Anda di halaman 1dari 13
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1 1
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

TUDU

Tudu nopo do Kurikulum Standard Boros Kadazandusun montok sikul tosiriba diti nga momogonop kabaalan boros tangaanak mooi do kaanu nodii yolo’ momoguno do boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud id piromutan di mogisuai-suai kouyuuyuon.

DIMPOTON

Id kolimpupuson do Toun 6 kaanu tangaanak do :

Miromut miampai kotumbayaan sondii kumaa tambalut om tulun suai id kouyuuyuon formal om au formal.

Mambasa om mangarati do suang mogikawo-kawo teks id boros Kadazandusun montok mananom sunduan do aanangan mambasa.

Momonsoi mogisuai-suai kawo ponuatan di kotunud, oulud om olinuud.

Monginonong om mangarati ponuatan di okreatif id boros Kadazandusun om mananom sunduan guminawo kolumison boros.

Momoguno puralan boros di kotunud id lisan om ponuatan.

Popotilombus tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

STANDARD PRESTASI BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1

BAND

PERNYATAAN STANDARD

1

Kaanu mongilo asas do mokinongou, mambasa om monuat.

2

Kaanu mongilo om mangarati nunu i norongou, nabasa om sinuat.

3

Kaanu mongilo, mangarati om manahak respon di oulud om otopot kokomoi di norongou, nabasa om sinuat.

4

Kaanu mongilo, mangarati om manahak respon kumaa koilaan mantad mogisuusuai maklumat di norongou, nabasa om sinuat do pointopot.

5

Kaanu mongilo, mangarati om poposunud kawagu nunu i norongou, nabasa, om sinuat tumanud situasi, status, umul om koulunan do pointunud om pointopot.

6

Kaanu popolombus topurimanan om pomusarahan di oulud om olinuud kokomoi tungkus koubasanan tinaru Kadazandusun di norongou, nabasa om sinuat.

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1

BAND

PERNYATAAN

DESKRIPTOR

EVIDENS

CONTOH INSTRUMEN

STANDARD

1

B1

Kaanu mongilo asas do mokinongou, mambasa om monuat.

Mokinongou & Moboros:

   

B1DL1

B1DL1E1

Tuni do tayam

Kaanu mokinongou om monindu do tuni di norongou.

Monindu do tuni di norongou.

Poomitanan:

 

a. Posorili

B1DL2

B1DL2E1

b. Kakamot

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popoilo do koilaan kokomoi tuni di norongou.

Popoilo do koilaan kokomoi tuni di norongou.

c. Boogian tinan sondii

d. Loyuk om rima

 

e. Tuni kobooboroso’

Mambasa:

   

B1DB1

B1DB1E1

Kaad Pimato

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun bontuk om ngaran do 29 pimato Boros Kadazandusun.

Mongintutun bontuk om ngaran do 29 pimato.

Poomitanan:

a. numbul

b. warana’

 

c. bontuk

.

d. boogian tinan

B1DB2

B1DB2E1

e. paganakan

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija tumanud putul boros.

Mongija om mambasa putul boros tumanud di mongingia.

f. kakamot

g. sikul

 

h. tayam

 

i. kalendar

Poomitanan : /Ta/ + /pa’/ = Tapa’

j. taakanon

k. tanom

l. karamayan

   

Monuat:

   

B1DT1

B1DT1E1

Mamagaris taanganak Poomitanan:

a. mantad id sawat kumaa id siriba

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ monuat momoguno do pinsil di kotunud.

Mongigit do pinsil tumanud do teknik di kotunud.

B1DT2

B1DT2E1

b. mantad id siriba’ kumaa id sawat

Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis.

Momolukis do bontuk.

c. mantad id gibang kumaa id wanan

d. mantad id wanan kumaa id gibang

2

B2

Kaanu mongilo om mangarati nunu i norongou, nabasa om sinuat.

Mokinongou & Moboros:

   

B2DL1

B2DL1E1

Kaad pimato

Kaanu mokinongou om monugut do mamarait 29 pimato boros Kadazandusun

Monugut om mamarait do 29 pimato boros Kadazandusun.

 

Mambasa:

   

B2DB1

B2DB1E1

Kaad boros,Gambal

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa om momungaran.

Mambasa om momungaran numbul, warana,bontuk, boogian tinan,paganakan, kakamot, sikul,tayam, kalendar, taakanon, tanom om karamayan.

a. numbul

b. warana

c. bontuk

 

d. boogian tinan

e. paganakan

f. kakamot

 

g. sikul

h. tayam

i. kalendar

       

j. taakanon

k. tanom

l. karamayan

Monuat:

   

B2DT1

B2DT13E1

Kaanu monuat kawagu do pimato tagayo,pimato tonini,numbul om boros.

Monuat kawagu do pimato Tagayo, pimato tonini, numbul om boros.

Kaad Pimato,kaad numbul om kaad boros.

 

B3

     

3

Kaanu mongilo, mangarati om manahak respon di oulud om otopot kokomoi di norongou, nabasa om sinuat.

Mokinongou & Moboros:

B3DL1

B3DL1E1

Kaad putul boros,

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia montok mamarait boros tumanud putul boros.

Mamarait Boros tumanud putul boros.

gambal.

 

Mambasa:

   

B3DB1

B3DB1E1

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus boros tumanud putul boros. Poomitanan : /Ma/ /to/

Mambasa boros tumanud putul boros.

Kaad putul boros , Gambal

Monuat:

   

B3DT1

B3DT1E1

Kaad gambal om kaad

Kaanu tumanud ponontudukan

Momungaran om poposuat

boros.

   

do mongingia’ montok momungaran

boros kokomoi do mogisuusuai uhu di nabalajalan.

Poomitanan:

om

poposuat kawagu boros.

 

a) numbul

   

b) warana

c) bontuk

d) boogian tinan

e) paganakan

f) kakamot

g) sikul

h) tayam

i) kalendar

j) taakanon

k) tanom

l) karamayan

B2DT2

B2DT2E1

Kaad frasa

Kaanu monuat kawagu do frasa.

Monuat do frasa.

4

B4

Kaanu mongilo, mangarati om manahak respon kumaa koilaan mantad mogisuusuai maklumat di norongou, nabasa om sinuat do pointopot.

Mokinongou & Moboros:

   

B4DL1

B4DL1E1

Momoguno bahan di narakam. Poomitanan:

a) sinding

Kaanu manahak do respon maya demonstrasi, lisan kokomoi nunu i norongou.

Popolombus do respon sondii kokomoi nunu i norongou mantad mogisuusuai tadon.

b) tangon

 

c) hiis

d) pibarasan

e)

ponguhatan

f) ponuhuan

Mambasa:

   

B4DB1

B4DB1E1

Gambal Minsingkono

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa do frasa om ayat

Kaanu mambasa frasa om ayat mumpongol, mitongkiad, popointutun, mintutun, monuhu, monongkotoluod,mongudio om mokianu di kotunud.

a) mumpongol

b) mitongkiad

c) popointutun

 

d) mintutun

e) monuhu

 

f)

monongkotoluod

g) mongudio

h) mokianu

B4DB2

B4DB2E1

Poomitanan:

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa di opuhod.

Kaanu mambasa opuhod loyuk sinding, tangon, hiis, pibarasan, ponguhatan, ponuhuan om poskad.

a) loyuk sinding

b) tangon

c) hiis

 

d) pibarasan

 

e) ponguhatan

f) ponuhuan

g) poskad

Monuat:

   

B4DT1

B4DT1E1

Popisudong do ayat (Predikat om subjek)

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok momonsoi ayat mintootoiso’.

Momonsoi ayat mintootoiso’.

5

B5

Kaanu mongilo, mangarati om poposunud kawagu nunu i norongou, nabasa, om sinuat tumanud situasi, status, umul om koulunan do pointunud om pointopot.

Mokinongou & Moboros:

   

B5DL1

B5DL1E1

Bahan pongunsub

Kaanu mokinongou om popolombus kawagu do model pibarasan miampai momoguno do boros pongolohou di kotunud.

Mimboros momoguno boros di kotunud tumanud situasi.

miintoraksi maya:

a) mumpongol

 

b) mitongkiad

c) popointutun

   

d) mintutun

e) monuhu

f)

monongkotoluod

g) mongudio

h) mokianu

Mambasa:

   

B5DB1

B5DB1E1

Pomitanan

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok maganu koilaan mantad mogikawo-kawo bahan basaon.

Maganu koilaan om manahak respon mantad loyuk sinding, tangon, hiis, pibarasan, ponguhatan, ponuhuan om poskad.

a) loyuk sinding

b) tangon

c) hiis

d) pibarasan

 

e) ponguhatan

 

f) ponuhuan

g) poskad

B5DB2

B5DB2E1

Poomitanan aktiviti:

Kaanu tumanud

ponontudukan do

Popokito do koilaan di notimung maya aktiviti manangon, suminding, minsingkono, sumayau om popolombus hiis.

a) buuk tonini’

mongingia’ montok popokito do

b) poster

c) kolaj om

koilaan di notimung maya mogisuusuai aktiviti.

d) kaad

       

Poomitanan:

a) manangon

b) suminding

c) minsingkono

d) sumayau

e) popolombus hiis

Monuat:

   

B5DT1

B5DT1E1

Mongulud boros dumadi ayat.

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mongulud boros dumadi do ayat.

Mongulud boros dumadi ayat

6

B6

Kaanu popolombus topurimanan om pomusarahan di oulud om olinuud kokomoi tungkus koubasanan tinaru Kadazandusun di norongou, nabasa om sinuat

Mokinongou & Moboros:

   

B6DL1

B6DL1E1

Minsingkono

Kaanu popoilo do ahal sondii miampai momoguno do boros di kotunud, oulud om olinuud.

Poposunud kokomoi ahal sondii miampai momoguno do boros di kotunud, oulud om olinuud.

 

Mambasa:

   

B6DB1

B6DB1E1

Gambal, Pata Minda, Carta, Bukakak om Jodual

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ momonsoi do ilustrasi montok popoilo kawagu koilaan di nabasa mantad teks.

Momonsoi do ilustrasi montok popoilo kawagu koilaan di nabasa mantad teks.

B6DB2

B6DB2E1

Poomitanan:

Kaanu momili do watak di korohian toi ko’ di au korohian.

Momili do watak di korohian om au korohian.

a)koubasanan b)kotumbayaan c)basaan d)karamayan di taandakon e)taakanon f)tiinumon koubasanan

B6DB3

B6DB3E1

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung do koilaan maya mogikawo-kawo aktiviti.

Papasanarai do basaan om karamayan di taandakon, taakanon om tinumon koubasanan do tinaru Kadazandusun.

Monuat:

   

Poomitanan :

B6DT1

B6DT1E1

a. mumpongol

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok momonsoi do frasa om ayat .

Momonsoi do frasa om ayat kokomoi mumpongol.

b. mitongkiad

c. popointutun

 

d. mintutun

 

e. monuhu

f. monongkotoluod

g. mongudio

B6DT2

B6DT2E1

Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ monuat ayat miampai momoguno tanda basa di kotunud.

Monuat ayat momoguno tanda basa di kotunud.