P. 1
cerkak

cerkak

|Views: 46|Likes:
Dipublikasikan oleh Yena Susilowati Ra Neko-nEko

More info:

Published by: Yena Susilowati Ra Neko-nEko on Mar 11, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2012

pdf

text

original

SEPISAN LAN PUNGKASAN Wektu kuwi aku lagi muggah kelas 5.

Nalika mlebu kelas, ana murid anyaran lanang sing teka saka papan adoh. Nanging murid anyar kuwi ora biyasa. Dheweke duwe cacat awak. Sikile sengkleh siji sing tengen, awake gering, lan rambute rada arang, nyaris gundul. Pokoke mesakake banget perawakane. Ing dina sepisan muggah kelas kuwi, Bu Guru ndawuhi saben murid kanggo ngenalkake awake dhewe-dhewe ing ngarep kelas.. saiki gilirane cah anyaran lanang mau ngenalkake awake. Dheweke digeguyu kanca-kanca liyane, kelas dadi rame, bocah-bocah padha cekakakan. Bu Puji, wali kelasku ndawuhi murid-murid meneng. Nanging yo dasare bocah tetep ora bisa meneng, bocah-bocah ngempet ngguyu nganti rupane abang. Maksude kareben ora diseneni Bu Guru. Mlakune cah anyaran mau nagnti keseret-seret. Wektu dheweke ngadek sikile gemeter. Ing ngarep kelas, banjur dheweke ngenalke awake. ” Je . . jeneng . . jenengku . . Ad . . Adri ” jarene gagap. ” A . . aku . . sa . . saka . . ess . . SLB Harapan 1 .” Kanca-kanca sing awit mau ngempet ngguyu, dadi ribut. Sanajan mengkono anggone Adri ngomong tetep diteruske. Ana rasa mesakake sumelip ing atiku. Adri mesti mangkat paling gasik ning sekolah. Sesuk esuk, pas Adri lagi mlaku karo nggawa buku saktumpuk, sikile disandung karo kancaku sing gaweane ngenyek Adri. Dheweke tiba, bukune morak-marik ning jubin. Atiku trataban weruh kedadean kuwi. Ora ana sij-sijia kancaku sing arep nulungi Adri. Malah padha nggeguyu, ana sing mung ndeloki kanthi rasa jijik. Aku langsung ngadek, aku arep nulungi Adri karo mberesi bukubukune Adri sing morak-marik mau. Adri banjur ngucapkake maturnuwun karo aku, tangane isih ngebut-ngebutke klambine sing reged. Ing sekolah, Adri ora nduwe kanca. Kanca-kanca sing lanang malah pada ngenyeki awake Adri. Ana sing ngenyek nganggo omongan lan ana sing ngenyek karo niru-niru solah bawane Adri. Nalika kanca-kanca sing wedhok ora gelem cedhak-cedhak karo Adri. Amarga perawakane Adri sing cacat mau. Wiwit prastawa pas aku nulungi Adri, dheweke dadi seneng nyedhaki aku. Adri wis nganggep aku dadi kancane. Aku yo narima wae, kanggo aku kabeh kuwi kancaku. Aku ora mbeda-bedakake kanca. Nanging aku ora cedhak-cedhak banget karo Adri, mung kanca biyasa. Soale aku nduwe kanca kenthel dhewe. Aku ora ngerti nek Adri nganggep aku dudu kanca biyasa. Nganti ing sawijining dina, pas aku lan kanca-kanca kenthelku lagi padha ngumpul, Adri teka banjur srawung marang aku lan kanca-kanca. Pas aku lan kanca-kanca jajan, yo ditutke karo Adri. Pokoke ning endi-endi aku lan kanca-kancaku ditutke. Wis ngrasa rak kepenak, aku ngusir Adri nanging carane alus. Adri malah saya nyedhaki aku, aku sing lagi sensitif dadi mbentak Adri. Karo kaget, Adri mlayu mboh ning endi. Udakara patang wulan sakbanjure kuwi, Adri wis seminggu ora mlebu sekolah. Aku dadi goreh. Pikiranku ngentha-entha ngapa Adri ora mlebu sekolah nganti seminggu lan ora ana kabar ngenani Adri. Bali sekolah, aku sakanca sekelas nggoleki omahe adri kanggo mastikake kabare Adri. Aku lan kanca-kanca njaluk alamat omahe Adri marang Bu Guru. Aku lan kanca-kanca mlaku muter-muter nggoleki alamat omahe Adri. Nganti tekan ing perumahan gedhe. Omah-omahe megah kaya gedung. Banjur dhewe tekan ing ngarep omah sing ora kalah gedhene karo tanggane. Aku ndodog lawang omahe sing gedhe dhuwur saka kayu jati. Ora let suwe, saka njero, ibuke Adri mbukake lawang. Ibune nduwe paras sing

Dheweke pengen banget mlebu sekolah umum kanggo nggolek kanca. Ibune crita nalika wiwit cilik Adri duwe penyakit sing serius. ” Dri.” Dening : Geraldine Mariauli Banurea . ”Lha Bu. ” Wiwit cilik. Dek Olin pancen kanca sepisan lan pungkasane Adri. Ibune Adri wis ngerti tekane dhewe arep nakoni Adri. mripate nerawang ing langit-langit omah. Aku wis ora sabar.. aku nangis sesenggrukan maneh ing kono. Bu Neli.” wangsulane Bu Neli. nanging mripatne kethok bengkak kaya bar nangis. ”Iki ndak Dek Olin?” Aku manthuk alon. Adri wis ditinggal Bapake wiwit umur 6 taun. Atiku trenyuh.ayu. Adri ora tau isin utawa ngeluh karo keadaane. gara-gara bapak nduwe penyakit sing padha karo Adri. Ibune Adri manggakake dhewe mlebu. aku lan kanca-kanca liyane nangis ing kono. Aku ndredeg. Aku wis ora bisa ngmong apa-apa. Aku sakanca-kanca isih mlengo ndhelok omahe Adri sing megahe kaya gedung. ” critane Ibune Adri. . Biyasane wong-wong padha ora gelem cedhakcedhak Adri amarga perawakane sing cacat. karo ngombe obat-obatan saka dokter utawa obat-obatan tradisional kayata jamu. aku njaluk ngapura yo . malah sahabate. Kanthi rasa ora percaya. Sadurunge Adri sekolah ning SLB. Karo ngomong mripate mbrambang. ” Adri wis nyusul Bapake. ” Sadurunge lunga.” Aku mbuka lipetan kertas mau. atiku wis dagdigdug ora karuan. Ibune Adri nalika crita mandheg sedela. Wis pirang-pirang kali Adri nglakoni terapi. Sanajan mengkno. Adr pesen karo Ibu kareben surat iki diaturake Olin. Adri ora nduwe kanca. Pikiranku wis ning endi-endi. Adri pengen ngucapake maturnuwun amarga Dek Olin gelem dadi kancane Adri. Teka-teka Bu Neli takon. Nyatane Adri isih nganggep aku kancane. Dadi Adri wis meninggal ? Ngopo cepet banget ? Aku durung sempet njaluk ngapura marang Adri. Bu Neli malah nunduk. saiki Adri ting pundi? ” pitakonku nyela critane Bu Neli. Banjur Bu Neli maringi lipetan kertas saka kantonge.

kathok kodhok kuwi istimewa banget.. Bocah-bocahe padha ora seneng. Dineng-nengi ben ora ngganggu.. Bojone durung mulih saka nyambut gawe. "Kenapa menangis terus Teta? Apa karena dinakali Mama?" "We. senajan ta isih mimbik-mimbik manja banget.... Malah luwih akeh padha nganggo basa Indonesia..." Teta jenenge ponakanku mau.Cerkak: KATHOK KODHOK Dening Tangkisan Letug Ponakanku sing cilik dhewe lagi nangis..we. ing tengah-tengahe dolanan ingkling. Aku dolanan ingkling karo kanca-kancaku neng ngomah. dheweke banjur ketok lega. Banjur miwiti nganggo basa Indonesia. Mbok menawa bapak ibune mung durung sempat wae. Letug ngebrok! Letug ngebrok!" Mboko siji kanca-kancaku padha mlayu nyingkiri aku karo nutup irunge. Iki gawe jengkele ibune sing lagi sibuk nyiapake mulang. Aku jan lagi buneg tenan lho.. Saben bocah yen krungu tembung kathok kodhok bisa banjur senenge ora mekakat. Ora ngerti apa kuwi sing jenenge kathok kodhok. Rasane lucu yen aku nyoba nganggo basa jawa sing alus. aku ngebrok (ngising neng kathok). Sawatara crita bab kathok kodhok. Pancen bocah jaman saiki basa jawa sing alus ora padha ngerti.weeee.. Kathok kodhok dadi favorite bocah-bocah.preet. "Besok Pak Dhe belikan yang namanya celana kodok ya? Tahu enggak kamu?" Jawabane ponakanku mung gedhek-gedhek.mau enggak?" Krungu jawabanku mau.. Nanging.. kepengin ditukokake klambi anyar. "Ya. njekut sinau nyiapake ujian komprehensif... "Kang Letug. "Besok Pak Dhe belikan ya..jan ora karuwan! Kanca-kancaku banjur padha bengok alok: "Oeeee. Aku mung bisa nangis nggugug ditinggal kanca-kancaku. tulung ya. Suara pret... Mulane ing kulawargane adhiku.. Teta mau dibelikan baju baru . Kan kasihan kalau adik nangis terus." Aku banjur mlaku nyedhaki ponakanku sing umure durung ana limang taun. Tangise ora kaya biyasane. Mergane yen dienggo anget tur ora mlotrak-mlotrok. Bocah-bocah uga wis ora nyebut rama utawa ibu marang wongtuwane. basa padinane campur. . Ngusap luh neng pipine. Aku banjur crita marang ponakanku ngenani kathok kodhok kuwi. nanging wis migunakake tembung Papa utawa Mama.wee. banjur ambune wah. blaik.. Dene anak-anake liyane wis padha mlebu neng kamare dhewe-dhewe. "Udah yah." Aku omong nganggo basa Indonesia.Mama sedang sibuk tuh... dak neng-nengane. pikiranku kelingan dhek jaman semana aku duwe kathok kodhok sing anyar." Panjaluke adhiku wadon iki.. dijaga anakku iki.. preeet. Kamangka dhek jaman cilikanku...

Aku mandeng ibu sing isih gumujeng lan gawe tentreme atiku.Aku nangis merga kathok kodhokku sing anyar dadi reged kena abyuran saka wetengku. Lan aku banjur meneng anggonku nangis. aku mung bisa ngguyu dhewe. nanging. Aku banjur dicandhak digawa menyang wc. ngresiki reregedaning anak. Ibuku ora wegah nyandhak awakku lan nyawiki aku. Ibuku ora duka weruh kathok kodhok anyarku dadi reged. Aku ora dinesoni. sing nyedhaki aku ora liya ya ibuku. Nanging aku bisa nemu gumuyune ibu sing ora ilang saka rasaku. Ibuku malah mung gumujeng. Ibuku ora wegah nyedhaki ambune regedanku. Ibuku ora wegah ngresiki regedanku. Yen ing kulawarga isih ana ibu sing bisa gumuyu. Kelingan pengalaman mau. Ora let suwe. . Kathok kodhokku sing anyar wis reged lan mambu. sepira begjane wong neng alam donya yen akeh sing isih padha bisa gumuyu uga ngresiki reregeding urip bebrayan.

Bandha ora gableg. wola-wali meh saben wengi. Kena-kenoa. nang. luwih-luwih dadi dhagelan. si Marno Singkek kuwi. Dene sabab musababe ora liya marga dheweke wis katon lara-laranen dipangan taun. Yen Lasirin wis tumandang ngono kuwi. Nganti tumeka sawijining desa sing nduwe rombongan kesenian kethoprak Mangun Budaya kuwi. jajanan. nanging kethoprak komplit. “Apa Pakdhe Lasirin kudu tak peksa munggah panggung maneh ya? Ah! Sajake nglengkara. Anggone nembang mesthi dikantheni njoged pethakilan sing katon unik lan nganyelake. bapake Pak Bandi. Wusana dheweke minggat saparan-paran. Jan ala tenan. sithik baka sithik Lasirin bisa mersudi kabisane ing babagan gecul-geculan. Cekake. Apa maneh rupa. Rokok. Bola-bali wis klakon yen rombongan kethoprak kuwi pinuju pentas nanging tanpa Lasirin. paribasane mbuwak mbuntel. Nalika samana sing dadi tetuwanggane Kethoprak Mangun Budaya ora liya Mbah Mangun. Sing nanggap uga melu gela. para penonton malah nanggapi pating blerok sing ora jelas basane. kesel pikirane. gene kethoprake dadi mati? Ora ana liya mung kajaba Dhagelan Lasirin sing klakon pensiun kuwi. Sing ditanggap iki ora mung dhagelan thok lho lur. Kesel ragane. Sanadyan durung nate nglakoni dadi seniman kethoprak. Malah-malah amarga saking moncere. Banjur para penonton padha iwut nguncali wungkusanwungkusan wujud apa wae. ketua rombongan sing saiki. Penyakit tuwane arupa loyo lan watuk mengi saya ngrembaka. lan solah tingkahe Lasirin ing panggung.. Tekade arep mbujang selawase. Sadurunge manggon ing desane sing saiki kuwi. Mula ora kurang sing banjur padha mangkas bayaran tanggapane. akandhang langit akemul mega.Wusana dheweke klakon dadi bintang panggung. Lasirin pancen wis dadi dhuweke masyarakat pandhemen kethoprak ing wewengkon kono. Huh! Kesel! Dheweke pancen kesel tenan. “Nonton kethoprak Mangun Budaya nek gak ana Lasirin padha karo ora! Mulih mulih!” ngono aloke penonton. nyatane ora kepangan dening para penanggap lan pandhemen. Mbok menawa jalaran rupa gawan bayine sing katon ala lan lucu kuwi. . Suwene-suwe ora payu tanggapan babar pisan. Jenenge saya moncer. malah sok nganti kepentut-pentut. Aweh panglipur marang sapa wae lumantar ndhagele ing panggung. dheweke ora nate ngandhaake asal usule. yakuwi kepengin mangun bale somah karo sawijining kenya nunggal kampunge. Ora ana baguse sithik-sithika. banjur katon siji baka siji padha bali kanthi nggawa ganjelan kuciwa ing ati. Dheweke ngerti banget underan perkarane. Bebasan dheweke kuwi tanpa dhangka tanpa sengkan. sahengga saya surut pamore. Ndilalah penonton padha nampa kathi senenge ati. Jare biyen dheweke ya duwe pengankah kaya wong wong akeh kae. janjane dheweke wis wegah banget munggah panggung. dalem nyuwun kali damar Gusti…… mesakaken lare-lare sami kecalan sandhang patedhanipun. sing kepengine mung kudu kepranan atine awit saka geculane. karepe dhewe. Krungu wangsulane Lasirin ngono mau. wong-wong padha luwih gampang nyebut kanthi jeneng “Kethoprak Lasirin”. Nanging bebasan dheweke mung keplok tangan sisih. sanadyan dikantheni bengkerengan adu gurung karo pimpinan rombongan kethoprak luwih dhisik.” ngono wangsulane Lasirin karo plerak-plerok nggregetake. Mbah Mangun gelem nampa panglamare Lasirin. Njur kepriye caraku kanggo mbalekake nyawane Mangun Budaya? Wis tak jajal golek gantine Pakdhe Lasirin kanggo dhapukan dhagelan. sing nanggap lan penontone pisan mesthi kuciwa. Mula saben rombongan kethoprake entuk tanggapan. Lasirin kaya-kaya minangka suksmane rombongan kuwi. Pak Bandi minangka jejere ketua rombongan kaya-kaya kentekan akal kanggo nguripake suksmane rombongan kethoprake. Wis ben. Ndhagel. Rombongan Kethoprak Mangun Budaya klakon kelangan bintange. Umure pancen wis ngancik eketan munggah. “Eeeee…. katimbang nyebut jeneng resmi rombongane: Sandiwara Kethoprak Mangun Budaya”. Sing nonton dadi sepi. Dheweke nekad nglamar dadi anggota rombongan kuwi. ora nganggo lakon-lakonan ya ora apa-apa paribasane. Dhuh Gusti. yen perlu hengga puput nyawane. malah ora kurang sing padha nguncali amplopan isi dhuwit kanggo saweran. Ya ora jeneng mokal yen ana prawan sing nolak katresnane. Nek pengin nanggap khusus dhagelan Lasirin ya sesuk wae. Gusti…” ngono pisambate Pak Bandi ing batin. wong kleyang kabur kanginan. Upama dheweke munggah panggung tanpa lorengan ngono para penonton wis mesthi ngguyu kepingkel-pingkel. lan uga kesel jiwane.Lasirin Dhagelan Kethoprak Dening: Masdjup (Ki Dhalang Sulang) Paitane Lasirin ora liya ya mung saka rupane sing kawit biyen mula wis katon lucu. Tanpa Lasirin wis kena dipesthekake yen Mangun Budaya ora bakal payu tanggapan. nalikane penonton padha alok supaya dheweke terus wae anggone ndhagel. Mula dheweke banjur kepeksa prei ora kuwagang munggah panggung maneh. he he he he he…. nanging wose padha marem banget atine. Lasirin diangkah supaya terus tetembangan lan jejogedan sewengi natas. yu. Mung wae ana sing nate krungu riwayat asmarandanane. nanging dhapukan sing lowong mung minangka pendhagel. kepuyuhpuyuh. mesthi melu munggah pangung. Uripe mung bakal diudhokake kanggo wong akeh. Lasirin nekad nyaguhi. le. Mung wae sajake atine wis kadhung sengkleh ing bab donyane katresnan. Banjur isih kudu nebar panglipur marang para penontone. sangsaya ketara pupus panalare. penonton saya kranjingan lan gemes banget. Lasirin banjur nembang lelagon sing dipesen penonton lumantar tulisan ing dluwang sasuwek sing dikatutake njero wungkusan lan amplopan mau. Lasirin ora nate keri. Karo maneh yen dheweke tetep ngaya lan nekad penthalitan kuwi arep nggolekake sapa? Lha wong ya ora anak ora bojo wae! Kasunyatane dheweke pancen wis ora duwe kulawarga babar blas. Nanging ya kudu mbayar dhewe lho gus. Upama ora krana wis dadi sandhang pangane wiwit enom hengga seprene mono. Ing wektu-wektu iki pancen Lasirin kerep lowok ora melu manggung. Nanging dheweke lali yen kahanan ragane wis ora kena diajak kompromi. Minangka ijole. Kenya sing dituju prana kuwi babar pisan ora nimbange katresnane. tetembangane. Apa maneh isih kudu ngonthel sepeda tumuju menyang lokasi pentase.

Embuh apa tegese unjal ambegane kuwi. dheweke malah rumangsa dosa marang kanca-kancane ngethoprak kabeh. Kosok balen karo Pak Bandi. Pak Bandi unjal ambegan. Mung wae dokter pesen yen Lasirin kudu gelem njaga awak lan mangane.. Embuh lerem temenan apa pancen diampet. aku isih dibutuhake kanca-kanca…. hengga rada lerem watuke Lasirin. Amarga ing wewengkone dhewe tur kanggo pengetan ari kamardikan. sing baku Lasirin kudu gelem bali munggah panggung. Ngepasi dina pengetan ari kamardikan pitulas Agustusan ing kutha kecamatane. njur kantor ngendi sing gelem nampa wong mbambungan kaya kanca-kancane dhewe iki? Mula ya. “Pisan…. Nanging Lasirin mbatin yen ora bakal bisa nuruti nasekate dokter iki. “Bisa! Aku yakin sampeyan bisa ngayahi kaya wingi uni. “Beres. Wis gilig tekade kanggo ngabdekake sisa umure.”Luwih becik sisa umur iki tak anggo aweh pitulung marang bala-bala mbabungan kae”. Piye Pak Dhe?” pandheseke Pak Bandi. Ya mung iki siji-sijine syarat-sarengat amrih pakumpulan kethoprak Mangun Budaya bali moncer. Ayo saiki uga tak gawa nyang dokteran!” Ing wektu kuwi uga Lasirin klakon diobatake menyang dokter ing kutha sing ora patiya adoh saka desane. sing didhapuk minangka dhagelan ora liya Damin sing adate dadi pasangane Lasirin. lan ora nggigil maneh…. Yen nganti ana apa-apane Lasirin. Bengi kuwi kepeksa . Rombongan kethoprak Mangun Budaya bali ngrembuyung. Sajake padha kentir marang arusing lamunane dhewe-dhewe. Ya mung krana ndhagel iki modhale kanggo lelabuh marang sapada-padane urip. kalamun kepeksa pentas kethoprakan tanpa Dhagelan Lasirin. lan pethakilan ing ndhuwur panggung. Bebasan kaya dene nyandhung kembang cempaka sawakul-wakul gedhene. Bisa nglancarake dalan pangane kancakancane. Dheweke ora tega marang nasibe kanca-kancane yen nganti padha kaliren krana wis ora payu tanggapan..ning ana sarate…. sajake wis padha lali carane. “Sampeyan… rak ngerti dhewe ta. saben ana tanggapan… aku kudu diparani…. “Sampeyan apa gak mesakake marang kanca-kanca ta. Lasirin unjal ambegan nyendhat-nyendhat. Tangane Pak Bandi kumlebat mijeti pundak lan gulune Lasirin. Landhung banget. Pak Dhe?” panyaute Pak Bandi karo wiwit katon padhang raine. para warga kabeh…. Pak Bandi tetep sabar angranti wangsulan saka wong tuwek elek nanging sing tansah dadi klangenane wong akeh iki. Ing batine dumadakan tuwuh perang tandhing swara loro saka njero sing padha sorane. Sepi.. Sanadyan penontone mengko bakal padha kuciwa ya ora dadi apa. Mripate kethap-kethip nyawang menjaba. mbakul gak dha gableg modhal. Ora kena melek bengi. Yen pancen ngono tenan. lan uga…. Carane. Mula Lasirin uga ora dijawil. Omah cilik balungan lan gedheg pring sing saya dhoyong sajak arep rubuh. Wis saiki sampeyan ndang salin klambi. Sing siji kepengin ngeman awak. mula Pak Bandi sarombongan ora mathok rega tanggapan kaya adate. Pak Dhe. Lik. Luwih-luwih sedina sadurunge. Mula ing sawijining sore dheweke klakon nyambangi Lasirin ing omahe. Pak Bandi disawang satleraman. Dheweke krasa mongkok lan marem banget atine. Sing dirimuk durung kumecap. sing ditiliki katon gumlethak lara. mesthine kudu melek bengi. Pak Dhe! Tak sanggupi. lan ora kena ulah gawe sing abot-abot. Yen dheweke klakon waras lan kudu mangkat manggung maneh. anak bojone njur dha dipakani apa coba! Kamangka yen arep padha nyambut gawe liyane ngethoprak. apa dene Jaeman Klithik gak paja-paja yen ditandhing karo sampeyan.”. Lasirin gedheg-gedheg. Apa ya … isih kuwawa… mbadhut?” wangsulane Lasirin karo menggeh-menggeh ngampet mengine.. dheweke sing rumangsa paling luput. Wis padha diniyati setengah sambatan.. Wis ta. Sampeyan nyimpen kabisan sing ngedab-edabi ing babagan gecul-geculan.”. Tenan iki. Uga bisa aweh panglipur marang sagunging warga sakiwa-tengene. Sadurune mlebu ing omah sing luwih pas disebut gubug kuwi. Sanadyan ta nggawa resiko gawe kuciwane wong sing nonton apa dene sing nanggap. Nardi Meler. Sidane dheweke nibakake pilihan kanggo kapetingane wong akeh. Pak Dhe? Yen ora ana sing nanggap. aku gelem bali manggung…. kala-kala Lasirim ora dikabari yen pinuju entuk tanggapan ngedhur tanpa leren. Mula dheweke banjur mbudidaya supaya Lasirin bisa rada direm semangate sing tuwuh makantar-kantar kuwi. wangsulane Lasirin sawise nimbang-nimbang sawetara. Yen pengin dadi pegawe. ngono dheweke mbatin kanggo nguwatake tekade. sampeyan njaluk apa lan bayaran pira anggere gelem bali manggung maneh!” pangrimuke Pak Bandi marang Lasirin sawise kekarone lungguh lincak pring njero omah kuwi. nganti tekan panggonane sing nanggap… ya mung kuwi sarate…. lan dibocengake…. nanging dheweke malah miris nyawang polah tingkahe Lasirin sing sajak kebablasen semangate. aku welasana. Mung kala-kala ajeg sineling gigil watuk saka pendhagel tuwa kuwi. Embuh carane. Lasirin bali manggung. nek pancen…. sing abote ora kalah yen ditandhing karo wong nggoluk ing sawah apa dadi manol kae. Lasirin saya ngedan anggone dhapuk dhagelan. sijine maneh kudu nglabuhi kanca-kancane. Sing baku Lasirin kala-kala bisa ngaso sawetara. awakku… wis gapuk kaya ngene…. Nganti sawetara wektu. jalaran ya dheweke sing ngojok-ojoki Lasirin supaya gelem manggung maneh. Sanadyan Mangun Budaya bali gumregah. “Ya wis…. Marga ora dikabari mula ing bengi pentas kuwi Lasirin ora teka temenan. Pak Dhe! Dene bab penyakite sampeyan mengko bakal tak tambakake nyang dokter nganti saras. Macul wis dha wegah. Marno Singkek. Tabuh sanga bengi pentas diwiwiti. Kekarone dadi meneng-menengan. Banjur nggigil maneh. “Sarate apa. Laris manis. penthalitan. Kethoprak Mangun Budaya ditanggap. Ora ana dalan liya maneh. karo sedhela-sedhela watuk menggehmenggeh. yen wis waras…. Seminggu sepisan Pak Bandi nlateni ngeterake Lasirin menyang dokter kuwi mau. Pak Bandi saya mantep yen pentas ing kutha kecamatane ora perlu nganggo dhagelan Lasirin. Dene angka loro…. Banjur panyawange dibuwang metu adoh maneh. Ganep patang minggu sajake Lasirin wis katon sehat.Sidane dheweke nekad nyoba ngglembuk marang Lasirin. Nalika tiba giliran ekstra geculan sawise jejeran kedhatonan. mengko tak cobane…. nalika Pak Bandi tilik menyang omahe Lasirin.

*** .. . Lasirin kanthi trengginas munggah panggung sing kebere isih durung dikerek munggah. Nanging Lasirin tetep ora kemruget babar pisan. dikancani Pak Bandi lan Damin. Pawongan sing nganggo sandangan putihputih lan nganggo udheng merah putih kuwi ora liya pancen Lasirin temenan. Mula para penabuh gamelan nuli padha buyar mlayu ngadohi panggung. Kabeh nuli katon mlengaki asaling swara. nyawatake apa wae sakecekele marang Pak Bandi lan Damin. Sirahe nganggo udheng abang putih saka dhuk Pramuka. Pak Bandi lan Damin padha gugup mrepegi Lasiran sing tiba mlumah ora obah ora onthek kuwi. “Hidup Lasirin! Hidup Lasirin! Hidup Lasirin” ngono sorake penonton kaya ambata rubuh. Salah sijining penonton ana sing alok ngundang jenenge Lasirin.Keber bali dibukak. uga karo ngangkat tangane. nembang. nanging wis ora digubris babar pisan. Kabeh kepengin nyumurupi kahanane Lasirin sing sabenere. “Merdekaaaa!” aloke Lasirin karo ngepelake tangan tengene. kaya-kaya dheweke kepengin ngesok glogok kabeh kabisane kanggo aweh panglipur marang kabeh warga masyarakat. Pak Bandi lan Damin wiwit kuwatir marang polahe Lasirin kanggo nglanggati panjaluke para penonton. Banjur nganti ganep pirang ndina jenenge Lasirin bakal dieling-eling dening para warga? Kabeh ora padha ngerti. Para paraga Mangun Budaya liyane uga banjur melu ngrubung Lasirin. Pak Bandi nyoba aweh sasmita marang Lasirin supaya anggone ndhagel dilereni luwih dhisik. kajaba amung Gusti Kang Maha Suci. Banjur kaya adate akeh sing padha nguncalake wungkusan isi rokok. Penonton padha kuciwa bareng diwenehi ngerti yen bengi kuwi Lasirin ora bisa aweh panglipur amarga lagi nandhang lara. Nanging sajake pancen wis tiba marang pepesthene. Sing dikuwatirake Pak Bandi klakon temenan. Salah siji ana sing mbalangake gelas wadhah aqua menyang panggung. Kekarone padha mbudidaya gawe geculan lan jejogedan kanggo aweh panglipur marang penonton. Keber ngarep dikerek mundhun. Terus lan terus anggone nglucu. Penonton saya kranjingan. Swasana malik grembyang. Bareng keber ngarep ditutup. sinambi jogedan pethakilan. Kekarone banjur katon ngoyog-oyog awake Lasirin. Mengko yen wanci tengah wengi bisa ditutugake maneh. “Merdekaaaa!” kabeh penonton padha nyaut kanthi serempak. Lasirin klakon ndhagel. lan amplopan kanggo nyawer. nglawak. ndhagel. Ing tengah-tengahe penonton ana sawijining pawongan sing nganggo klambi kimplongan werna putih. Apa ya dheweke wenang sinebut minangka sawijining pahlawan? Sing cetha dheweke ora bakal dikubur ing Taman Makam Pahlawan ngendi wae. “Merdekaaaa!….dipasangi Pak Bandi dhewe. Nanging Lasirin ethok-ethok ora ngerti sasmita saka Pak Bandi. para penonton padha genti ngrangsang para pengrawite. Para punggawa Hansip padha nyoba melu nentremake penonton. Siji baka siji layang pesenan lelagon saka penonton dileksanani. Lasirin tumekeng pati nalika lagi ngayahi jejibahan sing wis diyakini.. Penonton padha lega atine. Banjur liyane padha kepancing niru.. Pancen bener. Kabeh-kabeh padha nuntut supaya Lasirin bisa ditekakake ing bengi kuwi uga.merdekaaaaa!” dumadakan ana swara saka tengah-tengahe penonton sing lagi padha ngamuk kuwi. Penonton ora mendha pangamuke malah saya ndadra. Jumbuh marang solah tingkahe Lasirin sing saya ngedan. Kaya dudu sabaene. Lan……meh kabeh padha njerit nalika Lasirin klakon nggeblag ing ndhuwur panggung. Pak Bandi lan Damin mudhun saka panggung bali menyang kombongan. Swasana dadi rame semrawut.merdekaaaaa!. Penonton ora bisa nampa alesan kuwi. Ing bengi iki ngepasi pengetan ari kamardikan.

Sêríng bangêt. bangêt…. lårååå…. Aku pancèn salah. tênan åjå yå… Émana marang Budhé…. amargå piyé-piyéå mas Pram iku kangmasmu dhéwé…“ Budhé tansah ngêndikå mangkono. Mas Pram gagéyan mlêbu omah nggolèki bojoku …. sêjatiníng rasaku… Alón lúhku tumètès…. “Åpå aku ayu tênan tå mas…?” aku mbédå mas Pram. Oh …. “Lagi waé kók mas …. Budhé ora kêrså yèn mas Pram jêjodhowan karo aku mêrgå isíh misanan. atiku kåyå suwúng …. Barêng wís nêm sasi aku omah-omah. aku manút waé. Tênan yå mas aku nyuwún kanthi bangêt Pancèn kabèh mau bênêr. Bapak banjúr ngutús aku pindhah sêkolah mênyang kuthå liyå kang adóh såkå mas Pram karêbèn critané tamat lan sêminé katrêsnan ora tansåyå ngrêmbuyung. abóót… bangêt. “Åjå yå… ndhúk…. Iku ora apík. yå… dadi arang sak kabèhé. nganti suwésuwé aku risíh dhéwé. aku nganti kayungyún… Nangíng trêsnaku ora naté éntúk ati…“ “Mak plêng rasaníng atiku. “Lha êndi…?” takóné bali marang aku. Råså iki ora gampang diapusi. “Ah kók ånå-ånå waé… Gèk kåyå ngåpå tå gawéyan iku… Nganti tégå nguciwakaké adhiku síng ayu dhéwé ngéné iki…!” kandhané bantêr.” wangsulanku rådå cuwå. mêsaknå Budhé yå… Åjå nganti mbók tåmpå trêsnané masmu…. mósók yèn ora. arang gunêman.. Lha Budhé tansah nutupi marang såpå waé. “Mas. amargå tugas nyang luwar Jawa”. aku ora bisa sélak yèn råså trêsna iku pancèn ånå. yèn aku bocah kang “tahu diri”… bocah kang bisa ngêrtèni pênggalihé wóng tuwå. Upåmå panjênêngan ngêrti sêjatiníng atiku…. nangíng yå amargå mêsakaké lan ngajèni pênggalihé Budhé. Dadi Budhé mati-matian mênggak iki kabèh. “Kók ngono? Åpå garwamu sibúk. “Lha iyå tå…. Njênêngan kuwi yå ånå-ånå waé. “Dhík Santi. Yå wís… sênajan ati iki isíh lårå. mas Pram. Mula sênajan lagi têlúng sasi nggónku kênalan. nganti ora bisa ngêtêraké sliramu réné…?!” “Yå ora sibúk…. aku arêp tilík wóng tuwaku yå…!” Aku pamít bojoku. Arang mulíh. Kamångkå sêjatiné mas Pram kuwi putrå angkaté Budhé. yèn mas Pram iku putrå pupón. Pas sliramu dadi mantèn kaé aku ora biså jagóng. Aku ora biså ngapusi atiku. ugå mas Pram. nangíng nganti mubêng-mubêng ora kêtêmu.Katresnan Sejati Ora Teka Bola Bali Katrêsnan iku pancèn naté ånå. “Såpå tå mas síng panjênêngan golèki? Lha wóng aku têkå ijên kók …!” kandhaku. Pancèn tênan. Róng taún såkå kuwi. ati iki ora biså gampang ditåtå. Aku ora maido yèn dhèwèké dadi sêríng plêsír karo kanca-kancané. Aku mundhak têrsanjúng lho mêng…!” aku isíh mbudidåyå ngguyóni. nangíng énggal tak usap nganggo tangan… “Mas ora usah nggodhå aku kåyå ngono. sênajan sêjatiné atiku abót. yå Ibuné mas Pramónó. Såpå tå sêjatiné síng manggón nèng njêro atiku? Mas Pram apa bojoku? Ah… bingúng aku… Ladènanku kang adhêm gawé cuwaníng bojoku. nangíng aku kêpéngín nudúhaké marang såpå waé – utamané Budhé. Suwé-suwé aku yå pasrah. Råså iku pancèn naté dak rasakaké. têrús diajak rabi.kirå-kirå sakjam kêpungkúr”. “Åpå karo garwamu? Ndi aku péngín kênalan. aku kêpéngín golèk dalan . Énggal golèkå pacar liyå bèn pênggalihé Budhému ayêm…“ mangkono ngêndikané Ibu makapíng-kapíng. sênajan aku ngêrti yèn pênggalihé sêjatiné ajúr amargå kudu maprasi thukulé katrêsnan antarané aku lan mas Pram. mulå aku yå didhawuhi ngêdóh såkå mas Pram. ”Wístå åjå mbók turuti atimu. aku duwé kênalan kang sajaké ngajak sériús. sêpi… pêríh. Aku pasrah. Sêjatiné Ibuku wís pirså sakabèhé kuwi. Nangíng ora ånå…!” “Ora ånå … piyé?” “Ora ånå wêktu kanggo aku…. kapan têkamu…? Aku kók ora dikabari yèn sliramu arêp têkå…?” pitakóné nalikå wêrúh aku nèng dalêmé Budhé. Nangíng kêrsaníng wóng tuwå síng ora bisa dak sélaki. Aku ora bisa sélak… Aku ora bisa ngapusi atiku… Dhúh Gusti nyuwún pangapuntên déné raós punika taksíh njanggêt wóntên manah kulå íngkang ringkíh. aku ora duwé dåyå.

dadi sandiwårå …?” “Tênan mas… Kabèh iki åjå nganti ånå síng mangêrtèni. aku arêp nitipaké panjênêngan…. margi íngkang padhang kanggé kawulå lan mas Pram. kawulå namúng badhé padós margi. Nutúp crita lawas lan mbukak lakón anyar. nêkani panggónan síng biyèn naté dadi panggónan dolan. mugå-mugå tansah paríng pêpadhang marang awaké dhéwé.com/index. atiku wis plóng! Yå iki síng dak péngini. kawulå nyuwún pangapuntên. Aku kêtêmu manèh karo Mas Pram. dadi åjå nganggêp múng panjênêngan dhéwé síng lårå. Dhúh Gústi…. nalikå lungguhan. supåyå ditrêsnani kåyå aku adhiné kang nrêsnani panjênêngan”. Mas Pram mlongo.co. Kapethik saking : Majalah Panyebar Semangat. sêjatiné aku arêp crita yèn sêjatiné atiku iki yå lårå… lårååå bangêt lho mas…. “Yåwís… Níng aku sibuk ora bisa ngêtêraké …“ bojoku pancèn sabar síng sak tênané. kêmbêng-kêmbêng ora bisa wangsulan. “Lårå piyé dhík…? Åpå garwamu nglarani atimu…?” mas Pram takón sajak kagèt. Gústi Allah ora saré kók.panjebarsemangat. Amargå katrêsnan sêjati pancèn ora têkå bola-bali. 2011 http://www. Sésuké aku bali…. ayo nyawang ngarêp… Anggêpên aku adhikmu tênan sênajan gêtíh kita ora pådhå. kangmasku. mlaku luwíh bantêr lan nglairaké katrêsnan anyar. Aku lêgå mêrgå panjênêngan wís ngêrti isiníng atiku síng sak tênané…. Sidané bêngi iku aku lan mas Pram mlaku-mlaku. kudu dak buwang adóh sênajan angèl… Amargå aku kêpéngín ngajèni pênggalihé Budhé… !” “Åpå iyå dhík…? Åpå iyå ngono…? Dadi saksuwéné iki kabèh dadi mistêri…. sênajan múng dilambari wêlas asíh marang liyan…“ tangísku ora kênå dak êmpêt.kanggo mêtu såkå råså bingúngku iki. Níng yèn ora ånå síng cêmburu lho…!” “Åjå anèh-anèh dhík … Síng cêmburu durúng laír. Sidané aku budhal dhéwé …. Nangíng kabèh kudu dak sélaki…. “Tênan ya mas… Aku nyuwún kanthi bangêt. “Mas Pram. punikå sanès lampah sèdhèng. Bèn kuwi dadi rahasiaku dhéwé. Posted by admin on July 28. dadi tênang waé…“ “Kók iså durúng laír tå mas… ?” “Lha iyå tå… wóng trêsna sêjati ngono ora têkå bola-bali…“ Atiku mak tratab. nangíng ayo lårå iki kita dadèkaké pamêcút kanggo ngadêg luwíh jêjêg. Cukúp awaké dhéwé waé síng ngêrti. kêmpút ngubêngi kuthå. angèl anggónku arêp mangsuli. aku mbukak rêmbugan. “Dudu … dudu kuwi mas. kudu bisa milah-milih êndi síng pantês lan síng ora pantês. piyé yèn mêngko bêngi aku panjênêngan têraké mlaku-mlaku …? Wís kangên kutha iki…Wís suwé ora mulíh …. lan aku sowan Budhé. Aku lan panjênêngan wís diwåså. Sêpi… ora ana manèh kang biså dak ómóngaké. Aku mênêng éthók-éthók ora krungu waé. Golèknå aku mbakyu kang biså dak dadèkaké pêlabuhanku. sênajan múng lêlambaran wêlas asíh.id/ http://ki-demang. aku yå ngrasakaké kåyå síng panjênêngan rasakaké. Punikå sanès mblénjani janji….php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=748 . “Mas…. bali marang bojoku priyå kang kudu dak trêsnani.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->