P. 1
cerkak

cerkak

|Views: 46|Likes:
Dipublikasikan oleh Yena Susilowati Ra Neko-nEko

More info:

Published by: Yena Susilowati Ra Neko-nEko on Mar 11, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2012

pdf

text

original

SEPISAN LAN PUNGKASAN Wektu kuwi aku lagi muggah kelas 5.

Nalika mlebu kelas, ana murid anyaran lanang sing teka saka papan adoh. Nanging murid anyar kuwi ora biyasa. Dheweke duwe cacat awak. Sikile sengkleh siji sing tengen, awake gering, lan rambute rada arang, nyaris gundul. Pokoke mesakake banget perawakane. Ing dina sepisan muggah kelas kuwi, Bu Guru ndawuhi saben murid kanggo ngenalkake awake dhewe-dhewe ing ngarep kelas.. saiki gilirane cah anyaran lanang mau ngenalkake awake. Dheweke digeguyu kanca-kanca liyane, kelas dadi rame, bocah-bocah padha cekakakan. Bu Puji, wali kelasku ndawuhi murid-murid meneng. Nanging yo dasare bocah tetep ora bisa meneng, bocah-bocah ngempet ngguyu nganti rupane abang. Maksude kareben ora diseneni Bu Guru. Mlakune cah anyaran mau nagnti keseret-seret. Wektu dheweke ngadek sikile gemeter. Ing ngarep kelas, banjur dheweke ngenalke awake. ” Je . . jeneng . . jenengku . . Ad . . Adri ” jarene gagap. ” A . . aku . . sa . . saka . . ess . . SLB Harapan 1 .” Kanca-kanca sing awit mau ngempet ngguyu, dadi ribut. Sanajan mengkono anggone Adri ngomong tetep diteruske. Ana rasa mesakake sumelip ing atiku. Adri mesti mangkat paling gasik ning sekolah. Sesuk esuk, pas Adri lagi mlaku karo nggawa buku saktumpuk, sikile disandung karo kancaku sing gaweane ngenyek Adri. Dheweke tiba, bukune morak-marik ning jubin. Atiku trataban weruh kedadean kuwi. Ora ana sij-sijia kancaku sing arep nulungi Adri. Malah padha nggeguyu, ana sing mung ndeloki kanthi rasa jijik. Aku langsung ngadek, aku arep nulungi Adri karo mberesi bukubukune Adri sing morak-marik mau. Adri banjur ngucapkake maturnuwun karo aku, tangane isih ngebut-ngebutke klambine sing reged. Ing sekolah, Adri ora nduwe kanca. Kanca-kanca sing lanang malah pada ngenyeki awake Adri. Ana sing ngenyek nganggo omongan lan ana sing ngenyek karo niru-niru solah bawane Adri. Nalika kanca-kanca sing wedhok ora gelem cedhak-cedhak karo Adri. Amarga perawakane Adri sing cacat mau. Wiwit prastawa pas aku nulungi Adri, dheweke dadi seneng nyedhaki aku. Adri wis nganggep aku dadi kancane. Aku yo narima wae, kanggo aku kabeh kuwi kancaku. Aku ora mbeda-bedakake kanca. Nanging aku ora cedhak-cedhak banget karo Adri, mung kanca biyasa. Soale aku nduwe kanca kenthel dhewe. Aku ora ngerti nek Adri nganggep aku dudu kanca biyasa. Nganti ing sawijining dina, pas aku lan kanca-kanca kenthelku lagi padha ngumpul, Adri teka banjur srawung marang aku lan kanca-kanca. Pas aku lan kanca-kanca jajan, yo ditutke karo Adri. Pokoke ning endi-endi aku lan kanca-kancaku ditutke. Wis ngrasa rak kepenak, aku ngusir Adri nanging carane alus. Adri malah saya nyedhaki aku, aku sing lagi sensitif dadi mbentak Adri. Karo kaget, Adri mlayu mboh ning endi. Udakara patang wulan sakbanjure kuwi, Adri wis seminggu ora mlebu sekolah. Aku dadi goreh. Pikiranku ngentha-entha ngapa Adri ora mlebu sekolah nganti seminggu lan ora ana kabar ngenani Adri. Bali sekolah, aku sakanca sekelas nggoleki omahe adri kanggo mastikake kabare Adri. Aku lan kanca-kanca njaluk alamat omahe Adri marang Bu Guru. Aku lan kanca-kanca mlaku muter-muter nggoleki alamat omahe Adri. Nganti tekan ing perumahan gedhe. Omah-omahe megah kaya gedung. Banjur dhewe tekan ing ngarep omah sing ora kalah gedhene karo tanggane. Aku ndodog lawang omahe sing gedhe dhuwur saka kayu jati. Ora let suwe, saka njero, ibuke Adri mbukake lawang. Ibune nduwe paras sing

Ibune crita nalika wiwit cilik Adri duwe penyakit sing serius. ” Sadurunge lunga. Ibune Adri wis ngerti tekane dhewe arep nakoni Adri. Nyatane Adri isih nganggep aku kancane. Pikiranku wis ning endi-endi.” Dening : Geraldine Mariauli Banurea . . Dheweke pengen banget mlebu sekolah umum kanggo nggolek kanca. Ibune Adri manggakake dhewe mlebu. Bu Neli malah nunduk. Bu Neli. Biyasane wong-wong padha ora gelem cedhakcedhak Adri amarga perawakane sing cacat. gara-gara bapak nduwe penyakit sing padha karo Adri. nanging mripatne kethok bengkak kaya bar nangis. Adri ora tau isin utawa ngeluh karo keadaane.. Aku wis ora sabar. mripate nerawang ing langit-langit omah. Wis pirang-pirang kali Adri nglakoni terapi. Sadurunge Adri sekolah ning SLB.ayu. aku lan kanca-kanca liyane nangis ing kono. Adri ora nduwe kanca. aku njaluk ngapura yo . Sanajan mengkno. karo ngombe obat-obatan saka dokter utawa obat-obatan tradisional kayata jamu. ”Iki ndak Dek Olin?” Aku manthuk alon. Ibune Adri nalika crita mandheg sedela. ” Dri. Adr pesen karo Ibu kareben surat iki diaturake Olin. ”Lha Bu. Aku sakanca-kanca isih mlengo ndhelok omahe Adri sing megahe kaya gedung. Aku ndredeg. saiki Adri ting pundi? ” pitakonku nyela critane Bu Neli. Adri pengen ngucapake maturnuwun amarga Dek Olin gelem dadi kancane Adri. Karo ngomong mripate mbrambang. ” critane Ibune Adri. Banjur Bu Neli maringi lipetan kertas saka kantonge. Adri wis ditinggal Bapake wiwit umur 6 taun. Teka-teka Bu Neli takon.” Aku mbuka lipetan kertas mau.” wangsulane Bu Neli. aku nangis sesenggrukan maneh ing kono. malah sahabate. Atiku trenyuh. Kanthi rasa ora percaya. atiku wis dagdigdug ora karuan. Dadi Adri wis meninggal ? Ngopo cepet banget ? Aku durung sempet njaluk ngapura marang Adri. Aku wis ora bisa ngmong apa-apa. Dek Olin pancen kanca sepisan lan pungkasane Adri. ” Wiwit cilik. ” Adri wis nyusul Bapake.

dijaga anakku iki. Teta mau dibelikan baju baru .. Aku mung bisa nangis nggugug ditinggal kanca-kancaku..Cerkak: KATHOK KODHOK Dening Tangkisan Letug Ponakanku sing cilik dhewe lagi nangis. Aku banjur crita marang ponakanku ngenani kathok kodhok kuwi... Iki gawe jengkele ibune sing lagi sibuk nyiapake mulang.preet. Dene anak-anake liyane wis padha mlebu neng kamare dhewe-dhewe. "Kang Letug. "Besok Pak Dhe belikan yang namanya celana kodok ya? Tahu enggak kamu?" Jawabane ponakanku mung gedhek-gedhek." Teta jenenge ponakanku mau. nanging wis migunakake tembung Papa utawa Mama. Dineng-nengi ben ora ngganggu.. blaik. Kathok kodhok dadi favorite bocah-bocah. Bocah-bocah uga wis ora nyebut rama utawa ibu marang wongtuwane. dheweke banjur ketok lega.mau enggak?" Krungu jawabanku mau. . Mulane ing kulawargane adhiku. Letug ngebrok! Letug ngebrok!" Mboko siji kanca-kancaku padha mlayu nyingkiri aku karo nutup irunge.weeee. Rasane lucu yen aku nyoba nganggo basa jawa sing alus...jan ora karuwan! Kanca-kancaku banjur padha bengok alok: "Oeeee. "Ya.. senajan ta isih mimbik-mimbik manja banget. Mbok menawa bapak ibune mung durung sempat wae....wee. Aku dolanan ingkling karo kanca-kancaku neng ngomah.Mama sedang sibuk tuh. tulung ya. pikiranku kelingan dhek jaman semana aku duwe kathok kodhok sing anyar.. dak neng-nengane.. Bojone durung mulih saka nyambut gawe.. Ora ngerti apa kuwi sing jenenge kathok kodhok. Aku jan lagi buneg tenan lho. ing tengah-tengahe dolanan ingkling. Malah luwih akeh padha nganggo basa Indonesia. "Besok Pak Dhe belikan ya. Bocah-bocahe padha ora seneng... kathok kodhok kuwi istimewa banget. Tangise ora kaya biyasane... basa padinane campur. Banjur miwiti nganggo basa Indonesia.. Saben bocah yen krungu tembung kathok kodhok bisa banjur senenge ora mekakat.. "Udah yah.. Mergane yen dienggo anget tur ora mlotrak-mlotrok. kepengin ditukokake klambi anyar.. Pancen bocah jaman saiki basa jawa sing alus ora padha ngerti. Kamangka dhek jaman cilikanku.. aku ngebrok (ngising neng kathok).we. Sawatara crita bab kathok kodhok.. Nanging. Suara pret.." Aku banjur mlaku nyedhaki ponakanku sing umure durung ana limang taun. Kan kasihan kalau adik nangis terus." Panjaluke adhiku wadon iki. preeet. njekut sinau nyiapake ujian komprehensif. Ngusap luh neng pipine. "Kenapa menangis terus Teta? Apa karena dinakali Mama?" "We. banjur ambune wah." Aku omong nganggo basa Indonesia.

Yen ing kulawarga isih ana ibu sing bisa gumuyu. sing nyedhaki aku ora liya ya ibuku. Ibuku malah mung gumujeng. .Aku nangis merga kathok kodhokku sing anyar dadi reged kena abyuran saka wetengku. Ora let suwe. Nanging aku bisa nemu gumuyune ibu sing ora ilang saka rasaku. sepira begjane wong neng alam donya yen akeh sing isih padha bisa gumuyu uga ngresiki reregeding urip bebrayan. Ibuku ora wegah nyandhak awakku lan nyawiki aku. aku mung bisa ngguyu dhewe. ngresiki reregedaning anak. nanging. Ibuku ora wegah nyedhaki ambune regedanku. Ibuku ora wegah ngresiki regedanku. Kelingan pengalaman mau. Kathok kodhokku sing anyar wis reged lan mambu. Aku mandeng ibu sing isih gumujeng lan gawe tentreme atiku. Aku ora dinesoni. Lan aku banjur meneng anggonku nangis. Ibuku ora duka weruh kathok kodhok anyarku dadi reged. Aku banjur dicandhak digawa menyang wc.

Banjur para penonton padha iwut nguncali wungkusanwungkusan wujud apa wae. Ya ora jeneng mokal yen ana prawan sing nolak katresnane. Lasirin nekad nyaguhi. Anggone nembang mesthi dikantheni njoged pethakilan sing katon unik lan nganyelake.” ngono wangsulane Lasirin karo plerak-plerok nggregetake. para penonton malah nanggapi pating blerok sing ora jelas basane. Huh! Kesel! Dheweke pancen kesel tenan. wong-wong padha luwih gampang nyebut kanthi jeneng “Kethoprak Lasirin”. katimbang nyebut jeneng resmi rombongane: Sandiwara Kethoprak Mangun Budaya”. Rombongan Kethoprak Mangun Budaya klakon kelangan bintange. Dene sabab musababe ora liya marga dheweke wis katon lara-laranen dipangan taun. Krungu wangsulane Lasirin ngono mau. Tanpa Lasirin wis kena dipesthekake yen Mangun Budaya ora bakal payu tanggapan. Ndhagel. Uripe mung bakal diudhokake kanggo wong akeh. luwih-luwih dadi dhagelan. Kena-kenoa. nang. sanadyan dikantheni bengkerengan adu gurung karo pimpinan rombongan kethoprak luwih dhisik. lan solah tingkahe Lasirin ing panggung. nanging kethoprak komplit. ora nganggo lakon-lakonan ya ora apa-apa paribasane. malah sok nganti kepentut-pentut. Sing nonton dadi sepi. “Eeeee…. Lasirin kaya-kaya minangka suksmane rombongan kuwi. “Apa Pakdhe Lasirin kudu tak peksa munggah panggung maneh ya? Ah! Sajake nglengkara. Tekade arep mbujang selawase. Kesel ragane. Wusana dheweke minggat saparan-paran. penonton saya kranjingan lan gemes banget. sing kepengine mung kudu kepranan atine awit saka geculane. Nanging dheweke lali yen kahanan ragane wis ora kena diajak kompromi. Bebasan dheweke kuwi tanpa dhangka tanpa sengkan. bapake Pak Bandi. Mula dheweke banjur kepeksa prei ora kuwagang munggah panggung maneh. Lasirin banjur nembang lelagon sing dipesen penonton lumantar tulisan ing dluwang sasuwek sing dikatutake njero wungkusan lan amplopan mau. Karo maneh yen dheweke tetep ngaya lan nekad penthalitan kuwi arep nggolekake sapa? Lha wong ya ora anak ora bojo wae! Kasunyatane dheweke pancen wis ora duwe kulawarga babar blas. Mbok menawa jalaran rupa gawan bayine sing katon ala lan lucu kuwi. banjur katon siji baka siji padha bali kanthi nggawa ganjelan kuciwa ing ati. Ndilalah penonton padha nampa kathi senenge ati.Wusana dheweke klakon dadi bintang panggung. Ing wektu-wektu iki pancen Lasirin kerep lowok ora melu manggung. Nanging ya kudu mbayar dhewe lho gus. Rokok. Sing nanggap uga melu gela. le. Nek pengin nanggap khusus dhagelan Lasirin ya sesuk wae. Mung wae sajake atine wis kadhung sengkleh ing bab donyane katresnan. tetembangane. akandhang langit akemul mega. karepe dhewe. Umure pancen wis ngancik eketan munggah. Lasirin ora nate keri. Nganti tumeka sawijining desa sing nduwe rombongan kesenian kethoprak Mangun Budaya kuwi. Lasirin diangkah supaya terus tetembangan lan jejogedan sewengi natas. Apa maneh rupa. dheweke ora nate ngandhaake asal usule. Dheweke nekad nglamar dadi anggota rombongan kuwi. . Ora ana baguse sithik-sithika. mesthi melu munggah pangung. Lasirin pancen wis dadi dhuweke masyarakat pandhemen kethoprak ing wewengkon kono. Sing ditanggap iki ora mung dhagelan thok lho lur. Apa maneh isih kudu ngonthel sepeda tumuju menyang lokasi pentase. Penyakit tuwane arupa loyo lan watuk mengi saya ngrembaka. Malah-malah amarga saking moncere. wola-wali meh saben wengi. gene kethoprake dadi mati? Ora ana liya mung kajaba Dhagelan Lasirin sing klakon pensiun kuwi. Upama ora krana wis dadi sandhang pangane wiwit enom hengga seprene mono. Nalika samana sing dadi tetuwanggane Kethoprak Mangun Budaya ora liya Mbah Mangun. sing nanggap lan penontone pisan mesthi kuciwa.. Bola-bali wis klakon yen rombongan kethoprak kuwi pinuju pentas nanging tanpa Lasirin. Mbah Mangun gelem nampa panglamare Lasirin. sithik baka sithik Lasirin bisa mersudi kabisane ing babagan gecul-geculan. kepuyuhpuyuh. janjane dheweke wis wegah banget munggah panggung. Jenenge saya moncer. nyatane ora kepangan dening para penanggap lan pandhemen. Gusti…” ngono pisambate Pak Bandi ing batin. “Nonton kethoprak Mangun Budaya nek gak ana Lasirin padha karo ora! Mulih mulih!” ngono aloke penonton. wong kleyang kabur kanginan. lan uga kesel jiwane. Pak Bandi minangka jejere ketua rombongan kaya-kaya kentekan akal kanggo nguripake suksmane rombongan kethoprake. Cekake. ketua rombongan sing saiki. nanging dhapukan sing lowong mung minangka pendhagel. yu. Sadurunge manggon ing desane sing saiki kuwi. Wis ben. si Marno Singkek kuwi. Jare biyen dheweke ya duwe pengankah kaya wong wong akeh kae. Suwene-suwe ora payu tanggapan babar pisan. Banjur isih kudu nebar panglipur marang para penontone. Nanging bebasan dheweke mung keplok tangan sisih. Dheweke ngerti banget underan perkarane. yen perlu hengga puput nyawane. malah ora kurang sing padha nguncali amplopan isi dhuwit kanggo saweran. nalikane penonton padha alok supaya dheweke terus wae anggone ndhagel. Jan ala tenan. Mung wae ana sing nate krungu riwayat asmarandanane. Dhuh Gusti. jajanan. Njur kepriye caraku kanggo mbalekake nyawane Mangun Budaya? Wis tak jajal golek gantine Pakdhe Lasirin kanggo dhapukan dhagelan. paribasane mbuwak mbuntel. Minangka ijole. Upama dheweke munggah panggung tanpa lorengan ngono para penonton wis mesthi ngguyu kepingkel-pingkel. he he he he he…. Kenya sing dituju prana kuwi babar pisan ora nimbange katresnane. dalem nyuwun kali damar Gusti…… mesakaken lare-lare sami kecalan sandhang patedhanipun. Bandha ora gableg. nanging wose padha marem banget atine. Mula saben rombongan kethoprake entuk tanggapan. sahengga saya surut pamore. kesel pikirane. Yen Lasirin wis tumandang ngono kuwi. Sanadyan durung nate nglakoni dadi seniman kethoprak. yakuwi kepengin mangun bale somah karo sawijining kenya nunggal kampunge. Aweh panglipur marang sapa wae lumantar ndhagele ing panggung. sangsaya ketara pupus panalare. Mula ora kurang sing banjur padha mangkas bayaran tanggapane.Lasirin Dhagelan Kethoprak Dening: Masdjup (Ki Dhalang Sulang) Paitane Lasirin ora liya ya mung saka rupane sing kawit biyen mula wis katon lucu.

lan ora kena ulah gawe sing abot-abot. lan uga….. Bebasan kaya dene nyandhung kembang cempaka sawakul-wakul gedhene. Piye Pak Dhe?” pandheseke Pak Bandi. ngono dheweke mbatin kanggo nguwatake tekade.. karo sedhela-sedhela watuk menggehmenggeh. Lasirin unjal ambegan nyendhat-nyendhat. “Bisa! Aku yakin sampeyan bisa ngayahi kaya wingi uni. Ya mung krana ndhagel iki modhale kanggo lelabuh marang sapada-padane urip. Luwih-luwih sedina sadurunge. mula Pak Bandi sarombongan ora mathok rega tanggapan kaya adate..”. Pak Dhe! Dene bab penyakite sampeyan mengko bakal tak tambakake nyang dokter nganti saras. “Beres. sajake wis padha lali carane.. Lasirin saya ngedan anggone dhapuk dhagelan. Lasirin gedheg-gedheg. Pak Dhe. yen wis waras…. Kethoprak Mangun Budaya ditanggap. Kekarone dadi meneng-menengan. sampeyan njaluk apa lan bayaran pira anggere gelem bali manggung maneh!” pangrimuke Pak Bandi marang Lasirin sawise kekarone lungguh lincak pring njero omah kuwi. Pak Bandi disawang satleraman. Nganti sawetara wektu. Pak Dhe! Tak sanggupi. mesthine kudu melek bengi. nanging dheweke malah miris nyawang polah tingkahe Lasirin sing sajak kebablasen semangate. Banjur panyawange dibuwang metu adoh maneh. Mripate kethap-kethip nyawang menjaba. Ya mung iki siji-sijine syarat-sarengat amrih pakumpulan kethoprak Mangun Budaya bali moncer. Ayo saiki uga tak gawa nyang dokteran!” Ing wektu kuwi uga Lasirin klakon diobatake menyang dokter ing kutha sing ora patiya adoh saka desane. sing baku Lasirin kudu gelem bali munggah panggung. Embuh lerem temenan apa pancen diampet. Sampeyan nyimpen kabisan sing ngedab-edabi ing babagan gecul-geculan. “Pisan…. “Sampeyan… rak ngerti dhewe ta. Lik. Amarga ing wewengkone dhewe tur kanggo pengetan ari kamardikan. mbakul gak dha gableg modhal. sing ditiliki katon gumlethak lara. Apa ya … isih kuwawa… mbadhut?” wangsulane Lasirin karo menggeh-menggeh ngampet mengine. aku gelem bali manggung…. Pak Bandi unjal ambegan. Ngepasi dina pengetan ari kamardikan pitulas Agustusan ing kutha kecamatane. Kosok balen karo Pak Bandi. Yen dheweke klakon waras lan kudu mangkat manggung maneh. hengga rada lerem watuke Lasirin. Yen nganti ana apa-apane Lasirin. njur kantor ngendi sing gelem nampa wong mbambungan kaya kanca-kancane dhewe iki? Mula ya. Sidane dheweke nibakake pilihan kanggo kapetingane wong akeh. kalamun kepeksa pentas kethoprakan tanpa Dhagelan Lasirin. dheweke malah rumangsa dosa marang kanca-kancane ngethoprak kabeh. Tangane Pak Bandi kumlebat mijeti pundak lan gulune Lasirin. Mula dheweke banjur mbudidaya supaya Lasirin bisa rada direm semangate sing tuwuh makantar-kantar kuwi. Tabuh sanga bengi pentas diwiwiti. Sanadyan Mangun Budaya bali gumregah. lan ora nggigil maneh…. Embuh apa tegese unjal ambegane kuwi. wangsulane Lasirin sawise nimbang-nimbang sawetara. kala-kala Lasirim ora dikabari yen pinuju entuk tanggapan ngedhur tanpa leren. Sing dirimuk durung kumecap. Seminggu sepisan Pak Bandi nlateni ngeterake Lasirin menyang dokter kuwi mau. Banjur nggigil maneh. Marga ora dikabari mula ing bengi pentas kuwi Lasirin ora teka temenan. jalaran ya dheweke sing ngojok-ojoki Lasirin supaya gelem manggung maneh. Ganep patang minggu sajake Lasirin wis katon sehat. Sing siji kepengin ngeman awak. nganti tekan panggonane sing nanggap… ya mung kuwi sarate…. Yen pengin dadi pegawe. Macul wis dha wegah. Sanadyan ta nggawa resiko gawe kuciwane wong sing nonton apa dene sing nanggap. Mung wae dokter pesen yen Lasirin kudu gelem njaga awak lan mangane. Dheweke ora tega marang nasibe kanca-kancane yen nganti padha kaliren krana wis ora payu tanggapan. aku welasana. penthalitan. Sepi. Mula Lasirin uga ora dijawil. Wis ta. para warga kabeh…. Nalika tiba giliran ekstra geculan sawise jejeran kedhatonan. Wis gilig tekade kanggo ngabdekake sisa umure. Rombongan kethoprak Mangun Budaya bali ngrembuyung.. Ora ana dalan liya maneh. Marno Singkek. Carane. Tenan iki. Sing baku Lasirin kala-kala bisa ngaso sawetara. Sanadyan penontone mengko bakal padha kuciwa ya ora dadi apa.Sidane dheweke nekad nyoba ngglembuk marang Lasirin. sing abote ora kalah yen ditandhing karo wong nggoluk ing sawah apa dadi manol kae. “Ya wis…. Pak Bandi tetep sabar angranti wangsulan saka wong tuwek elek nanging sing tansah dadi klangenane wong akeh iki. nek pancen…. Nanging Lasirin mbatin yen ora bakal bisa nuruti nasekate dokter iki. Sadurune mlebu ing omah sing luwih pas disebut gubug kuwi. aku isih dibutuhake kanca-kanca…. nalika Pak Bandi tilik menyang omahe Lasirin. Ing batine dumadakan tuwuh perang tandhing swara loro saka njero sing padha sorane. Mula ing sawijining sore dheweke klakon nyambangi Lasirin ing omahe. Dheweke krasa mongkok lan marem banget atine. Wis saiki sampeyan ndang salin klambi. Pak Dhe?” panyaute Pak Bandi karo wiwit katon padhang raine. lan dibocengake…. “Sampeyan apa gak mesakake marang kanca-kanca ta. sing didhapuk minangka dhagelan ora liya Damin sing adate dadi pasangane Lasirin. Laris manis. “Sarate apa.ning ana sarate…. Ora kena melek bengi. anak bojone njur dha dipakani apa coba! Kamangka yen arep padha nyambut gawe liyane ngethoprak. Bengi kuwi kepeksa . Dene angka loro…. lan pethakilan ing ndhuwur panggung. Nardi Meler. Lasirin bali manggung. Pak Dhe? Yen ora ana sing nanggap. Embuh carane.”. Bisa nglancarake dalan pangane kancakancane. Uga bisa aweh panglipur marang sagunging warga sakiwa-tengene. Sajake padha kentir marang arusing lamunane dhewe-dhewe. mengko tak cobane…. Wis padha diniyati setengah sambatan. dheweke sing rumangsa paling luput. Pak Bandi saya mantep yen pentas ing kutha kecamatane ora perlu nganggo dhagelan Lasirin.”Luwih becik sisa umur iki tak anggo aweh pitulung marang bala-bala mbabungan kae”. sijine maneh kudu nglabuhi kanca-kancane. saben ana tanggapan… aku kudu diparani…. apa dene Jaeman Klithik gak paja-paja yen ditandhing karo sampeyan. Mung kala-kala ajeg sineling gigil watuk saka pendhagel tuwa kuwi. Landhung banget. Omah cilik balungan lan gedheg pring sing saya dhoyong sajak arep rubuh. awakku… wis gapuk kaya ngene…. Yen pancen ngono tenan.

para penonton padha genti ngrangsang para pengrawite. kaya-kaya dheweke kepengin ngesok glogok kabeh kabisane kanggo aweh panglipur marang kabeh warga masyarakat. “Merdekaaaa!” kabeh penonton padha nyaut kanthi serempak. Para punggawa Hansip padha nyoba melu nentremake penonton. Keber ngarep dikerek mundhun. Penonton padha kuciwa bareng diwenehi ngerti yen bengi kuwi Lasirin ora bisa aweh panglipur amarga lagi nandhang lara. Kabeh-kabeh padha nuntut supaya Lasirin bisa ditekakake ing bengi kuwi uga. Pancen bener.*** . Lan……meh kabeh padha njerit nalika Lasirin klakon nggeblag ing ndhuwur panggung. Nanging Lasirin tetep ora kemruget babar pisan. Sirahe nganggo udheng abang putih saka dhuk Pramuka.merdekaaaaa!. “Hidup Lasirin! Hidup Lasirin! Hidup Lasirin” ngono sorake penonton kaya ambata rubuh. Swasana malik grembyang. Bareng keber ngarep ditutup. Lasirin klakon ndhagel. Siji baka siji layang pesenan lelagon saka penonton dileksanani. Banjur kaya adate akeh sing padha nguncalake wungkusan isi rokok. Swasana dadi rame semrawut. Penonton padha lega atine. Pak Bandi lan Damin padha gugup mrepegi Lasiran sing tiba mlumah ora obah ora onthek kuwi. Pak Bandi lan Damin wiwit kuwatir marang polahe Lasirin kanggo nglanggati panjaluke para penonton. “Merdekaaaa!” aloke Lasirin karo ngepelake tangan tengene. uga karo ngangkat tangane. Pawongan sing nganggo sandangan putihputih lan nganggo udheng merah putih kuwi ora liya pancen Lasirin temenan. lan amplopan kanggo nyawer. Para paraga Mangun Budaya liyane uga banjur melu ngrubung Lasirin. Mula para penabuh gamelan nuli padha buyar mlayu ngadohi panggung. Lasirin kanthi trengginas munggah panggung sing kebere isih durung dikerek munggah. Pak Bandi nyoba aweh sasmita marang Lasirin supaya anggone ndhagel dilereni luwih dhisik. nglawak. nembang. Kaya dudu sabaene. Penonton ora mendha pangamuke malah saya ndadra. Apa ya dheweke wenang sinebut minangka sawijining pahlawan? Sing cetha dheweke ora bakal dikubur ing Taman Makam Pahlawan ngendi wae. Penonton ora bisa nampa alesan kuwi. Ing tengah-tengahe penonton ana sawijining pawongan sing nganggo klambi kimplongan werna putih. Salah sijining penonton ana sing alok ngundang jenenge Lasirin. Terus lan terus anggone nglucu. . kajaba amung Gusti Kang Maha Suci. Ing bengi iki ngepasi pengetan ari kamardikan. ndhagel..Keber bali dibukak. Banjur liyane padha kepancing niru. Pak Bandi lan Damin mudhun saka panggung bali menyang kombongan. Kabeh nuli katon mlengaki asaling swara. Nanging Lasirin ethok-ethok ora ngerti sasmita saka Pak Bandi. Nanging sajake pancen wis tiba marang pepesthene.. Kekarone padha mbudidaya gawe geculan lan jejogedan kanggo aweh panglipur marang penonton. sinambi jogedan pethakilan..merdekaaaaa!” dumadakan ana swara saka tengah-tengahe penonton sing lagi padha ngamuk kuwi. Kekarone banjur katon ngoyog-oyog awake Lasirin. nanging wis ora digubris babar pisan. Penonton saya kranjingan. “Merdekaaaa!…. Kabeh kepengin nyumurupi kahanane Lasirin sing sabenere. Mengko yen wanci tengah wengi bisa ditutugake maneh. Banjur nganti ganep pirang ndina jenenge Lasirin bakal dieling-eling dening para warga? Kabeh ora padha ngerti. Sing dikuwatirake Pak Bandi klakon temenan.dipasangi Pak Bandi dhewe. Salah siji ana sing mbalangake gelas wadhah aqua menyang panggung. nyawatake apa wae sakecekele marang Pak Bandi lan Damin. Lasirin tumekeng pati nalika lagi ngayahi jejibahan sing wis diyakini. dikancani Pak Bandi lan Damin. Jumbuh marang solah tingkahe Lasirin sing saya ngedan.

Lha Budhé tansah nutupi marang såpå waé. aku arêp tilík wóng tuwaku yå…!” Aku pamít bojoku. nangíng aku kêpéngín nudúhaké marang såpå waé – utamané Budhé. sênajan aku ngêrti yèn pênggalihé sêjatiné ajúr amargå kudu maprasi thukulé katrêsnan antarané aku lan mas Pram. Råså iki ora gampang diapusi. “Åpå aku ayu tênan tå mas…?” aku mbédå mas Pram. Aku ora bisa sélak… Aku ora bisa ngapusi atiku… Dhúh Gusti nyuwún pangapuntên déné raós punika taksíh njanggêt wóntên manah kulå íngkang ringkíh.. nangíng yå amargå mêsakaké lan ngajèni pênggalihé Budhé. ati iki ora biså gampang ditåtå. Pancèn tênan. Aku pasrah. aku manút waé. “Ah kók ånå-ånå waé… Gèk kåyå ngåpå tå gawéyan iku… Nganti tégå nguciwakaké adhiku síng ayu dhéwé ngéné iki…!” kandhané bantêr. ”Wístå åjå mbók turuti atimu. Upåmå panjênêngan ngêrti sêjatiníng atiku…. aku ora duwé dåyå. Aku ora maido yèn dhèwèké dadi sêríng plêsír karo kanca-kancané. Dadi Budhé mati-matian mênggak iki kabèh. Barêng wís nêm sasi aku omah-omah. mêsaknå Budhé yå… Åjå nganti mbók tåmpå trêsnané masmu…. yå… dadi arang sak kabèhé. aku kêpéngín golèk dalan . Råså iku pancèn naté dak rasakaké. tênan åjå yå… Émana marang Budhé…. aku nganti kayungyún… Nangíng trêsnaku ora naté éntúk ati…“ “Mak plêng rasaníng atiku. “Lha iyå tå…. Iku ora apík. “Åjå yå… ndhúk…. Aku ora biså ngapusi atiku. “Lagi waé kók mas …. têrús diajak rabi. sêpi… pêríh. “Kók ngono? Åpå garwamu sibúk. “Lha êndi…?” takóné bali marang aku.kirå-kirå sakjam kêpungkúr”. mósók yèn ora.” wangsulanku rådå cuwå. nangíng nganti mubêng-mubêng ora kêtêmu. atiku kåyå suwúng …. “Åpå karo garwamu? Ndi aku péngín kênalan. nganti suwésuwé aku risíh dhéwé. sêjatiníng rasaku… Alón lúhku tumètès…. nangíng énggal tak usap nganggo tangan… “Mas ora usah nggodhå aku kåyå ngono. “Såpå tå mas síng panjênêngan golèki? Lha wóng aku têkå ijên kók …!” kandhaku. Kamångkå sêjatiné mas Pram kuwi putrå angkaté Budhé. Sêríng bangêt. abóót… bangêt. Mula sênajan lagi têlúng sasi nggónku kênalan. Njênêngan kuwi yå ånå-ånå waé. mas Pram.Katresnan Sejati Ora Teka Bola Bali Katrêsnan iku pancèn naté ånå. lårååå…. arang gunêman. Pas sliramu dadi mantèn kaé aku ora biså jagóng. amargå tugas nyang luwar Jawa”. Aku mundhak têrsanjúng lho mêng…!” aku isíh mbudidåyå ngguyóni. Budhé ora kêrså yèn mas Pram jêjodhowan karo aku mêrgå isíh misanan. Yå wís… sênajan ati iki isíh lårå. amargå piyé-piyéå mas Pram iku kangmasmu dhéwé…“ Budhé tansah ngêndikå mangkono. Suwé-suwé aku yå pasrah. “Mas. aku ora bisa sélak yèn råså trêsna iku pancèn ånå. kapan têkamu…? Aku kók ora dikabari yèn sliramu arêp têkå…?” pitakóné nalikå wêrúh aku nèng dalêmé Budhé. Énggal golèkå pacar liyå bèn pênggalihé Budhému ayêm…“ mangkono ngêndikané Ibu makapíng-kapíng. Arang mulíh. Tênan yå mas aku nyuwún kanthi bangêt Pancèn kabèh mau bênêr. yèn aku bocah kang “tahu diri”… bocah kang bisa ngêrtèni pênggalihé wóng tuwå. Mas Pram gagéyan mlêbu omah nggolèki bojoku …. Oh …. mulå aku yå didhawuhi ngêdóh såkå mas Pram. Bapak banjúr ngutús aku pindhah sêkolah mênyang kuthå liyå kang adóh såkå mas Pram karêbèn critané tamat lan sêminé katrêsnan ora tansåyå ngrêmbuyung. “Dhík Santi. Róng taún såkå kuwi. Nangíng kêrsaníng wóng tuwå síng ora bisa dak sélaki. aku duwé kênalan kang sajaké ngajak sériús. Nangíng ora ånå…!” “Ora ånå … piyé?” “Ora ånå wêktu kanggo aku…. ugå mas Pram. yèn mas Pram iku putrå pupón. Såpå tå sêjatiné síng manggón nèng njêro atiku? Mas Pram apa bojoku? Ah… bingúng aku… Ladènanku kang adhêm gawé cuwaníng bojoku. Aku pancèn salah. sênajan sêjatiné atiku abót. bangêt…. Sêjatiné Ibuku wís pirså sakabèhé kuwi. yå Ibuné mas Pramónó. nganti ora bisa ngêtêraké sliramu réné…?!” “Yå ora sibúk….

Aku mênêng éthók-éthók ora krungu waé. “Mas Pram. Kapethik saking : Majalah Panyebar Semangat. Golèknå aku mbakyu kang biså dak dadèkaké pêlabuhanku.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=748 . dadi åjå nganggêp múng panjênêngan dhéwé síng lårå. nangíng ayo lårå iki kita dadèkaké pamêcút kanggo ngadêg luwíh jêjêg.kanggo mêtu såkå råså bingúngku iki. bali marang bojoku priyå kang kudu dak trêsnani. kêmpút ngubêngi kuthå. Mas Pram mlongo. “Lårå piyé dhík…? Åpå garwamu nglarani atimu…?” mas Pram takón sajak kagèt. kudu bisa milah-milih êndi síng pantês lan síng ora pantês. ayo nyawang ngarêp… Anggêpên aku adhikmu tênan sênajan gêtíh kita ora pådhå. 2011 http://www.co. Sésuké aku bali…. Bèn kuwi dadi rahasiaku dhéwé. Sidané bêngi iku aku lan mas Pram mlaku-mlaku. Nutúp crita lawas lan mbukak lakón anyar. sênajan múng dilambari wêlas asíh marang liyan…“ tangísku ora kênå dak êmpêt. mugå-mugå tansah paríng pêpadhang marang awaké dhéwé. kêmbêng-kêmbêng ora bisa wangsulan.com/index. mlaku luwíh bantêr lan nglairaké katrêsnan anyar. supåyå ditrêsnani kåyå aku adhiné kang nrêsnani panjênêngan”. Níng yèn ora ånå síng cêmburu lho…!” “Åjå anèh-anèh dhík … Síng cêmburu durúng laír. kawulå nyuwún pangapuntên. “Mas…. “Tênan ya mas… Aku nyuwún kanthi bangêt.id/ http://ki-demang. Amargå katrêsnan sêjati pancèn ora têkå bola-bali. nêkani panggónan síng biyèn naté dadi panggónan dolan. Gústi Allah ora saré kók. lan aku sowan Budhé. nalikå lungguhan. kangmasku. Sêpi… ora ana manèh kang biså dak ómóngaké. piyé yèn mêngko bêngi aku panjênêngan têraké mlaku-mlaku …? Wís kangên kutha iki…Wís suwé ora mulíh …. Dhúh Gústi…. margi íngkang padhang kanggé kawulå lan mas Pram. dadi tênang waé…“ “Kók iså durúng laír tå mas… ?” “Lha iyå tå… wóng trêsna sêjati ngono ora têkå bola-bali…“ Atiku mak tratab. aku arêp nitipaké panjênêngan…. kawulå namúng badhé padós margi. kudu dak buwang adóh sênajan angèl… Amargå aku kêpéngín ngajèni pênggalihé Budhé… !” “Åpå iyå dhík…? Åpå iyå ngono…? Dadi saksuwéné iki kabèh dadi mistêri….panjebarsemangat. sênajan múng lêlambaran wêlas asíh. sêjatiné aku arêp crita yèn sêjatiné atiku iki yå lårå… lårååå bangêt lho mas…. “Dudu … dudu kuwi mas. aku mbukak rêmbugan. angèl anggónku arêp mangsuli. Posted by admin on July 28. Aku lan panjênêngan wís diwåså. Nangíng kabèh kudu dak sélaki…. aku yå ngrasakaké kåyå síng panjênêngan rasakaké. Cukúp awaké dhéwé waé síng ngêrti. dadi sandiwårå …?” “Tênan mas… Kabèh iki åjå nganti ånå síng mangêrtèni. atiku wis plóng! Yå iki síng dak péngini. Aku lêgå mêrgå panjênêngan wís ngêrti isiníng atiku síng sak tênané…. “Yåwís… Níng aku sibuk ora bisa ngêtêraké …“ bojoku pancèn sabar síng sak tênané. punikå sanès lampah sèdhèng. Aku kêtêmu manèh karo Mas Pram. Sidané aku budhal dhéwé …. Punikå sanès mblénjani janji….

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->