SPP.

30/22/4(10)

KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEMAKLUMAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN SURUHANJAYA MENGENAI URUSAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN DALAM PERKHIDMATAN PELAJARAN TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan-keputusan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (Suruhanjaya) mengenai urusan pengambilan dan pelantikan dalam Perkhidmatan Pelajaran. LATAR BELAKANG 2. Suruhanjaya dalam beberapa siri mesyuarat telah bersetuju memutuskan beberapa keputusan seperti berikut: (a) penggunaan tarikh kelulusan Senat Universiti dalam penetapan tarikh lantikan tetap Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41; (b) penetapan tarikh lantikan tetap bagi pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib; (c) penetapan tarikh lantikan tetap bagi pegawai yang lewat mengembalikan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT); (d) pelantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi secara

mengikut tarikh yang mana terkemudian. SURUHANJAYA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN 3. Mesir yang tidak dapat mengemukakan ijazah asal semasa menghadiri (e) temu duga. 3.1 Suruhanjaya mulai Mei tahun 2009 telah menetapkan tarikh lantikan tetap terhadap pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib seperti berikut: JENIS HUKUMAN Amaran Denda Lucut Hak Emolumen Turun Pangkat 2 TARIKH LANTIKAN TETAP Dua belas Lembaga hukuman. Suruhanjaya menetapkan tarikh lantikan tetap PPPS Gred DG41 adalah pada satu hari bulan dalam bulan berikutan dari tarikh yang tercatat pada ljazah/Diploma Pendidikan atau tarikh lapor diri. penetapan tarikh lantikan adalah pada satu hari bulan dalam bulan berikutan dari tarikh keputusan rasmi Senat Universiti atau tarikh lapor dlri. PENGGUNAAN TARIKH KELULUSAN SENAT UNIVERSITI DALAM PENETAPAN TARIKH LANTIKAN TETAP PPPS GRED DG41 (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 13 APRIL 2009) 3. PENETAPAN TARIKH LANTIKAN TETAP BAGI PEGAWAI YANG DIKENAKAN HUKUMAN TATATERTIB (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 25 MEl 2009) 4.sementara bagi calon lulusan Universiti AI-Azhar. mengikut tarikh yang mana terkemudian. dan prosedur pelantikan bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang menolak temu duga atau tawaran pelantikan ke jawatan PPPS Gred DG41.2 4. bulan selepas dari tarikh Tatatertib menjatuhkan . Berkuat kuasa 1 Januari 2009 Suruhanjaya memutuskan calon yang lulus pengajian di universiti mulai tahun 2009 dan memohon untuk lantikan PPPS Gred DG41.1 Sehingga 31 Disember 2008.

2 4.1 Suruhanjaya telah memutuskan pegawai yang lewat mengembalikan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) dalam tempoh yang ditetapkan dikehendaki memberikan penjelasan secara bertulis melalui Ketua Jabatan kepada Suruhanjaya. yang mana 4. hukuman.2 Suruhanjaya akan menimbang penjelasan yang dikemukakan oleh pegawai dan membuat keputusan seperti berikut: (a) jika penjelasan yang diberikan diterima. Ketua Jabatan diminta melaporkan sebarang keputusan hukuman tatatertib pegawai yang terlibat kepada Suruhanjaya.Tangguh Pergerakan Gaji Turun Gaji Sekurang-ku rang nya dua belas bulan tarikh Lembaga dari Tatatertib menjatuhkan hukuman atau pada tarikh bebas daripada terkemudian. jika penjelasan yang diberikan tidak diterima oleh Suruhanjaya. 5. 5. pegawai akan dikenakan penalti dari segi tarikh lantikan iaitu dilewatkan tarikh lantikan selama tiga bulan dari tarikh yang sepatutnya dikuatkuasakan. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). PENETAPAN TARIKH LANTIKAN TETAP BAGI PEGAWAI YANG LEWAT MENGEMBALIKAN PAKEJ SETUJU TERIMA TAWARAN (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 31 MEl 2010) 5.3 Keputusan ini turut terpakai ke atas pegawai yang memohon ke jawatan PPPS Gred DG41 atau PPPLD Gred DGA29 yang telah dikenakan tindakan tatatertib oleh Lembaga Tatatertib atau Jawatankuasa Tatatertib Guru Sandaran Terlatih. Bagi melaksanakan keputusan ini. Suruhanjaya akan mengesahkan pelantikan pegawai mengikut tarikh yang dikuatkuasakan. (b) 3 .

6.3 Calon yang berjaya temu duga akan dilantik sebagai PPPS dan PPPT secara sementara selama dua tahun. Sekiranya calon mengemukakan ijazah asal dan dikemukakan kepada Suruhanjaya dalam tempoh tersebut. Jabatan-Jabatan Agama Negeri dan Mahkamah-Mahkamah Syariah. dan terjemahan ijazah sementara asal dan terjemahan transkrip asal dari institusi yang dibenarkan seperti Pejabat Kedutaan Malaysia di Mesir. calon akan dilantik tetap mengikut tarikh yang dipersetujui oleh Suruhanjaya. PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN slsWAZAH DAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI sECARA sEMENTARA BAGI CALON LULU SAN UNIVERslTI AL-AZHAR. PROsEDUR PELANTIKAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPAsAN DIPLOMA YANG MENOLAK TEMU DUGA ATAU TAWARAN PELANTIKAN TETAP KE JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN slsWAZAH GRED DG41 (MEsYUARAT SURUHANJAYA PADA 19 APRIL 2011) 4 . Calon yang gagal mengemukakan ijazah asal dalam tempoh yang ditetapkan. 6.4 7. 6.2 6.1 Suruhanjaya bersetuju memberikan kelonggaran kepada calon lulusan Universiti AI-Azhar. MEslR YANG TIDAK DAPAT MENGEMUKAKAN IJAZAH ASAL sEMAsA MENGHADIRI TEMU DUGA (MESYUARAT sURUHANJAYA PADA 17 FEBRUARI 2011) 6. transkrip asal. perkhidmatannya sebagai PPPS dan PPPT secara sementara tidak akan disambung. Institut Terjemahan Negara Malaysia. Mesir yang belum memperolehi ijazah asal untuk ditemu duga tertakluk kepada dokumen-dokumen berikut: (i) (ii) (iii) ijazah sementara asal.

Temu duga: Perlu ditemu duga semula. Tarikh fantikan: (i) Oilewatkan tiga bulan dan larikh permohonan semula bagi PPPLD lYangmelanjutkan pengajian secara sepenuh masa. Permohonan: Dibatalkan permohonan dan perlu ~emohon semula selepas selesai urusan kenaikan pangkatJanjakangaji atas gred asal. Permohonan: Dibatalkan permohonan dan perlu memohon sem~la selepas selesai urusan kenaikan pangkatJanjakangaji atas gred asal.7. dan (ii) Dilewalkan liga bulan dari tarikh sepatutnya dilantik bagi PPPLD ~ang melanjutkan pengajian secara Program Pengajian Jarak Jauh. Tarikh lantikan: (i) Dilewatkan tiga bulan dan tarikh permohonan semula bagi PPPLD yang melanjutkan pengajian secara sepenuh masa.1 PPPLD yang menolak temu duga atau tawaran pelantikan tetap sebagai PPPS Gred DG41 kerana menunggu tawaran kenaikan pangkat atau anjakan gaji akan diuruskan seperti berikut KATEGORI KATEGORI1 Calon tidak hadir temu duga kerana menunggu tawaran kenaikan pangkatJanjakan gaji alas gred asal. Temu duga: Perlu ditemu duga semula. KATEGORI2 Calon hadir tetapi menolak untuk ditemu duga kerana menunppu tawaran kenaikan pangkatJanjakan gaji atas gred asal. dan (ii) Oilewatkan tiga bulan dari tarikh sepatutnya dilantik baci PPPLD 5 TINDAKAN .

8.. arikh lantikan: (i) Dilewatkan tiga bulan dari tarikh memohon semula bagi PPPLD ang melanjutkan pengajian secara sepenuh masa.. Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia Tarikh : 2'2... Jarak Permohonan: Perlu memohon emula selepas selesai urusan enaikan pangkaUanjakan gaji atas red asaJ. TARIKH KUAT KUASA 8.r~r..1-:-~=~~ ang melanjutkan pengajian secara -".1 Pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh menetapkan keputusan-keputusan tersebut. Suruhanjaya "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah..a_m_P_en~ian Jauh. emu duga: rUga semula.P_. Julai 2011 6 . dan (ii) Dilewatkan tiga bulan dan tarikh epatutnya dilantik bagi PPPLO ang melanjutkan pengajian secara Pro ram Pen alian Jarak Jauh. Tidak perlu ditemu KATEGORI3 Calon menolak tawaran pelantikan PPPS Gred DG41 kerana menerima kenaikan pangkaVanjakan gaji atas gred asal dengan tarikh kuat kuasa terkemudian dari tarikh lantikan PPPS Gred DG41..

Senarai Edaran: Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Semua Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pengarah Politeknik Semua Pengarah Kolej Komuniti Salinan Kepada: Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful