Anda di halaman 1dari 3

Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan

MODUL PENTAKSIRAN

MPAKDP 01: OPERASI KOMPUTER

PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENS Bagaimana Evidens Dikutip

Hasil pemerhatian tugasan calon Evidens Proses Evidens Produk Selepas selesai setiap tugasan

Bila Evidens Dikutip Siapa Yang Mengutip Evidens

Semasa tugasan dijalankan

Guru Pentaksir Evidens Proses Evidens Produk 1.Fail dan folder 2.Dokumen bercetak

Bagaimana Evidens Dikumpulkan

Hasil tugasan calon

Semua evidens disimpan dalam media storan komputer PENSKORAN Bagaimana Skor Diberi Bila Skor Diberi Skor diberi bagi setiap evidens dengan merujuk kepada pernyataan kriteria Skor diberi sebaik sahaja evidens produk dikutip Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompeten diberi sekiranya evidens yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataan kriteria. Skor belum kompeten diberi sekiranya evidens tidak menepati kehendak pernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada evidens yang ditunjukkan. Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul. Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulang keseluruhan modul.

Apa Skor Diberi

Bagaimana Skor Dirumus

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL MODULAR MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

APLIKASI KOMPUTER DALAM PERNIAGAAN (8701/2) BORANG PENSKORAN INDIVIDU Nama Calon No. Kad Pengenalan Tarikh No. Pusat Angka Giliran : . : . : ....... : : ...

MODUL 01
KMAKDP 01 KMAKDP 02

OPERASI KOMPUTER
: Mengurus Fail dan Folder : Mengkonfigurasi

Kod dan Kompetens i

Pentaksiran 1 Pernyataan Kriteria 1. Mewujudkan dan menamakan folder


Tarikh Kompe ten Tarikh Belum Kompe ten

Pentaksiran 2
Tarikh Kompe ten Tarikh Belum Kompe ten

Catatan

KMAKDP 01 Mengurus Fail dan Folder

2.Mewujudkan dan menamakan fail melalui perisian 3. Menyimpan fail dalam folder

4. Menutup fail 5. Mendapatkan semula fail dari folder

KMAKDP 02 Mengkonf igu-rasi Pencetak

1.Menetapkan pencetak yang akan digunakan 2.Mengeset pencetak dalam a.Melalui perisian b.Melalui Control Panel 3.Mencetak dokumen

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan

KEPUTUSAN PENSKORAN
PERINGKAT KOMPETENSI

Kod Kompetensi Skor 01


Kompeten Belum Kompeten PERINGKAT MODUL

KMAKDP 02

KOMPETEN BELUM KOMPETEN Ulang kompetensi dalam modul lain Ulang kompetensi dalam modul yang sama Ulang keseluruhan modul
Komen Calon :

Tandatangan Calon : Komen Pentaksir :

Tarikh :

Nama Pentaksir : Tandatangan Pentaksir : Komen Penyelaras Dalaman: Tarikh :

Nama Penyelaras Dalaman: Tandatangan Penyelaras Dalaman: Tarikh :

Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah