanaan Kurikulum
i. Peringkat /tahap pelaksanaan (Pra Sekolah Sek. Rendah Sek. Menengah Lepas Sek. Men IPT). ii. Komponen subjek (teras, elektif dan tambahan). iii. Program-program khas: Pemupukan patriotisme Pendidikan alam sekitar Program khas orang asli Pendidikan kepenggunaan Program sekolah ke kerjaya Pendidikan kesihatan keluarga Pendidikan pencegahan dadah Program komputer dalam pendidikan dll 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

3. Amalan Kurikulum Bilik Darjah


i. Strategi Pengajaran & Pembelajaran.
Penyerapan Penulisan genre ii. Penilaian Prestasi & Pencapaian Inkuiri penemuan berterusan, Kemahiran generik berpusat & Kajian masa depan berasaskan sekolah Penggabungjalinan Pembelajaran bestari Pembelajaran masteri Kemahiran proses sains Pengayaan & pemulihan Pembelajaran kontekstual Aspek merentas kurikulum Sistem pembelajaran intergratif Pembelajaran yang menyeronokkan Kesepaduan pengetahuan & amalan Kemahiran berfikir secara kreatif & kritis Pembelajaran bagaimana hendak belajar (Learning how to learn)
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 76

75

27 February 2012

4. Hasil Pelaksanaan Kurikulum


i. Pembangunan Insan (individu) Berinovatif Pekerja berilmu Berakhlak mulia Hidup bermasyarakat Beretika & berbudaya Berdaya tahan/jati diri Bersemangat patriotik Berfikiran kreatif & kritis Menghargai alam sekitar Celik teknologi maklumat Berkemahiran dan berketrampilan
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 77

ii. Pembangunan Negara


Guna tenaga penuh Rakyat yang bersatu Penyertaan demokrasi tulen Kemajuan ekonomi, sosial dan politik Negara yang stabil, aman dan makmur Warganegara yang cemerlang, gemilang & terbilang

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

78

13

27-Feb-12

Penterjemahan FPK Menerusi Kurikulum dan P & P

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PERUBAHAN & PENTERJEMAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI MALAYSIA Organisasi Kajian literatur Kandungan kurikulum Penilaian prestasi murid Input daripada stake holder Pengajaran dan pembelajaran Kurikulum persekolahan sedia ada Resolusi konvensyen kurikulum 2007 Penandaarasan dengan kurikulum negara maju
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 80

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

79

27 February 2012

KBSM: Strategi Merealisasikan FPK

FPK ANALISIS KURIKULUM TENTUKAN KEPERLUAN KURIKULUM KONTEKS PENGAJARAN PELAKSANAAN P&P PENILAIAN 1. Rasional 2. Objektif 3. Kandungan

Penglibatan Guru Dalam Penghayatan FPK

1. Bahan 2. Pengetahuan & Kemahiran Guru

1. Isi Pelajaran 2. Susunan Pengalaman 3. Strategi & Teknik 4. Kawalan Bilik Darjah 1. Isi Kandungan 2. Bilik Darjah 3. Aktiviti P & P 4. Penyerapan 5. Masa

1. Rancangan Pengajaran 2. Susunan Bilik Darjah 3. Bahan Bantu Pengajaran 4. Teknik Pengajaran 5. Aktiviti sokongan (pengayaan & pemulihan 1. Kesan Pembelajaran 2. Kesan Bahan/ alatan 3. Prestasi Murid 1. Rancangan Pengajaran 2. Bahan & Alatan 3. Strategi & Teknik P & P

SEMAKAN SEMULA
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 81 27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

82

PENTERJEMAHAN FPK
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KURIKULUM KEBANGSAAN
PRASEKOLAH SEK. RENDAH SEK. MENENGAH Domain Kognitif Domain Afektif Domain Psikomotor Bahasa Teras Elektif Tambahan Kemanusiaan Sains Vokasional
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 83

PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN HASRAT FPK


Ko Kurikulum

Kurikulum Formal Kurikulum Ideal Kurikulum Tidak Formal

Kurikulum Sembunyi

KURIKULUM SEKOLAH

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

84

14

27-Feb-12

MENDIDIK APA?

1. KETUHANAN

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

85

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

86

2. PROFESIONAL
Autonomi guru Kreativiti & inovasi Taakulan

3. PENGAJARAN

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

87

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

88

4. PENYELIDIKAN & PERUNDINGAN

RUMUSAN:
1. FPK berbentuk eklektik. 2. FPK menjadi rukun dalam pendidikan negara. 3. FPK membentuk wajah pendidikan negara. 4. FPK menggariskan hasrat mengenai bentuk, proses dan matlamat pendidikan. 5. Hasrat FPK diterjemahkan oleh guru yang memainkan peranan sebagai pendidik dalam 5 situasi (ketuhanan, profesional, pengajaran, penyelidikan dan perundingan)

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

89

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

90

15

27-Feb-12

NOTA 6

Merealisasikan Hasrat Fpk Menerusi Sukatan Pelajaran Dan Rancangan Pelajaran

PENGURUSAN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM:

BAGAIMANAKAH MANUSIA BEROLEH PENGETAHUAN?

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

91

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

92

KURIKULUM KEBANGSAAN & DOKUMEN 1. 2. 3. 4. 5.

Peranan Kurikulum Kebangsaan


Perkembangan individu secara menyeluruh ( intelek, rohani, emosi dan jasmani ) Penerapan dan perkembangan nilai-nilai murni Penyebaran ilmu pengetahuan Pembentukan masyarakat malaysia yang bersatu padu Melahirkan tenaga kerja mahir
[ LAPORAN JAWATANKUASA KABINET, 1979 ]

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

93

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

94

Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan & kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dgn sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan
AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN KURIKULUM KEBANGSAAN 1997

Penglibatan Guru Dalam Perancangan & Pelaksanaan Kurikulum Di Bilik 1. Falsafah . Darjah 2. Rasional ANALISIS
KURIKULUM TENTUKAN KEPERLUAN KURIKULUM KONTEKS PENGAJARAN PELAKSANAAN P&P PENILAIAN 3. Objektif 4. Kandungan 1. Bahan 2. Pengetahuan & Kemahiran Guru 1. Isi Pelajaran 2. Susunan Pengalaman 3. Strategi & Teknik 4. Kawalan Bilik Darjah 1. Isi Kandungan 2. Bilik Darjah 3. Aktiviti P & P 4. Penyerapan 5. Masa

1. Rancangan Pengajaran 2. Susunan Bilik Darjah 3. Bahan Bantu Pengajaran 4. Teknik Pengajaran 5. Aktiviti sokongan (pengayaan & pemulihan 1. Kesan Pembelajaran 2. Kesan Bahan/ alatan 3. Prestasi Murid 1. Rancangan Pengajaran 2. Bahan & Alatan 3. Strategi & Teknik P & P

RUMUSAN: Suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai hasrat penghasilan (intended outcomes) yang ditentukan
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 95

SEMAKAN SEMULA
27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

96

16

27-Feb-12

PERKEMBANGAN KURIKULUM
KANDUNGAN
(Apakah pengetahuan yang hendak diajar?)

SPESIFIKASI KANDUNGAN SUBJEK


GENERALISASI TEORI PRINSIP

objektif pembelajaran Isi kandungan Pengalaman pembelajaran/ kaedah

PENGETAHUAN DEKLARATIF

KONSEP
Penilaian PEDAGOGI (Bagaimanakah pengetahuan hendak disampaikan)
27 February 2012

PENILAIAN (Bagaimanakah menentukan tujuan pembelajaran tercapai)


97 27 February 2012

FAKTA
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 98

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

JADUAL SPESIFIKASI KANDUNGAN (JSK)


Contoh: Mata Pelajaran Geografi Fizikal Tingkatan 4
Topik Fakta
Gerakan jisim berlaku kerana kecuraman yang meningkat dan terdedah kpd agen hakisan

Konsep
Gerakan jisim, kecuraman cerun, agen hakisan, graviti

Prinsip

Teori

Generalisasi Kejadian tanah runtuh kerana cerun yg semakin curam. Gerakan jisim dipesatkan dengan terdedahnya tanah kepada hakisan.

PENGETAHUAN PROSEDURAL
Proses Metodologi

Gerakan Jisim

Semakin Graviti curam kecerunan semakin cepat kadar gerakan jisim

Prosedur Cuba anda lengkapkan jadual tersebut berasaskan satu topik bagi mata pelajaran anda.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 99 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 100

SUKATAN PELAJARAN (HP)


Dokumen tentang suatu pernyataan mengenai perkara untuk diajar kepada pelajar di sekolah sepanjang tahun persekolahan. Mengandungi: Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Matlamat pendidikan Objektif mata pelajaran Skop mata pelajaran.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 101

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (HSP)


Dokumen perincian kepada Sukatan Pelajaran mengikut unit-unit kecil mata pelajaran yang perlu dimuatkan untuk proses pengajaran & pembelajaran mengikut tahap/ tingkatan. Mengandungi: FPK matlamat mata pelajaran objektif mata pelajaran mengikut tingkatan, organisasi kandungan, Pengetahuan & kemahiran, nilai dll.
27 February 2012

S P & HSP mesti diluluskan oleh Menteri Pelajaran. Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

102

17

27-Feb-12

Memudahkan mengingat semula


Matlamat, Tujuan, Objektif am

Sentiasa berfokus kepada objektif


Ciri-Ciri Pelajar

Penilaian

Membantu memahami isi kandungan Membantu penyediaan bahan yang sesuai Persediaan yang teratur

Perkhidma tan bantuan

RANCANGAN CORAK PENGAJARAN

Objektif Pembelaja ran

Mengapa Guru Perlu Menyediakan Rancangan Pengajaran?


Bimbingan & Refleksi

Aktiviti & Bahan P &P

Pra Penilaian Isi Pelajaran

Pemantauan & penelahan kesilapan Panduan kepada guru pengganti Meningkatkan keyakinan diri

Kemp, J.E. (1987)


27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 103 27 February 2012

Menggunakan kaedah pengajaran yang betul


Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 104

APAKAH HUBUNGKAIT ANTARA PENULISAN RPH DENGAN PEMBELAJARAN MURID? Murid tidak rasa bosan. Murid rasa seronok belajar. Murid dapat dipantau prestasinya. Murid dapat pengetahuan yang maksima. Murid belajar dalam keadaan yang berfokus. Murid dapat dikenalpasti kekuatan dan kelemahan. Murid dapat mempelbagaikan proses pembelajaran. Murid yang cerdas diberi peluang untuk memperkayakan pengetahuan.

Penyusunan Kandungan Kurikulum Sekolah


Y
T a h a p

PENYUSUNAN Urutan Kesinambungan


Antara subjek

MATA PELAJARAN

Unit 1

Unit 2

skop integrasi imbangan

X
P

Tajuk 1 P P

Tajuk 2 P P

Tajuk 3 P P P P

Kurikulum sebagai hasil (ends) kenyataan objektif yang dihajatkan Pengalaman pembelajaran sebagai cara (means) mencapai objektif isi & kaedah
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 106

Murid yang lemah diberi peluang untuk menjalani proses pemulihan semula.Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 27 February 2012 105

PERANCANGAN & PELAKSANAAN KURIKULUM DI BILIK DARJAH


KBSM Mata Pelajaran Unit 1 Unit 2
Rancangan Pengajaran Tahunan Rancangan Pengajaran Harian

Sukatan Pelajaran
Huraian Sukatan Pelajaran

DOMAIN OBJEKTIF KURIKULUM

DOMAIN KOGNITIF Keupayaan mental memproses maklumat

Tajuk 1 P P P

Tajuk 2 P P P

Tajuk 3 P P P

DOMAIN PSIKOMOTOR

P&P
DOMAIN AFEKTIF
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 108

Hasil Pembelajaran: Senarai pernyataan pencapaian secara hirarki tentang pengetahuan, kemahiran, kebolehan, sikap yang perlu dikuasai oleh pelajar mengikut aturan pencapaian yang telah ditentukan selepas menerima pengajaran.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 107

18

27-Feb-12

DOMAIN OBJEKTIF KOGNITIF (Taksonomi Bloom)


Pemikiran Aras Rendah Aplikasi Analisis
Memisah & senaraikan elemen: pisahkan, tentukan, demontrasikan, asingkan, tunjukkan, bina, kategorikan, kembangkan, kesan dll. Kebolehan mengguna prinsip:

Pemikiran Aras Tinggi Penilaian


Menghakim alat & Mencantum kaedah untuk elemen: capai tujuan: gabungkan, nilaikan, ringkaskan, cadangkan, menyusun, kritikan, mengelas, sokongan, merumus, bangkangan, mengubah dll. mencabar, menentukan dll. Aras Tinggi

DOMAIN OBJEKTIF AFEKTIF


Pencirian Organisasi Menilai Gerakbalas Menerima
Aras Rendah

Sistesis

Perwatakan. Bertindak secara berterusan dengan nilai yang baru. Tanggapan & organisasi sesuatu sistem nilai Mensepadukan dlm nilai baru ikut keutamaan. Penerimaan & kecenderungan terhadap sesuatu nilai serta minat menyertai & memberi komitmen. keupayaan bertindakbalas dan hasilkan tingkahlaku baru sebagai hasil pengalaman Sedar & sedia menerima sesuatu (idea, proses, benda dll), perhatian yang terkawal/ terpilih.
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 110

Kefahaman Pengetahuan Kebolehan


Ingatan semula: definisikan, nyatakan, susunkan, labelkan, mengenalpa sti dll.

faham prinsip: jelaskan, lukiskan, lakukan huraikan, terjemahkan, dll. terangkan, bincangkan dll.

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

109

27 February 2012

DOMAIN OBJEKTIF
DOMAIN PSIKOMOTOR PSIKOMOTOR Naturalisasi Artikulasi Ketelitian Memanipulasi Meniru
27 February 2012

Bagaimanakah Objektif/ Hasil Pembelajaran Di Nyatakan?

Semudah A B C D Audiens (Pelajar) Siapakah audiens anda? Behaviour (Tingkah laku) Apa yang anda
mahu mereka lakukan?

Menyebatikan apa yang telah dipelajari

Melakukan sesuatu dengan teliti

Melaksanakan tugas dengan cekap

Condition (Situasi) Apakah perubahan


tingkah laku pelajar yang anda mahukan?

Mengaplikasi apa yang dipelajari

Degree (Tahap) Sejauh mana pengetahuan &


kemahiran yang dipelajari telah dikuasai pelajar?
111 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 112

Memerhati dan meniru

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Contoh: Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat: i. menamakan mengikut susunan sultan-sultan yang memerintah Melaka dengan tepat. ii. Membincangan 4 faktor penting yang menyebabkan kejatuhan Melaka.
Audiens Behaviour Pelajar Menamakan Tingkatan mengikut susunan 4A Pelajar Membincangkan Tingkatan 4D Condition Sultan-sultan yang memerintah Melaka. Faktor penting yang menyebabkan kejatuhan Melaka. Degree Dengan tepat

KRITERIA MENULIS OBJEKTIF/ HASIL PEMBELAJARAN

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

113

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

114

19

27-Feb-12

TRANFORMASI SUK. PEL. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN.


Tahun Tingkatan Subjek : 2012 :4A : Geografi

Tranformasi Rancangan Pengajaran Harian Kepada Proses Pengajaran Mata Pelajaran KBSM.
Tarikh/ Hari: 28 Feb 2012/ Selasa Masa : 9.0010.20 am (80 minit) Tingkatan : 4 Sains Bil. Pelajar : 30 Orang Subjek : Geografi Fizikal Tajuk : Ekosistem Objektif : Pada akhir pengajaran pelajar dapat; 1. Domain Kognitif: Domain i. Mendifinisikan ekologi antara benda hidup dengan betul Objektif Kognitif ii. Menyenaraikan 3 interaksi komponen biotik & abiotik yang iii. Meramalkan 2 isu ekologi tempatan . eksplisit 2. Domain Afektif: i. Menghargai alam sekitar. 3. Domain Psikomotor: i. Menjaga alam sekitar. Konsep : Ekologi, habitat, biotik, abiotik Bahan : Komputer, Poster, buku teks. Nilai : Menghargai, mengormati, kerjasama Kemahiran: komunikasi, mencari maklumat. Aktiviti : Penerangan perbincangan pembentangan penilaian Refleksi :
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 116

Minggu (Tarikh) 1

Tajuk

Hasil Pembelajaran/ Objektif/ Huraian Kandungan

Konsep

Kemahiran

Nilai

42

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

115

I.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN: MODEL OBJEKTIVISME Bagaimana guru boleh mendapatkan perhatian murid pada awal pengajaran? Bagaimana minat murid boleh dikekalkan sepanjang pengajaran? Bagaimana guru boleh membantu murid supaya pemindahan pembelajaran berlaku? Bagaimanakah proses pengalaman pembelajaran disusun?

1. Induksi Set

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)


Langkah & Masa Isi Pelajaran/ Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan (Nilai/ ABM/ KBKK)

2. Perkembangan

Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penilaian Penutup


REFLEKSI:

3. Penghasilan
27 February 2012

Bagaimana guru boleh menggalakkan murid untuk mengingat terhadap apa yang telah dipelajari?
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 117 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 118

II. MODEL KONSTRUKTIVISME 5-FASA (Needham, 1987).


Fasa 1 Orientasi Menimbulkan minat dan menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif Fasa 2 Cetusan Idea Fasa 3 Penstrukturan semula idea Fasa 4 Penggunaan Idea Fasa 5 Renungan kembali
27 February 2012

Perbandingan Model Objektivisme Dan Konstruktivisme


OBJEKTIVISME
Titik Tolak Tujuan Peranan Murid Peranan Guru Indikator kejayaan Pembelajaran Persekitaran Komunikasi Guru Pelajar Strategi Penyoalan Maklum Balas Struktur Pindahkan pengetahuan Perubahan Penerima pasif Pemberi maklumat Perubahan mengikut markah ujian Presriptif Diarah guru Guru memperbaiki kesilapan, sehala Soalan tertutup Menentukan sama ada jawapan betul Masa dan rutin tetap

KONSTRUKTIVISME
Kekuatan dan kelemahan pelajar Membangunkan pelajar yang bertanggungjawab Pembuat keputusan yang aktif Pemudah cara Kebolehan mengaplikasi idea secara berdikari, dan menetapkan matlamat Menyokong pengambilan risiko Kumpulan koperatif Dua arah, positif, spesifik dan regular Soalan terbuka Menggalakkan & memuji Anjal - input pelajar

murid digalakkan bertukar-tukar fikiran utk merangsang murid meninjau semula idea asal mereka guru digalakkan merancang aktiviti yang sesuai untuk membantu murid mengubah idea asal mereka. Murid diberi peluang untuk mencabar idea asal sendiri dan juga idea rakan-rakan mereka. murid boleh menggunakan idea baru mereka untuk menyelesaikan masalah dan menerangkan fenomena yang berkaitan dengan idea-idea itu murid membandingkan idea asal mereka dengan idea baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang telah mengakibatkan perubahan ke atas idea mereka.
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 119

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

120

20

27-Feb-12

MODEL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) FASA


Fasa Persediaan

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kandungan Kandungan: Fakta Konsep Generalisasi: i. Prinsip ii. Teori iii. Hukum Kaedah Pembelajaran masteri Pembelajaran inkuiri Pembelajaran discovery Pelbagai kecerdasan Pembelajaran koperatif Pembelajaran induktif Pembelajaran deduktif Pembelajaran kontekstual Dan sebagainya
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

AKTIVITI
1. Pemerhatian: Membuat pemerhatian aktif bagi mengumpul maklumat. 2. Analisis: Menganalisis maklumat dengan menghuraikan bahagian kpd yg lebih kecil bagi memahami sesuatu

Penilaian Formatif Sumatif Berasaskan sekolah Autentik Holistic

Fasa Imaginasi

1. Penjanaan idea: Menghasilkan idea-idea baru yang banyak (yg mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik). 2. Sintesis idea: Menggabungkan maklumat yang berasingan untuk menghasilkan dan memilih sesuatu.

Fasa Perkembangan 1. Pembaikan: Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan atau mempelbagaikan sesuatu idea utk meningkatkan kualiti hasil. 2. Menilai: Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara. Fasa Tindakan 1. Pelaksanaan: Menyampai dan mempersebahkan idea/ hasilkan prototaip. 2. Amalan: Peka perkara di sekeliling & jana idea

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

121

27 February 2012

122

APA YANG DIAJAR?

PELAKSANAAN PENGAJARAN MELIPUTI : Multilinggualism Kemahiran Generik Pelbagai Kecerdasan Penggunaan teknologi Pembelajaran Koperatif Pengembangan Kreativiti Penghayatan Nilai-Nilai Murni Patriotisme dan Ketatanegaraan Kemahiran Belajar Untuk Belajar Berfikir Secara Kritis dan Reflektif

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

123

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

124

Proses Pengajaran & Pembelajaran


Pembelajaran

PROSES P & P
Pendidikan satu usaha

Pembelajaran

Pengajaran

Pelaksanaan berterusan Pengembangan potensi

i. Ideal Pengajaran Pembelajaran ii. Baik


27 February 2012

iii. Kurang Baik Fokus individu Secara menyeluruh dan bersepadu (JERI) Pembelajaran Amalan seimbang dan harmonis Berpaksikan ketuhanan
125 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 126

iv. Tidak Berkesan


Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

21

27-Feb-12

The Mediocre teacher tells; The Good teacher explains; The Superior teacher demonstrates; The Exceptional teacher inspires.

RUMUSAN Kurikulum sebagai satu jambatan menghubungkan pendidikan dengan matlamat. Kurikulum sebagai body of knowledge dikemukakan dalam bentuk dokumen rasmi SP & HSP. Kandungan kurikulum mengandungi pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif merupakan intipati yang mengandungi fakta, konsep, prinsip, teori dan generalisasi serta ditegaskan menerusi Jadual Spesifikasi Kandungan. Pengetahuan prosedural berkait dengan proses, metodologi dan prosedur. Kandungan kurikulum yang terdapat di dalam SP & HSP dialihkan kepada Rancangan Pengajaran Tahunan & Rancangan Pengajaran Harian sebelum dilaksanakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Proses P & P perlu memberi peluang kepada pelajar untuk membina pengalaman.

William Arthur Ward


27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 127

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

128

TAJUK 7

PENGENALAN

DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN MALAYSIA

FALSAFAH DASAR

Pemikiran Persoalan Gambaran besar Digubal Formulasi idea Panduan Didirikan Pelaksanaan Komponen

SISTEM
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 129 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

130

DASAR & DASAR PENDIDIKAN

DASAR PENDIDIKAN
Trowler (2003) menyatakan dasar pendidikan sebagai suatu prinsip dan tindakan yang khusus berkaitan dengan isu-isu pendidikan, yang diikuti atau seharusnya diikuti dan direka bentuk untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

131

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

132

22

27-Feb-12

DASAR & HALA TUJU PENDIDIKAN NEGARA


Contoh: memperkasakan sekolah, pembestarian pendidikan

Dasar Kawalan

Contoh: Akta, peraturan & tatatertib, etika, disiplin

ERA MASYARAKAT TRADISIONAL ERA PENJAJAHAN (1511 1800)

Kekal Warisan Dasar Peminggiran (isolasi) Dasar Polarisasi Dasar Reformasi Dasar Inovasi Dasar Liberalisasi Dasar Globalisasi

Dasar Inovasi

TUJUAN DASAR
Dasar Solusi
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

ERA PENJAJAHAN (1800 1957)

Dasar Kebajikan

ERA MERDEKA (1957 1979) ERA PASCA MERDEKA (1980 1989)

Contoh: PPSMI, MBMMBI, 1M1S,


27 February 2012

Contoh: Pendidikan percuma, Buku teks, RMT, Bantuan/ biasiswa/PTPN.

ERA PASCA MERDEKA (1990 1999) ALAF BARU (2000 2020)

133

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

134

DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN (DPK)


Penyata Razak 1956

STRATEGI MENJAYAKAN DPK


Penggunaan Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Pengantar Mengadakan Kurikulum Dan Sistem Peperiksaan Yang Sama Melicinkan Tatacara Pengurusan Pendidikan Mendemokrasikan Pendidikan Pelaksanaan Kurikulum Kebangsaan Memperluaskan Pendidikan Vokasional Dan Teknik Memantapkan Institusi Pengajian Tinggi Mempertingkatkan Pendidikan Islam, Kerohanian, Moral Dan Disiplin Pengajaran Bahasa Ibunda Penekanan Terhadap Penggunaan ICT. Menggalakkan Aktiviti Ko-Kurikulum
135 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 136

Ordinan Pelajaran 1957

DPK
Lap. Rahman Talib 1961 OBJEKTIF: 1. Perpaduan 2. Tenaga Kerja

Akta Pendidikan 1961


27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

DIMENSI DASAR-DASAR PENDIDIKAN DI MALAYSIA


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DASAR & HALA TUJU PENDIDIKAN

HOLISTIK
DIMENSI VERTIKAL Taraf pendidikan Tahap persekolahan Peluang pendidikan

Permintaan

Sosial Ideologi

Keadaan asal
Masyarakat tradisioal Etnik Pertumbuhan populasi Sekolah tradisional & Vernekular, kurikulum pelbagai yang ditaja. Ekonomi tradisional Pemilikan tanah luar bandar Sistem percukaian Politik tradisional Darjah pemusatan Kebolehan pemerintah Inklusif Mewakili ketenteraan

Desakan
Permodenan Perbandaran kemajuan Pemikiran semasa Matlamat yang hendak dicapai Pertumbuhan ekonomi Kelas pertengahan Sistem kerja Treat luaran Treat dalaman Kesatuan penentangan

Struktur pendidikan moden


Idea utama inklusif Konten: agama, sekular & teknikal, integrasi Struktur sekolah: progresif & bersepadu Hubungan antara sekolah dengan peperiksaan Hubungan terhadap pasaran buruh; jaminan pekerjaan Kawalan: kerajaan atau swasta Sentralisasi atau disentralisasi

Ekonomi DIMENSI HORIZONTAL Jurang pendidikan Demokrasi pendidikan Perluasan pendidikan

Politik

Ketepatan perubahan politik dan pendidikan Darjah peledakannya


27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 137 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 138

23

27-Feb-12

DASAR & HALA TUJU PENDIDIKAN TERPILIH


Pepaduan Bahasa Guna tenaga Pembangunan Insan Teknologi Pengatarabangsaan Pembentukan Negara Bangsa

RUMUSAN
1. Falsafah, dasar dan sistem mempunyai perkaitan dalam perkembangan pendidikan. 2. Dasar-dasar dalam pendidikan untuk tujuan kebajikan, kawalan, solusi dan inovasi. 3. Dasar-dasar & hala tuju pendidikan bersifat dinamik & fleksibel untuk disesuaikan dengan tuntutan semasa. 4. Dasar Pelajaran Kebangsaan menjadi ibu dalam melaksanakan dasar-dasar tentang pendidikan. 5. Pelaksanaan dasar pendidikan melibatkan dimensi vertikal (ruangan) dan dimensi horizontal (tahap). 6. Pelaksanaan dasar pendidikan dipengaruhi oleh faktor sosial, ideologi, ekonomi dan politik. 7. Terdapat banyak dasar tentang pendidikan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh kerajaan.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 140

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

139

KULIAH 8

Asas Ilmu Profesional Keguruan


Guru yang profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan yang berkaitan tentang: Pedagogi Kandungan mata pelajaran Kurikulum Konten-pedagogi Pelajar Konteks pendidikan Tujuan dan falsafah pendidikan
(Pedagogical Content Knowledge Shulman, L.S. )
141 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 142

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU DAN PROFESION PERGURUAN

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

KONTEN (Apa pengetahuan yang hendak diajar?

STANDARD GURU MALAYSIA

ILMU PROFESIONAL KEGURUAN


KONTEKS/ PENILAIAN PEDAGOGI PERSEKITARAN (Bagaimanakah menentukan (Bagaimanakah pengetahuan tujuan pembelajaran tercapai?) hendak disampaikan?) TUJUAN & FALSAFAH
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 143 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 144

24

27-Feb-12

Nilai Profesional

Towering Profesionalisme Keguruan


Ke manakah nanti saya akan pergi?

Sumber manusia (staf akademik) Pendidikan guru


Sandaran Terlatih DG41 DG44 DG48 DG5 DG54

Pra Perkhidmatan
Pengetahuan kandungan Pengetahuan pedagogi Pengurusan & kurikulum

Dalam Perkhidmatan

Anda berada di sini Input (Pelajar) Ilmu guru


27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 145 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 146

Sistem Pendidikan

Output (Warga Terdidik)

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU


1979 Laporan Jawatan Kuasa Kabinet menetapkan halatuju pendidikan guru di Malaysia 1. Menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi memperkembangkan lagi potensi pelajar. 2. Melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat.
27 February 2012

PROFESIONALISME PERGURUAN
1. Perguruan vs Keguruan 2. Latihan Perguruan vs Pendidikan Perguruan 3. Profesional vs Ikhtisas Perguruan Proses menyediakan guru Keguruan Keadaan alam pekerjaan guru Latihan Perguruan Pendidikan Perguruan
27 February 2012

1982 Falsafah Pendidikan Guru didokumentasikan dengan hasrat untuk mendidik: GURU YANG BERPEKERTI MULIA, BERPANDANGAN PROGRESIF DAN SAINTIFIK, BERSEDIA MENJUNJUNG ASPIRASI NEGARA, MENJAMIN PERKEMBANGAN INDIVIDU DAN MEMELIHARA SUATU MASYARAKAT YANG BERSEPADU, DEMOKRATIK, PROGRESIF DAN BERDISIPLIN. (BPG)
147

BPG: Bahagian Latihan Guru Lahirkan jurulatih pendidikan? Proses memimpin, membimbing & mendidik calon-calon untuk menjadi guru. IPGMZaini Abdullah (DPLI- KPF4013) vs IPT
148

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Ciri-ciri sebuah profesion:


1. Wujudnya satu himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. 2. Anggota profesion itu mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu tersebut. 3. Mempunyai himpunan kemahiran dan kecekapan yang unik kepada profesion itu sahaja. 4. Pengawalan profesion terhadap anggotanya daripada penyelewengan amalan mereka dari segi nilai yang dianuti oleh profesion. 5. Kepercayaan dan keyakinan terhadap matlamat profesionalnya iaitu pendidikan dan bukannya pengajaran semata.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 149

ADAKAH GURU KERJAYA YANG PROFESIONAL?


Keadaan guru di Malaysia: Bilangan > 330,000 orang Keanggotaan: GSTT, Guru Bukan Siswazah, Guru Siswazah Saiz kelas: 35 40 orang pelajar Tugas guru: Guru adalah segala-galanya Persatuan guru: > 10 persatuan

Apakah pendapat anda?


27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 150

25

27-Feb-12

Perkembangan Profesionalisme Perguruan


i.

Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) :


Program yang menyediakan latihan keguruan kepada guru-guru terlatih yang sedang berkhidmat di sekolah kelolaan KPM.

Latihan Pra Perkhidmatan


Universiti/ Fakulti Pendidikan (IPTA) & IPG

Pengetahuan kandungan mata pelajaran Kuliah, latihan pengajaran mikro dan latihan mengajar di sekolah

ii. Pengetahuan pedagogi iii. Pengetahuan kurikulum iv. Pengetahuan pelajar v. Pengetahuan komuniti pendidikan Guru Sandaran Terlatih Guru Hakiki Terlatih Guru Cemerlang Guru Super

Bermatlamatkan peningkatan akademik dan pemantapan profesionalisme keguruan di kalangan guru. Contoh kursus:
Bil 1 Peningkatan Akademik Peringkat Program Program Khas Pensiswazahan Guru (PKG)- kerjasama dengan IPT dalam negara Program Pensiswazahan Guru Bahasa Antarabangsa Perancis, Jerman, Jepun Tempoh 3 tahun Sasaran

Latihan / Kursus Dalam Perkhidmatan


1. Peringkat Luaran (PPD, JPN, Kementerian dll)
In house training

2. Peringkat dalaman (Sekolah)


27 February 2012

Kursus, Seminar, Bengkel, Peperiksaan, Latihan

13 tahun Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Guru Terlatih

Pendidikan Berterusan Diploma Sarjana Muda Sarjana Kedoktoran


Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 151

Kemahiran Pengajaran dan Peningkatan Pembelajaran Kokurikulum Profesionalisme Teknologi Maklumat Pastoral Care
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

27 February 2012

152

Etika/ Tatasusila Profesion Perguruan di Malaysia


1. Tanggungjawab Terhadap Pelajar 2. Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa

IKRAR GURU Bahawasanya kami Guru-guru negara Malaysia Dengan ini berikrar Mendukung terus cita-cita kami Terhadap tugas kami Dan menyatakan keyakinan kami Pada cita-cita murni pekerjaan kami Kami akan berbakti Kepada masyarakat Dan negara kami. Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan negara Kami mengamalkan Prinsip-prinsip Rukun Negara Pada setiap masa.
153 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 154

4. Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Perguruan

3. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat & Negara

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

JOM KITA MENYANYI

Lagu: GURU MALAYSIA Lagu & Lirik : Hashim Ahmad Kami guru Malaysia Berikrar dan berjanji Mendidik dan memimpin Putra putri negara kita Pada Seri Paduka Kami tumpahkan setia Rukun Negara kita Panduan hidup kami semua Di bidang pembangunan Kami tetap bersama Membantu, membina Negara yang tercinta Amanah yang diberi Kami tak persiakan Apa yang kami janji Tunai tetap kami tunaikan

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

155

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

156

26

27-Feb-12

TAJUK 9

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU DAN PROFESION PERGURUAN: ETIKA & STANDARD GURU MALAYSIA
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 157

KOD ETIKA PERGURUAN DAN PERATURAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA.

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

158

KUALITI GURU PROFESIONAL


KPM: Bersemangat tinggi. Bermatlamat yang jelas. Berkemahiran mengurus bilik darjah. Berkebolehan komunikasi yang baik. Jangkaan yang tinggi terhadap murid. Berupaya memberi yang terbaik. Pengetahuan tentang kurikulum dan subjek yang diajar secara mendalam. Hubungan yang berkualiti dengan pelajar, ibubapa, masyarakat dan majikan.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 159

Apakah ETIKA?
Salah satu cabang falsafah iaitu aksiologi.Etika khusus membincangkan tingkah laku manusia. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani iaitu ethos (yang bererti watak kesusilaan atau adat kebiasaan). Pengertian tentang etika lazimnya disamaertikan dengan moral dan akhlak. Perkataan moral berasal dari bahasa Latin iaitu mos / mores (adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan mengamalkan perbuatan yang baik /kesusilaan).

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

160

Apakah ETIKA?
Bahasa Arab akhlak bermaksud sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, darinya terbentuklah perbuatan yang menjadi amalan (al-Ghazali). Kamus Dewan IV (2005): etika membawa maksud suatu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Ahmad Sarji (1992) menyatakan etika profesional ialah semua garis panduan yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kualiti, produktiviti, dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai, serta tingkah laku profesion dalam masyarakat.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 161

NILAI-NILAI UTAMA ETIKA KERJA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Ikhlas Benar Amanah

Tekun

Dedikasi

Penyayang

Bersyukur Bijaksana Bekerjasama Taat setia Sederhana Berbudi mulia

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

162

27

27-Feb-12

KOD ETIKA/ TATASUSILA PROFESION KEGURUAN

Kebajikan & keselamatan Bersikap adil


TANGGUNGJAWAB KEPADA PELAJAR

Kerahsiaan Beri bimbingan Menjadi teladan Peningkatan diri

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

163

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

164

Menghormati tanggungjawab Mengharmoni hubungan


TANGGUNGJAWAB KEPADA IBU BAPA TANGGUNGJAWAB KEPADA MASYARAKAT & NEGARA

Elak pengajaran negatif Memupuk semangat kewarganegaraan murid Menghormati masyarakat Menggalak kerjasama Sumbangan kemasyarakatan Mengamal tingkahlaku terpuji

Kerahsiaan Bijak mengurus maklumat Berkecuali Membina hubungan

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

165

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

166

Elak kenyataan negatif Tidak terlibat dalam kegiatan negatif


TANGGUNGJAWAB KEPADA RAKAN SEJAWAT & PROFESION PERGURUAN

Panduan

Nilai KEPENTINGAN KOD ETIKA PROFESION KEGURUAN Imej

Tanggung jawab

Tunai tanggungjawab Sedia membantu rakan Tidak mencemar profesion Menjadi ahli pertubuhan guru

Keunikan

Semakan
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 167 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 168

28

27-Feb-12

PERATURAN, DISIPLIN DAN UNDANG-UNDANG


Perintah Am Akta Pendidikan Surat Pekeliling Ikhtisas Surat Pekeliling KPM Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib, 1993 - Pindaan 2002)

Perintah Am : Tatakelakuan Pegawai Perkhidmatan Awam


1. Taat Setia: Yang Di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan Malaysia 2. Sikap Bersikap positif terhadap tugas Sedia bekerjasama dengan semua pihak demi tugas 3. Larangan: Mementingkan hal peribadi lebih dari perkhidmatan Mementingkan hal peribadi sehingga menjejaskan perkhidmatan Menggunakan kedudukan untuk faedah persendirian Berkelakuan yang menjatuhkan martabat perkhidmatan Membawa pengaruh negatif
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 170

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

169

. sambungan

Larangan Engkar perintah majikan/ ketua jabatan Menerima sebarang bentuk hadiah Memberi dan menerima sebarang bentu keraian. Memiliki harta melebihi pendapatan rasmi. Menyelenggara taraf hidup melebihi pendapatan rasmi meminjam atau menjamin sehingga berhutang menanggung hutang sehingga menjejaskan perkhidmatan Menulis buku, makallah atau lain-lain karya tanpa kebenaran Membuat suntingan buku, akhbar tanpa kebenaran Mengambil bahagian dalam politik
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 171

4. Perbicaraan undang-undang dan bantuan guaman perlu mendapat kebenaran dari Ketua Pengaah Perkhidmatan Awam. 5. Tidak hadir bertugas tanpa cuti & tanpa kebenaran/ tidak lebih 7 hari dalam sebulan.Boleh disabitkan dgn tindakan tatatertib/ buang kerja/ turun pangkat/ tiada gaji & saraan hidup.

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

172

Surat Pekeliling Ikhtisas


Contoh 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 1981 (Penggunaan waktu tidak mengajar oleh guru-guru). 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/ 1986 (Panitila mata pelajaran: Tujuan dan peranan). 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 1999 (Penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran: Tahunan dan Harian). 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/ 2004 (Garis panduan memberi kerja rumah kepada murid: Perancangan, Pelaksanaan dan Pemantauan)
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 173

RASIONAL PELAKSANAAN PERATURAN TATATERTIB Memelihara imej dan reputasi perkhidmatan awam. Pegawai yang bersalah pengajaran/hukuman. perlu diberi

Meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Mempastikan penjawat awam melaksanakan tugasnya dengan cekap, amanah dan bertanggungjawab.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 174

29

27-Feb-12

TUJUAN PERATURAN

Mengelakkan dari berlakunya amalan-amalan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut.

PENCEGAHAN

STANDARD GURU MALAYSIA (SGM)

PERINGATAN
Mengingatkan para pegawai agar sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan.
27 February 2012

PENGAJARAN
Tindakan yang dikenakan untuk dijadikan iktibar dan panduan kepada pegawai yang terlibat dan pihakpihak lain agar perkaran yang sama tidak berulang.
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 175 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 176

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN SGM? Kompetensi profesional guru melestarikan guru berkualiti. MENGAPA SGM?
Cabaran semasa guru perlu memahami, menunjukkan kesungguhan, dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan daya usaha dan pendekatan baru ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Pembangunan modal insan berkualiti bergantung kepada pendidikan berkualiti; yang dapat menghasilkan individu yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 177

BAGAIMANA PELAKSANAAN SGM?


Tiga aspek utama ditekankan: i. ii. iii. Amalan nilai profesionalisme keguruan. Pengetahuan & kefahaman Kemahiran pengajaran & pembelajaran

27 February 2012

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

178

KOMPONEN SGM
STANDARD

S1: Amalan Nilai Prof Keguruan S2: Pengetahuan dan Kefahaman S3: Kemahiran Pengajaran & Pembelajaran Misi Nasional Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Tatasusila Profesion Keguruan Etika Kerja Kementerian Pelajaran .

KOMPONEN 1: ASAS PENENTUAN STANDARD DAN KEPERLUAN


M O D A L I N S A N

1. Misi Nasional
lima teras utama: meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi. meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama. menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup. mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.

Asas Penentuan Standard & Keperluan

GURU UNGGUL

KEPERLUAN

K1: Kelayakan Masuk Program Latihan Guru. K2: Latihan Pentaksiran & Penilaian K3: Kolaborasi K4: Infrastruktur & infostruktur K5: Jaminan Kualiti
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

27 February 2012

179

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

180

30

27-Feb-12

2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)


Dokumen pernyataan tiga perkara dalam pendidikan di Malaysia: i. Bentuk pendidikan. ii. Proses pendidikan. iii. Hasil pendidikan (output).

3. Falsafah Pendidikan Guru (FPG)


Dokumen pernyataan tentang ciri persenoliti/ watak guru: "Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin."

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

181

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

182

4. Tatasusila Profesion Keguruan


Ikrar guru: "Kami, guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha kami ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya akan demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsipprinsip Rukun negara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperoleh pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran masa hadapan.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 183

Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggitingginya"; (i) tanggungjawab terhadap pelajar, (ii) tanggungjawab terhadap ibu bapa (iii) tanggungjawab terhadap negara dan (iv) tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan.

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

184

5. Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia


Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan enam prinsip: niat yang betul, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan, memperkotakan apa yang dikatakan, berdisiplin dan beradab serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi.

KOMPONEN 2: STANDARD (S)


Std 1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan
Domain Diri: kepercayaan kepada Tuhan, amanah, ikhlas, berilmu, kasih sayang, sabar, budi bahasa, adil, bertimbang rasa, daya tahan, daya saing dan, tahan lasak, cergas, aktif dan sihat, kemahiran interpersonal dan intrapersonal, semangat sukarela, dan efisien. Domain Profesion: berketerampilan, integriti, teladan, mengamalkan kerja sepasukan, proaktif, kreatif dan inovatif. Domain Sosial: keharmonian, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat, patriotisme dan kecintaan terhadap alam sekitar.
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 186

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

185

27 February 2012

31

27-Feb-12

Std 2: Pengetahuan dan Kefahaman


S2.1: Falsafah, matlamat, dan objektif pendidikan. S2.2: Falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan kokurikulum, hasil pembelajaran, dan keperluan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarkan. S2.3: Kandungan mata pelajaran yang diajarkan. S2.4: Kandungan Ilmu Pendidikan S2.5: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), media dan sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum. S2.6: Strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. S2.7: Kaedah pentaksiran dan penilaian, dan penyelidikan tindakan untuk menambahbaik amalan pengajaran dan pembelajaran. S2.8: Potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu.

Standard 3: Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran


S3.1: Kemahiran menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Sukatan Pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan kebolehan, pengetahuan sedia ada, serta jangkaan pencapaian murid. S3.2: Kemahiran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik serta mengintegrasikan kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pemudah cara dan kemahiran mentaksir dan menilai. S3.3: Kemahiran memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bertujuan memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan pencapaian murid. S3.4: Kemahiran mengurus bilik darjah; melibatkan pengurusan hubungan kemanusiaan, masa, ruang, dan sumber untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan berkesan.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

187

188

KOMPONEN 3: KEPERLUAN (K)


Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan latihan dengan mengambil kira dasar kerajaan, peruntukan kewangan, pekeliling am dan arahan pentadbiran, tuntutan serta perkembangan semasa. Ia bagi menyokong dan membantu guru mencapai tahap kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan. K 1: Kelayakan Masuk dan Prosedur Pengambilan Calon Program Latihan Perguruan. K 2: Latihan, Pentaksiran dan Penilaian. K 3: Kolaborasi. K 4: Infrastruktur dan Infostruktur . K 5: Jaminan Kualiti.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 189 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 190

NOTA 10

Menteri Pelajaran

Kabinet

Perancangan

ORGANISASI DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

KPM JPN

Pembinaan Penyebaran

PPD

SEKOLAH

Pelaksanaan

Organisasi Dan Pentadbiran Pendidikan Di Malaysia (KPM)


27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 191 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 192

32

27-Feb-12

ORGANISASI DAN PERINGKAT PENGURUSAN PENDIDIKAN

ORGANISASI DAN PERINGKAT PENGURUSAN PENDIDIKAN

Membuat keputusan & dasar. Mentadbir seluruh sistem pendidikan. Penentuan bajet
Pengagihan & penempatan guru Perjawatan guru dan staf Pembangunan prasarana Mengadakan program pendidikan

Eksekutif Pengurusan Penyeliaan Teknikal Pelaksanaan

Pengurusan Sekolah: Pengagihan guru-guru sekolah peringkat daerah Pengurusan Akademik: Menyelia pelaksanaan aktiviti akademik & pengajaran. Pembangunan Kemanusiaan: Menyelia aktiviti kokurikulum Pengurusan Sekolah Pengurusan Akademik Pembangunan Kemanusiaan Pengurusan akademik Pengurusan bahan Pengurusan bilik darjah Pengurusan pelajar Pengurusan kokurikulum

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

193

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

194

ORGANISASI DAN PERINGKAT PENGURUSAN PENDIDIKAN NEGERI (PERLIS, MELAKA DAN WILAYAH PERSEKUTUAN

ORGANISASI DAN PERINGKAT PENGURUSAN PENDIDIKAN NEGERI (SARAWAK & SABAH)

Saiz negeri yang kecil

Saiz negeri yang luas untuk & taburan penduduk yang berselerak

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

195

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

196

Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)


Menteri Pelajaran TMP II Ketua Setiausaha (KSU) (PTD) TMP I

Kepimpinan Pendidikan: apakah peranan guru dalam merealisasikan matlamat pendidikan?

TKSU I Pemb. (PTD)

TKSU II Pengurusan (PTD)

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM)

Unit Pengurusan Sumber Manusia (PTD) TKPPM Pemb. Profesional Keguruan

TKPPM Dasar Pemb. Pendidikan

TKPPM Operasi Pendidikan JPN PPD Sekolah

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

197

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

198

33

27-Feb-12

NOTA 11

PERKEMBANGAN TERKINI PENDIDIKAN DI MALAYSIA


1. 2. Pendidikan dalam Rancangan Malaysia ke-9 & 10 Pendidikan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP 2006-2010)

PENDIDIKAN KE ARAH MANA?

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

199

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

200

RANCANGAN PEMBANGUNAN RMK 7 MALAYSIA (1996-2000)


RMK 5 (1986-90) RMK 3 (1976 -80) RMK 6 (1991-95) RMK 4 (198185)

RMK 9 (2006-2010)

RMK 1 : Peletakan Asas Pendidikan RMK 2 3: Pembinaan Jati Diri

RMK 8 (2001-05)

RMK 4 6: Pendidikan Untuk Pembangunan RMK 7 - 8:: Pendidikan Untuk Kemajuan RMK 9 10: Pengantarabangsaan

RMK 2 (1971 75) RMK 1 (1966 70)


27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 201

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

202

PENDIDIKAN DALAM RMK- -9


Dalam tempoh RMK9 (2006 2010), usaha dipergiat untuk membangunkan modal insan demi memacu transformasi negara ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. Program dan projek dilaksana bagi mencapai keutamaan Misi Nasional, iaitu menambah baik sistem pendidikan, meningkatkan inovasi dan memastikan pembangunan modal insan yang menyeluruh.

PENDIDIKAN DALAM RMK 1 0


Dalam RMK 10 (2011 2015), arah perkembangan pendidikan negara adalah seperti berikut: (i) Mengambil langkah holistik bagi memperkukuh sistem pendidikan dan latihan, bermula daripada pendidikan awal kanakkanak sehingga peringkat pengajian tinggi. (ii) Menyediakan infrastruktur pengajaran dan pembelajaran yang terbaik. (iii) Mempastikan kualiti guru dan tenaga pengajar mencapai tahap yang sewajarnya.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 204

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

203

34

27-Feb-12

KEUTAMAAN DALAM PERANCANGAN PENDIDIKAN

BIDANG KEUTAMAAN:
Sekolah tapak pemikiran kreatif. Kurikulum sekolah dikaji semula. Bilangan pelajar Sains bertambah. Pembangunan profesion perguruan. Sekolah dilengkapi kemudahan ICT. Penekanan pendidikan peringkat ketiga. Penggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi. Universiti : tenaga kerja + model intelektual dan pengetahuan baru. Kawasan luar bandar akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Sektor swasta digalakkan menyediakan pendidikan di peringkat tertiari.
205 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 206

Penekanan Kurikulum

Bidang Keutamaan

Program Pendidikan

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

PROGRAM PENDIDIKAN: Pendidikan rendah. Program Latihan Tenaga Pekerja. Memperbaiki mutu bahasa Inggeris. Kurikulum latihan guru dikaji semula. Perlaksanaan Sekolah Bestari diperkukuh. Program sekolah berpusat bagi sekolah di pedalaman . Lebih banyak opsyen Sains diperkenalkan di T. 6. Sukatan pelajaran Sains merangkumi Mekatronik, Bio-teknologi, Mikroelektronik.

PENEKANAN KURIKULUM I. Kemahiran berkomunikasi secara berkesan. berfikir secara kritikal dan kreatif. menikmati keindahan ciptaan dan seni. kemahiran kepimpinan dan pengurusan. membuat pilihan dan membuat keputusan. bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. mencari, menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat.

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

207

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

208

II. Pengajaran & Pembelajaran


Multilinggualism. Kemahiran Generik. Pelbagai Kecerdasan. Penggunaan teknologi. Pembelajaran Koperatif. Pengembangan Kreativiti. Penghayatan Nilai-Nilai Murni. Patriotisme dan Ketatanegaraan. Kemahiran Belajar Untuk Belajar. Berfikir Secara Kritis dan Reflektif.

III. Sistem Pentaksiran


Penanda Aras. Pentaksiran Holistik. Penilaian Berterusan. Authentic Assessment. Penilaian Hasil Pembelajaran. Penilaian Berasaskan Sekolah. Ujian/Peperiksaan Secara On-Line. Penilaian Berasaskan Elemen Subjek. Penilaian Proses Di Samping Penilaian Hasil.

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

209

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

210

35

27-Feb-12

MASA DEPAN PENDIDIKAN NEGARA


Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mohd Najib Abdul Razak Melaksanakan anjakan paradigma bertujuan untuk melonjakkan kejayaan secara lonjakan berganda. Anjakan daripada ketegaran kepada keanjalan. Anjakan daripada budaya kesan nyata (output) kepada budaya keberhasilan (outcome). Anjakan daripada birokrasi menyukarkan kepada birokrasi memudahkan. Anjakan daripada produktiviti semata-mata kepada gabungan produktiviti, kreativiti dan inovasi.

Tan Sri Muhyiddin Bin Hj. Mohd Yassin telah menyatakan hala tuju dan masa depan pendidikan Negara. Menerusi pendidikan yang mampan, dihasratkan dapat: mewujudkan satu masyarakat yang berpengetahuan, berkemahiran, mempunyai jati diri, progresif, kreatif dan berinovatif. melahirkan modal insan yang menyeluruh dan bersepadu. Merapatkan jurang pendidikan selaras dengan sasaran UNESCO iaitu Pendidikan Untuk Semua. Menggalakkan dan memaksimumkan kreativiti dan inovasi. Menerapkan unsur futuristik berteraskan ict. Mengkaji dan memurnikan kandungan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dan Pelan Strategik RMKe-10.
211 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 212

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Misi : Merintis Pembaharuan : Satu Misi Nasional

Pendidikan Dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP 2006-2010)

APA? Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) ialah satu garis panduan yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai rancangan pembangunan pendidikan yang ingin dicapai dalam tempoh lima tahun (2005 2010) sepanjang pelaksanaan RMK 9. Ia merupakan beberapa cabaran yang perlu ditangani oleh KPM dalam usaha untuk mencapai wawasan negara menjelang tahun 2020.

UNTUK APA? Matlamat PIPP ialah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 213 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 214

BAGAIMANA? KPM telah mengenal pasti dua pendekatan untuk mencapai hasrat ini iaitu: 1. Memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira lokasi, kaum atau pun daripada kelompok kurang upaya, Orang Asli dan suku minoriti lain. 2. Memberi perhatian khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang untuk memastikan bukan sahaja ia dapat mempertahankan kecemerlangan malah mampu memepertahankannya ke tahap yang lebih tinggi.

JUSTIFIKASI?
Dalam pendekatan pertama, pihak KPM hendak memastikan semua pelajar mampu menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M) dan tidak ada pelajar yang tercicir daripada persekolahan hanya semata-mata disebabkan kemiskinan. Di samping itu, KPM juga berharap semua sekolah mampu melakukan akses terhadap ICT khususnya internet. Melalui pendekatan kedua, pihak KPM memfokus terhadap semua jenis sekolah termasuk Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Premier, Sekolah 100 tahun dan Sekolah Menengah Teknik.
215 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 216

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

36

27-Feb-12

RANGKA KERJA BERSEPADU MENJAYA WAWASAN 2020


Negara Bangsa

Institusi Pendidikan

6 TERAS STRATEGIK PENDIDIKAN

Modal Insan

Profesion Perguruan

Sekolah Kebangsaan

Jurang Pendidikan
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 217 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 218

RUMUSAN
Pendidikan bersifat dinamis dan sentiasa berkembang. Pelbagai perkara telah dilakukan melalui rancangan pembangunan negara bagi memastikan pendidikan di Malaysia sentiasa mampu bersaing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Kesilapan dalam merancang sistem pendidikan akan membantutkan proses pembangunan negara dan mungkin menurunkan daya saing negara di peringkat global. Perancangan pendidikan akan terus memainkan peranan utama bagi menyediakan sumber manusia untuk bersaing di peringkat global. Dalam usaha meningkatkan kecemerlangan pendidikan Malaysia, tumpuan bukan saja diberikan kepada perkembangan pendidikan dalam negara tetapi juga pada peringkat antarabangsa. Langkah ini adalah perlu dan amat signifikan pada masa ini bagi menyediakan generasi masa hadapan Malaysia yang lebih kompetitif, holistik, berketerampilan serta mampu bersaing di peringkat global.
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 219 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 220

NOTA 12

Bagaimana Akta Pendidikan 1996 PERLEMBAGAAN (Akta 550) dibentuk?


ORDINAN

PARLIMEN
Dll 593 555 4 30 91 174

KANUN

AKTA 550

PENDIDIKAN 1996 P P

P P
222

P P : Peraturan
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 221 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

37

27-Feb-12

Asas Pembentukan Akta Pendidikan1996


Laporan Razak (1956) Reformasi Sistem Pendidikan Dasar Pendidikan Kebangsaan termaktub dalam Akta Pendidikan (1961) Laporan Khir Johari (1967) Akta Bahasa Kebangsaan (1967) DEB (1970) Rukun Negara (1970) Laporan Majid (1971) Laporan Murad 1973) Kurikulum Baru & Bersepadu Sekolah Rendah & Menengah (KBSR & KBSM) Wawasan 2020

Latar Belakang
Akta 550 dipinda bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961

Laporan Kabinet 1979

Laporan Rahman Talib (1960)

Inti pati kandungan dalam akta berasaskan perakuan-perakuan dalam Laporan Jawatan-kuasa Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979) Diperkenan oleh Yang Dipertuan Agung setelah diluluskan Parlimen pada 15 Julai 1996 Diwartakan pada 1 Ogos 1996
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 224

AKTA PENDIDIKAN 1996


223

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Latar Belakang
Akta 550 dibahagikan 16 bahagian dengan 156 seksyen. Terdapat pendahuluan pada Akta 550 yang menyatakan kepentingan dan hala tuju Dasar Pendidikan Kebangsaan Rasional kandungan pendidikan kebangsaan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai landasan kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan

Pelaksanaan Dasar Pendidikan


Melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan: Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya. Yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan negara.

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

225

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

226

Tafsiran Istilah (seksyen 2)


Apakah yang anda faham dengan istilah-istilah berikut?
bahasa kebangsaan Guru ibu bapa institusi pendidikan ketua pendaftar Murid pegawai pendidikan pendidikan rendah Sekolah sekolah bantuan kerajaan
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 227

Sistem Pendidikan Kebangsaan


Sistem Pendidikan Negara hendaklah terdiri daripada : a) Pendidikan Prasekolah b) Pendidikan Rendah c) Pendidikan Menengah d) Pendidikan Lepas Menengah, dan e) Pendidikan Tinggi tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat (Seksyen 15)
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 228

38

27-Feb-12

Sistem Pendidikan Kebangsaan


Maka hendaklah ada tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan, a) institusi pendidikan kerajaan b) institusi pendidikan bantuan kerajaan, dan c) institusi pendidikan swasta (Seksyen 16)

PERBINCANGAN

Berdasarkan peruntukan seksyen 15 dan 16 lakarkan kerangka konsep SPK dan nyatakan apakah implikasi dalam pendidikan negara?

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

229

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

230

Kandungan Utama Akta 1996


Bahasa Kurikulum Kebangsaan Pengajaran Agama Islam Penilaian dan Peperiksaan Murid Pengurusan Sekolah Kuasa Menteri Membuat Peraturan Dendaan dan Kompaun
Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 231

Kandungan Utama Akta


(Bahasa)

Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama - Seksyen 17 (1) Bahasa Kebangsaan diajar sebagai mata pelajaran wajib - Seksyen 17 (2)

27 February 2012

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

232

Perkara-Perkara Utama Dalam Akta


(Kurikulum Kebangsaan)
Kurikulum Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua sekolah Seksyen 18 (1) Kurikulum Kebangsaan hendaklah menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperolehi oleh muridmurid pada akhir tempoh persekolahan masing-masing dan hendaklah termasuk mata pelajaran teras yang dinyatakan dalam Jadual dan apa-apa mata pelajaran lain yang ditetapkan - Seksyen 18 (2) Menteri boleh menambah / meminda Jadual dari semasa ke semasa & diwartakan - Seksyen 18 (4) Peraturan Kurikulum Kebangsaan P.U (A) 531 hendaklah dirujuk

Perkara-Perkara Utama Dalam Akta (Pendidikan


Islam)
Diadakan bila terdapat 5 atau lebih murid Islam dalam sesebuah institusi pendidikan yang diajar oleh guru bertauliah - Seksyen 50 (1) (Tauliah hanya dikeluarkan oleh JAIN/guru agama KPM) Minimum 2 jam seminggu - Sek. 50 (2) Pengelola /orang lain bertanggungjawab membuat perkiraan untuk memenuhi keperluan ini - Seksyen 50 (3) dan (4) Institusi pendidikan Islam yang tidak ditubuhkan dan disenggara Menteri/ Kerajaan Negeri boleh diberi bantuan wang peruntukan parlimen - Seksyen 52
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 234

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

233

39

27-Feb-12

Kandungan Utama Akta


(Pengajaran Selain Islam) Institusi pendidikan bantuan kerajaan boleh mengadakan pengajaran selain agama Islam untuk murid dengan dua syarat:
(a) tidak dibiayai menggunakan wang yang diperuntukkan oleh parlimen (b) pengajaran agama yang dianuti sahaja. (Seksyen 51)

Kandungan Utama Akta


(Penilaian dan Peperiksaan Murid)
Menteri boleh menetapkan cara murid dinilai dan taraf yang perlu dicapai - Seksyen 67 (1) Penilaian ini adalah sebagai tambahan kepada manamana peperiksaan yang ditetapkan - Seksyen 67 (2) Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk mengendalikan peperiksaan- Seksyen 68 (sambungan di sebelah)

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

235

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

236

Kandungan Utama Akta


(Penilaian dan Peperiksaan Murid)
Larangan pengendalian peperiksaan kecuali mendapat kelulusan bertulis Pengarah Peperiksaan - Seksyen 69 (1) Larangan di atas tidak terpakai bagi : (a) lembaga yang ditubuhkan di bawah seksyen 68 (e) (b) Majlis Peperiksaan Malaysia di bawah Akta 225 pengendalian untuk menilai murid sesuatu institusi itu sendiri Seksyen 69 (4)
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 237

Kandungan Utama Akta (Pengurusan)


Institusi pendidikan hendaklah diuruskan mengikut suratcara pengelolaannya - Seksyen 53 Tiap-tiap institusi pendidikan hendaklah mempunyai suratcara pengelolaan - Seksyen 53 (1) Seksyen 53 (1) tidak terpakai bagi Institusi pendidikan kerajaan kecuali SJK dan sekolah-sekolah yang ditentukan oleh Menteri - (3) Pembubaran Lembaga Pengelola institusi pendidikan kerajaan / bantuan kerajaan - Seksyen 59 60, 61 dan 62
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 238

Kandungan Utama Akta (Pengurusan)


Kuasa Menteri memberi bantuan kewangan dan lainlain - Seksyen 64 Menteri mengadakan pemeriksaan perubatan dan pergigian terhadap murid - Seksyen 65 Tanpa menjejaskan kuasa dalam Seksyen 64 Menteri boleh mengadakan kemudahan penginapan Seksyen 66

Kandungan Utama Akta (Pengurusan)


Semua institusi pendidikan hendaklah didaftarkan dibawah akta ini - Seksyen 79 (1) Permohonan pendaftaran kepada Ketua Pendaftar Seksyen 79 (2) dan Ketua Pendaftar boleh mengenakan apa-apa terma dan syarat - Seksyen 79 (3) Perakuan Pendaftaran Sementara dikeluarkan oleh Ketua Pendaftar - Seksyen 81 (1) Perubahan kepada premis dan alamat premis hendaklah mendapat kelulusan Ketua Pendaftar terlebih dahulu Seksyen 83 (1)
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 240

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

239

40

27-Feb-12

Kandungan Utama Akta (Pengurusan)


Semua pengelola dan pekerja hendaklah didaftarkan Seksyen 88 Ketua Pendaftar boleh mengeluarkan suatu permit kepada pemohon atau seseorang yang bertindak secara sementara sebagai pengelola atau pekerja - Seksyen 89 (2) Permit boleh dibatalkan bila-bila masa ; dan pemohon untuk didaftar hendaklah terhenti berkuat-kuasa apabila dia didaftarkan di bawah Akta ini - Seksyen 89 (3)
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 241

Kandungan Utama Akta (Pengurusan)


Pengelola, guru besar atau orang yang bertanggungjawab tentang pengurusan sesuatu institusi pendidikan hendaklah menyimpan atau menyebabkan supaya disimpan, mengikut cara yang ditetapkan, suatu daftar yang mengandungi butir-butir yang ditetapkan mengenai semua murid di institusi pendidikan itu Seksyen 98, bab 4 : Pendaftaran Murid

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

242

Perkara Utama Dalam Akta (Pengurusan)


Tiada seorang pun boleh mengajar di sesuatu institusi pendidikan melainkan jika di didaftarkan sebagai guru di bawah Akta ini - Seksyen 103 (1) tetapi tidak terpakai bagi : a) anggota Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar di institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan b) seseorang yang suatu pemit mengajar telah dikeluarkan di bawah Seksyen 114 (guru pelatih, guru sementara dan mereka yang menunggu keputusan permohonan untuk didaftar sebagai guru) c) Seseorang murid institusi latihan guru yang ditubuh di bawah kawalan langsung Menteri- Seksyen 103 (2)
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 243

Hubungan Akta 550 dengan Akta-Akta Lain


Menteri bertanggungjawab ke atas Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) - Seksyen 70 Larangan penubuhan IPT kecuali mengikut undangundang bertulis tentang IPT - Seksyen 71 Melanggar Seksyen 71 adalah satu kesalahan dan jika sabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000.00 atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya Seksyen 72 Akta yang berkaitan ialah Akta 555
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 244

Hubungan Akta 550 dengan Akta-Akta Lain


AKTA PENDIDIKAN (PINDAAN 2002) AKTA A1152 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika (Pindaan seksyen 22) Pendidikan rendah wajib (Seksyen baru 29A)

Kuasa Menteri Membuat Peraturan


Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi maksud pelaksanaan Akta ini - Seksyen 130 a)prosedur penerimaan murid b) tempoh penggal institusi pendidikan c) prosedur pendaftaran institusi pendidikan, guru d) tentang disiplin murid e)Kurikulum Kebangsaan f) persatuan murid g) piawaian 3K dan lain-lain
245 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 246

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

41

27-Feb-12

Dendaan dan Kompaun


Sila bincangkan denda maksimum yang layak dikenakan jika sabit kesalahan-kesalahan berikut: (a) Mengendalikan peperiksaan (b) Menubuh, mengendali, mengurus IPT (c) Mengendalikan kursus atau pengajian (d) Mempromosi sesuatu institusi pendidikan tidak berdaftar (e) Kesalahan berhubung pendaftaran institusi pendidikan

Dendaan dan Kompaun


Sila bincang dan senaraikan a) KESALAHAN yang layak dikenakan denda tidak lebih RM 30,000.00 jika sabit kesalahan tersebut b) KESALAHAN yang layak dikenakan denda tidak lebih RM 10,000.00 jika sabit kesalahan tersebut c) KESALAHAN yang layak dikenakan denda tidak lebih RM 5,000.00 jika sabit kesalahan tersebut

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

247

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

248

RUJUKAN
Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan Terpilih. Kuala Lumpur. International Book Service

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

249

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

250

NOTA 13

ISU-ISU PENDIDIKAN

BILIK DARJAH SEKOLAH MASYARAKAT NEGARA GLOBAL

ISU-ISU TERKINI BERKAITAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

251

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

252

42

27-Feb-12

ISU PENDIDIKAN
ISU PENDIDIKAN: BILIK DARJAH Kaedah pengajaran Bahan pengajaran Penilaian - holistik ISU PENDIDIKAN: SEKOLAH Disiplin Gender Kekurangan guru Kekurangan murid Opsyen guru
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

ISU PENDIDIKAN: MASYARAKAT

MASALAH SOSIAL

PENGANGGURAN

LITERASI

DEMOKRASI

Burn out

STATUS SOSIOEKONOMI
253 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 254

ISU PENDIDIKAN:
10 & 12 subjek

Sejarah Wajib Di Rekolah Rendah Sekolah Satu Aliran

ISU PENDIDIKAN:

Pelajar asing

?
Pendidikan Percuma

Patriotisme GLOBAL

NEGARA

Pengajaran Sains & Matematik

Pendidikan Berterusan Pendidikan Pintar Cerdas


27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Pendidikan Pra Sekolah

K-12
255 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Pembangunan Negara
256

PIPP (2006-2010): Pelaksanaan & Pencapaian Misi Merintis Pembaharuan: Satu Misi Nasional
1. Membina negara bangsa 2. Membangunkan modal insan 3. Memperkasa sekolah kebangsaan 4. Merapatkan jurang pendidikan 5. Memartabatkan profesion perguruan 6. Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan
27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 257 27 February 2012 Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013) 258

MODEL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN: PERBANDINGAN BARAT DAN ISLAM

43

27-Feb-12

MODEL BARAT

Dualisme

Model Pembangunan Berteraskan Islam

globalisasi

ALLAH
Quran
WAHYU

EKONOMI Pendidikan & Latihan: Aqliah Rohaniah Sunah BUDAYA


hiburan

Jasmaniah

Insan bertaqwa & khalifah Allah

PEMBANGUNAN DUNIA & AKHIRAT

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

Hedonisme

259

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

260

Pembangunan Apa? NEGARA


Ekonomi INSAN Intelektual (IQ) Emosi (EQ) Rohani (SQ) Jasmani (PQ) Sosial Politik Alam sekitar

Pelbagai sektor, pekerjaan, peningkatan pendapatan Pendidikan, kemasyarakatan, teknologi, cara hidup, pengantara bangsaan Penyertaan demokrasi, hubungan diplomatik, kestabilan, keadilan, hak asasi, kebebasan Keseimbangan eko, kebersihan, Kepercayaan kepada tuhan, ketaatan, berakhlak, pekerti mulia

Pengaruh Pendidikan Terhadap Pembangunan


Pembolehubah bebas (IV) Pendidikan Pembolehubah bersandar (DV) Pembangunan Ekonomi, sosial, politik, alam sekitar

Literasi literasi fungsian, literasi budaya, literasi bahasa, literasi saintifik, literasi maklumat, literasi moral (multiliterasi)

Agama & Moral

Kesedaran, penerimaan maklumat, keupayaan memberi idea & kemahiran, penyertaan


Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

261

27 February 2012

262

Pengaruh Pembangunan Terhadap Pendidikan


Pembolehubah bebas (IV) Pembangunan Pembolehubah bersandar (DV) Pendidikan

Rumusan
i. Pendidikan mendidik + melatih manusia ii. Pembangunan unsur manusia + elemen kenegaraan iii. Pendidikan dan pembangunan membentuk dua pembolehubah yang berkaitan. iv. Pendidikan boleh memberikan kesan secara langsung kepada pembangunan (insan dan negara) aspek literasi v. Pembangunan menyediakan peruntukan dan kebolehdayaan untuk perkembangan pendidikan

Politik, Ekonomi, Sosial,

demokrasi, penyertaan, peruntukan kewangan, prasarana


Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

formal, informal, non formal

27 February 2012

263

27 February 2012

Zaini Abdullah (DPLI- KPF4013)

264

44