Tatabahasa : Imbuhan juru-, pra-, tata-, -man, -wan, -wati

1. Imbuhan juru-, pra-, tata-, -man, -wan, -wati digunakan untuk membentuk kata nama terbitan. 2. Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. 3. Imbuhan juru-, pra-, dan tata- dikenali juga sebagai awalan kerana terletak di depan kata dasar. 4. Imbuhan -man, -wan dan -wati dikenali sebagai akhiran kerana letaknya di akhir kata dasar. Contoh-contoh kata yang menggunakan awalan juru-, pra-, dan tata-. Awalan Kata Dasar rawat teknik bahasa latih selam Awalan + Kata Dasar jururawat juruteknik jurubahasa jurulataih juruselam

Juru-

Awalan

Pra-

Kata Dasar sejarah sangka kata syarat sekolah

Awalan + Kata Dasar prasejarah prasangka prakata prasyarat prasekolah

Awalan

Tata-

Kata Dasar buku bahasa cara tertib kerja

Awalan + Kata Dasar tatabuku tatabahasa tatacara tatatertib tatakerja

Contoh-contoh kata yang menggunakan akhiran –man dan -wati Akhiran Kata Dasar seni budi

-man

Kata Dasar + Akhiran seniman budiman

.Akhiran Kata Dasar harta usaha cendekia budaya juta -wan Kata Dasar + Akhiran hartawan usahawan cendekiawan budayawan jutawan Akhiran -wati Kata Dasar seni drama olahraga peraga biara Awalan + Kata Dasar seniwati dramawati olahragawati peragawati biarawati * Akhiran -wati menyatakan makna bahawa orangnya ialah perempuan atau wanita.

3. ____________ (seni) Sarimah Ahmad kini menetap di Brunei Darussalam. Seniman juruukur prasangka Seniwati prakata tatalaku budiman dermawan juruwang prasekolah . 9. Ibu bapa perlu menitikberatkan pendidikan _____________ (sekolah) bagi anakanak mereka. 7. Bantuan itu disumbangkan oleh para ____________ (derma) tanah air. Buku yang tebal biasanya didahului dengan ___________. 1. Sebagai seorang _________(wang) di pusat membeli belah. (kata) 6. 4. Aminah mesti jujur dan mengutamakan pelanggan. 4. Ahmad bercita-cita menjadi seorang _________(ukur) bahan. 3. 5. Filem klasik ____________ (seni) Bujang Lapok mempunyai unsur sindiran sosial.LATIHAN Berikan imbuhan yang tepat pada kata di dalam kurungan. 10.’’ kata Cikgu Zainal Abidin. 10. 6. 9. Jawapan 1. 2. 2. Semua murid perlu mematuhi _________(laku) yang diperuntukkan dalam buku disiplin sekolah. 5. 8. 7. ``Cuba jauhi ___________(sangka) buruk terhadap kawan-kawan kamu. 8. Orang ________(budi) sentiasa dikenang sehingga ke akhir hayat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful