Anda di halaman 1dari 5

emi21081@gmail.

com

Kelemahan Penguasaan Kemahiran Generik Di


Kalangan Pelajar :
Pedagogi dan Teknologi Sebagai
Pendekatan Penyelesaian
• CGPA
Oleh • Kelayakan
Ahmad Muhaimin B Mohamad, • Kemahiran
Jamalludin Harun, Dr., • Pengetahuan
Baharuddin Aris, Prof,. Dr.

1 2

Perbincangan Masalah Perbincangan Masalah

Perspektif Isu Pengangguran* ; Perspektif Isu Pengangguran* ;

1 2 2
Kelemahan dari Kelemahan dari
Majoriti graduan aspek aspek
menganggur penguasaan penguasaan
Kemahiran komunikasi bertulis Æ Kerjasama
datang dari kemahiran di kemahiran di Æ berkumpulan (Johnson, D. W., 1993)
aliran sains kalangan kalangan
sosial graduan graduan
menggangur itu menggangur itu
sendiri sendiri

* IPPTN (2004) * IPPTN (2004)

3 4

Pengenalan Definisi Æ Membataskan kajian

‰ Kemahiran komunikasi : “wujud apabila individu penerima mesej menerima


maklumat disampaikan sebagaimana diharapkan oleh penghantar mesej”
(Johnson & Johnson ; 1991)

‰ Komunikasi berbentuk penulisan : “lima elemen berkenaan masih wujud


tetapi memerlukan beberapa kaedah tertentu bagi memastikan
keberkesanan” (Dibble dan Langford, 1994)

‰ Kumpulan berkesan : “kemampuan secara positif proses bekerjasama


antara ahli kumpulan bagi mencapai matlamat kumpulan”
(Johnson & Johnson ; 1991)

‰ Kerjasama kumpulan : “refleksi kumpulan kepada tindakan atau keputusan


ahli kumpulan ke arah mencapai matlamat kumpulan”
(Johnson & Johnson ; 1991)

Framework for 21st Century Learning (www.21stcenturyskills.org)


5 6
Tujuan Kertas Kerja Tujuan Kertas Kerja

‰ Berdasarkan perbincangan masalah dan sorotan pembacaan, ‰ Proses pembangunan laman web dengan integrasi elemen dinyatakan
adalah wajar untuk melaksanakan proses pembelajaran mengambil kira Model Reka bentuk Pengajaran R2D2 oleh Willis (1995).
(1995)
menggunakan pendekatan pembelajaran koperatif di kalangan
pelajar aliran sains sosial bagi membantu meningkatkan kemahiran-
kemahiran- ‰ Prinsip pembelajaran atas talian oleh Salmon (2002) turut dimuatkan bagi
meningkatkan keberkesanan pembelajaran.
kemahiran diperlukan terutama kemahiran komunikasi secara
bertulis dan kerjasama berkumpulan.

‰ Kini dengan perkembangan dan pengaruh ICT dalam dunia


pendidikan terutama peringkat universiti, aktiviti pembelajaran bukan
sahaja berlaku semasa kuliah, bahkan boleh dicapai pada bila-bila
masa sebagai contoh menerusi sokongan aplikasi atas talian seperti
sistem pengurusan kursus (course management system).

7 8

Objektif Kajian Kerangka Teori

‰ Mereka bentuk dan menghasilkan laman web menggunakan sistem


pengurusan kursus berasaskan sumber terbuka bagi subjek
berkaitan bidang sains sosial dengan mengambil kira aspek ;
ƒ lima elemen pembelajaran koperatif oleh Johnson dan Johnson
(1991 ; 1999)
ƒ ciri persekitaran pembelajaran teori konstruktivisme oleh
Jonassen (1998)

‰ Menilai keberkesanan laman web yang dihasilkan dari aspek ;


ƒ kesan terhadap kemahiran komunikasi secara bertulis di
kalangan pelajar setelah menggunakan laman web
ƒ tahap kerjasama berkumpulan di kalangan pelajar

9 10

Reka Bentuk Dicadangkan Reka Bentuk Dicadangkan


• Perancangan pengajaran bagi disesuaikan
Proses pembelajaran koperatif bagi penyelesaian masalah di sokong alatan laman
Penetapan kumpulan pembelajaran dengan pembelajaran koperatif menerusi web
web (interaksi & komunikasi), bantuan pensyarah dan sumber maklumat Internet
(3-4) secara heterogeneous • Pembelajaran bermula dengan pengutaraan
masalah / isu berkaitan topik Struktur pembelajaran Alatan laman web dicadangkan
Mengenal pasti masalah yang ■ Real time discussion - online chatting
alatan sebenar ■ Penerangan idea / pendapat dan maklum
laman Mereka bentuk penyelesaian balas - ruangan forum
Proses pembelajaran koperatif bagi penyelesaian masalah web masalah ■ Sokongan multimedia – kemudahan file
di sokong alatan laman web, bantuan pensyarah upload
Mengenal pasti input yang perlu
dan sumber maklumat Internet
bagi penyelesaian masalah ■ Pautan kepada sumber maklumat –
sokongan kemudahan hyperlink pada aplikasi
Hasil akhir pembelajaran dipersembahkan maklumat Menilai setiap input yang ada dari pemproses perkataan
sebagai matlamat pembelajaran berkumpulan sudut kesesuaian dan kesahan ■ Dapatan kepada hasil perbincangan setiap
sumber aktiviti pembelajaran – ruangan portfolio
kumpulan
Refleksi dan penilaian oleh
guru dan kumpulan lain

11 12
Reka Bentuk Dicadangkan --samb
--samb Reka Bentuk Dicadangkan

Proses pembelajaran koperatif bagi penyelesaian masalah di sokong alatan


laman web (interaksi & komunikasi), bantuan pensyarah dan sumber maklumat Langkah 1 : Penetapan kumpulan pembelajaran (3-4 orang ) secara heterogeneous
Internet
Struktur pembelajaran Alatan laman web dicadangkan
Penstrukturan input bagi ■ Kemudahan wiki membenarkan pelajar
penyelesaian mengikut reka membuat suntingan bersama pada artikel /
bentuk dicadangkan hasil perbincangan
Laporan hasil pembelajaran dan ■ Ditulis pada portfolio kumpulan (wiki
(wiki)) di mana
penyelesaian masalah setiap pelajar perlu menyumbangkan
dibincangkan bahagian yang ditetapkan
■ Ruangan jurnal sebagai catatan refleksi
Pelajar diminta membuat refleksi peribadi pelajar
pada ruangan disediakan ■ Ruangan blog sebagai catatan refleksi yang
ingin dikongsikan dengan rakan lain

13 14

Reka Bentuk Dicadangkan Reka Bentuk Dicadangkan


Langkah 2 : Pengutaraan masalah kepada kumpulan sebagai cetusan aktiviti Langkah 3 : Perbincangan pelajar terhadap setiap aktiviti pembelajaran disediakan
pembelajaran menerusi proses pembelajaran ditetapkan
Langkah 3.1 :
• Mengenal pasti masalah yang sebenar
• Mereka bentuk penyelesaian masalah
• Mengenal pasti input yang perlu bagi
penyelesaian masalah
• Menilai setiap input yang ada dari sudut
kesesuaian dan kesahan sumber

15 16

Reka Bentuk Dicadangkan Reka Bentuk Dicadangkan


Langkah 3 : Perbincangan pelajar terhadap setiap aktiviti pembelajaran disediakan Langkah 4 : Hasil akhir pembelajaran dipersembahkan sebagai matlamat pembelajaran
berkumpulan

17 18
Reka Bentuk Dicadangkan Penggunaan Sistem
Langkah 5 : Refleksi dan penilaian oleh guru dan kumpulan lain ‰ Terdapat tiga fasa penggunaan sistem. Ia diringkaskan sebagaimana rajah berikut :

Rajah 1.0 : Siri penggunaan sistem dan siri penilaian hasil penggunaan sistem

i 1 ii 2 iii 3 iv

Petunjuk
1, 2, 3 Siri penggunaan sistem (tempoh : seminggu)
i, Penilaian awalan
ii, iii, iv Siri penilaian berkala : instrumen dinyatakan

19 20

Persoalan,
Persoalan, Persampelan,
Persampelan, Instrumen,
Instrumen, Analisis Reka bentuk analisis

‰ Penggunaan instrumen bagi menjawab persoalan dinyatakan

Tema kepada persoalan Reka bentuk Medium Instrumen


• Kesan Repeated measure • Pertemuan Siri penilaian berkala ;
peningkatan ANOVA • Laman web ƒ temu bual,
kemahiran (Kuantitatif + ƒ portfolio pelajar,
komunikasi Kualitatif) ƒ log capaian,
bertulis ƒ penulisan jurnal
ƒ teks perbincangan
• Kesan pelajar (forum,
peningkatan chatting)
tahap kerjasama
berkumpulan

21 22

Reka bentuk analisis Reka bentuk analisis

‰ Penggunaan instrumen bagi menjawab persoalan dinyatakan ‰ Penggunaan instrumen bagi menjawab persoalan dinyatakan

Tema kepada persoalan Reka bentuk Medium Instrumen Tema kepada Reka bentuk Medium Instrumen
Pola capaian Analisis perbezaan Siri penilaian Tringulasi kepada hasil persoalan
pelajar semasa capaian dan berkala (log analisis instrumen Bentuk pembelajaran Kesimpulan kepada
menggunakan sistem penggunaan pelajar capaian dinyatakan yang membantu analisis pola interaksi
berdasarkan : kepada sistem penggunaan pencapaian pelajar : dan kesan laman web
• tahap kemahiran berdasarkan siri sistem) • tahap kemahiran terhadap peningkatan
komunikasi penggunaan sistem komunikasi kemahiran komunikasi
bertulis bertulis bertulis & tahap
• tahap kerjasama • tahap kerjasama kerjasama berkumpulan
kumpulan kumpulan

23 24
Kesimpulan

‰ Diharapkan hasil perbincangan kertas kerja kajian ini membolehkan satu ‰ Q~n~A session
bentuk pembelajaran koperatif menggunakan sistem pengurusan kursus kursus ‰ emi21081@gmail.com
menerusi laman web (online learning) diperolehi bagi
(online cooperative learning)
membantu pelajar meningkatkan kemahiran dinyatakan.
‰ scribd.com
‰ Thanxs
‰ Seterusnya ia dapat memberi panduan kepada para pendidik terutama
peringkat universiti bagi mengintegrasikan pembelajaran koperatif dengan
sokongan teknologi maklumat dan komunikasi bertujuan membantu
meningkatkan kemahiran-
kemahiran-kemahiran berkaitan keperluan kerjaya di
kalangan pelajar.
pelajar

25