Tatabahasa : Imbuhan juru-, pra-, tata-, -man, -wan, -wati

1. Imbuhan juru-, pra-, tata-, -man, -wan, -wati digunakan untuk membentuk kata nama terbitan. 2. Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. 3. Imbuhan juru-, pra-, dan tata- dikenali juga sebagai awalan kerana terletak di depan kata dasar. 4. Imbuhan -man, -wan dan -wati dikenali sebagai akhiran kerana letaknya di akhir kata dasar. Contoh-contoh kata yang menggunakan awalan juru-, pra-, dan tata-. Awalan Kata Dasar rawat teknik bahasa latih selam Awalan + Kata Dasar jururawat juruteknik jurubahasa jurulataih juruselam

Juru-

Awalan

Pra-

Kata Dasar sejarah sangka kata syarat sekolah

Awalan + Kata Dasar prasejarah prasangka prakata prasyarat prasekolah

Awalan

Tata-

Kata Dasar buku bahasa cara tertib kerja

Awalan + Kata Dasar tatabuku tatabahasa tatacara tatatertib tatakerja

Contoh-contoh kata yang menggunakan akhiran –man dan -wati Akhiran Kata Dasar seni budi

-man

Kata Dasar + Akhiran seniman budiman

Akhiran Kata Dasar harta usaha cendekia budaya juta -wan Kata Dasar + Akhiran hartawan usahawan cendekiawan budayawan jutawan Akhiran -wati Kata Dasar seni drama olahraga peraga biara Awalan + Kata Dasar seniwati dramawati olahragawati peragawati biarawati * Akhiran -wati menyatakan makna bahawa orangnya ialah perempuan atau wanita. .

4. 3. 2. Aminah mesti jujur dan mengutamakan pelanggan. (kata) 6. Orang ________(budi) sentiasa dikenang sehingga ke akhir hayat. Buku yang tebal biasanya didahului dengan ___________. 2. ``Cuba jauhi ___________(sangka) buruk terhadap kawan-kawan kamu. Jawapan 1. Sebagai seorang _________(wang) di pusat membeli belah. Bantuan itu disumbangkan oleh para ____________ (derma) tanah air. 6. 10. 8. Ibu bapa perlu menitikberatkan pendidikan _____________ (sekolah) bagi anakanak mereka. ____________ (seni) Sarimah Ahmad kini menetap di Brunei Darussalam. Filem klasik ____________ (seni) Bujang Lapok mempunyai unsur sindiran sosial. 8. 3. 5. 1. 7. 9.’’ kata Cikgu Zainal Abidin. 9. 7. Semua murid perlu mematuhi _________(laku) yang diperuntukkan dalam buku disiplin sekolah. Ahmad bercita-cita menjadi seorang _________(ukur) bahan. 10. 5. 4. Seniman juruukur prasangka Seniwati prakata tatalaku budiman dermawan juruwang prasekolah .LATIHAN Berikan imbuhan yang tepat pada kata di dalam kurungan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful