Anda di halaman 1dari 9

Bahagian A (30 markah)

Isikan kata kunci dengan betul bagi setiap definisi nilai yang diberi.

1. Kebolehan dan ..........................................melakukan sesuatu tanpa


.................................. kepada orang lain.
2. Sikap ......................................... yang boleh menimbulkan
........................................ dan keyakinan orang lain.
3. Boleh .............................. berdasarkan alas an dan bukti yang nyata dan dapat
mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang ..................................
4. Kesanggupan diri seseorang untuk ........................................dan...........................
tugas serta kewajipan dengan sempurna.
5. Perasaan cinta, kasih dan sayang yang ............................. dan ..........................
terhadap keluarga.
6. Kesedaran tentang perlunya ................................... dan ...................................
alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.
7. ........................................ keseimbangan alam sekeliling sebagai
................................. bersama untuk kesejahteraan hidup.
8. Prihatin terhadap ............................ yang berkaitan dengan alam sekeliling dan
................................... menyelesaikannya.
9. Perasaan sayang dan .............................. kepada negara serta meletakkan
kepentingan negara melebihi ................................... diri.
10. Kepatuhan dan ..................................... yang .................................. kepada raja
dan negara.
11. .............................dan ............................... peraturan dan undang-undang yang
telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.
12. Bersedia ............................... dan ................................ pandangan,
pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat
Malaysia.

13. Hidup ......................................... antara satu sama lain dengan


............................... kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,
bangsa dan budaya.
14. Usaha yang........................... dan membina yang dilakukan ......................... pada
peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapa sesuatu matlamat.
15. Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu ........................... dan
......................... maruah diri dalam kehidupan.

Bahagian B ( 20 markah).
Berikan definisi nilai berikut dengan tepat.
1. Amanah :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Kepercayaan kepada Tuhan :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rasional :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Bertanggungjawab :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Cinta akan negara :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

6. Sanggup berkorban untuk negara:


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Melindungi hak pengguna :


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Mematuhi peraturan dan undang-undang ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Sikap keterbukaan :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Hidup bersama secara aman :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahagian C ( 20 markah).
Jawab soalan-soalan berikut.

1. Berikut adalah laporan disiplin pelajar yang dicatat dalam rekod guru disiplin.

Dua orang pelajar bergaduh akibat saling mengejek semasa makan di kantin. Ibu
bapa mereka telah dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikan kes tersebut.

a) Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh dua orang pelajar tersebut.
i).................................................................................................................................................
ii)................................................................................................................................................
( 2 markah)
b) Beri maksud satu nilai yang dinyatakan di 1(a).
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
( 2 markah)
c) Nyatakan dua jenis hukuman yang boleh dikenakan oleh pihak sekolah terhadap dua
orang pelajar tersebut.
i).................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ii)...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
( 2 markah)
d) Terangkan dua sebab ibu bapa pelajar tersebut perlu berjumpa dengan pihak sekolah.
i).................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ii)................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
( 4 markah)
2. Carta berikut berkaitan dengan warisan budaya Malaysia.
Tarian Tradisional

Muzik Tradisional

Warisan Budaya Malaysia


Permainan Tradisional

Pakaian Tradisional

a) Nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh rakyat Malaysia dalam memelihara warisan
budaya di atas.
i).................................................................................................................................................

ii)................................................................................................................................................
( 2 markah)
b) Beri maksud satu nilai yang dinyatakan di 2 (a).
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
( 2 markah)
c) Terangkan dua cara memelihara warisan budaya Malaysia.
i).................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ii)................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
( 4 markah)
d) Nyatakan satu contoh warisan budaya Malaysia berikut:
i) Permainan tradisional
...................................................................................................................................................
( 1 markah)
ii) Pakaian tradisional
...................................................................................................................................................
( 1 markah)

Disediakan oleh :

Disemak dan disahkan oleh :

...................................................

.............................................

(PN PUVANESWARI VADIVELLOO)


Guru Pendidikan Moral Ting.5
SMK Alma BM

(EN ABDUL RAZAK B MANAP)


Ketua Panitia Pend. Moral
SMK Alma

JUMLAH MARKAH ( %)

PM1225/1
T5 SPM UK1/2012

/100

SMK ALMA BUKIT MERTAJAM


PANITIA PENDIDIKAN MORAL

UJIAN KEMAJUAN 1

2012
PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 5
NAMA
TINGKATAN

SMK ALMA BUKIT MERTAJAM


PANITIA PENDIDIKAN MORAL

UJIAN DIANOGSTIK 1-SPM


PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5

TARIKH UJIAN : FEBRUARI 2011

DISEDIAKAN OLEH :
PN PUVANESWARI VADIVELLOO
GURU CEMERLANG

NAMA
TINGKATAN

JAWAB SEMUA SOALAN

1. Senaraikan 12 nilai dari Bidang Satu.

(12markah)

2. Definisikan nilai rasional.

(2markah)

3. Definisikan nilai bertanggungjawab.

(2markah)

4. Definisikan nilai amanah.

(2markah)

5. Definisikan nilai harga diri.

(2markah)

6. Senaraikan nilai- nilai dari Bidang Dua.

(4markah)

7. Senaraikan nilai- nilai dari Bidang Tiga

(4markah)

8. Jelaskan maksud nilai kasih sayang

(2markah)

9. Jelaskan maksud nilai tanggungjawab terhadap keluarga

(2markah)

10. Definisikan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar.

(2markah)

11. Definisikan nilai mematuhi peraturan dan undang-undang.

(2markah)

12. Definisikan nilai kesederhanaan.

(2markah)

13. Senaraikan nilai- nilai dari Bidang Lima

(5markah)

14. Definisikan nilai cinta akan negara.

(2markah)

15. Definisikan nilai sanggup berkorban untuk negara.

(2markah)

16. Senaraikan nilai- nilai dari Bidang Tujuh

(3markah)

Disediakan oleh :

Disemak dan disahkan oleh :

...................................................
(PN PUVANESWARI VADIVELLOO)
Guru Pendidikan Moral Ting.5
SMK Alma BM

...................................................
(PN T. MUNIREKHA)
Ketua Panitia Pend. Moral
SMK Alma BM