Anda di halaman 1dari 17

JADUAL PERTAMA Peraturan 5 Borang B PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI SEORANG PENGELOLA/PEKERJA * INSTITUSI PENDIDIKAN PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENDAFTARAN INSTITUSI

PENDIDIKAN) 1997 Ketua Pendaftar, Kementerian Pelajaran Malaysia Dengan hormatnya saya mengemukakan permohonan pendaftaran diri saya sebagai seorang pengelola/pekerja* bagi ....
(Nama Institusi Pendidikan)

di ...
(Alamat)

Yang benar,

.. (Tandatangan Pemohon) Nama Penuh : No.K.P : . Tarikh : .. *Potong jika tidak berkenaan BAHAGIAN I UNTUK DIISI OLEH PEMOHON 1. Nama Penuh : 2. Kewarganegaraan : Keturunan : .. 3. Butir-butir Kad Pengenalan / Paspot : Kad Pengenalan/ Pasport Nombor Tarikh dikeluarkan Tempat dikeluarkan

(Sila lampirkan salinan kad pengenalan / paspot yang telah disahkan)

4.

(a) Alamat tetap : ........ ...Poskod : ...... (b) Alamat surat-menyurat : .. Poskod : .. No. telefon : No.faks : Alamat E-Mail : _ _

5.

Butir-Butir kelahiran : (a) Tarikh lahir :


(hari) (bulan) (tahun)

(b) Tempat lahir : 6. Maklumat Pekerjaan :

(Bandar)

...... (Negeri)

(a) Nama pekerjaan : .............................................................. (b) Jawatan / Pangkat : . (c) Nama dan alamat majikan : .. Poskod : ... No.telefon : 7. Pengalaman sebagai pengelola atau pekerja atau guru sekolah atau institusi pendidikan : Nama dan Alamat Sekolah atau Institusi Pendidikan Dari Tarikh Hingga Jawatan

8. Pengakuan Pemohon : Saya dengan ini mengesahkan bahawa (a) saya tidak pernah disabitkan atas apa-apa kesalahan oleh mahkhamah dan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau denda seperti yang dinyatakan dalam subseksyen 90(1) Akta Pendidikan 1996; dan (b) segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah tepat dan benar.

. (Tandatangan Pemohon)

(Tarikh)

BAHAGIAN II UNTUK DIISI OLEH PENGERUSI LEMBAGA PENGELOLA JIKA PEMOHON ADALAH SEBAGAI PENGELOLA Saya mengesahkan bahawa ...
(Nama Pemohon)

Telah dinamakan/dipilh/dilantik* oleh .


(Pihak Yang Menamakan/Memilih/Melantik)

di bawah perenggan ..................


(Nombor Perenggan Suratcara)

Suratcara Pengelolaan Sekolah/Institusi Pendidikan*...


(Nama Institusi Pendidikan)

. (Tandatangan Pengerusi Lembaga Pengelola) Nama : No.K.P . (Tarikh) Cap Rasmi

____________________ BAHAGIAN III UNTUK DIISI OLEH PENGETUA/GURU BESAR JIKA PEMOHON ADALAH SEBAGAI PEKERJA Saya mengesahkan bahawa ...
(Nama Pemohon)

Telah dilantik sebagai ...


(Nama Jawatan)

(Nama Institusi Pendidikan)

(Tandatangan Pengetua/Guru Besar) Nama : No.K.P : .

Cap Rasmi

(Tarikh)

BAHAGIAN III UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA Keputusan Ketua Pendaftar No Permit Diluluskan No.Perakuan Tidak Diluluskan

Cap Rasmi

...... ... (Tandatangan Ketua Pendaftar) (Tarikh) ______________________________________________________________________________ Tindakan : No.Perakuan Pendaftaran Sementara

Tarikh Dikeluarkan

Tarikh Habis Tempoh

(Tandatangan Pegawai)

No.Perakuan Pendaftaran

Tarikh Dikeluarkan

Tarikh Habis Tempoh

...... (Tandatangan Pegawai)

Format Minit Mesyuarat LPS Yang Pertama Minit Mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah SJK (T) . (Catatkan nama sekolah)

Lampiran B3

Kali Ke 1 Tarikh : Masa : Tempat : . . .

Tahun 20__

HADIR (Senaraikan nama ahli-ahli yang menghadiri mesyuarat bermula dengan nama pengerusi mesyuarat). 1. 2. 3. .. ... ...

TIDAK HADIR (bersebab) 1. 2. 3. Perkara Tanggungjawab / tindakan oleh Tarikh jangka disiap

1.

UCAPAN ALUAN PENGERUSI Pengerusi memperkenalkan ahli-ahli LPS LAPORAN SETIAUSAHA Setiausaha menerangkan tentang sekolah PEMBENTANGAN PERLEMBAGAAN LPS UNTUK PINDAAN DAN PENERIMAAN

2.

3.

4.

PEMILIHAN NAIB PENGERUSI BENDAHARI DAN JIKA PERLU NAIB SETIAUSAHA

5.

PEMBUKAAN AKAUN BANK UNTUK LPS

6.

HAL-HAL LAIN Ruangan ini merekodkan perkara-perkara lain yang dibincangkan dalam mesyuarat yang pada mulanya tidak termasuk di dalam agenda mesyuarat.

7.

UCAPAN PENANGGUHAN Ruangan ini merekodkan : a. Ucapan terima kasih oleh Pengerusi b. Catatkan tarikh mesyuarat akan dating jika telah ditentukan c. Waktu mesyuarat tamat dan keputusan penangguhan mesyuarat

Minit disediakan oleh

Disahkan Oleh

( Setiausaha LPS

( Pengerusi LPS

Cop : ........

Cop : .

Contoh Surat Pendaftaran LPS Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil xxx Jalan xxxxx Tel : xxxxxx fax : xxxxxx

Lampiran B4

Ruj. Tuan : Ruj. Kami : (1) LPS SJK(T) xxx/12

17 Februari 2012

Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx U.P: Ketua Unit Jabatan Pendaftaran dan Perhubungan Tuan, PENDAFTARAN LEMBAGA PENGELOLA SJK(T) XXXX Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Tuan, kami pihak sekolah ingin memaklumkan bahawakami Berjaya mengaktifkan Lembaga Pengelola Sekolah (LPS) SJK(T) xxxx seperti yang dikehendaki oleh Bab 11, Akta Pendidikan 1996 yang menghendaki setiap sekolah jenis kebangsaan mempunyai Lembaga Pengelola Sekolah. 3. Bersama surat ini dilampirkan dokumen-dokumen berikut untuk pendaftaran LPS : a. b. c. d. 1 salinan minit mesyuarat LPS yang pertama 1 salinan Perlembagaan LPS 4 salinan kad pengenalan setiap ahli LPS 4 salinan Borang B yang telah diisikan oleh setiap ahli LPS

4. Kami meminta jasa baik pihak tuan untuk mendaftarkan LPS sekolah kami dengan kadar segera. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( ) Guru Besar Selaku Setiausaha Lembaga Pengelola Sekolah SJK(T) xxx

Notis Mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah


Lembaga Pengelola Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan (T) .

Lampiran C1

.... Tel : Ruj. Kami : .. Encik . Encik . Encik . Encik . Encik . Tuan, MESYUARAT LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH KALI KE .. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa mesyuarat di atas akan diadakan seperti berikut :Tarikh & Masa : .. Tempat : Agenda : 1. Ucapan Aluan Pengerusi 2. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 3. Perkara berbangkit 4. Laporan Setiausaha 5. Laporan Kewangan 6. Laporan biro-biro (jika ada) 7. Hal-hal lain 8. Ucapan Penangguhan Tarikh : Pengerusi LPS Penolong Pengerusi LPS Bendahari LPS Wakil Menteri Pelajaran AJK

2.

Tuan/Puan dengan segala hormatnya dijemput ke mesyuarat tersebut.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, .. ( ) Setiauasaha Lembaga Pengelola Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan (T) s.k Pendaftar Sekolah Negeri Pulau Pinang

Notis Mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah Luar Biasa Lembaga Pengelola Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan (T) .

Lampiran C2

Tel : . Ruj.Kami . Tarikh : ..

Tuan, MESYUARAT LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH LUAR BIASA Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa mesyuarat di atas akan diadakan seperti berikut :Tarikh : .. Masa : Mulai . hingga Tempat : .

Agenda :

1. Ucapan Pengerusi 2. Membincangkan kes (Nyatakan)

2.

Diharapkan tuan dapat meluangkan masa untuk menghadiri mesyuarat ini demi

kebaikan dan kemajuan sekolah kita.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menjalankan tugas,

. ( Setiausaha Lembaga Pengelola Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan (T) . s.k Pendaftar Sekolah Negeri Pulau Pinang )

Format Minit Mesyuarat LPS Minit Mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah

Lampiran C3

SJK(T) Tahun . (Catatkan kali ke- . Mesyuarat dan tahun) Tarikh & Masa : .. Tempat : .

HADIR (Senaraikan nama ahli-ahli yang menghadiri mesyuarat bermula dengan nama pengerusi mesyuarat) 1. 2. 1. 2.

TIDAK HADIR (bersebab)

Perkara

Tanggungjawab/ Tindakan oleh

Tarikh jangka disiap

1. 2.

UCAPAN ALUAN PENGERUSI PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS
Membentang catatan minit mesyuarat yang lepas untuk disahkan. (Jika ada pindaan, nyatakan pindaan-pindaan berkenaan)

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
Ruangan ini mengandungi catatan mengenai Perkara-perkara berbangkit dalam mesyuarat yang lepas. a. Tajuk perkara berbangkit yang dibincangkan dan keputusannya hendaklah dicatatkan. b. Jika perkara berbangkit itu masih memerlukan tindakan, catatkan pegawai / individu yang perlu mengambil tindakan.

4.

LAPORAN SETIAUSAHA
Catatkan perkara-perkara penting yang timbul dari Laporan Setiausaha dan keputusan diambil. Jika ada kertas kerja dibentangkan, catatan minit mesyuarat hendaklah direkodkan secara padat, ringkas dan jelas.

5.

LAPORAN KEWANGAN
Catatan secara ringkas laporan setiap biro dan keputusan yang diambil.

6.

LAPORAN BIRO (JIKA ADA)


Catatan secara ringkas laporan setiap biro dan keputusan yang diambil.

7.

HAL-HAL LAIN Ruangan ini merekodkan perkara-perkara lain yang dibincangkan dalam mesyuarat yang pada mulanya tidak termasuk di dalam agenda mesyuarat.

8.

UCAPAN PENANGGUHAN Ruangan ini merekodkan, (a) Ucapan terima kasih oleh Pengerusi (b) Catatkan tarikh mesyuarat akan dating jika telah ditentukan waktu mesyuarat tamat dan keputusan penangguhan mesyuarat.

Minit disediakan oleh

Disahkan Oleh

( Setiausaha LPS

( Pengerusi LPS

Cop : ........

Cop : .

Contoh Laporan Kewangan Semasa LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH SJK (T) . PENYATA KEWANGAN BERAKHIR PADA 30.09.2012 PENERIMAAN

Lampiran D2

01 02 03 04

Baki pada 1.09.12 di bank Sumbangan Gunasegaran.S Sumbangan Thiagarajan.S Sumbangan Kaneswaran.S Jumlah

RM RM RM RM RM

16,000.00 500.00 1,000.00 300.00 17,000.00

PEMBAYARAN 01 02 03 04 Bayaran kepada En.Ravikumar Bayaran kepada Makujaya Sdn. Bhd. Bayaran kepada Pemandu bas Bayaran kepada Guru Tadika Jumlah Baki di Bank pada 30.09.12 Jumlah Harta Catatkan senarai Harta LPS (misalnya); 1. Tanah sekolah 2. Bas Sekolah 3. Bangunan Tadika Tanggungan Catatkan Senarai Tanggungan LPS (misalnya); 1. Bil-bil yang belum di jelaskan RM 12,000.00 RM RM RM 100,100.00 20,000.00 170,100.00 RM RM RM RM RM RM RM 60.00 700.00 800.00 900.00 2,460.00 15,340.00 17,000.00

Disediakan oleh,

( Bendahari LPS )

Lembaran Imbangan Berakhir Pada LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH SJK (T) .. LEMBARAN IMBANGAN BERAKHIR PADA 31.12.2012

Lampiran D3

HARTA

1. 2.. 3.. 4.. 5..

Baki di Bank (Namakan Bank) Ruj. Penyata Bank Baki di tangan (jika ada) Simpanan Tetap di CIMB Brickfiels (Ruj.Sijil) Sebuah Bas Sekolah JEH 9854* Bangunan Kelas Tadika*

RM.. RM.. RM.. RM.. RM.. RM.. RM..

Bayaran yang belum diterima (jika ada) (Ruj.Lampiran 6D) Jumlah TANGGUNGAN (Hutang) 1. Nyatakan Nama kedai/orang yang belum Dibayar oleh LPS 2.. 3.. Bayaran kepada En.Bala untuk apa? Ansuran bulanan bas RM1,000 x . Bulan Jumlah

RM..

RM.. RM.. RM..

Kami telah memeriksa kira-kira LPS Sekolah ... Dan telah menyemak semua bil-bil dan didapati benar dan memuaskan.

*Amaun semasa. Bukan harga beli atau harga buat.

Disediakan oleh,

( Bendahari LPS )

Lembaran Imbangan Berakhir Pada(Bayaran yang belum diterima) Lampiran D4 LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH

SJK(T)

LEMBARAN IMBANGAN BERAKHIR PADA 31.12.2012 (BAYARAN YANG BELUM DITERIMA)

1. 2. 3. 4.

Sumbangan Ahli LPS

RM XXXXXXX RM XXXXXXX RM XXXXXXX RM XXXXXXX Jumlah RM XXXXXXX

Disediakan oleh,

.. ( Bendahari LPS )

Contoh Penyata Penerimaan dan Pembayaran LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH SJK(T)..

Lampiran D5

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR PADA 31.12.2012 PENERIMAAN

01 Baki pada 1.9.12 di bank Di Bank Di Tangan Simpanan Tetap di CIMB Brickfields 02 Faedah Bank 03 Sumbangan ahli Penyokong RM 15,000.00 RM 300.00

RM 10,000.00 RM 100.00

RM 30,000.00

Jumlah PEMBAYARAN

RM

95,400.00

01 Kerusi murid (300 unit) 02 Komputer (2 unit) 03 Hari Anugerah Cemerlang 04 Membaiki tandas 05 Membaiki bumbung sekolah 06 Minuman Mesyuarat Tahunan Penyokong 07 Hari Sukan Sekolah 08 Alat permainan untuk kelas tadika

RM RM RM RM

8,100.00 6,000.00 800.00 1,200.00

RM 10,000.00 RM RM RM 600.00 2000.00 2000.00

Jumlah

RM 45,100.00

Disediakan oleh,

. ( Bendahari LPS )

Contoh Penyata Penerimaan dan Pembelanjaan LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH SJK(T).. PENYATA PENDAPATAN DAN PEMBELANJAAN PADA 31.12.2012 PENERIMAAN

Lampiran D6

01 Faedah Bank 02 Sumbangan ahli Penyokong 03 Sumbangan ahli Penyokong

RM

100.00

RM 40,000.00 RM 30,000.00

Jumlah PEMBAYARAN

RM

70,100.00

01 Kerusi murid (300 unit) 02 Komputer (2 unit) 03 Hari Anugerah Cemerlang 04 Membaiki tandas 05 Membaiki bumbung sekolah 06 Minuman Mesyuarat Tahunan Penyokong 07 Hari Sukan Sekolah 08 Alat permainan untuk kelas tadika

RM RM RM RM

8,100.00 6,000.00 800.00 1,200.00

RM 10,000.00 RM RM RM 600.00 2000.00 2000.00

Jumlah

RM 45,100.00

Disediakan oleh,

. ( Bendahari LPS )

Format Baucer Bayaran LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH

Lampiran D7

SJK(T) . *(Sediakan dalam 2 salinan) Bayar kepada : Baucer No. ..

Tarikh Bekalan

Peruntukan kepada . BUTIR-BUTIR Untuk bayaran bil :

Banyaknya

RM

sen

JUMLAH

Dengan ini saya akui bahawa perkara di atas telah disempurnakan dan bahawa bayaran yang dikenakan, berjumlah Ringgit Malaysia .. adalah betul.

.. ( )

... ( Bendahari )

Pengerusi/Naib Pengerusi

Diterima daripada LPS SJK(T) wang sebanyak Ringgit Malaysia : kerana perkara di atas yang saya akui telah disempurnakan.

.20.. (tarikh)

( Penerima )

*Catatan *Sila kembalikan salinan ini setelah ditandatangani akuan terima