Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Tingkatan Masa Bil. Murid : : : : 20 April 2009 2M 35 minit 40 orang

Mata Pelajaran : Geografi Tajuk Umum : Peta Tajuk Pelajaran : Simbol, ciri fizikal dan budaya serta kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi di atas peta bergambar Objektif Am Objektif Khas : Mengenalpasti simbol, ciri-ciri fizikal dan budaya serta kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi di atas peta bergambar. : Pelajar-pelajar diharapkan dapat, 1. Menyatakan 3 jenis simbol di atas peta bergambar. 2. Mengenali ciri-ciri fizikal dan budaya di dalam peta bergambar. 3. Mengenalpasti kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi di atas peta bergambar.

Penerapan Nilai : Membina keyakinan, keberanian dan ketelitian. Konsep Utama : Pola Saling Kaitan. Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah belajar bab peta semasa di Tingkatan 1. Alat Bantu Mengajar : (1) Carta yang menunjukkan peta bergambar (2) Kertas mahjung menunjukkan penerangan tajuk peta . (3) Buku teks menunjukkan nota dan panduan kepada pelajar. (4) Papan hitam menunjukkan penerangan sokongan. (5) Kertas fotostat menunjukkan lembaran kerja dan latihan pengukuhan. Rujukan Guru : i. Chong Mui Seng dan Azizah Hj. Abu Samah (2003). Geografi Tingkatan 2. Kuala Lumpur: Percetakan Saufi. ii. S. Rajanderan (2008). Super Hot Geografi Tingkatan 2, Pelangi. iii. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Huraian Sukatan Pelajaran Geografi: Tingkatan 2. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Langkah-langkah Perkembangan : Langkah Induksi Set (3 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Guru Guru menyoal pelajar soalan-soalan yang berkaitan dan mengaitkannya dengan pembelajaran pada hari tersebut. Aktiviti Pelajar Pelajar memberi tumpuan dan menjawab secara lisan soalan yang dikemukakan oleh guru. Catatan Menimbulkan minat dan menarik tumpuan pelajar dengan dunia sebenar.

Langkah 1 (5 minit)

Peta Bergambar: Simbol bergambar, simbol angka dan simbol huruf.

Langkah 2 ( 5 minit)

Ciri fizikal dan ciri budaya

1. Guru menerangkan secara ringkas isi pelajaran yang akan mereka pelajari dalam bab ini. 2. Guru menjelaskan peta bergambar dengan menunjukkan contoh-contoh peta bergambar yang menggunakan simbol bergambar, simbol angka dan simbol huruf berdasarkan carta yang dibawa oleh guru dan buku teks . 1.Guru menerangkan ciri fizikal dan ciri budaya kepada para pelajar dengan bantuan penerangan di atas kertas mahjung.Guru memberikan contoh dengan keadaan sekeling pelajar

1. Pelajar mendengar penerangan guru dengan teliti dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan.

1. Para pelajar memberi tumpuan terhadap penerangan guru di depan kelas. 2.Pelajar cuba memahami apa yang disampaikan oleh guru.

Langkah 3 (8 Minit)

Kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi

tentang ciri fizikal dan budaya yang berkaitan. 2. Berpandukan peta yang terdapat di dalam carta, guru menunjukkkan contoh ciri fizikal dan ciri budaya yang terdapat dalam peta tersebut. 3.Guru menyoal para pelajar ciri fizikal dan ciri budaya yang terdapat di dalam peta yang ditunjukkan. 1.Guru mengarahkan beberapa orang pelajar dari setiap sudut yang sesuai agar bangun dan memembentuk seolah-olah lapan arah utama. 2. Guru menerangkan kepada pelajar agar membayangkan kelas tersebut merupakan peta dan mencari tempat yang ditunjukkan berdasarkan kedudukan yang diberi berpandukan konsep arah yang telah dijelaskan. 3. Guru menjelaskan isi pelajaran dengan melukis lapan arah utama di papan hitam serta mengaitkannya dengan objektif pembelajaran pada hari tersebut dengan kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi di atas peta.

3. Apabila disoal, para pelajar dikehendaki menjawab soalan secara spontan semasa sesi pengajaran sedang dijalankan.

1.Beberapa orang pelajar dari setiap sudut akan bangun dan membentuk lapan arah utama yang dikehendakkan. 2.Pelajar-pelajar lain memberi perhatian terhadap penerangan guru di depan kelas dan meneka apa yang hendak disampaikan oleh guru. 3. Para pelajar yang disoal akan menjawab secara lisan soalan yang disampaikan oleh guru. .

Langkah 4 (12 Minit)

1.Guru mengedarkan kertas fotostat yang mengandungi gambar peta kepada pelajar dan mengarahkan pelajar membincangkannya secara berpasangan. 2.Guru menyalin soalan dipapan hitam. 3.Guru meronda kelas bagi mengenalpasti pelajar yang bermasalah dan bersedia membimbing mereka sama ada secara individu atau berkumpulan. 4.Guru membetulkan kesilapan pelajar jika ada semasa sesi pembentangan. Rumusan Pelajaran 1.Dengan menyoal para pelajar perkara yang telah disampaikan kepada mereka, guru merumuskan pembelajaran pada hari ini. 2. Guru memberikan pelajar kerja rumah dan menghantarnya pada esok hari.

1. Para pelajar membentuk kumpulan kecil dan berbincang bersama ahli masing-masing menyiapkan kerja yang diberi. 2. Pelajar perlu menyiapkan soalan dalam masa yang ditetapkan dan membentangkan jawapannya di dalam kelas sekiranya masa mencukupi. 3. Kumpulan lain digalakkan membetulkan kesilapan rakan mereka sekiranya ada dalam sesi pembentangan. 1.Para pelajar mendengar rumusan oleh guru dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. 2.Pelajar juga bertindak mengikut arahan guru.

Aktiviti pengukuhan secara berkumpulan dijalankan bersama-sama di dalam kelas bagi menilai secara kasar kefahaman pelajar tentang topik yang dipelajari.

Penutup (2 Minit)

Penilaian kendiri: