Tatabahasa : Imbuhan juru-, pra-, tata-, -man, -wan, -wati

1. Imbuhan juru-, pra-, tata-, -man, -wan, -wati digunakan untuk membentuk kata nama terbitan. 2. Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. 3. Imbuhan juru-, pra-, dan tata- dikenali juga sebagai awalan kerana terletak di depan kata dasar. 4. Imbuhan -man, -wan dan -wati dikenali sebagai akhiran kerana letaknya di akhir kata dasar. Contoh-contoh kata yang menggunakan awalan juru-, pra-, dan tata-. Awalan Kata Dasar rawat teknik bahasa latih selam Awalan + Kata Dasar jururawat juruteknik jurubahasa jurulataih juruselam

Juru-

Awalan

Pra-

Kata Dasar sejarah sangka kata syarat sekolah

Awalan + Kata Dasar prasejarah prasangka prakata prasyarat prasekolah

Awalan

Tata-

Kata Dasar buku bahasa cara tertib kerja

Awalan + Kata Dasar tatabuku tatabahasa tatacara tatatertib tatakerja

Contoh-contoh kata yang menggunakan akhiran –man dan -wati Akhiran Kata Dasar seni budi

-man

Kata Dasar + Akhiran seniman budiman

.Akhiran Kata Dasar harta usaha cendekia budaya juta -wan Kata Dasar + Akhiran hartawan usahawan cendekiawan budayawan jutawan Akhiran -wati Kata Dasar seni drama olahraga peraga biara Awalan + Kata Dasar seniwati dramawati olahragawati peragawati biarawati * Akhiran -wati menyatakan makna bahawa orangnya ialah perempuan atau wanita.

2. Ibu bapa perlu menitikberatkan pendidikan _____________ (sekolah) bagi anakanak mereka. 6. 5. 7. 1. 9. ____________ (seni) Sarimah Ahmad kini menetap di Brunei Darussalam. 2. 9. 8. Aminah mesti jujur dan mengutamakan pelanggan. Orang ________(budi) sentiasa dikenang sehingga ke akhir hayat.LATIHAN Berikan imbuhan yang tepat pada kata di dalam kurungan. 7. 8. 4. 10. Buku yang tebal biasanya didahului dengan ___________. Bantuan itu disumbangkan oleh para ____________ (derma) tanah air. Seniman juruukur prasangka Seniwati prakata tatalaku budiman dermawan juruwang prasekolah . 10. Ahmad bercita-cita menjadi seorang _________(ukur) bahan. Filem klasik ____________ (seni) Bujang Lapok mempunyai unsur sindiran sosial. 5. Sebagai seorang _________(wang) di pusat membeli belah. 3. 4. Jawapan 1. Semua murid perlu mematuhi _________(laku) yang diperuntukkan dalam buku disiplin sekolah. 3.’’ kata Cikgu Zainal Abidin. (kata) 6. ``Cuba jauhi ___________(sangka) buruk terhadap kawan-kawan kamu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful