Anda di halaman 1dari 3

Pengenalan Kepada 2 Article Article yang bertajuk Kaedah pengajaran dalam pendidikan dan juga kaedah pengajaran yang

paling berkesan adalah 2 article yang sangat menarik untuk dibincangkan isi kandungannya. Article ini sangat berkait dengan kehidupan saya sebagai seorang guru. Hal ini telah mendorong saya untuk mengupas isi kandungan article ini dengan lebih terperinci. Untuk pengetahuan umum, article ini telah saya perolehi dari internet iaitu menerusi laman web http://www.buzzle.com/articles/teaching-methods-in-education.html dan juga http://www.buzzle.com/articles/effective-teaching-methods.html. Sememangnya laman web yang saya sebutkan diatas sangat berguna buat semua guru. Banyak artikal yang boleh kita jadikan panduan dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Oleh itu, saya menyarankan agar kita sentiasa melayari laman web tersebut untuk mendapat input-input yang lebih baik.

Ringkasan Artikal 1 Artikal ini menyentuh tentang kaedah pengajaran yang digunapakai dalam sistem pendidikan di dunia. Terdapat banyak kaedah pengajaran dalam pendidikan yang boleh membantu dalam meningkatkan proses pembelajaran pelajar yang diutarakan dalam artikal tersebut. Apa yang perlu dilakukan oleh guru adalah memilih kaedah pengajaran yang berbeza yang direka khas untuk pengajaran dan pembelajaran mereka, sesuai dengan kemampuan murid-murid. Sesuatu yang ditekankan dalam artikal ini adalah penulisan rancangan pelajaran adalah satu perkara yang paling penting dalam pengajaran guru. Seorang guru mesti melakukan perancangan pengajaran sebelum menjalankan apa-apa strategi mengajar di dalam kelas. Dengan adanya perancangan pengajaran, kaedah pengajaran yang diguna pakai akan dapat disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu seperti pengetahuan para pelajar, alam sekitar dan set matlamat pembelajaran yang diputuskan dalam kurikulum akademik. Dalam ringkasan ini, saya hanya ingin mengemukakan 3 kaedah pengajaran yang saya rasa sangat penting dan merupakan perkara utama dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu persoalan, penerangan dan juga tunjuk cara. Kaedah yang pertama iaitu mempersoalkan. Kaedah ini adalah satu bentuk pertanyaan dan sentiasa dikenali sebagai kaedah memulakan pengajaran kerana bersifat interaktif. Soalan-soalan yang ditanya oleh guru dengan niat untuk mengetahui apa yang pelajar telah belajar dari perbincangan awal dan ia membantu dalam menentukan apa yang perlu diajar lagi. Melalui kaedah ini, pelajar akan mengemukakan persoalan kepada guruguru untuk menjelaskan keraguan yang akan meningkatkan pemahaman mereka tentang subjek. Naluri ingin tahu pelajar membangkitkan mereka untuk bertanya soalan dan memuaskan permintaan mereka. Guru harus menggalakkan ini dengan cara yang positif supaya pemikiran kritikal pelajar dapat dibangunkan. Kaedah pengajaran yang kedua yang disentuh dalam artikal tersebut ialah kaedah menjelaskan. Kaedah ini adalah salah satu kaedah pengajaran yang sangat penting dalam pendidikan. Ia adalah satu bentuk kuliah atau penerangan guru dalam pengajaran di mana guru menyampaikan maklumat yang bersifat fakta dalam cara yang langsung dan logik. Penjelasan perlu disertakan dengan contoh-contoh yang sesuai untuk pemahaman yang lebih baik daripada pelajar. Ia adalah seperti wacana mengenai subjek tertentu atau topik yang adalah untuk seluruh kelas. Menjelaskan boleh clubbed dengan proses pemodelan supaya lebih berkesan dan mempunyai kesan yang berpanjangan ke atas murid-murid. Kadang-kadang pengalaman juga boleh dikongsi bersama sebagai sebahagian ilmu pengetahuan yang akan bekerja sebagai sumber inspirasi bagi pelajar-pelajar. Semasa mengguna pakai kaedah ini guru perlu memberi pengenalan dan ringkasan yang betul. Pastikan bahawa maklumat itu adalah khusus kepada semua murid. Satu lagi kaedah pengajaran yang asas yang ditekankan dalam artikal ini adalah kaedah menunjukkan ataupun dalam istilah lain tunjuk cara kepada semua murid. Dengan bantuan demonstrative kaedah pengajaran dalam pendidikan pelajar-pelajar mendapat peluang untuk meneroka pelbagai aspek dan memahami teori ini dari perspektif yang berbeza. Demonstrasi adalah penerangan langkah demi langkah bersama-sama dengan

alasan-alasan mereka dan kepentingan untuk pemahaman yang lebih baik daripada pelajar. Ia meningkatkan pemahaman pelajar dengan praktikal memohon pengetahuan dan mengasah kemahiran mereka dan dengan itu, mereka menjadi mampu mengenal pasti dan menganjurkan perkara dengan cara yang lebih cekap. Uji kaji praktikal adalah satu kaedah yang sangat baik digunakan untuk menunjukkan subjek. Ringkasan Artikal 2 Pengajaran adalah profesion di mana kejayaan guru-guru guru bergantung kepada keupayaan murid-muridnya menguasai kemahiran yang diajar kepada mereka. Jadi adalah jelas pemahaman subjek yang diajar oleh seorang guru bergantung kepada kaedah pengajaran yang digunapakai oleh guru itu. Kaedah membuat bahan lebih mudah untuk memahami dan mengasimilasikan. Seorang guru hanya akan memberi perhatian ke arah kaedah beliau hanya apabila dia benar-benar berdedikasi terhadap profesionnya dan jika profesion adalah minatnya.Terdapat beberapa kaedah pengajaran yang berkesan guru jika dan apabila berikut akan mendapat keputusan yang lebih baik daripada pelajar-pelajar dari segi kefahaman dan pengeluaran semula topik itu pada pena dan kertas yang bincangkan dalam artikel ini. Terdapat 9 perkara yang digariskan dalam artikal tersebut yang menyentuh tentang kaedah pengajaran berkesan. Walaubagaimanapun, saya hanya merumuskan kepada 3 bahagian yang utama iaitu menetapkan matlamat, mewujudkan persekitaran yang interaktif dan menyediakan alat bantu mengajar dan bahan bantu belajar. Penetapan matlamat dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah penting bagi memastikan kaedah pengajaran yang digunapakai oleh seseorang guru dalam pengajarannya lebih berkesan dari segi pelaksanaan dan pencapaian objektifnya. Melalui penetapan matlamat yang jelas untuk dirinya sendiri dan juga untuk murid-muridnya, seorang guru akan berusaha lebih kearah pencapaian matlamat tersebut. Dan apabila mereka gagal untuk mencapai matlamat atau sasaran mereka, mereka akan terus sedar sebelum terlambat dan kerja-kerja ke atas aktiviti pengajaran adalah penting bagi menekankan konsep-konsep utama pelajaran atau bab supaya pelajar-pelajar belajar untuk mengenalpasti idea-idea utama yang mereka perlu untuk memahami sesuatu aktiviti pengajaran yang disampaikan dalam kelas. Mewujudkan persekitaran yang interaktif di dalam kelas adalah kaedah pengajaran yang berkesan yang dibincangkan dalam artikal ini. Dengan adanya persekitaran yang interaktif, pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan lebih baik dari sudut keberkesanannya. Persekitaran interaktif penting supaya pelajar boleh bersuara dan guru juga boleh memahami konsep-konsep yang telah telah dikaji dan difahami dengan baik dan yang belum. Ia adalah lebih baik untuk memberi pelajar sedikit latar belakang topik yang anda ajar supaya mereka mempunyai pemahaman yang lebih baik. Ia juga dinasihatkan untuk menyemak topik yang anda telah lakukan dalam kelas sebelumnya sejak semakan menjadikan perkara lebih mudah untuk mengingati dan mengenang kembali. Untuk membuat sesuatu yang lebih mudah dan kurang mengambil masa anda boleh mengguna pakai kaedah Menyoal untuk menyemak semula perkara-perkara yang sebelum ini dilakukan supaya anda juga boleh menilai kefahaman mereka. Kaedah pengajaran yang ketiga yang dibincangkan dalam artikal tersebut adalah penyediaan alat bantu mengajar. Apabila mengajar anak-anak kecil, ia adalah lebih baik untuk mengambil bantuan alat bantu pandang seperti gambar-gambar dan imej. Ini kerana, setiap jenis gambar yang digunakan sebagai alat bantu mengajar adalah lebih baik daripada kata-kata dalam pengajaran. Jadi, jika kita cuba untuk memasukkan ke dalam fakta-fakta tentang harimau, ia adalah lebih baik untuk mengajar gambar harimau dan kemudian memberitahu anak-anak tentang perkara tersebut. Scenario ini jelas menunjukkan bahawa, mengajar menggunakan alat bantu adalah sangat berkesan dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik-bilik darjah. Oleh itu, seboleh-bolehnya sebagai seorang guru kita perlu menitik beratkan penggunaan alat bantu mengajar bagi memastikan penyampaian pengetahuan yang disampaikan tidak kelihatan samar-samar bagi pelajar-pelajar.

Refleksi dan perbincangan Selepas membaca artical yang pertama iaitu kaedah pengajaran dalam pendidikan, saya dapati, kaedah pengajaran yang dibincangkan dalam artikal tersebut sememangnya diamalkan oleh setiap guru yang berkhidmat di Negara kita. Malahan teori-teori pembelajaran baru diterbitkan dari kaedah pengajaran asas sepertimana yang dinyatakan dalam artikal tersebut. Kaedah pengajaran inkuiri dan juga kaedah pembelajaran masteri adalah dua kaedah pengajaran yang kerap dijadikan wadah untuk menyampaikan pengajaran di dalam bilik-bilik darjah. Scenario ini sudah tentu mengukuhkan keyakinan saya sebagai seorang guru bahawa saya juga menggamalkan kaedah pengajaran seiring dengan kaedah yang diterima pakai oleh institusi pendidikan di seluruh dunia. Apa yang menarik yang saya perolehi dari artikal ini adalah penekanan kepada kesungguhan seorang guru dalam menggunakan kaedah pengajaran hendaklah didahului dengan penyediaan rancangan pengajaran. Hal ini mengikis persepsi saya yang agak negetif terhadap penyediaan rancangan pengajaran harian mahupun tahunan. Bagi artikal yang kedua pula, sememangnya tidak boleh disangkal lagi apabila artikal tersebut menggariskan 9 perkara dalam menghasilkan kaedah-kaedah pengajaran berkesan dalam pembelajaran seseorang murid. Saya sangat bersetuju dengan penggunaan alat bantu mengajar seperti gambar-gambar ataupun bahan-bahan maujud yang lain adalah sangat berkesan dalam menyampaiakan isi pelajaran berbanding dengan menggunakan bahasa lisan ataupun tulisan. Yang menjadi persoalan kepada saya adalah sejauh manakah kemampuan seseorang guru dalam menghasilkan alat bantu mengajar dalam satu tempoh masa persekolah yang agak panjang iaitu selama hamper 10 bulan. Berdasarkan scenario pendidikan di Negara kita pada masa kini, era teknologi maklumat ataupun zaman IT sudah tersebar luas ke seluruh pelusuk tanah air tanpa mengira kawasan Bandar ataupun luar Bandar. Kalau kita fikirkan sejenak, seperti sudah tiada alasan untuk seseorang guru menghasilkan alat bantu mengajar yang lebihh mudah berbanding dahulu. Malangnya, hingga ke hari ini, kita masih lagi mendengar isu-isu guru mengajar sambil lewa yang hanya masuk ke kelas dengan membawa badan atau rotan. Berbalik kepada artikal tersebut, saya dapat merumuskan bahawa, kaedah pengajarann yang berkesan bukanlah terletak pada cara semata-mata tetapi lebih kepada sikap setiap individu yang memainkan peranan penting dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya, artikel kaedah pengajaran dalam pendidikan dan juga kaedah pengajaran berkesan yang telah saya pilih sebagai tugasan ini adalah 2 artikel yang sangat berguna bagi diri saya dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang guru. Dengan adanya input-input yang dihuraikan dalam artikal tersebut sedikit sebanyak telah menambah ilmu perguruan saya dalam aspek pengajaran terutama sekali dari segi sikap, mentality dan juga kesungguhan seseorang guru adalah sangat dituntut dalam profesion pergururan. Ini penting bagi memastikan saya berupaya dalam menghasilkan insan yang mempunyai minda kelas pertama kearah memacu Negara mencapai taraf Negara maju pada masa akan datang.