Anda di halaman 1dari 5

Muhaimin

emi21081@gmail.com

Pengenalan

‰ Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) menyatakan usaha pendidikan


negara adalah memperkembangkan potensi individu ke arah sumbangan
kemajuan negara.
Kelemahan Penguasaan Kemahiran Generik Di
Kalangan Pelajar : ‰ Pendidikan terutama di peringkat universiti antara lain mempersiapkan
Pedagogi dan Teknologi Sebagai individu dengan pengetahuan dan kemahiran bagi memberikan sumbangan
kepada kemajuan negara menerusi sektor pekerjaan diceburi.
Pendekatan Penyelesaian
‰ Kesan perkembangan global terhadap industri dan sektor pekerjaan
Oleh
memperlihatkan peningkatan permintaan tenaga kerja yang berkelayakan,
Ahmad Muhaimin B Mohamad (emi21081@gmail.com)
berpengetahuan, penguasaan kemahiran pekerjaan serta kemahiran
Jamalludin Harun, Dr.,
teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).
Baharuddin Aris, Prof,. Dr.

1 2

Pengenalan

‰ Peningkatan kepada permintaan tenaga kerja yang berpengetahuan dan


berkemahiran tinggi memberi kesan kepada peningkatan persaingan di
kalangan graduan untuk mendapatkan tempat sewajarnya dalam sektor
pekerjaan

‰ Kajian IPPTN (2004) Æpermintaan


permintaan tenaga kerja (kekosongan pekerjaan)
adalah seiringan dengan penawaran tenaga kerja namun keutamaan
• CGPA majikan adalah tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi.
• Kelayakan
• Kemahiran ‰ Hasil persaingan tersebut memperlihatkan masalah pengganguran di
• Pengetahuan kalangan graduan di mana hanya mereka yang berkelayakan,
berpengetahuan dan berkemahiran tinggi berjaya mendapatkan pekerjaan
sewajarnya.

3 4

Perbincangan Masalah Perbincangan Masalah

Perspektif Isu Pengangguran* ; Perspektif Isu Pengangguran* ;

1 2 2
Kelemahan dari Kelemahan dari
Majoriti graduan aspek aspek
menganggur penguasaan penguasaan
Kemahiran komunikasi bertulis Æ Kerjasama
datang dari kemahiran di kemahiran di Æ berkumpulan (Johnson, D. W., 1993)
aliran sains kalangan kalangan
sosial graduan graduan
menggangur itu menggangur itu
sendiri sendiri

* IPPTN (2004) * IPPTN (2004)

5 6
Pengenalan Perbincangan Masalah

‰ Pelbagai pendekatan boleh digunakan bagi membantu pelajar universiti


mempertingkatkan kemahiran terutama kemahiran pekerjaan.

‰ Antara disarankan seperti mana hasil laporan kajian IPPTN (2004) dan
Sham Sani (2005) ialah ;
ƒ keperluan latihan industri,
ƒ pakej latihan kemahiran,
ƒ kursus Bahasa Inggeris,
ƒ pengintegrasian ICT dalam kurikulum,
ƒ pengintegrasian komponen kemahiran dalam kurikulum.
kurikulum

‰ Namun perlaksanaan cadangan-cadangan tersebut, beberapa perkara


perlu diambil kira memandangkan ia mungkin melibatkan banyak pihak

Framework for 21st Century Learning (www.21stcenturyskills.org)


7 8

Perbincangan Masalah Perbincangan Masalah

‰ Proses pengajaran dan pembelajaran adalah aktiviti dominan ‰ Antara bentuk pembelajaran menepati konteks ini ialah konsep
dengan pengajian di universiti pembelajaran aktif di mana menurut Felder, (2001) pembelajaran aktif ialah
pembelajaran yang bukan sekadar mendengar syarahan semata-mata.
‰ Ia secara tidak langsung boleh digunakan sebagai platform
‰ Namun, bagi menetapkan persekitaran dan perlaksanaan pembelajaran
membantu meningkatkan kemahiran pekerjaan di kalangan pelajar
aktif, teori pembelajaran boleh digunakan sebagai panduan keberkesanan
tanpa melibatkan secara langsung pihak luar serta penggubalan pengajaran dan pembelajaran.
drastik kurikulum
‰ Salah satu teori pembelajaran menepati maksud di sini ialah teori
‰ Sehubungan itu, perkembangan teori dan kaedah pembelajaran pembelajaran konstruktivisme di mana ia menyediakan ciri-
ciri-ciri suasana
boleh dijadikan panduan bagi keberkesanan pembelajaran ke arah pembelajaran aktif sekali gus menyokong penglibatan pelajar dalam proses
peningkatan sebagai mana dalam konteks memenuhi keperluan pembelajaran (Bhavani Sridharan dan Kinshuk ; 2003).
dunia pekerjaan (Smith, 2003) iaitu penekanan kepada kemahiran.

9 10

Perbincangan Masalah Tujuan Kertas Kerja

‰ Jonassen (1998) telah membangunkan model yang menyediakan ciri-ciri ‰ Berdasarkan perbincangan masalah dan sorotan pembacaan,
persekitaran pembelajaran aktif dalam konteks konstruktivisme. adalah wajar untuk melaksanakan proses pembelajaran
menggunakan pendekatan pembelajaran koperatif di kalangan
‰ Salah satu kaedah pembelajaran menepati maksud pembelajaran aktif pelajar aliran sains sosial bagi membantu meningkatkan kemahiran-
kemahiran-
ialah pembelajaran koperatif di mana terdapat banyak kajian menunjukkan
kemahiran diperlukan terutama kemahiran komunikasi secara
keberkesanan pelaksanaannya pada peringkat pengajian tinggi (Felder dan
Brent, 1994).
bertulis dan kerjasama berkumpulan.

‰ Kini dengan perkembangan dan pengaruh ICT dalam dunia


pendidikan terutama peringkat universiti, aktiviti pembelajaran bukan
sahaja berlaku semasa kuliah, bahkan boleh dicapai pada bila-bila
masa sebagai contoh menerusi sokongan aplikasi atas talian seperti
sistem pengurusan kursus (course management system).

11 12
Tujuan Kertas Kerja Objektif Kajian

‰ Kertas kerja ini akan membincangkan reka bentuk dan ‰ Mereka bentuk dan menghasilkan laman web menggunakan sistem
perlaksanaan pembelajaran koperatif dengan lima elemen (Johnson
(Johnson pengurusan kursus berasaskan sumber terbuka bagi subjek
dan Johnson,
Johnson, 1991 ; 1999) dalam persekitaran pembelajaran berkaitan bidang sains sosial dengan mengambil kira aspek ;
konstruktivisme (Jonassen
(Jonassen,, 1998) menerusi laman web dengan cara ƒ lima elemen pembelajaran koperatif oleh Johnson dan Johnson
pengubahsuaian(customize
pengubahsuaian(customize)) sistem pengurusan kursus berasaskan (1991 ; 1999)
sumber terbuka oleh Dougiamas (2002) iaitu Moodle. ƒ ciri persekitaran pembelajaran teori konstruktivisme oleh
Jonassen (1998)
‰ Proses pembangunan laman web dengan integrasi elemen
dinyatakan mengambil kira Model Reka bentuk Pengajaran R2D2 ‰ Menilai keberkesanan laman web yang dihasilkan dari aspek ;
oleh Willis (1995).
(1995) ƒ kesan terhadap kemahiran komunikasi secara bertulis di
kalangan pelajar setelah menggunakan laman web
‰ Prinsip pembelajaran atas talian oleh Salmon (2002) turut ƒ tahap kerjasama berkumpulan di kalangan pelajar
dimuatkan bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran.

13 14

Reka Bentuk Laman Web Reka Bentuk Laman Web

‰ Proses reka bentuk dan pembangunan laman web adalah berpandukan ‰ Bersesuaian dengan pembelajaran aktif, ciri persekitaran pembelajaran
model reka bentuk pengajaran R2D2 (recursive
(recursive,, reflective,
reflective, design and konstruktivisme oleh Jonassen (1998) menjadi persekitaran utama proses
development)
development) di mana ia ; pembelajaran. Berikut adalah ciri persekitaran pembelajaran
konstruktivisme (Jonassen, 1998) :
Fasa – fasa Model R2D2 Prinsip – prinsip Model R2D2
ƒ fasa definisi, ƒ pengulangan (recursion),
ƒ fasa reka bentuk dan ƒ refleksi (reflection),
pembangunan,
ƒ fasa implementasi ƒ tidak berturutan (non-linearity)
ƒ penglibatan reka bentuk
(participatory design)

15 16

Reka Bentuk Laman Web Reka Bentuk Laman Web

‰ Sebagai perlaksanaan pembelajaran aktif (berdasarkan model Jonassen


,1998), lima elemen pembelajaran koperatif (Johnson
(Johnson dan Johnson,
Johnson, 1991 ;
1999) diintegrasikan pada proses pembelajaran di mana lima elemen
berkenaan adalah ;

ƒ Akauntabiliti individu
ƒ Pergantungan positif
ƒ Interaksi bersemuka
ƒ Kemahiran kolaborasi
ƒ Kitaran atau proses berkumpulan

17 18
Reka Bentuk Laman Web Reka Bentuk Laman Web

‰ Lima langkah dinyatakan oleh Salmon (2002) bagi menjamin keberkesanan


keberkesanan ‰ Salmon (2002) turut menyatakan panduan kepada perlaksanaan lima
pembelajaran atas talian turut diintegrasikan bersama kepada proses langkah berkenaan dengan menambah kepada ciri-
ciri-ciri yang perlu ada
pembangunan laman web ; dalam aktiviti pembelajaran atas talian ;

ƒ Access & Motivation ƒ Pembahagian maklumat kepada lebih kecil yang menggalakkan pelajar
ƒ Online Sosialisation berfikir
ƒ Information Exchange ƒ Aktiviti pembelajaran dibentuk dengan melibatkan semua pihak
ƒ Knowledge Construction ƒ Implementasi elemen interaktif seperti ruangan maklum balas
ƒ Development ƒ Penilaian akhir atau maklum balas dari pensyarah
ƒ Semua pengajaran atau subjek boleh dicapai menerusi talian

19 20

Reka Bentuk Laman Web Reka Bentuk Pembangunan Laman Web

‰ Berdasarkan integrasi ciri persekitaran pembelajaran konstruktivisme


dengan lima elemen pembelajaran koperatif yang diimplementasikan pada
pembangunan laman web menggunakan Model ID R2D2, R2D2 maka kerangka
teori berikut terhasil sebagai reka bentuk pembangunan laman web

21 22

Kesimpulan Kesimpulan

‰ Kertas kerja ini membincangkan reka bentuk pembangunan laman web ‰ Diharapkan hasil perbincangan kertas kerja kajian ini membolehkan satu
menggunakan sistem pengurusan kursus berasaskan sumber terbuka bagi bagi bentuk pembelajaran koperatif menggunakan sistem pengurusan kursus
kursus
pembelajaran koperatif dalam persekitaran pembelajaran konstruktivisme
konstruktivisme. menerusi laman web diperolehi bagi membantu pelajar meningkatkan
Lima elemen pembelajaran koperatif (Johnson
(Johnson dan Johnson , 1991 ; 1999) kemahiran dinyatakan.
dan ciri persekitaran pembelajaran konstruktivisme (Jonassen
(Jonassen,, 1998)
diintegrasikan pada pembelajaran menerusi laman web menggunakan ‰ Seterusnya ia dapat memberi panduan kepada para pendidik terutama
Model Reka bentuk Pengajaran R2D2 (Willis
(Willis,, 1995). peringkat universiti bagi mengintegrasikan pembelajaran koperatif dengan
sokongan teknologi maklumat dan komunikasi bertujuan membantu
‰ Prinsip dan ciri perlaksanaan pembelajaran atas talian oleh Salmon
Salmon (2002) meningkatkan kemahiran-
kemahiran-kemahiran berkaitan keperluan kerjaya di
diambil kira bagi tujuan pembangunan laman web kajian ini. kalangan pelajar.
pelajar

23 24