Anda di halaman 1dari 11

PERANCANGAN SRATEGIK HAL EHWAL MURID 2012_2015

INDEK PETUNJUK PRESTASI [KEY PERFORMANCE INDEX -KPI ]


Isu Strategik Unit HEM Tahap pencapaian dan kecemerlangan sahsiah dan disiplin masih boleh dipertingkatkan Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan pengurusan sahsiah dan disiplin di kalangan murid. Matlamat Strategik Indek Petunjuk Prestasi (KPI) Sasaran Jangka Panjang TOV 2012 2013 2014 2015

Bidang

Objektif

Hal Ehwal Murid

1. Lebih ramai pelajar


memahami tujuan peraturan sekolah diadakan dan dilaksanakan .

2. Bilangan kes
kesalahan berat masih ada tetapi peratus salahlaku menurun;

100 % murid memahami tujuan peraturan diadakan. Semua ibu bapa/penjaga dimaklumkan tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Bilangan program % murid tahu menyelamatkan diri. % patuh amaran dan peraturan Bilangan program

100

100

100

100

100

65

70

75

90

100

5 100

6 100

7 100

8 100

9 100

Meningkatkan kefahaman tatacara dalam menghadapi isu keselamatan, kecemasan, kemalangan dan mala petaka Peningkatan Keselesaan dan keselamatan murid di dalam kelas

Meningkatkan persiapan mental dan fizikal untuk menghadapi bencana.

1. Murid bersedia
menghadapi bencana yang menimpa.

2. Murid bersedia untuk


menyelamatkan diri dan rakan. Mewujudkan kelas yang kondusif

60 3 60

65 4 70

70 4 80

80 5 90

90 6 100

Murid lebih selesa dan selamat berada di dalam kelas

Peratus kelas melepasi gred kebersihan dan keceriaan yang ditetapkan Bilangan kes kemalangan dalam kelas

Kajian Tindakan Hal Ehwal Murid

1. Mewujudkan satu kajian tindakan selaras yang tepat untuk digunapakai

1. Kajian untuk menambah baik ponteng kelas di sekolah

% bilangan murid yang terlibat dalam kajian tindakan % keberkesanan kajian tindakan

50

60

70

80

90

50

70

80

80

90

Bidang

Isu Strategik

Matlamat Strategik

Objektif

Indek Petunjuk Prestasi (KPI) Bilangan kajian tindakan yang dilaksanakan

Sasaran Jangka Panjang TOV 1 2012 2 2013 2 2014 3 2015 3

1. Disiplin Pengurusan Disiplin belum capai tahap cemerlang. 1 Menghasilkan satu sistem pengurusan disiplin yang sistematik dan kemas. 2 Melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kepatuhan disiplin yang tinggi. 3 Meningkatkan jati diri dan disiplin murid 4. Membentuk murid yang mempunyai sahsiah yang tinggi berteraskan amalan agama dalam kehidupan harian 1 Menyimpan rekod disiplin setiap pelajar secara sistematik. 2 Memantau perkembangan disiplin pelajar yang telah mempunyai rekod. 3 Memaklum dan bekerjasama dengan ibu bapa / penjaga berkaitan dengan pengurusan disiplin anak mereka % murid patuh peraturan % kes didiplin salah laku berat % kes displin salah laku sederhana % kes salah laku disiplin ringan % memberi respons terhadap surat menyurat dari pihak sekolah % pelaksanaan bilangan program da aktiviti yang dirancang 95 % guru memberi kerjasama dalam menguatkuasakan peraturan dan disiplin sekolah 90 % rekod dibuat dalam masa yang ditetapkan Tahap kesedaran komuniti tentang kepentingan pelajaran anakanak mereka Meningkatkan tahap kesedaran komuniti tentang kepentingan pelajaran anak1. Tahap kesedaran ibu bapa penjaga akan meningkat untuk menjaga kepentingan anak-anak mereka % menghadiri Mesyuarat PIBG dan aktiviti Sekolah % memberi respons terhadap surat menyurat dari pihak sekolah 70 80 85 90 100

240

200

150

100

50

300

200

150

11

50

70

75

80

90

95

70

80

90

95

95

60

70

80

90

90

60

65

75

80

90

50 50

60 60

70 70

80 80

90 90

Bidang

Isu Strategik perlu dipertingkatkan

Matlamat Strategik anak mereka.

Objektif

Indek Petunjuk Prestasi (KPI) % kehadiran murid ke sekolah % Prestasi akademik murid

Sasaran Jangka Panjang TOV 70 60 2012 80 70 2013 90 75 2014 95 80 2015 100 90

2. Kaunseling Murid Pelajar Kurang Kemantapan Jati Diri 1. Membentuk pelajar agar mempunyai personaliti yang anggun. 2 Melahirkan pelajar yang mempunyai daya tahan yang tinggi dalam setiap aspek. 1 Melatih pelajar sentiasa berpakaian kemas sepanjang masa. 2 Membiasakan diri pelajar berpersonaliti sebagai seorang professional. 3 Melahirkan peljar yang mempunyai personaliti yang meyakinkan di mana sahaja ia berada. % murid berpakaian kemas 60 70 80 90 100

Bilangan program

% pesonaliti berketrampilan dan berkeyakinan

60

70

75

80

90

3. Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks

1. Semua murid
yang layak menerima buku teks.

1. Pengurusan SPBT
semakin cekap dengan menggunakan Sistem Sisteks

% murid yang mendapat pinjaman buku teks Jangka hayat setiap buku yang dipinjam. % kehilangan buku pinjaman Meningkatkan keberkesanan dan fungsi bilik BOSS mengikut piawaian Bilangan semakan status buku

100 4 4

100 5 3

100 6 2

100 7 1

100 8 0

2. Jangka hayat
buku lebih lama.

2. Penggunaan Barkod
disetiap buku pinjaman.

3. Stok buku yang


terkini.

80

85

90

95

100

Bidang

Isu Strategik

Matlamat Strategik

Objektif

Indek Petunjuk Prestasi (KPI) Bilangan hapus kira Bilangan Operasi pemeriksaan buku teks

Sasaran Jangka Panjang TOV 1 1 2012 1 1 2013 1 1 2014 1 1 2015 1 1

Sistem Sisteks BBT yang diperkenalkan dapat diaplikasikan dalam proses Peminjaman dan Pemulangan buku.

Memastikan sistem dan peralatan yang dibekalkan dapat berfungsi dengan baik.

Sisteks SPBT dapat diaplikasikan.

100 % murid dan guru memahami tujuan kepentingan Sisteks BBT. Semua murid dan ibu bapa/penjaga bersamasama menjaga keselamatan sistem barkod yang ditampal pada buku pinjaman supaya tidak rosak. Bilangan program

100

100

100

100

100

100

70

75

90

100

1 100

1 100

1 100

1 100

Meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid supaya mematuhi Peraturan Pinjaman Buku Teks.

Menanamkan sikap sayang dan bertanggungjawab terhadap SPBT.

1. Murid membalut
buku pinjaman.

% murid tahu Peraturan 100 Pinjaman Buku Teks. % patuh pada peraturan 100 yang telah ditetapkan

2. Murid membawa
buku teks ke sekolah mengikut jadual. 70 80 90 100

3. Murid tidak
meninggalkan buku sewenangBilangan program wenangnya di sekolah. Menghasilkan satu 1 Mempunyai sistem fail % murid patuh peraturan sistem pengurusan yang sistematik dan SPBT yang disimpan dengan Bilangan program sistematik dan kemas dan teratur. kemas. memberi respons 2 Memaklum dan % terhadap surat menyurat bekerjasama dengan ibu bapa / penjaga jika daripada pihak sekolah terdapat informasi 2 2 2 2 2

Pengurusan SPBT

100 2

70 2

80 2

90 2

100 2

100

80

85

90

100

Bidang

Isu Strategik

Matlamat Strategik

Objektif terkini berkaitan dengan SPBT.

Indek Petunjuk Prestasi (KPI)

Sasaran Jangka Panjang TOV 2012 2013 2014 2015

Tahap kesedaran ibu bapa / penjaga tentang kepentingan anak-anak mereka menjaga buku teks perlu dipertingkatkan

Meningkatkan tahap kesedaran ibu bapa / penjaga tentang kepentingan anakanak mereka menjaga dan memelihara buku teks.

1. Tahap kesedaran ibu bapa / penjaga akan meningkat untuk turut sama menjaga buku teks anak-anak mereka agar tidak rosak atau hilang.

% memeriksa dan 100 membalut buku pinjaman.

70

80

85

100

% murid bawa buku ke 100 sekolah

70

80

90

100

4. Pengurusan Bantuan Biasiswa dan Kebajikan Pengurusan Bantuan Biasiswa dan Kebajikan boleh dipertingkatkan 1 Murid yang layak menerima bantuan kewangan akan dapat biasiswa

1. Setiap murid yang


layak mendapat bantuan biasiswa akan mendapat keistimewaan tersebut

% murid mendapat bantuan biasiswa % permohonan biasiswa setiap tahun Bilangan biasiswa yang ditarik balik oleh pihak sekolah / jabatan Memendekkan jangkamasa pemprosesan permohonan % murid menunjukkan peningkatan akademik daripada markah peperiksaan % murid pemegang biasiswa melanggar peraturan sekolah

10

10

10

15

15

20 30

15 0

20 0

20 0

25 0

2. Meminimakan
kesilapan teknikal dalam memproses permohonan.

3. Menggunakan
sepenuhnya data

4. SMM 5. Memastikan wang


biasiswa digunakan untuk kecemerlangan akademik .

80

70

80

90

95

6. Memastikan
pemegang biasiswa tidak melanggar peraturan sekolah

Bidang

Isu Strategik

Matlamat Strategik

Objektif

Indek Petunjuk Prestasi (KPI)

Sasaran Jangka Panjang TOV 2012 2013 2014 2015

5. Pengurusan kantin sekolah Pengurusan kantin sekolah perlu ditingkatkan

1. Proses pemilihan
pengusaha.

1. Permohonan dibuka
secara tender terbuka kepada yang layak.

% aduan kebersihan, kualiti makanan yang dijual. Tahap kebersihan, keselamatan di kantin Pemantauan dari pihak sekolah dan jabatan Gred penarafan kualiti kantin berdasarkan standard Jabatan Kesihatan B

25 75

20 80

15 80

15 90

2. Pemantauan dan
Kebersihan secara berterusan

2. Bilangan aduan
perkhidmatan kantin.

3. Kerjasama Erat
dengan Agensi kerajaan

3. Pemantauan pihak
sekolah / jabatan

100

100

100

100

A 0

Bilangan aduan dalam setiap enam bulan

6. Kesihatan , Kebersihan dan Keselamatan ( Program 3 K ) Program Kesihatan, Kebersihan dan Keselamatan Sekolah (3K).

1. Melahirkan
Sekolah bersih

1. Menjadikan sekolah
kawasan selamat untuk murid.

% kemalangan murid dikawasan sekolah.

70

10

10

2. Sekolah selamat
untuk murid mendapat perlindungan

2. Murid berasa selesa


berada di kawasan sekolah.

% kemunculan penyakit di kawasan sekolah

10

Bidang

Isu Strategik

Matlamat Strategik

Objektif

Indek Petunjuk Prestasi (KPI) Bilangan program sekolah selamat dan sihat.

Sasaran Jangka Panjang TOV 2012 5 2013 6 2014 7 2015 8

3. Sekolah bebas
denggi sepanjang tahun

3. Sekolah tempat yang


sihat dari sebarang ancaman penyakit.

4. Sekolah sihat
bagi tujuan pendidikan dan amalan kesihatan yang baik

4. Pelaksanaan
PROSTAR dan PBSS

% perlaksanaan program

80

90

100

100

Tiada pencerobohan berlaku.

1. Tiada pencerobohan di kawasan sekolah

Menjadikan sekolah kawasan yang selamat tanpa ada kecurian dan pencerobohan berlaku

% pencerobohan berlaku di kawasan sekolah Bilangan pemeriksaan peralatan di semua bilik-bilik utama / khas Kerosahan harta benda seolah

20

10

30

50

70

80

90

15

10

Pengurusan Kesihatan masih boleh dipertingkatkan

1. Mengadakan siri ceramah kesihatan sekurangkurangnya 5 kali setahun. 2. Mengadakan program sampingan seperti pameran kesihatan dan gotong royong bebas denggi

1. Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan penjagaan kesihatan. 2. Meningkatkan kemudahan fizikal untuk perkhdimatan kesihatan bagi pelajar

Peratusan pelajar yang menyedari kepentingan penjagaan kesihatan. Meningkat Peratusan kemudahan kesihatan yang disediakan untuk pelajar meningkat. Peratusan pelajar yang menerima perkhidmatan kesihatan adalah meningkat

70

75

80

85

90

78

82

86

90

95

80

83

88

90

95

7. Pengurusan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan ( RIMUP ) dan Kelab Penjegah Jenayah ( KPJ ) Pengurusan RIMUP masih belum ditahap 1. Menjadikan pengurusan RIMUP SMK

1. Mempertingkatkan
aktiviti dalam program RIMUP

% pelaksanaan aktiviti RIMUP % pelaksanaan aktiviti

Bidang

Isu Strategik cemerlang

Matlamat Strategik Senawang cemerlang

Objektif

Indek Petunjuk Prestasi (KPI) RIMUP Bilangan pelajar yang terlibat dengan aktiviti RIMUP Peratus pelajar mengikut kaum yang menyertai aktiviti Melayu Cina India

Sasaran Jangka Panjang TOV 2012 2013 2014 2015

2. Meningkatkan peratus
penglibatan pelajar dalam aktiviti RIMUP Memupuk semangat patriotisme di kalangan murid

1500

700

800

100

1200

Pelajar kurang memahami dan menghayati semangat patriotisme

75 75 75

80 80 80 10

90 90 90 15 10 6

95 95 95 15 10 7

100 100 100 15 5 8

Pengurusan KPJ boleh ditingkatkan

Menjadikan KPJ sebuah kelab yang aktif

1. Mempertingkatkan
aktiviti dalam Kelab Pencegah Jenayah

Mengadakan aktiviti diperingkat sekolah dan PPD Bilangan pelajar yang terlibat dengan jenayah % pelaksanaan aktiviti KPJ 25 3

20 5

2. Melahirkan kesedaran
da rasa tanggungjawab dalam Pencegahan Jenayah 8. Pengurusan Badan Kepimpinan Pelajar(Pengawas) Pengurusan badan Kepimpinan Pelajar boleh dipertingkatkan Menjadikan pengawas sekolah sebuah badan pengurusan disiplin yang disegani dan berwibawa

1. menjadikan badan
pengawas pembantu sekolah mengawal disiplin murid.

% aduan disiplin dapat diselesaikan Bilangan aktiviti peningkatan kepimpinan pelajar

55

50

60

70

80

2. Melatih badan
pengawas lebih berketrampilan dan berwibawa.

9. Pengurusan Pendaftaran Pelajar,Guru tingkatan dan SMM Pengurusan pendaftaran pelajar boleh dipertingkatkan Menjadikan pengurusan pendaftaran pelajar lebih bersistematik 1.Memastikan pelajar yang baru didaftarkan mengikut prosedur betul. 2. Memastikan enrolment pelajar tepat 3. Memastikan semua Bilangan aduan 10 8 6 4 0

% pendaftaran pelajar lengkap

100

100

100

100

100

Bidang

Isu Strategik

Matlamat Strategik

Objektif data berkaitan pelajar adalah lengkap

Indek Petunjuk Prestasi (KPI)

Sasaran Jangka Panjang TOV 2012 2013 2014 2015

10. Pembentukan sahsiah pelajar dan Nilai Murni Sahsiah pelajar belum mencapai tahap cemerlang Merancang program-program pemupukan nilainilai murni yang bboleh dipraktikkan oleh pelajar sepanjang waktu persekolahan.

1. Memastikan
program-program penghayatan nilai-nilai murni dilaksanakan mengikut jadual

% perlaksanaan program yang dirancang

80

85

90

95

100

2. mengenalpasti
pelajar yang memerlukan bimbingan yang serius.

Bilangan pelajar yang memerlukan bimbingan serius

10

11. Asrama Pusat SMK Tunku Besar Tampin Pengurusan asrama belum mencapai tahap cemerlang Menentukan objektif Kementerian mewujudkan asrama cemerlang tercapai Memastikan pengurusan asrama berjalan dengan baik dari segi makanan, kebersihan, keselamatan dan perlaksanaan aktiviti peningkatan kemerlangan sahsiah dan akademik. Laporan kejadian keracunan makanan Bilangan pemeriksaan mebnyeluruh keselamatan asrama sepanjang tahun % perlaksanaan aktiviti kecemerlangan 0 0 0 0 0

12 80

12 85

12 90

12 95

12 100

Bidang Isu strategik

Matlamat strategik

Objektif

Indeks Petunjuk Prestasi (KPI)

Sasaran Jangka panjang TOV 2011 2012 2013 2014

12. Jawatankuasa Majalah Penglibatan Meningkatkanpotensi pelajar dalam pelajar dalam penerbitan komunikasi dan majalah masih penerbitan sejajar pada tahap yang dengan kemenjadian kurang pelajar Kementerian memuaskan 13. Jawatankuasa Penhayatan Islam Kesedaran Islam adalah cara hidup masih boleh ditingkatkan Merancang program meningkatkan kesedaran islam adalah cara hidup Mengalakkan pelajar dan membimbing ke arah kerja dan bidang penerbitan majalah Jumlah pelajar yang terlibat ditingkatkan 20 50 75 90 100

Mempastikan setiap program yang dirancang melibatkan semua pelajar Islam

Jumlah penguasaan bacaan Quran Jumlah pelajar menyertai bacaan Yaasin

70

80

90

95

100

80

85

90

95

100

14. Jawatankuasa Pencegahan Dadah Bahaya dadah dan kesan terhadap masyarakat Meningkatkan kesedaran bahaya dadah Meningkatkan langkahlangkah pencegahan penagihan dadah dalam kalangan pelajar Mempastikan pemantauan berterusan dan berkala terhadap pelajar yang berisiko 15.JK Perhimpunan Kelancaran majlis perhimpunan Pelajar bersedia tepat pada masanya Mendisplinkan pelajar dan kepentingan pengurusan masa Pelajar dapat a) 95% pelajar berada ditapak perhimpunan sblum 7.25pagi b) kekerapan perhimpunan Kekerapan: 1.Program ceramah dengan kerjasama Agensi Dadah 2.Pemantauan berkala(urine Test) 3.Khidmat nasihat dan bimbingan

2 1

3 3

4 4

5 5

6 6

20

22

24

25

26

20

22

24

25

26