Anda di halaman 1dari 44

Daftar lsi

Renungan

teitang

Perane Jawa dan warGan Pansrai Dtponegoro

0iponesoror Aa5a Remaja di resarrejo (17er-130r)

cunr sjarawan: Revotusi, Reaksia Rrorman


Tenrang Yaya san Ar ari Djojohadik u sumo (yAol

Renunqan tentang Perang Jawa dan Warisan Pangeran Diponegoro

Kata Pengantar
era.s Jaua (1325-1330) mdupakon to.sgdr pcrobrhan pntins dalam sejanh Ja\a dai seluruh Nusani$r UnbI l)ert na kali, suatu peme Iinbnan l<oloial Eropa bcrhadapa! dengan Enbem.ta](,n masrnralat melipun sbagian bslr rrila,:h prnau itu. Sebasian besr Jawa tengah

,a.s

ibat. Dua juta onns Jarva sepefrisa jumlah selumh penduduln)z menderiia akibat perans,
dan Ja{a

tinur,

seda bmya} daer.h pasisir


h &erah pedsntun

(purai

utu) te

scpeftnp3iluisselu

Jar$ rusak, &n satibr 2oo.oo. orang

Jaua menjadi korbaD (Carey 1976: s2 c atah ,. untuk henopai kmeMngan panit atas JaM, Bela.dr !u. me.denb: seba.yat Tooo oE.s Indonesia yang

nsrupa[lnserdadup.mbantutess,demilri.njugadengana.ooosedaduBelan'la endiri, dan pemE imebut mensnms las iertka sebanyak 20 juta sdden (De
Cmal 1949399). Iemns beEkhir densrn Belandr scbasai

p.nsusi hnssd

otas

?ulau JAv, dan suaiu ta$ap baru teluasmn kolonial pun mulai sudah dengan direr.pkann a "1anam palst' dhn crbernFJende8l Jdhdn* m deh Bo*h (1330-1370). Sldem ini terbuth sansat nsnsuntungkan brgi Belanda Dengan

denitian, perang ilu h.ngakniri suatn 6isten yang sudan tutans sejal Mdsehl

hilFmDdqdd oeitr.s rsos-s-. Dpr. .omp"ni"Jh

l,r

iL "l

Ddss.g PinoD

'

's"

iil llli s,,A!;rdoLir mn'xJur


,'
i.

\o.

Tihr

delandd

1bo2 j-oo..r-tjr",.buJ&iJbtumBdb\

oc.e

igde Oo

keDj,an di Jdwa tensah{elah


nesard bdaulal, ke iunduk pada ketuasaan

nsih

bersilat diplobaiik tingkat k.duraai

L i 6r. "{LntErs'
anrar

t.enmtrr

m5$ 'korohid rinssl' ketik

kerajaan kerajaan reEebut

Emrr

Sebuah Peralihan sejarah yang menentukan: Nusantara dalam kemelut peperangan dan politik internasional, 1792-1816
Poalihar ini plbi dicamk n oleh mft}j rrans me.gira bahsa B.landa sudah bmpil scbagd penjajab JaNa sebetun lahirnya p.he nrah Hindia Belanda (Janmli r3r3). Pada ar:hn abad kedelapan belas, puhu Jam Lagi Betanda tid.klah
Renjaan lnssis (rna_rfi xdjl di tn'1i.. sebagai negara yans pe.saro$nya sedq neroet di Elopr, Betanda umpal seperi alan keluar dari JaM seneniara pam pensusa JaM bngsn sehtan seera nyab menitmaii
kedaulatan. Pemn! Inssft-Bslsnda yang keenp.t, r73o-1733i nen akan saat yans neneniubn b,gi Belanda sebagai peryuasa kolonial. Menghadapi nbns

hiip dens!.

naun blnyak, nendpai r3., jub gdden, voc dinyatakan banslrui dan \art! kekaymya dimbil alih oleh negara Beldda pada I Januari 13oo. Empar tahun sebelnm.yn, ke.dali dras semua milik Belmda di Timur letah diambil dih d i bs.n l)an Diftltu voc, Fns di$but 'Heeen ,;v ' (ftdiuan .a 1,, lalu kepada suatu Icmbaga bao b.rnama Komite U q. Niasa dan 'lisera*in Jajahan HindiaTiDur. selana hasa rMg}lidkrisGinternasionatydqberdamrak pada ru.tulnya vOC, Grbmur-JmdeEl ,lan D${an Hindir di Blbvtu rcrpilsa bcrp,ling kepada paE pengnasa Ja\a rngan sehbn untuk minh b,mnan guna nehDeitananla. ibu kota lolonial itu dad kemunstim. senDSan. Hal nri menunjuHcn bebpa ber k.bcb6an pam penguasa Jas? itu di bidang niliter da. politik. B.rbasai perninhan banbm yal! demikian ib tin bul selana seransan I.sgris t)ada r7a! dd kenudian pada 1793 ketih Republik B.landa icrjun [e dalah Perans karisi leframa (1792 17e7) mda]zn p.ancis. Men]$xl pendudukan nes{inya oleh tenlda Prancis l{lilayah UiaE paAa Desem
yang

ber 179.1-Januai 1795, Republik Bdmda menjrdi sahn sdu negei bone*a san8 gronda nonbn teNebui Hal ini berdampak pada
Bclanda,

JNJ

Sebisai

nilil

sebeEn! laut

Jaw diiaruh di baxnh sds politik )xng dicananskm oleh Srad,'oud?r (keDlh nesaE) Belanda di pcnsasinsu. cais politik itu ne.etapkn ban*a daemh da ah jajahan Republik Bel.ida hirus disoruhkan keDld, Inssris a8ar
tidak jar (h ke ransan Pranck. Densan dem ikia n mulailah nasd du! puluh iahun

keiika lndonesia diseret k dalam petarungan slobal a.tam ln8sris dan Pran.i3 DiDeftbutltru selda masa Perang RerolusioNr (1792-1799) dan ?emns

xaDoleon (1799 1302, 13o3-1s13, 13$) di Eropa, Nusmraia nenjadi ajans

logS s yang dikendalikan dari Madms dan Puldu Pinans merebur bagian te$esar milil Bclanda di luar Javr. wilayah-vilayah itu, neski disemnkdn l.gi kepada Belmda berkrt kdentuan Perd,miian -{mi.ns (r3o2), kemudian direbur kembali ot.h
pefrempuran darir dan laur. Anrara 1795

dm 1797,.,\n3kah

liut

hggds dalan mas. tuiuh tahun ne.lmul peshnya hemnat pcEcteruan di Empa (Mei 1303) heiila Numk ditmp.lk.n di bN.I blotade laut yl.g keiat. Besitu ketllnya blotrde itu sehingga ltila me.eima pensanIaiannlr sebagri gubemurjenderdl dad adik Napolon, Raja L.uis BonaFfre (bcrtarih, reoc 1o), pada Januai r3o7, MaMkal Hernan $rillem Daendels (r762a8n, menjabat

subeLnu{e e$1, 13o3a, dikiim ke Jawa bersama lnkamana Muda Adriarn Arnold Buyskes (r7/lr33a), seonns subemuljendeml pen8santi. Buyskes mcnlasul dengan sansat .epat untul heiagajsgn si,I, bhu sang Manekal
leuangln dan nilito Belanda yang m$an dikdanui betul oleh t ma pensuasa JaM tensah{elabn. I(erdMnm itu sedemiuan rupa parahnya sehingsa scorang bckss pcFbat iingsi voc, NicolaN En8elhad (1761133r, mantan Cubernur TimuFLiur JaM (8ot l3o8) nala[ mc.r_sranksn lada aMl r3o3 sdctan kcdata.se Damdcls, lg.r pefrerinlah Eropa menanl, kan bebc$pa orang saki din petupa Jaw utul ncnbnat ftmalar yang henguntunlkrn
Keadaan

Belanda demi henutupi lrelemahan merela. Pada tahnn

luar biasa ,zns teiadi smt a(jm ta disd,kan unruk mcnshornaii kunlunsan seorans penbesar Eclanda ke kEton Yo$lkata, bis aaja diGrsirkan sebrssi is rt brhua kckuasaan Belan{la aln

ih jusa, s'ah peristiwa ng ma.an Ia$!n baniens yans lazin

Jam adalah bahsa justro ketika semua pcta.da meqisyarattan runtuhnya k.ta6aan Beldda, nun jallh di Eropd ranskaian pedstn{a teiadi susul men}asul yans akan meDsub 'iatanan lama" Jam untul sehmanF. R olusi tembr di bidan! politik dln indBtri yan! kdila ib sedrng memik lobet k.kuisian l.ma, ydtu onoien risine (tatanan
Nasib sial yans menimpa orang

hma) Empa .bad kedelapah bel.s ald h.nshabn Ja$ densan tekuatan gelohbmg bunani Asia. D,lar rmhs mktu empat tahun saja (r3o3 r3r2), hubun3an aniara pemenntahan EroB dan pda pe.slasa Jam bnsah{elaian henarbenar beruban. Yosz b nasib palins sial dalam perubaha. tsnebui Dalam tempo singkd, pcm.i.tahan Belalda Prancis di 6.wah Masekal Hman willem Daend.ls dar pemerintihan Ihdia-Inssis di bawan nromas 56 rlord Rafil 'r3rr'sr6r merD dp3L5",iv,h.-..YoSD re-8..

hadr kcmtonnya, d.n nenbuang njrrt rang sedang bertaklb (HamersLnbu$ono D. S.relal ker.ton jatuh pada 20 Juni rai2, dan pcmberlalm paksa peianjian perj.njian baru,
habis

hubungan antam Baravia dan


Jawa menjadi

lerajrrn-k

ajaan

serpl densan n,s di Indh tetila Insgris nen&aiti}jn njaiaja

pasca prasey

Asal'usuldan makna

Kembrli.! pemerintahan Bel.nda di bar6l GubemurJenderat c,A.G,Ph. vd der Capellen (8r6-rs26) nelanjuikan proses ini. C{hlinEIya kebutuhan dana drn kra.sya pe.gerlian aknn herbagai a!.ibat kebijakannya terhadap rd.yat Ja$a meruDakan hhan strbur basi peuhnyr ?emns Jaua. Masalai lsehatan de linsknnEan yans burli H,ususnya s.Lan nuntib.r (holeh) Nei 1a21, dihban lui denssn hsLgr beras vanS membubuhg he.jadi penim perlasanan raraat

s.ar5

besar

lEs.nn padr Jnli-Asubs

1325 yang meroDa*an awal pe.annyz

nasi orang Ja\r!, Der0ng lim bnun ini be(lanpak smsd lu$: munsliD i lah Derlahr kali pnbemntakrn p.Bh di linsknngan salah sio keraton JaM tc.san.*htan ysng polot masalainy. t.rlelak lebft pada }Jsuliran eko.oni

daripada amLisi [ekMs..n seor.nE kehbat }Jraton. Muncu]n]a ss!.dg

Demimpin rns saqat bcNiba a seperti ?angere Diponegoro (r73s-r355)! yans mmyebut dninya Ratu Adil JaNa, herd.ya sLu menshimpun bemneka
'

agah uNur naEamlat di ba$an panji tunsal lslaDJava. Aneka Lienshampan

F.s

mluas aklD penFlamatan Ratu Adil hemukau jnya lam petani dan menn,skatkan r.sa ridak puas ekonomi, Iary ndah menumpul< sejal ayal abad k6ehbilan helas. wavasan pemns su.i (lrdng sdbo, pens$Dbi$r Fng *rlb dikenal &lam c{iters Mysng lalir, dan Esa bnasa lsari Jaq berupa lerinduan me.&hm terha'lap pehulihan laldan lama ,ang adihhuns-ymB iIpe h. oleh Diponesom sebasai memulihkan kehnuan asama Islon di seluruh JaM' lnn|gm hrhoipun osatni Islan uonren ino ?.ioh .Ia,,i rsdord) sehuanya membantu t.rbent*nya suatu jati dii beGama di lQla.san pensikut sans Pangeran. Densan cara ]rn8 demikian, pam bangsain, peFbat .bentr yang dipe.at, suru osrma, pan j"wi$, kuli, bumh [arian, hni peng!.rap {sik i,), dan pam puajin. semuanla dihifrpun banng sejenak dahd tep hatinan bcndi.
(arenan)ia, Per.rg Jasa me.smduns

n:Ina

sansat pentins bagi masa depan

hdo.csia. Benans halLs a,taE keDrihannan ekonoEi dan p.ngharap.n akan Ratu AdilnenciltakanserakandensrnjanskauansosialluarbiasalangdalanbebeEpa sesj merupakan pendahuln bqi geratin kebinssaan ahad kedua pnld.

Perang Jawa dan cikal-bakal serakan kebanssaan


rhNal cikaBalil sof,kar kebstrgsaan ini dissd,ri oleh Fmis crrhardus v.r.k G799 13421, seoranC pejabat tinCCi Belanda y&g pctrEn h?dinas di sejLL.n:n
keEsidenan di JaM tensah setaian selama dua dasaMsa )ang frencakup nasa Penng Jawa dan s6udahnya, Seginilah ia menulis pMa 1340: selama haml)ir dua puluh tahun di berbqai keresidenM relan menbdi saya pelajran bahM semansd rakysi bi,sa LaBifat ,nenent nS kit., Iukan katnt tita oranB nehnda mempedatak n dia dcnssn buruh tapi hrena dia diresapi r6a kehanssaan I...1. (enlati sesila ketrnrungrn yans ia dapat i kita, n tidal dapat meniadakan pensuasrhya sendii meski merek h$at uduk dirFrintah ohh

'Mda iusls IsaFl

Js*

mui gkin s krn


ysng

,n

fln

drtah

or or L d.ints 'h 7alin,Iang s.4xt berbedr de.\qan dirinya se.ara Doral, Malistiadat igaDra, .ara beDakaian, dst. sekadar melihar orary Eropa saja sudah nrensin8atkrD din akrn suasans ranA sarat penghnDai ldsrl ia ridrk tah.n utrtuk menatap ben(i dan henMdans redah manakala ia merasa dapat hrLuai demikian iant 3 dihukum "
valck bukan satu satunvr yrDg bapandansrn donikiln.
seDerti ahlj hukum

dJlr d "''L ..

de

trs. n hbih burut< [d adpada

kib]

Posona[o]gjeri,

rrillcn

\an HoscndorD (1795 1333), yans betuEas sehasai

Dej.bdt tinggi dalam pemerinrahan xomisais Jenderal L P J. du Bus de cisi8nies

(menjabat, 1326 1s3o) selma ?sans


dalam

ravr, rorgu.slaptan lemssnnyr


1329:

suat menrrrt dan$n ryahnF lDdx bhnn ,327

'BurG.n.rs Derang itu sendni, iidal jnsa juhrah husuh kita r?q palins menimb(lkan ke.emasan padr sa,r re.tans raNa rla. pemerintlhan [ita di sana 1...1 iapi senangat seluruh pendudul Jald ddi rtrng ke ujrng, dan sr)r anssap icmasul< di dslsmDF seDargat [penduduk] daemh jijrMi luarlrlvr kib di Bomeo, Makasrr, dan sesenap Sumata I...1 Mereka su'lah nuak dengan kitr."
Benan8memh nasionalisme' yang anti-Belandr ini,
dalam ms
j

ill

bisa disebut

en,

iUan

i scdini iiu, alr n dDaparkan laLih j auh d a ra n xerau.n.n buda)a ]ang heruprlan ddprl ihptuialishe hopa yans baro lada asal abad tesembilan bel6 ats JaaE tenslh ehtan neupakan salah satu Doko} kajian buku (uds! Raaalon. Seldn ntr. buh itu juga bcruana memberi penjelasan aras bdlagai pci$im dai suduipridans tokoh daman:2, Diponcgom. scbasai iokoh p alihan yrng meneniukrn, ir hidup sclaDa icrjsdirya pen'bshsn d$iiatanan lama Jaws rLad ledehtan lJe].s ke n!$ 'kolohial tinggj' ydg b.dand6k.n revolusi moskrp di bidans politil dan i.drdi yans menslbah trrcpa selama
Dalah bxnydk hal, Diponcsorc yan8 Dcupakan tokoh

peranS Jawa.

Dcndala'n neresrpk.n

iilii

tdisioml ,E.s se&E nil.i hud.yi J.M pn-modem, knususnla nila!

,o-.
)

(.I- "',' {-,1\ --r.r


{}.0

r n.r, D-l }. !

rl

,b- r

r('

.l

a,

t_e

l"lLh,1 "";''' tl ' 1l r! r, 'i."1'" t''T'c)

' 'ol

ot

(\ "*7,1)

il

oivp
t\,,

)tr) .r {-o ,lort t.9 r rr r 0-Orri ' (\ n-, tr) *,.t * 1X.,.-,,*,1 jl,Ll. fr.

n 'i')ilJ

, -"

-,x,*^

nihi

lingkDngan kuaton.kemton

)aM t!ng!I, slitdn, jrsa meua akan

masa

dcpan Dalan halini onng hcrujuhpcqqsunaan klam J, ara.gditdkukannyr, khususnla radisi mesianhmenrl seDagaj .ara hehcmpa jati dii ban bagi kruDl

nruhnla tatman Jas, laha. Diponesorc hidup drlam teekah okh jurans )ans semau. dalam antan nereka yang siap mcnlesuri kan diri d o,sa n h an la.1 Eto pd baru dan mereka yans mema nda ns talanan nilai islami (asn,i i Jsld,nl pbasai k idrn hidup d al. m $ft u mrslamkat Iang relah kenihngan pegxng& hdisiondnyi Perns Jaua Denimbulhn dor.ngan hagi suatu pdkehba.$u r?ns n ih bedanssrns dalam .raslamlat rndoMsia Dodem deMsa inir nuhh DehrraDan nilai.ihi hl.hi k.dalam jati diri Ja{a dan Indonesia di amannya. Panda.gsn lijdup Diponcsom ju8a men.akw suatu keDedulian yans knas di zamannya nengen.i .ar. bqaimana kaum muslin JaM selay,knr.a hidup saat Barnt lnpe alis b.rknsss. Bsled! danDaidary.nkauh muslim lndonesia kini,basi DiponeEoro, jalzban tampaknF icrldal dshn tehgobran pemns suci dan ])o'senbahgln suatu pem isah an )zng tesas, yang DaUn nyab selln a limr trh un ptujuaryamF, aftiE Donq rshn (umat klah), orans Empa ftnpir ra*ndd,,,I, dm onn8 Jtrsa &dpn.muridd li:ns b{setruh denlan Belanda), Namun tonlnpdt jusakcpdhstinsn prilxdi paiSeran lahgsang.r hendatam nengenai keksbaan nilai .ilai khas JaM xans tcmnglap dalam ba\asaj I akairn, d.n prtokan budayiL sbagainamtrrantulpalinEjelaspadaperlakuannysterh,&posngBelandayaig tetu{an +l.nr PerangJava. Pun parabqanan BehndaMkru pc$ng di\a$pkan men8en*an bnsa.a Jal: dan bedicara kepada yans menaMn nereka bukan dc.$nMl,askasarnq.nl<oldniilbaruitu-'Mela.rrdinss' tapidenganlalasa JaM halus (lm,rd), bih$a plia perin*j k ator Mesh menebpkan busanaj dan hemhikan prngkxr, Tulti Usmani sepeti 'Ali Bas.I" (Faha Tirygi) bual para Darglina terrineqin)?, Diponqoro bukanlal panMluru kran. sebalikny., scorans nLdin Jala tndisionrl ,?nE tidak mersenal p.d.Dtsnsan anbr. duni! ksohdhian JaM dan kea.sgotaann!: ddam unat intemasional yrns pusrt k ohtrnisr sat. budila Dolftikhya ddrhn Hejaz (rlEb s,udi sekarahg ini) dan
mtrslim suatu dunj. ydns

Jarz di

msa

TurkiUsmani.Diponcsoroiid*lerhrsilhehcry lujuann]'aunhlDeDuRrka. kebesamn agamr Isran di Ja\a. sesrssuhnF, matubat dln keutuh.n yms ia pciuansliin blEi umat Ja$a harya rkan terariai se.& hniriah sembilan puluh tahun *t.lah ia \rafit dengan Eroklxmasi lemcdekaa. politik dsri pa'nanrtah

kolo.ial Belanda pada 19,15. Tapi, lBeasm noEl.]: }nns lebih luas untuk mempsoleh temDat terhormrt bagi Islam dalam kehidupan bangsanya, masih ipm
diusahakandalamlrEapefrenransanBloballanstidakpemahtedadisebeltmnya, mtua apa yang dianggsp oleh ]rBymkat Islam seblgd nilai-nilai "matedalktik'

rd"npenselohpok nber"-.(

fi'"\ds],'

m,r

-uJ- -d

Tantangan historiografi kolonial dan pas(a"merdeka bagi sejaravr'an masa kini: latar belakang (ua50 Romdlan
Di linglungan bu&ya lain, seomng rohoh k n
nenj adi pokok sij ian

sepedi ftu pstilah su{tah


an

bily.I

buku rnvarat hidup dan k ji

sejaEh. semua

spck

kehidupan Dipo.esom Ela,zloya sudan diteliti densan

i.ci,

pesahanannya

dan Hrisan budaya Jawo menjadi pokok kupasm )zns mendalan N6kahnJa, knususnya rivayat hidnp nensesankan yang dihlis rangan semasa

ai6 lslan

dalampcrgasi.gannyadiManado(f3o l3$),rabadrrronegoro,r?nstebalnya samp3i r.ooo halamsn lebih, scharusn)a sudah *jak lama ranpil dalam sudtu penerbitan yang sant dengrn penjelasan panja.s leblr. $ya.s, kenyataannla sama sekli tidal demikian. sejaral agrlnya kuraq dihormati oleh DsslEralct Indo.esia nasa tini dan alibabyaF.s p:nii sudan tampdL. Anggdah untuk fiset ddn dana dari penennhh amatlah minim apalasi periatiaD dan r6a nomat pan saiana-untuk mel*rarilan naskah ndkan. A}jbain$, naslan asu rrDdd DDonesoro yms dirulis deqan huml Jaui peson di Perrudakan Ndional setara dengan bulu pintlr Oliver Cronuell (1599j653) atau .aiabn haian

c6rse wishinstdn GB2-99)-nenjadi Dsak b.mt. Perih.l lapoEn IGresidenan Bela.da yos tebal di r\rsi! Nasional, soho sm lajian i.i, siapa ya.g beminat nenssun.kmya devasa ini? Akbatnya adslah kekosongln historiogran. Jmn jan solah b henn sdelah sEaMn milner Belmda P.J F. Luw (1356 1924) dm lduord senaas de {]erk G369r939) nmyelesaikan enan jilid krya b6ar n-"rek! meryenai PeMnC Ja$a riau Babdd rip,qo,D edisi lene.bit ,Ubet
Rusche G9o3{909)

rnryditerbithn

di SuEkana sebeluh Perang Dnnia Pedama.

Memans, sej,I kemedekaa., 1945, l<ajian-l<ajian yan8

nucul di

Indonsia
(se{ahrdn

bisa dihitung dengan

jarl

oraru munskin teringat akan Yani.

p ep a. ans an

Dqnnes ord ; P ohlomn

l?,udsldan

/ndon?srd. Djak2rta: Jajasan

reoj Dipandsata daruh Mod t.; 'tun dueud.on ,ensg.d tr tam. suralaja, Tinuti, ta.pa iahun), soelG.io (s?nioi otos Alibrah Abdrlnust Fd Ptaaituditdi Sen pati Dipaneeata; kotunll te*.muka.lal nabodk-tI Aotisedirohndsionallndonesid.Djakana:Poeka
PenbanBun an, reso),
o (sdd.,. tuh P.ns

Aseli, 19s1r Dxd Rdden sdlel, dud ndsiondlis oDdd s?djdrd,, nasiondl IndoEstd.

l{9;

sudtu fid?d,ndn

ddi

r95l Ssliidr,rosrilada tp.ianjidn cionti Pdnng opdn.g.ral. Djal.fta-!\hsterdan: rlalrbarara,


rta: Poesak r\seli,

Djik

re52l, saEimun (Pd, dudtr Dpanesam b?tjuans) Bora api kem?rdekaan nan rrt luidru q rdddr. Djakarta: Gunung Asuns, r96sl, Ah.n Bud:man (rdbdd

Diponsgnm J. Semamns 'ranjuns Sai, r93o; Sosok Pongetan Dipan saru ddldn nas[dh-ndsldh Jo,ld Semamns U.iveBitu Diponesoro, r99o), drn kloncl (pum) saleh ,Ar'5d Djsm\rn (stu.asi nsnjrmlftdn Diponeeoro, siors?l ,enio,'g ra:7 raJo. Ja*ana: Y.yasan xomunitas Banbu, 2oo3). Sehua buku ini hehbulalG. pintu basi pembae d i seneEsi psca kenerdetaa. Indo.esia

Iepad! berbasai sesi kehi'lupan dan kurun nasa Diponeeoro, Xeuali k rla Eudinan }!ng menyajikan terjemahan Udung XIv )C( ,o6ad DI,on.qoD te dalan bahasa Indonesia, dan buku Djamha , yans utamanF menBenai *jarah beni,reng s.?,ss? Gisicm pffbe.tcnsan) srlana tisa tahun terabft Persns Ja$z, tid,k satu pun tajian lainnya berdaslrkan ri$i sunier priner. Inilah sebab butu (16dnd,d?d disiapl<an selama ttapdun tahun teraknir ini. sebmmya buliu ini haru terbit aklir tahun 1970 an ketita diterima sebasai nskah disertasi di Universltls Oxford (1975). Tapi hungkjn ada bailiya jusa menuneeu sepedi
doa laksamana Inssris ,zns tenohor pada abad kenambelas,

sn rrancis Drake

'Thcre n,ud be , besnnyrg tleginninsl or aiy sreat hater, but the contenei.s [ontinui.s] unto the end u.qll Iunijll it be tnorough\' frryshea tinisiedl yeldes bi.ldsl the trev glory. (Hms ada al",] unhrk setiap perkaE besar, tetapi melanjuibniya sampai Ierakhir dengan tuntxs suh8guh, sun@h m.mbaua k mulimn scian.)

da

*;
..

{,;/;:-E d+ *
+Ct
4J

;; ;2, ;5 ;;: 6
.t22e-

*t

L,.-;Jt

r, G/
_..

tl

,1.:,_

;- ;] i,-p

y<+PG- t:i--.t-!

,.:L-/\

tt

.-r;2

"1fl--i?1:t.6.:2Sior .,4.).,, ... .. (>/t ct Pi.te)i ', iLi/

d-,4iu;Ei"ta,iy,
,

.,.-

iJ-t
i

r.-'.r- i pi t',.,

r,s, ij- ./,

:,. ;,:J?i--

+u+'.

,* : J i i .',r,;.- i+, i $i. ff.i21ij, i i

;r4-:;6.r1;i;t'i!;/+i;;;;ii**?;i
b ri:r

G{lF

rnr.ERGsE!i

x'

EfsM$tsqFnamaoi&@tibry

rtam@grhd6Etd6sEBF]nk

Diponegoro: Masa Remaja di Tegalrejo (1793-1803)

erbasai

ddm

me.sapa Pat! Ageng meninggslkan Kemron YoEva begilu

pemednbnan Hahehgkubusono II kumns ield. Menurut Dipdnegorc, nenek bulatnya tegitu sedih d$ te.eLE karna berbrgai konlik densan anak anaby. dan peEeko.*olM keluarga yang tal<
mendadak Dad!

,ml

hentlhentinyadilemton.sepedidiuq}jpk nDiDonesorodalmbabadhryanya IBD lMamdol nr6, xlv tsin.nl aq-sol:

49.

sckarans

kmi bercita

tentans Ratu Age.s

betapa seing tu

b*selisih

dengan puba-putmnya.

Mak! ia ninsgat dan nenbuka lahan

b,mr

tananrMh telanEr dis

apnya,
D

tdanl la.tas tinsnr menet

di sana.

r P:eawdryaidu&qdems* chh

so.

satu

Fn peiarman tde.san kakil.l

I(elik. semua.ya sudah siap, rmpai itu disebur Tesalrjo t.Ta.ah Kehalnuran,l.
t...1

49.

Konsjeng Rotu C.ns


lah ko
s

uiorna

paneing sdoaaniki

pttQpibadi
ad dhtkuh

dodyo mutons

moponLaj s dCndo|ni
tebihim sadng

ndsi

ins NsoaNao.

5a. napon lomp.nan so.jan

uin6tomnT?eobzjo

t..t

Mungkn R?h Aeeng tidak mertrbi say hidup pubar:, sultln keduaj terutama sikapnya yanE rah acun trhadap ib.dan asama htan, Tampakrya ens Eja janie neryunjungi masjid mya, Mesjid Asens, renpat ibadah resmi pan sulran Yosa, meshipun ia kelihaian.F lebih rajin mensiim sa.ri keraton naik haji kc Melah dan &riaDn [e be$asai lehpat }?ns di,qgap su.i di JaM tensah-selatan dan panbi utara. lnpdran Rsidn Ealanda renra.s kata-tata reBlihir Prtu Ase.g kepada puranya sebclum ia uafar pada 17 Okober r3o3 nengesan}an sikDnya yans nen eh mj, YoSa ftu bera lara pendulang.r?. raponn itu jusa nenyiqkaptrn sitiap ren,lah hati &tu Aseng )n.E luar biasi

, "to.a6mi

siu

rn" FE dim*ldbi dd DrFeqo ddd lhi uh eh kabr Erysjim'baBrdjhrcn:kaailhnd

a,n kepo.araannya

yans

kukun-sub

paduan sifat yMg langka di lclansan

'Sultanl Jalan ysns sara mmb:n itu it dan &karang sa,z meraa bahM sala ssunguhnya tid,L lebih dai seonns r.bit biasa. h hu, ml<anlah hal itu dan jaryan percaIa bahva meskipun kamu sekarang seoilns Eja, setelan kamu mati kantr ikan lebih daripada sconns barur tlanbal jeltu Mlka hiduplah ssui densm itul'

Yosr wr[tu itu dan basainana kebanyakan DendLduknya me.sabaikan pdo]in lalokan Islan Secam klusus n sansat mense.am tig, omng me.anb SL tm kedua, Riden Tunenggune Sum.di.insrat, Raden Adipari Danurejo II, dan
Dalam otobiosmfnya, Diponegorc merc.unska. iHim l<casanaan di Rlden Ronsgo Praaimdiio III, tigariganya kenndian mati me.gcnaskan. Dalaft b{had karyanya, Diponesoro nenssamba*in tiga orang ini sehagai pendosatak bat dekatnya (BD temmpuni' mestpun dua di anian mereka nerpalan

lc

INansdol ]hr8, xnr Isinonl):

risa pejabat itu nuda'mudal na&u sing sultan


lebih besar daripada nalsu a]nnya, besiiu pula tnaGul

yaryscmua

tig! pejabat ih &rdosa

jusa senua ora.s di Yogla,

daii lapisan atas hinEEa bawn,

jm.E

memihdklebenaran.

s6. katig. sonyo nenfid .lin; karsdnyo Sans Aji

Pnn /ons&xng sdkng

[dng rd,rd

kati ,&kt/otmrubs,mi
tanot)iNnssauo

&al"udndgdnrd!,,
xi Pang l t@ngkona kdblh lanuons Nso tosua sami os?ns olit oais inskanq

Etu

jdi te}J.es$n
agrma.

leMl]ny.

d.n

Ratu Age.g terhadap kehidupan ,ang seEmpangs., haia]hya politik kepentingan D badi di Keraron Yog/a,

meig8ores}jh lGsadaran mefthlm padd tiwa pMscm nuda itu. Pa.la aLrrir Pcmns JaM, ia ne.snnskalkan kepad, peKi.a Belan,la yang mendampingin!-a

Lesikeras dei8an diker.nui lrgar dialui sebasai penarasama], naka itu brcna saxa yalin, lslanssn [errton tid* saetia dulu lasi dalam menjahnk n adat isiiadat lama, Idanl yrng terpenting, nceka sudah mengabaihn agahr' (LoN dan De ntuL* d9.t-19o9, v:7.+4).
yanS sudah Dmuh

"Jiki slya

teu

venang. ddlan babad ka!,anya Diponegorc bican tnbn8 hal iiu sebasai sudal kemanan Tuhan' bahsa ia haro mensikuti ncnel buFtn), brena sudrh merupabn Icilginr.n]5 ienerap ddm asama, (BD tManadot rr: r rej x rv tsinomlae uusra^anm,s,krt,1/ Pdnsetun Dipo osoti/ keaoh'nviko s e!ont)/ btwb awnkor n*i/ kden nrong asatnr, Berosi tenlah enan puluhan hetila pindal ke pemuunm TeEahejo pada aral r 79 o an, Ratu {qcnE asahya teros hidup densan penuh kesiatan hinssa rkhir hayah]?. Iada aknir Septmber 1303, ketika usi,nyi su.i,h levsi iujuh puluh, RituAgengmc .riiademrmiingeisetehlreneburkedrl.nsalahsdurrmbak di T.galrejo. Mskipun ia dipindaltin ke kediamm ?ura Mal]hob di Yog]z dm .sak hehbaik pada aml oltoLeq kesehatan.va seqera ndosol sesudah itu.

nenbisi[kln lasinat teEknir ]zns kems kepa.la pubanla, Sulhn kedua. Jeman Rah Ageng dDinn$an dengan updcara kemjaan di kidiraton (kediaman put'! mahkota) .lan dimabmkan pada senja hai berikutnya di pemalman kerajaan di Imoshi, ehpal jan Fls. t3ki di seLel,h sehbn Yos, r. hins-irinsm pemalamannya diikuii oleh senur .nglota l@luxrgr sultan 0erm.suk Diponegoro y.ng m$ih muda), Ic.uali sulbn kdu *ndiri .lan a]an DiponeEoro, puta nankob,,ang nendanpinsi keranda neneknya hanla sampai temlai pefrenun di alun-alun sclatan )'mg
sore r7 O*tob.r, setel.I ia

Llidup Fitu Ageng bemklir

pad.j.h ti8.

hadapanlanFUDsdengankemton.

Mewarisi permukjman Tegalrejo


Residen Belanda,

Yathits

Warenoo (henjabat r3o3 o3), mehportan bahM

$rlah)a x2tu

Ageng Dcnimbulkan nsa san8rt beduka di hati Sulbn dan Pntm


delapan lElm

Nlahkob,sehin,tentusajr,naupaklnpnlularyangsa.ssikcmsbrsi

I.n8laru b.rusia

dan merssantikm nenek

lahu. Ia bu}tbya mengel

Diponqom sekln.gtin*ral seorangdni di'Iesahejo


ola ka\vaan pefianian

itu

Nlesupun
sempal

ia akan sesera kauin dengan pDtri seorans hai setempat dan

binkt

teancam densan kemunskinan bah\akerabat !!nslain neneknla sendii, Rab (eddon yang galak-sIan dipi.dah unbk tin$al bemama dia, kehidnpdnnF di
Tesalrejo terus herl.ngsung dengan tensns.

blu, bagaiham deqan Tqaliejo *ndiri?


pemu}jmn pen,:nda.s
nama sant

Seperti ala g.rsnsan

ksd$n

maha

ih: l:na

K.nalnuian"? I(etila

Oktob* r 3o3, Iegal rej o boleh j aai sudah nenp3ln pemukimn men8esankrn yan8 nencrknp perumahan luas dengan tanan, kebun pehrsngsn,dsn k lam lolan ($lillsatuDFdidugatcDpaiRltu4en3tercebur
Ratu Ase ng wrfat pada bulan

plda aBal asal menderilapeny.kityabgmengakil{rkan kenaiiannya), dan jusr berhetlaFhekar sarcn di sel<itd.ya seoran! pensunjung Bel.nda r,5na nensiksa

Huhha. rcsalrjo (pd'


pada ra4o

mu}jmn itu sudfi dibakr

pada

aMl

Perang

J.Fa)

an de.san rasa

kisum (Bronund l3s4:13a-5):

''PsE Dansemn lo$akafra asalnla nemiliki tenpar ti.sgal yans lebih hail daipa{ta sekarans. Seknmng-kuEnsryi sya tahu tidal ada pemukiman panseran ,li YoSa )ans dapai dibandingk, dengan }.ng duiu rla di Tesalpjo, Rumah tumah tpara pan8.E.l tseka$nsl lebanyal.n [tdbuar dri] ka}t [dan] bangunannya rendah, kril, da. sepele. [Namun], lperhukimanl Diponeso$ besar, lu,s, bangunannya rinssi dan

semur.yaterbuatdtitembok.scpanja.Ekedusnin]!tedapat derera. rumah-mm5h iembol yang tid.k kuranB bsr dan luas. Di sanalah tenpat mc.Binap tcma.feDan tDiponqoml
kunjuns. Adajusa beberapa gudans tunt* mcnyimpa. hasil hasil pefranian T*alrejol, dan rempar teDpat bsgi paia penBikut d.n pembantmla. Pensikut lain.rE tinssal di desr yans mensclilinsi sism pangenn tddlrnl."
dan urama lang datanE

Pensurjung Beland. itu terus menssamha*rn densln rinci tata letak ba n$nan ruha\ yms me..alap sisaJisa suaiu pendapa arau balai penemuan

di.dins s*ambi ysg cocok sebaEai tempat peftnjulrn trzyang 'lan yan8,beElnadenganganelan,menurutsumb {unbdlainsansddisukaioleh
besar tanpa

Diponegoo. Pensujuns teNebutjuga membci pe$,rtun pada dindins tenhok rinssi }?ns menselilingi pek mng,. B$r,rk pohon buin-buanan )?ns ditanam di pemukiman nu (Bnmund r354r3s). walaupun rumah asli.lan taman pemukimannya dtancang atas petunjuh Ratu Asens, Diponeloo umpaknya beDeran dalam nensembanska. kamker danbenhk Tesalrejolelakkemudian hai. Dalan brbod!Jryanya, ia nEnccdta' 'li kan behpa banyal bansunan diperbdu &n diperbesar setelah henek bu$rnya
Nafat, temunskinan besar untuk nehampunS Lhususny,

laia

santd kelaha dan

pe4!.juns yang malin ba.FI, roheiuan klan lain ]!ns,latalg bersabuns

dalam ibadan dan distasi agama. Menurot Pangeran,luhlah omns yanE ikur

'nehnpaui jumlal orang )'ans ikut ibadah scmasa hidup ne.ek buNtnya' IBD {Mamdo) ltle, xlv (sinon) 60!. n?nefrdna ?eear.ejdl Lanqkunr duk kans eaons sMryi/ kons ibadah ten pi kon&h ing titong. 61. niuohinskonq Lemnguan/ edola mdran ru6 satin l Bannsk3li pada uahru itulan dibuat rnem mtul mendinhn nasjid dari ienbok di Tqdrtjo, baruman yang sudd h,nDir selesai pada saat pecan Penns
ibadan di Tegalrejo

romFFi ib4m resLeto) dtr

$brelod Fmihn k[ F

8s"""h.""h (74

Ja$!

Seba8aimaD l<cmndian DiDonqoro

hernmslr (bus

dan De Khrck

139.1 1909,V:7J4: \'.an derKehp r396a:413r Cd.y1,)92:,195.aratan464):

'S!ra selalu mehpunlai keinEinan u.hk men:liki masjid ya.s ienaFbe.r blgu td.nl sara hengeluar&an banlah uans u.h'k m.sjid yans tsar ban8unl di resalrcjo. ymg benar benar hanpir nnpuns saat slya harus menyingkh I2o rnli 13281 I.. l nasjid semttua mmyemnslan buai sar!: oBng tidak selalu narus senbshr,lng di sana, tapi masjid h.nsaGn}a. haii ke keikhl6aD asanis.'

sep.ti

RatuAgengsebelum dia, Diponegoro

nemnh pdhatia. padi

susunan

hbahiambal< di TeEalEjo. Ia menbansun suatu tehpat nenrtpi di sclopjo, tepat di balik pagar tembok tihur laut TesalEjo, temlat ia scins beNamadi dan berdoa 0ihat Pera di baszh).-Iempat menyepi i.i dilelilingi selokan b.risi ikan bemneka maom, dan pulau kecil tempat bangunan sanadi itu didi kan dihnami b.rasan jenis hmbuh3., klususnrrr l<ebunins (Bmund r3s4r92-4 i carey 19 3D:236 7 catatan ,4) Deng.n bun8a putiinya ,:.s harom scnerbsk, pohn ihi, yang disukai di Jawa uftut l<etedunan nakam ,la. tenpat tehpd $rci, a}o menebarkan "lapisrn bunga pDtih" di keD.la pangemn selama ia duduk bersan adi (Brumund r354i33 ! van Rnay i 92 6 27 s i. Bumund jugr merujuk kcpada patuns dan pe*akas batu'pabng-pabns B$hm.'y!.9 aiahhil oleh Diponesom dri e.di-candi sekibr Yosya untuk hehpednddh Tesarrtjo). Asaknya i& jusa seMiahg lohon bsjngin )rng menjadi .ama pdau tail itu, Pnlo w$ir8in. Pahgeran jusa ncnbci perlatian p{h masalah tara lerak k.bun
Ietak pepohohan dah
Duah

-bu.nM, sa}lFmalar. dln senak belukar di at6 lahan+nan nya di Selarons delat Cu Secang di l(\bupatn Bdtul di sebelah s.libn YoA,r. Tempai itn juga

disunak nnya sebasai tempai ncnr?pi sclamtr buhr pu!s! d{i peilenglapann}a ia perluas seor bs,pbBsrsn Ia sempai n.ismbar, li&l( ada di dmia i.i yanstakbiss to'.buh suburdi buni Jaua".

sepe(i han,"k omns Jalz, Diponesorc sangat akrab dehgD alan: beberapa urlk.om paliq i..bh dalan otobiogiannrr nenceritalan tenpaLtcmpat :.1'-r uns ia diriku di datam 3u, tcmpat pcnshsn,n di gunlng ara! di ::1::: i:n-gtri \ ans mcnsah dcms, trtau di dslsm pekarangannya di Selarons. Di

dalam babad ka!_ahya

i!

mensisahkan brsaimana ia boscmadi di basah Gren!

pesu.u.san berc uk! di mand h bertaDa di uilayah Kulon hogo serel.I islri yang aitasihi.lE wdat, xatu Kedaton Gehelum ra25, RAden A}I Madurcbo)
pada

}jE-}jfr

20 November 13271.

la jusa meroiul dense pmuh pera$3n lada bemaem je.n hesan Fng m.n.maninya sel$ra menyepi: ikn di Selorejo, penlq bunns pc*utut, dan bua)z. Binatans lainnya adalah macan !?ns beBananya selmr menyePi di hutan unE -Bq,s8n-}d {o3 m. ned"nir.s

1..{r

selada di pengaringan ai

Ms.do

alam dan dmia hesm, dalam

I{akNar. (eakrahdn}ans demikiade.snn pandangsn Jawa, merupahn panh'lan keleklm


dan

dan keuiuhan mha.i manNia, suatu keadaan yal! diunEbpkan sanEat baik dengan kisah keatria kdoa dalan kesusashan Balmg (Boedihdjo 194:23).

BEamya ledatian Diponesoro te.hadap soal-so:l kdohanim dan pe} kembmsan peilal<u kerohaniannla sendiri melalui rinda[ nenyepi da. sanldi seoia teratur telah neninbulkan kereBansan dalam persauknnya densan pe.suM Yoe/a, H.neryhubuwono IL Menurut pensakuannla, Diponesoro jaEns hadir dalm aora-acara penemuan di keraton dan hanya datans ke

a.an-a6n Gxrebeg yang diadahn riso kali sehhun untuk meralakan hari laht Nabi (Mdud), a]:\ir bulan puasa (tpbara.), dan
Yogva untuk menghadin

Idul Adha yang jusa merupakan

ari RorE

H aj

i Omneman
(

r3 95,40 r

hln

3731

Hldii dahm a.,ra sdra tcnebut diBamba*an oleh Diponegoro sebasai 'dosa besal', baran8kalilaiena Carebes lebih berifar Ja{a daipada lslan Nanun ia memaLsaln. di ikut sila karenr rskul tclhdlp kakknya, sulbn ke&a, dan alahnya, Puta Mahkota. Ia jusa btuerita bagajmana h dabng di ibu kota pada peisti(d peri$nya knusus sepedi pada 3 septembd 13os hetika Derusia dug puluh (iirikn Jaua) btkala ia mene.ina nana daEsa dan selar xaden ontowiryo,
d,n pd5 2s Febuari r3o7 kctilc ia me.ikah densan putn seorang bulaii wilayah

tihur KesultanD Yoer'a Pernilahan ini

iil

bohl8ia.lan benknir dengan cerai

hidup ssudah puta l<edu., Piden Suryorimojo (p,sca 1325, Panseran Mipati Aloni pasc!a33o, PaDsmn Diponingrao lxhir, dan ishi yang ssh mcmilih

tirysal di ke.ato! oihat(!!so Xdroldn, Apend s rvl.

,,.

',

21

,, ,, "(ar,

ol 1) r,
,

" ,."1

,),,.1"

Perang Jawa - Apa ltu?

S.rdono ,t'.

sxno

ekitu 2oo bhm

,:.s

lalu Perse.ikatan Dasang Hindia Tihur BelMda

(vOC) menjajah dan nenguasai sGtem kekuasaa. feodalisme denga. menbenbk kelaaran militer bayaEn dan budal yang diDerseniabi u.iuk menempkan sistem el<o.omi clsploitaiifdi bDah.Iava. Pada aw.ln!. Diponqoro
mempcNilahkan Belanda beldagang as.l ada keadilan dan kejelasa. hak-hali dan

pddasansan dan sm menyewa tanah. Beleda diusulkn berdian ai dua kota pesisii Batayia (p6.a{942, Jakra) dan
kwsjiban ral]ral Jrwa

drlm m.an

ini be.tokan anbm serilat dagang sisten per ekonomian slohal dan elonomi lokal nasih brlangsung. crralm sponbn sMt i.i yang mengDsung slogah O..rp;ed llrd,l Sheet arau we e rhe NieV nine Perc.irl' dah d.lm tnpo si.*ai menyebar l<e seluroh kola hota bsar,lunia
Sesudan 2oo saat
denEan miliiansi mengagunkan hengb,sltkan

rahu,

lib

pada cepatnr?

seralc. pcm-

bcro.taksn DiDonesoD menyebar

da

meliba&an dua perisa pendudul Jrw5.

Nlungkin sxja DaM3igan e\a Leliru, tuensingrt str!trhanlrsekadar*oranspcnan Savasrinsmcnaidi

dxtrm! tinssi JaFwijr-ia di tengah

D,DiL k01.krr.,,sdl,ihpiiohhanak(currn3tima
r,erans rvamera Ians dahnh melaMn Belrndr drD nemihrk \-(RI. Dalam rdcsar pembukrar 'Javr wrr

ixsrasuEadstrldi
tuaterJxhdx pxdx n r Novrmbcr 20( adx pcnai bokoteka drn jusx seo.ang gundul yrns tubul,ry: Douh d.Dgdr tato Drlrm konrk\ pemsalahin Blobal,
mereta Lisa sal m upakan representasi mas)xmkai p bumi y3ns mrsih i..ik cmr dcnsan ckosnhm

d:n \$rx! tm:|,3ir, din h!lM, di hdonesja. Telui \ilu $rku bdrlotelo dan bcfrato ini dijrnpaijrsa di Lutan hutan Anazone di Rnsilir D.sunungan di rnuikr Selalmla,s semuanra saat ini jnBamasihtrsinsknhrdantidalb dayamenEhadiri snem ekoiomi slobal y g mngcksploitn sumbc! suDba artrm dan inetulikar nah RaD.d DiDonegoro rrns ditulG dipcnsasinem di Nianado (13s132)drn n'hsan Rndcn Sahh beriudul Pcnanskapm DiporeE o (135, adnsl dua ks']. seni nonumenbl, lesalsiatr Irlar.oan Ltrlttrul terhadap sistem kolonid Hindir
Bdrnda. Ictunjuk. r_ans b judul Jr!: $'rr opo: Diponegoro, r32r oooo' trrutmg padr lurya sa* dan ka^n luljs yms terus m.ncrus m.mbca inspnasi

unbk sclalu mcnbao DNa dcFr lcwrt scjrmh masi

Guna Sejarawan: ReYolusi, Reaksi & Reformasi dari Perspektif Jawa, '1785- 1855

e rhir da onngtu! y,ng hna iinlgal di Atu,

sayx

ne$$,

Hila],5n

ini relah menjadi sebagian lidup saya Sejak lahir hiry$ rDjnl blm petua (1943jq55), saya mcnshdbisls nidup stua di Buma (sekarang Myan(ao, dan lengalanan jni sansat menbekas. Sehm, dndul di ba.sl<u selolah bemsmma yans masih sanEat tadisional Win.nester College Eesona
Ash Tcnssa$ itu ringgal tcbp di hati. Namun, sejarah Asia Tenlsan bukanlah pilihn Fns cplt uhiuk ujian aknir sn -{. H,l y,Ds sms jns, rerjadi di oxford.

Meslipun p.ra pehbihling di oxford heihasil nenupuk kecintaan say, pada sejarah denlan selalu mencla.kan pentinsnya mcngsu.alan
strmbd primer, haru setelah meraih selar sarjana pada 1969 saya dapat memenu}i heinsinan unhl< betelan di bidans scjaah SeperLisemuaha!terb,ilt ddam hidup, s.suarn ling di lmr kenen&I kila turut henenruk.n kepft$a. srya h.ry.nb

*Frah -dsh TenElara.


z

Pada

aLrir ujian tetulis saya, sa)z mc-

nempati pednght Deibalaan antan ranung satu dan dua gelar BA HonouE Ini nensharokan ujian lisan yan8 pada Mktu itu
d

is.but 'viva'

(u

iua

!de).

seb3qsi peEi,Ds n, saya inenshubu

rsi

P.n.cis di ialliol collcBc, tuchad cobb, uniul mcninra dcngan mnsabkan bahst Iengluhtrn. romnssejara{ans*sesharus memiliki nkilikskelLLa di nqeri danzam.i r-dng ia teliti, r.hk tu.hud. negen dan masa ib adabn ?rn.is abad tcdelapan bel6. rcnudian saya heminla agar h menpa:irpkm salu untuh viu. Ta.ssipmD a, ia men$.dary saya ncniknati set..g.I liler lir le6ahan$ di hahn,n klliol. Sore di buhn Juni keiik! ib sungsuh indah, dan siaFalah ]a.s s.dms berjalan mendekat henddk beBabuns densan k!Di? T,t l,ir llk bubn, dialah hda DcBz. ujia. scjarah, Prolesor rack GallaEh , sejam{an remamd untuk IDdi!
profesor prkar Rs olLEi 13

mcnbc inspirsi ,3ns boharga

''Da. rp. yang akn kau hkukrn d{g Dsmgkd Petutu}mu, nms, fandai.ra besok kamu dapat mcnjr*rb ujian lisan itu dengan memuaskan?' i,
'Oh,nuddhsdjdr'

jdvibsara Rj.hardlelahnenjadipembiDbins]snssung

snhmensilhamibuatsaya,sehin$asayaakanberkubrdensan jurusan ltancisdan menulis *jarah lokal ]sng ierkiil d.nlan Rs olusi Pnncis,'saya menjelaskan

'Jinsan hegitu!' Callagher menukas c.pat, "itu bi&n! )_a.g sudah banFk digaep. Tapi hlau Lrmtr benaFnen.r lertarik detrgai periode itu, len5ps iiddr mensl<aji damDak Rsolusi Prancis di man.xnegrra? Kanu bisa neneliti Jau sel0nD peme nlilan saru saturya m :ehl Napoleon .r3ns hulan Pran.isHerman W llem Daen dels ( 1762
13

r3I menl abar sebasai


di

sub{nurj enderal

30

u). Pa*itulisa.iulisrnryitcNimprnentah

manrdiArsip Jajahandi Den Haas

ataularis. coLa r.Dunglcn itul'


Sepeninyr sebuah bom sel.ng nelehn, drh saran G.ll.gher hemhuri

s,yr

beryikn.saramendapatbeasn$aESU(EnslishspeatngUnion)unbkmelanjutla. kuliah pascasarjana di Uniydsitas Cornell di AS MensaDa tidak memanfaatka.

k*empatxn itu untuk mcnj asrb tantansan J ack CallaBher? Sesera s aya tedang kccom.l, m.njuDrpaipmlcsoLsayadisrnr,BcnedcBondanGcorscMcTuma. xahin, d.n Nnribtan, Daendels d$ Rlvolusi Pmn.kDr 'ang nengilhrmi pemerint.nM jajdhm diJaM d*an menj i lopik penelirian sry.. 'Bagusl r i,
itu

bu}l. bdans keahlisn lami


lalL,

d, sini,"ja$abnya. Pertama, belala ah danulu

bahas! setemDat (lndonBia drn JaNr) di sanDi,g bahasa peherintah jajahln

lrelxnda

bcibnu kmi

apa

r.s

atm

knu lciakrnl'

Mnlai de.san bahasa Belanda, sa,z persi le peDDstalaan Cornel yrng cnal, Oli. Librair. Disib sarra mcnsambil karlz HJ de Cmaf, C.{rrterlsris Mn hdonasid (sejamh umum Indonsial G'r491, IdD n,nlai nenLacaiyr sanpsi [abis. (elik. saBpai di bab tentans Pemns Jlsa 0335 3o), mac syi tetumbuk pad a gamba r esa ?aD seran Jasz, Dipo ncsoro G735 1735). pemimDin lima bhLn petenpuran h.lawxn Belandr saat ih saya merrsr ada sema.lm apa Fng disebut orang Jrva kontak batin", atu rl,?ld. siapabi seu.gr. tokoh mise.ius pe.ung8an8 kuda r.ng berjdM di d.pm memimpin pasu!flnya memasuki suatu pelatdr.n dan dari sih' ia ditanskap dan diburns ke sula{si s.umur hidnpnF (r33o-ss) karena suatu tihdak L\ia.ar MDctjq alih-alih memusatkan peihatian prda Daendek si Eropa itu, saya akan melihat dampak Revolusi Pmncis &n latar bel*ang pe.j.jxhnnya dengan h.hpelxjxri rnrarr

te

lidup

penitjnn seseorsns !!ns terkena imbasnya, panseran Jawa sejati, DiDonesoro, Fns}jni mc.ladi s,l5h sab pallatran iasional tertehukx. selanjLrnya adalai sejarah. Enpai puluh irhun sudah fiak sa)a duduk di
dan

halahan di Balliol, dan solsmr iiu selumh hidup lroresional sayr terctrmh untul hemikirkM dan ne.dn bnians DiDo.egoro. Padr 2oo7j bioshn masnum opns saya Paaet aJ Prcph?t!: Prince Dbanosoro o d the End aJ on otd order bt Jd@, rTasr8sj ditdbitki. olcn (]TLv U-.nhasa I.{ajaan BeLsndi unbk rijian Asia TetrEEara dan K?ribia) di rf,iden, dan kcdua ctalan pcfr5tua rhh srjual habh. Bul.n ini a}J. re nedisidip! uas dalam bahasa rndonesia: I..udsd Ranalln: P.ns.tan Dipanesarc dan Akhn Tntonan Iann di Joua, 173r185s (Jsk ta, kpusiakaah Populer clamcdia). Ja{a semasa Diponegoro hidnp, }iitu p.do abad ked.lapan belas dan lesembilan belas, merpakxn gambamr }arg tcpat u.iuk rem! suatu aman yan8 benbah" $rh aN baro basi dunia menuju }J zrman nodern ini. Masa it , yanB dia\rali densan Revolusi Pmncis, Dcnlikuti siklus 'Revolusi, Reaksi, dan Reforlfui'. Trifd* i.i sudan dftesdlan dalam

Iary! nlsuf Jeman, Cllr Hesel,

sebasai

hs-,End,.-uacul.v, {.i.6!.

siklns iesis , antitsis , dr

tintcsh', dan

.mpin..p

"OEns besar Dada zahahnrtr adal.I oranB }ans dapat mcnerj.mshkr. lheida[ zanri itu !e da].h *atr-kda, mensa-

\"'."." ' r,lsbLd ".

t,Ian

zahrn itu, dan ne.ca' pai.ya. Ysns dh perbuat adalah degup jahtuis dM denyut nadi zam nlq nemjudkan zam.nhya " (HeEel, ?hilosoph! oJ 'lia xis[.,rans.'r. .](noy London:ouP,]9s3,p.295)
hepada sans zaman apa *ehendal

tedadi selama Diponcgorc hidup bukanhl, iercipia di Jalz, Delaiola. diimpor dai nropa, yrib revohEi kembaFindMri dan roliiik yans

R llusi ,zns

meiobek rezin

hh^

baik di

EroIi naupun

di .asia. Kckuatan ini menyapn habis

Jaxz sepeti selombans hunami dcngan }edatangrn Daendels p3da Januai r3o3. Drldtr\ (trratrs \rlktu kumrg dri sah dckade (1303{6), selana pendi.talan

masekal peme ntahan N{polcon itu dan nnsuh lnssisnya, lrtnan-cubemui rhomas siamrord xaflls (menjabat, r3u 16), lalanan llna tolonial voc (16031799) di
h

an.Drkan dicartitan oleh pemerintah an Hind ia Bela nda yang baru

(f13-

1942). Unda.s-mdMg das.r (r.92?nnss-rgleDreni)

Januai

1318 menetapkin

riurai h ukum baru atau E hts.dd r dan pengllhtian hesaFh$nn pemeintahan konlpvOCdensanrejabitpen{inbnajrjanmr.ngbaD. Reromsiinila}ya.8
menstrbah Ja\kmenjadi salah satu daerahjajananparins mensudun8}jn di dunia.

Ilanra drlom sela.s raltu empat puluh rahun set.lah akliir Perans Jawa, Belanda meuup Dnrnns setitar 7s milyar dolar Ameila dalam kuE *karnns hasil Sistem TMxm Palsr (r33o'7o). Di baLvlh sisten teaebui. bmman niasa sepefri snla,

th,

kopi, dan nila dibdi dcnsan narga reidah dari pet.ni per,ni

JNa dan dijual

de.Eai harsi Fsa. miemasionai. I(ehltan uDluk hengeuk laba densm se8.la .ara ini nenicu pealnya Perang Jrsa, di nana kckuabn kembar nasiomlisnc Jasa dan klam beryadu di bawan pdnji pdDg suci Dipone8do. Mungkn uhtuk penrm kalinya dalam scjarah Jasr, semua kalanEan ndyara}Jt beErtu untul
srtu hiuan. usrha Diponegoro tak membush*an

hsil,

tapi nananya tetap

Bru *nbilm

puluh dan tahun serel.l kematianhyi pada

lidup rais, Indo.esia *kali

IrgibrnskitmelarmnBelan.ladarsetchnespattalunper.ryge ly,dalaDAgr6i ililirer ( 1945 9), nde*a se.a ra formal n {ebut kedanlatannya da BelMd. pada 19a9 Dmilianlah sa)a penjajah R$olusi, Realli, Reformasi nelipnti selunn [eDul,uan rerlFsxr di dunia, ]ins bih dildakkan di peta Empa akn nenbentang dri Lisbor l<e Minsk dan d.ri topenhrgen hi',gga ar!ra. Inilfi wiraoita ,\sia, satu bab dalam seja,an dunia yans dalam peluhcur.n huku hari ini ala. mulai
sclamat meniknati

pcialM.n Andal

.k
'ritrl

{tl {-:,i};l
Tentang Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD)

Latar Belakanq

$s qorolsd-u.umo d/\ Y,)..,1 +lu 'ad Hd.m I'-Fyh,\/ o;opr'.air,.*o me'upoldn pe' se' brrs"- be-LBdi \psi,rsn .sBl

iuai -.,.s" n,+.oj..ohddi(u,u

osxtum"mo.rip.ru.Ds.eh..

luas.ra basi sandaraJaud*a tiia seba.ssa rang tanng berunh.g, knuurya di


bidang Dendidilan dan sdsial.

(esiata. sosial teNebut dirintis lebih dai 20 rahnn Fns lalu oleh $u,{nie Hshln Djojol itusumo sebagai penggrg$ &n pel*s,na kesiaian pada saat
ilu. Seidhg den8m

wlt

dan

*nalin

banyak yrng insin

dijaqbu, haka

pada

tanu. 2ooo kesiata. i.i dikeloh se.ara L'rusus oleh nm


oG$ Bapak dan lbu

}Jr!

sos l yan8 dipinpin

H.shin Djojohadikusmo, serelal lima tahun, kesiih ini

diasala banyal memberi manfaat bagi kalansan yans memnE perlu dibantu. Atu dasr tcsobui d5n Lennduan unbk tehp ncnberikan andil pada kesiabn
ini, maka pada aMl 2006
d

ibentuk yaydan deigan m.ksud menamlungseluro\

kiah

tefebnt d:lam suatu badan y:n8 dikelola ssaE prol6io.al, tanpa benalsud nen@ri DoDularii6 dan teuntunsan Dnbadj.
sosial

Pada

aElnIa yayNan tesebut diberi nana

Yayasan Kelualga Llashim

Djojoh.di*usumo O'I(HD),yan8 dikelola olenpuuuruyansditunjuldariberbagai blansm, densan hrapan visi dan misi lxllD ,lapat dilakan.lin seda lebih

efektit Pada 20 Oktobd 2oo9, r'l(HD diubin nama.F menjadi Yayasan Arsan Djojohadikusumo oAn). r\Isai adalah almnin .ama iig! lutra putri Bapak dan Ibu Hdhin Djojohadikusu(o, yoitu Arao Sar!, dan Indra. Petubahan nama ini
dimakudkan .sar pada *?kunya kelak, kesiatan sosial ini

aln

dilanjurkan oleh

Visi
Nlehhtikan peluanB seluasluasnlz baEi pufa-puhi Indonsia di bidang pen didibn dan mmhngun n,sy,rakrl y.ng neniliki taraf hidup sehar dan layal ,I D, m"rbco".-n ".*u..9.i. or Bo.onD. ins8z h- p d turL a zn8 boaknhk hulia, besamsan lE, dan mdin.

Misi
Menyantuni anak-anak darj ketuarga)'mg kurms

bembns!
mam!!;

Meningktlr

l<esenaian dan gizi basi

[ala.$n

mqsr,nra]at kuruns

Ilenba.Bun be.bagai fasilitos lendutuns dibidang pendidikm dan sosial, seperti sekolah, peeunaladn, dm samna ibadah; Menbe kan pe.sharsaan dm mc.inslathn kesej,hteraan para pendidik ]rns kuEns mendapar perhatianl Membantu upaya peleftrian Mrisan budaya 6epeti, nalam lluhu. dan

les.but iehn dilalGa.a}an di bflbagai pclosok Tanah Air, di anhranya mcmberikrn hanban pcndidikan nulaidsri iingk,r pendidikan dasar, menerylh, dan pcndidill3n iinggi di berbaSai daemh rndonBia. Bmtum basi pc.scmbanssn Ilhu Budava Dasar di universitu Indonesia dan u.ivenibs

Visi {bn Nlisi

Gadjan Mada

Ba.tua. untul UnireNitas rri*en Dut! .!l'a@na, Yosy artq!


Maeelans. Bantuan untuk berbaeai perpu$aka.n SD, SNIP, dan

*ademi Militer,

uoive$iras, hai* ne8ei maupun swasb, seta berbaEai perpu$akaan )z.E dikelola oleh lnbass suadaya m*':rrk3t.

YADjuga n.ndukung berr{gd penelitian, di .nt.ran$ Penelitian Arkeologi Terradu Indonesia ke{ T:nun 2oro da. ke-2 Tanun 2012 (UGM, Ul, L^-rus,

ftoulanr LaboratoriuD BiosafeF ldel lll (BSL 3) di Innitute of 'li Human Vimlory and Canc Biolos,ofthe Uniye6it) ofIndonesia (IHVCB-LI). sc.an akil me.dukung b{basai upaya pelstarian pusaka Indonesia, sejamh dln \epurbakllaln, seDerti yang dilakulan bagi Bshi Pelenadsn Peni.ssslan Purbahila Daeftn IsdneM Yoe/a}.frar pehstaiian motirbdik nelrlui pe.ds.r an bagi pene$iian buku oleh Pasnlxbm Pccida nadk lndonesia s.kar Jagat,
UDAYANA)

Yosakarra; N{u*um Ra'lya Pustaka, Soloi pemeliharaln nlkam kluhu. di .rara T.ngah, TangeRns, dan Jahfra; peduEaran Makan Rnjd Rdjd di Pijimaian Imosid, Banrul, Yosvrkifrai drn scjumlah kesiabn sosial di bidans keasamaan,

Iinstu.g$

hidu]), dan Dendidikan ldnnya.

Susunan Penq'rrus YAD


Anie Irsshim Djojohadilosumo

AOoPU+iroseti,Ii Djojohadiknsumo
Hashim s. Djojoh.dirusnmo

u)!,&rjlnJ44.+.ald*t, fAA, o!iol't' <"t <or^

4fM

wa.u|ta{E?