cerkak

SEPISAN LAN PUNGKASAN Wektu kuwi aku lagi muggah kelas 5.

Nalika mlebu kelas, ana murid anyaran lanang sing teka saka papan adoh. Nanging murid anyar kuwi ora biyasa. Dheweke duwe cacat awak. Sikile sengkleh siji sing tengen, awake gering, lan rambute rada arang, nyaris gundul. Pokoke mesakake banget perawakane. Ing dina sepisan muggah kelas kuwi, Bu Guru ndawuhi saben murid kanggo ngenalkake awake dhewe-dhewe ing ngarep kelas.. saiki gilirane cah anyaran lanang mau ngenalkake awake. Dheweke digeguyu kanca-kanca liyane, kelas dadi rame, bocah-bocah padha cekakakan. Bu Puji, wali kelasku ndawuhi murid-murid meneng. Nanging yo dasare bocah tetep ora bisa meneng, bocah-bocah ngempet ngguyu nganti rupane abang. Maksude kareben ora diseneni Bu Guru. Mlakune cah anyaran mau nagnti keseret-seret. Wektu dheweke ngadek sikile gemeter. Ing ngarep kelas, banjur dheweke ngenalke awake. ” Je . . jeneng . . jenengku . . Ad . . Adri ” jarene gagap. ” A . . aku . . sa . . saka . . ess . . SLB Harapan 1 .” Kanca-kanca sing awit mau ngempet ngguyu, dadi ribut. Sanajan mengkono anggone Adri ngomong tetep diteruske. Ana rasa mesakake sumelip ing atiku. Adri mesti mangkat paling gasik ning sekolah. Sesuk esuk, pas Adri lagi mlaku karo nggawa buku saktumpuk, sikile disandung karo kancaku sing gaweane ngenyek Adri. Dheweke tiba, bukune morak-marik ning jubin. Atiku trataban weruh kedadean kuwi. Ora ana sij-sijia kancaku sing arep nulungi Adri. Malah padha nggeguyu, ana sing mung ndeloki kanthi rasa jijik. Aku langsung ngadek, aku arep nulungi Adri karo mberesi bukubukune Adri sing morak-marik mau. Adri banjur ngucapkake maturnuwun karo aku, tangane isih ngebut-ngebutke klambine sing reged. Ing sekolah, Adri ora nduwe kanca. Kanca-kanca sing lanang malah pada ngenyeki awake Adri. Ana sing ngenyek nganggo omongan lan ana sing ngenyek karo niru-niru solah bawane Adri. Nalika kanca-kanca sing wedhok ora gelem cedhak-cedhak karo Adri. Amarga perawakane Adri sing cacat mau. Wiwit prastawa pas aku nulungi Adri, dheweke dadi seneng nyedhaki aku. Adri wis nganggep aku dadi kancane. Aku yo narima wae, kanggo aku kabeh kuwi kancaku. Aku ora mbeda-bedakake kanca. Nanging aku ora cedhak-cedhak banget karo Adri, mung kanca biyasa. Soale aku nduwe kanca kenthel dhewe. Aku ora ngerti nek Adri nganggep aku dudu kanca biyasa. Nganti ing sawijining dina, pas aku lan kanca-kanca kenthelku lagi padha ngumpul, Adri teka banjur srawung marang aku lan kanca-kanca. Pas aku lan kanca-kanca jajan, yo ditutke karo Adri. Pokoke ning endi-endi aku lan kanca-kancaku ditutke. Wis ngrasa rak kepenak, aku ngusir Adri nanging carane alus. Adri malah saya nyedhaki aku, aku sing lagi sensitif dadi mbentak Adri. Karo kaget, Adri mlayu mboh ning endi. Udakara patang wulan sakbanjure kuwi, Adri wis seminggu ora mlebu sekolah. Aku dadi goreh. Pikiranku ngentha-entha ngapa Adri ora mlebu sekolah nganti seminggu lan ora ana kabar ngenani Adri. Bali sekolah, aku sakanca sekelas nggoleki omahe adri kanggo mastikake kabare Adri. Aku lan kanca-kanca njaluk alamat omahe Adri marang Bu Guru. Aku lan kanca-kanca mlaku muter-muter nggoleki alamat omahe Adri. Nganti tekan ing perumahan gedhe. Omah-omahe megah kaya gedung. Banjur dhewe tekan ing ngarep omah sing ora kalah gedhene karo tanggane. Aku ndodog lawang omahe sing gedhe dhuwur saka kayu jati. Ora let suwe, saka njero, ibuke Adri mbukake lawang. Ibune nduwe paras sing

” Aku mbuka lipetan kertas mau. ” Sadurunge lunga. Sadurunge Adri sekolah ning SLB. Adri ora tau isin utawa ngeluh karo keadaane.” wangsulane Bu Neli. Atiku trenyuh. Ibune Adri nalika crita mandheg sedela. Bu Neli. gara-gara bapak nduwe penyakit sing padha karo Adri. aku lan kanca-kanca liyane nangis ing kono. saiki Adri ting pundi? ” pitakonku nyela critane Bu Neli. aku njaluk ngapura yo . Dek Olin pancen kanca sepisan lan pungkasane Adri. Kanthi rasa ora percaya.” Dening : Geraldine Mariauli Banurea . malah sahabate. Dheweke pengen banget mlebu sekolah umum kanggo nggolek kanca. Sanajan mengkno. Aku wis ora sabar. ” critane Ibune Adri. Adri pengen ngucapake maturnuwun amarga Dek Olin gelem dadi kancane Adri. ”Iki ndak Dek Olin?” Aku manthuk alon. Biyasane wong-wong padha ora gelem cedhakcedhak Adri amarga perawakane sing cacat. ”Lha Bu. . Dadi Adri wis meninggal ? Ngopo cepet banget ? Aku durung sempet njaluk ngapura marang Adri. nanging mripatne kethok bengkak kaya bar nangis. Teka-teka Bu Neli takon. Bu Neli malah nunduk. ” Wiwit cilik. Ibune crita nalika wiwit cilik Adri duwe penyakit sing serius.ayu. Nyatane Adri isih nganggep aku kancane. Karo ngomong mripate mbrambang. Aku sakanca-kanca isih mlengo ndhelok omahe Adri sing megahe kaya gedung. Pikiranku wis ning endi-endi. Aku wis ora bisa ngmong apa-apa. aku nangis sesenggrukan maneh ing kono. Wis pirang-pirang kali Adri nglakoni terapi. Adr pesen karo Ibu kareben surat iki diaturake Olin. ” Adri wis nyusul Bapake. Banjur Bu Neli maringi lipetan kertas saka kantonge. ” Dri. Adri wis ditinggal Bapake wiwit umur 6 taun. atiku wis dagdigdug ora karuan. mripate nerawang ing langit-langit omah. Adri ora nduwe kanca.. Ibune Adri manggakake dhewe mlebu. karo ngombe obat-obatan saka dokter utawa obat-obatan tradisional kayata jamu. Ibune Adri wis ngerti tekane dhewe arep nakoni Adri. Aku ndredeg.

Mergane yen dienggo anget tur ora mlotrak-mlotrok. Aku banjur crita marang ponakanku ngenani kathok kodhok kuwi. "Udah yah. Kan kasihan kalau adik nangis terus.. Nanging. Malah luwih akeh padha nganggo basa Indonesia. "Ya.. Aku dolanan ingkling karo kanca-kancaku neng ngomah.... aku ngebrok (ngising neng kathok). Mulane ing kulawargane adhiku." Aku omong nganggo basa Indonesia. Pancen bocah jaman saiki basa jawa sing alus ora padha ngerti." Panjaluke adhiku wadon iki. "Besok Pak Dhe belikan ya.preet. banjur ambune wah.. basa padinane campur.. Banjur miwiti nganggo basa Indonesia.. Mbok menawa bapak ibune mung durung sempat wae.. dheweke banjur ketok lega. Sawatara crita bab kathok kodhok. dak neng-nengane. kepengin ditukokake klambi anyar.wee. dijaga anakku iki. kathok kodhok kuwi istimewa banget. preeet. Tangise ora kaya biyasane.. blaik.Cerkak: KATHOK KODHOK Dening Tangkisan Letug Ponakanku sing cilik dhewe lagi nangis. Bocah-bocahe padha ora seneng.. pikiranku kelingan dhek jaman semana aku duwe kathok kodhok sing anyar. Iki gawe jengkele ibune sing lagi sibuk nyiapake mulang.. Dene anak-anake liyane wis padha mlebu neng kamare dhewe-dhewe. senajan ta isih mimbik-mimbik manja banget. tulung ya... Ngusap luh neng pipine. . Bojone durung mulih saka nyambut gawe..mau enggak?" Krungu jawabanku mau. Suara pret.. Teta mau dibelikan baju baru .. Ora ngerti apa kuwi sing jenenge kathok kodhok.weeee. Kathok kodhok dadi favorite bocah-bocah.Mama sedang sibuk tuh. nanging wis migunakake tembung Papa utawa Mama. Kamangka dhek jaman cilikanku.jan ora karuwan! Kanca-kancaku banjur padha bengok alok: "Oeeee. "Kenapa menangis terus Teta? Apa karena dinakali Mama?" "We. Rasane lucu yen aku nyoba nganggo basa jawa sing alus.. ing tengah-tengahe dolanan ingkling... Aku mung bisa nangis nggugug ditinggal kanca-kancaku. Bocah-bocah uga wis ora nyebut rama utawa ibu marang wongtuwane. Letug ngebrok! Letug ngebrok!" Mboko siji kanca-kancaku padha mlayu nyingkiri aku karo nutup irunge..we.. Dineng-nengi ben ora ngganggu. "Besok Pak Dhe belikan yang namanya celana kodok ya? Tahu enggak kamu?" Jawabane ponakanku mung gedhek-gedhek. Aku jan lagi buneg tenan lho." Teta jenenge ponakanku mau.. "Kang Letug." Aku banjur mlaku nyedhaki ponakanku sing umure durung ana limang taun.. njekut sinau nyiapake ujian komprehensif. Saben bocah yen krungu tembung kathok kodhok bisa banjur senenge ora mekakat..

Ibuku ora wegah ngresiki regedanku. Aku mandeng ibu sing isih gumujeng lan gawe tentreme atiku. Kelingan pengalaman mau. Aku banjur dicandhak digawa menyang wc. nanging. Ibuku ora wegah nyedhaki ambune regedanku. Yen ing kulawarga isih ana ibu sing bisa gumuyu. ngresiki reregedaning anak. Ibuku malah mung gumujeng. Aku ora dinesoni. sing nyedhaki aku ora liya ya ibuku. aku mung bisa ngguyu dhewe.Aku nangis merga kathok kodhokku sing anyar dadi reged kena abyuran saka wetengku. Lan aku banjur meneng anggonku nangis. Ibuku ora duka weruh kathok kodhok anyarku dadi reged. Nanging aku bisa nemu gumuyune ibu sing ora ilang saka rasaku. Ibuku ora wegah nyandhak awakku lan nyawiki aku. Ora let suwe. . sepira begjane wong neng alam donya yen akeh sing isih padha bisa gumuyu uga ngresiki reregeding urip bebrayan. Kathok kodhokku sing anyar wis reged lan mambu.

paribasane mbuwak mbuntel. “Nonton kethoprak Mangun Budaya nek gak ana Lasirin padha karo ora! Mulih mulih!” ngono aloke penonton. janjane dheweke wis wegah banget munggah panggung. Dhuh Gusti. Apa maneh isih kudu ngonthel sepeda tumuju menyang lokasi pentase. Penyakit tuwane arupa loyo lan watuk mengi saya ngrembaka. Nalika samana sing dadi tetuwanggane Kethoprak Mangun Budaya ora liya Mbah Mangun.. Ora ana baguse sithik-sithika. lan solah tingkahe Lasirin ing panggung. Mung wae sajake atine wis kadhung sengkleh ing bab donyane katresnan. sithik baka sithik Lasirin bisa mersudi kabisane ing babagan gecul-geculan. banjur katon siji baka siji padha bali kanthi nggawa ganjelan kuciwa ing ati. Upama dheweke munggah panggung tanpa lorengan ngono para penonton wis mesthi ngguyu kepingkel-pingkel. Tekade arep mbujang selawase. Dheweke ngerti banget underan perkarane. Kenya sing dituju prana kuwi babar pisan ora nimbange katresnane. Sing ditanggap iki ora mung dhagelan thok lho lur. Bola-bali wis klakon yen rombongan kethoprak kuwi pinuju pentas nanging tanpa Lasirin. Lasirin kaya-kaya minangka suksmane rombongan kuwi. Dene sabab musababe ora liya marga dheweke wis katon lara-laranen dipangan taun. Bandha ora gableg. Anggone nembang mesthi dikantheni njoged pethakilan sing katon unik lan nganyelake. “Eeeee…. para penonton malah nanggapi pating blerok sing ora jelas basane. Njur kepriye caraku kanggo mbalekake nyawane Mangun Budaya? Wis tak jajal golek gantine Pakdhe Lasirin kanggo dhapukan dhagelan. Karo maneh yen dheweke tetep ngaya lan nekad penthalitan kuwi arep nggolekake sapa? Lha wong ya ora anak ora bojo wae! Kasunyatane dheweke pancen wis ora duwe kulawarga babar blas. “Apa Pakdhe Lasirin kudu tak peksa munggah panggung maneh ya? Ah! Sajake nglengkara. Banjur para penonton padha iwut nguncali wungkusanwungkusan wujud apa wae. karepe dhewe. Mbok menawa jalaran rupa gawan bayine sing katon ala lan lucu kuwi. Sing nanggap uga melu gela. Nanging ya kudu mbayar dhewe lho gus. wola-wali meh saben wengi. Mbah Mangun gelem nampa panglamare Lasirin. dheweke ora nate ngandhaake asal usule. Kesel ragane. Aweh panglipur marang sapa wae lumantar ndhagele ing panggung. Umure pancen wis ngancik eketan munggah. kesel pikirane. Rokok. tetembangane. Mula dheweke banjur kepeksa prei ora kuwagang munggah panggung maneh. sing kepengine mung kudu kepranan atine awit saka geculane. bapake Pak Bandi. Yen Lasirin wis tumandang ngono kuwi. yu. nanging dhapukan sing lowong mung minangka pendhagel. Dheweke nekad nglamar dadi anggota rombongan kuwi.Wusana dheweke klakon dadi bintang panggung. le. lan uga kesel jiwane. dalem nyuwun kali damar Gusti…… mesakaken lare-lare sami kecalan sandhang patedhanipun. penonton saya kranjingan lan gemes banget. yakuwi kepengin mangun bale somah karo sawijining kenya nunggal kampunge. Banjur isih kudu nebar panglipur marang para penontone. Lasirin nekad nyaguhi. Nanging bebasan dheweke mung keplok tangan sisih. Lasirin banjur nembang lelagon sing dipesen penonton lumantar tulisan ing dluwang sasuwek sing dikatutake njero wungkusan lan amplopan mau. he he he he he…. Upama ora krana wis dadi sandhang pangane wiwit enom hengga seprene mono. luwih-luwih dadi dhagelan. malah sok nganti kepentut-pentut. Malah-malah amarga saking moncere. Jan ala tenan. yen perlu hengga puput nyawane. katimbang nyebut jeneng resmi rombongane: Sandiwara Kethoprak Mangun Budaya”. nanging wose padha marem banget atine. Suwene-suwe ora payu tanggapan babar pisan. sanadyan dikantheni bengkerengan adu gurung karo pimpinan rombongan kethoprak luwih dhisik. wong kleyang kabur kanginan. Gusti…” ngono pisambate Pak Bandi ing batin. Ing wektu-wektu iki pancen Lasirin kerep lowok ora melu manggung. ora nganggo lakon-lakonan ya ora apa-apa paribasane. Nganti tumeka sawijining desa sing nduwe rombongan kesenian kethoprak Mangun Budaya kuwi. Apa maneh rupa. Minangka ijole. Lasirin ora nate keri. jajanan. nanging kethoprak komplit. Mula ora kurang sing banjur padha mangkas bayaran tanggapane. Pak Bandi minangka jejere ketua rombongan kaya-kaya kentekan akal kanggo nguripake suksmane rombongan kethoprake. mesthi melu munggah pangung. Huh! Kesel! Dheweke pancen kesel tenan. Mung wae ana sing nate krungu riwayat asmarandanane. Ya ora jeneng mokal yen ana prawan sing nolak katresnane. nyatane ora kepangan dening para penanggap lan pandhemen. Mula saben rombongan kethoprake entuk tanggapan. Rombongan Kethoprak Mangun Budaya klakon kelangan bintange.Lasirin Dhagelan Kethoprak Dening: Masdjup (Ki Dhalang Sulang) Paitane Lasirin ora liya ya mung saka rupane sing kawit biyen mula wis katon lucu. Lasirin pancen wis dadi dhuweke masyarakat pandhemen kethoprak ing wewengkon kono. Sadurunge manggon ing desane sing saiki kuwi. kepuyuhpuyuh. Nanging dheweke lali yen kahanan ragane wis ora kena diajak kompromi. Jare biyen dheweke ya duwe pengankah kaya wong wong akeh kae. Jenenge saya moncer. Bebasan dheweke kuwi tanpa dhangka tanpa sengkan. ketua rombongan sing saiki. Ndhagel. Nek pengin nanggap khusus dhagelan Lasirin ya sesuk wae. sangsaya ketara pupus panalare. Uripe mung bakal diudhokake kanggo wong akeh. sahengga saya surut pamore. gene kethoprake dadi mati? Ora ana liya mung kajaba Dhagelan Lasirin sing klakon pensiun kuwi. Sing nonton dadi sepi. nalikane penonton padha alok supaya dheweke terus wae anggone ndhagel. Wusana dheweke minggat saparan-paran. Kena-kenoa. . Sanadyan durung nate nglakoni dadi seniman kethoprak. nang. Wis ben. akandhang langit akemul mega. wong-wong padha luwih gampang nyebut kanthi jeneng “Kethoprak Lasirin”. malah ora kurang sing padha nguncali amplopan isi dhuwit kanggo saweran. Ndilalah penonton padha nampa kathi senenge ati.” ngono wangsulane Lasirin karo plerak-plerok nggregetake. Tanpa Lasirin wis kena dipesthekake yen Mangun Budaya ora bakal payu tanggapan. si Marno Singkek kuwi. Lasirin diangkah supaya terus tetembangan lan jejogedan sewengi natas. Krungu wangsulane Lasirin ngono mau. Cekake. sing nanggap lan penontone pisan mesthi kuciwa.

Banjur nggigil maneh. para warga kabeh…. lan dibocengake…. lan pethakilan ing ndhuwur panggung. Apa ya … isih kuwawa… mbadhut?” wangsulane Lasirin karo menggeh-menggeh ngampet mengine. sing abote ora kalah yen ditandhing karo wong nggoluk ing sawah apa dadi manol kae. Yen pancen ngono tenan. karo sedhela-sedhela watuk menggehmenggeh.. Amarga ing wewengkone dhewe tur kanggo pengetan ari kamardikan. “Beres. Landhung banget. wangsulane Lasirin sawise nimbang-nimbang sawetara. sijine maneh kudu nglabuhi kanca-kancane. Tabuh sanga bengi pentas diwiwiti. penthalitan. Tenan iki. Pak Bandi unjal ambegan. Dheweke krasa mongkok lan marem banget atine. nalika Pak Bandi tilik menyang omahe Lasirin. “Sampeyan… rak ngerti dhewe ta. Wis gilig tekade kanggo ngabdekake sisa umure. lan ora kena ulah gawe sing abot-abot. Yen dheweke klakon waras lan kudu mangkat manggung maneh.”Luwih becik sisa umur iki tak anggo aweh pitulung marang bala-bala mbabungan kae”. Ya mung krana ndhagel iki modhale kanggo lelabuh marang sapada-padane urip. Pak Dhe? Yen ora ana sing nanggap. Dheweke ora tega marang nasibe kanca-kancane yen nganti padha kaliren krana wis ora payu tanggapan. Marno Singkek. aku gelem bali manggung…. Sanadyan penontone mengko bakal padha kuciwa ya ora dadi apa. mbakul gak dha gableg modhal. Rombongan kethoprak Mangun Budaya bali ngrembuyung. yen wis waras…. Embuh lerem temenan apa pancen diampet. Ing batine dumadakan tuwuh perang tandhing swara loro saka njero sing padha sorane. Sing baku Lasirin kala-kala bisa ngaso sawetara. Yen pengin dadi pegawe. Yen nganti ana apa-apane Lasirin. Ya mung iki siji-sijine syarat-sarengat amrih pakumpulan kethoprak Mangun Budaya bali moncer. Mung kala-kala ajeg sineling gigil watuk saka pendhagel tuwa kuwi. Kosok balen karo Pak Bandi. Seminggu sepisan Pak Bandi nlateni ngeterake Lasirin menyang dokter kuwi mau. Bengi kuwi kepeksa . Lik. Luwih-luwih sedina sadurunge. Banjur panyawange dibuwang metu adoh maneh. Lasirin saya ngedan anggone dhapuk dhagelan. Lasirin unjal ambegan nyendhat-nyendhat. Lasirin gedheg-gedheg. mula Pak Bandi sarombongan ora mathok rega tanggapan kaya adate. Sadurune mlebu ing omah sing luwih pas disebut gubug kuwi. Pak Bandi saya mantep yen pentas ing kutha kecamatane ora perlu nganggo dhagelan Lasirin. Pak Dhe! Tak sanggupi. apa dene Jaeman Klithik gak paja-paja yen ditandhing karo sampeyan. Sing dirimuk durung kumecap.Sidane dheweke nekad nyoba ngglembuk marang Lasirin.ning ana sarate…. sing didhapuk minangka dhagelan ora liya Damin sing adate dadi pasangane Lasirin. Ora kena melek bengi. nanging dheweke malah miris nyawang polah tingkahe Lasirin sing sajak kebablasen semangate.. Tangane Pak Bandi kumlebat mijeti pundak lan gulune Lasirin. sajake wis padha lali carane. Mula ing sawijining sore dheweke klakon nyambangi Lasirin ing omahe. ngono dheweke mbatin kanggo nguwatake tekade. saben ana tanggapan… aku kudu diparani…. Wis ta. Pak Bandi tetep sabar angranti wangsulan saka wong tuwek elek nanging sing tansah dadi klangenane wong akeh iki. “Bisa! Aku yakin sampeyan bisa ngayahi kaya wingi uni.”. “Sarate apa. anak bojone njur dha dipakani apa coba! Kamangka yen arep padha nyambut gawe liyane ngethoprak.. Ngepasi dina pengetan ari kamardikan pitulas Agustusan ing kutha kecamatane. Nanging Lasirin mbatin yen ora bakal bisa nuruti nasekate dokter iki. Embuh apa tegese unjal ambegane kuwi. Sidane dheweke nibakake pilihan kanggo kapetingane wong akeh. Mung wae dokter pesen yen Lasirin kudu gelem njaga awak lan mangane. kalamun kepeksa pentas kethoprakan tanpa Dhagelan Lasirin. Pak Bandi disawang satleraman. awakku… wis gapuk kaya ngene…. Ayo saiki uga tak gawa nyang dokteran!” Ing wektu kuwi uga Lasirin klakon diobatake menyang dokter ing kutha sing ora patiya adoh saka desane.. aku welasana. dheweke sing rumangsa paling luput. Lasirin bali manggung. aku isih dibutuhake kanca-kanca….. jalaran ya dheweke sing ngojok-ojoki Lasirin supaya gelem manggung maneh. nganti tekan panggonane sing nanggap… ya mung kuwi sarate…. Bebasan kaya dene nyandhung kembang cempaka sawakul-wakul gedhene. Pak Dhe. Sanadyan ta nggawa resiko gawe kuciwane wong sing nonton apa dene sing nanggap. kala-kala Lasirim ora dikabari yen pinuju entuk tanggapan ngedhur tanpa leren. mengko tak cobane…. Bisa nglancarake dalan pangane kancakancane. Sajake padha kentir marang arusing lamunane dhewe-dhewe. hengga rada lerem watuke Lasirin. dheweke malah rumangsa dosa marang kanca-kancane ngethoprak kabeh. Piye Pak Dhe?” pandheseke Pak Bandi. Wis saiki sampeyan ndang salin klambi. Omah cilik balungan lan gedheg pring sing saya dhoyong sajak arep rubuh. Sampeyan nyimpen kabisan sing ngedab-edabi ing babagan gecul-geculan. Nganti sawetara wektu. Ganep patang minggu sajake Lasirin wis katon sehat. “Sampeyan apa gak mesakake marang kanca-kanca ta. lan uga…. Kekarone dadi meneng-menengan. Sing siji kepengin ngeman awak. Ora ana dalan liya maneh. Sanadyan Mangun Budaya bali gumregah. Laris manis. “Pisan…. Pak Dhe! Dene bab penyakite sampeyan mengko bakal tak tambakake nyang dokter nganti saras. Macul wis dha wegah. Uga bisa aweh panglipur marang sagunging warga sakiwa-tengene. nek pancen…. sing baku Lasirin kudu gelem bali munggah panggung. njur kantor ngendi sing gelem nampa wong mbambungan kaya kanca-kancane dhewe iki? Mula ya. Sepi. Dene angka loro…. Embuh carane. “Ya wis…. lan ora nggigil maneh…. sampeyan njaluk apa lan bayaran pira anggere gelem bali manggung maneh!” pangrimuke Pak Bandi marang Lasirin sawise kekarone lungguh lincak pring njero omah kuwi. sing ditiliki katon gumlethak lara.”. Pak Dhe?” panyaute Pak Bandi karo wiwit katon padhang raine. Mula dheweke banjur mbudidaya supaya Lasirin bisa rada direm semangate sing tuwuh makantar-kantar kuwi. mesthine kudu melek bengi. Wis padha diniyati setengah sambatan. Carane. Mripate kethap-kethip nyawang menjaba. Mula Lasirin uga ora dijawil. Nardi Meler. Nalika tiba giliran ekstra geculan sawise jejeran kedhatonan. Kethoprak Mangun Budaya ditanggap. Marga ora dikabari mula ing bengi pentas kuwi Lasirin ora teka temenan.

Kaya dudu sabaene. Siji baka siji layang pesenan lelagon saka penonton dileksanani. Pancen bener. nanging wis ora digubris babar pisan. Banjur kaya adate akeh sing padha nguncalake wungkusan isi rokok. Banjur liyane padha kepancing niru. nyawatake apa wae sakecekele marang Pak Bandi lan Damin. para penonton padha genti ngrangsang para pengrawite. Keber ngarep dikerek mundhun.merdekaaaaa!.*** . Pawongan sing nganggo sandangan putihputih lan nganggo udheng merah putih kuwi ora liya pancen Lasirin temenan. kaya-kaya dheweke kepengin ngesok glogok kabeh kabisane kanggo aweh panglipur marang kabeh warga masyarakat. Ing tengah-tengahe penonton ana sawijining pawongan sing nganggo klambi kimplongan werna putih. . Sing dikuwatirake Pak Bandi klakon temenan. Para paraga Mangun Budaya liyane uga banjur melu ngrubung Lasirin. Kabeh kepengin nyumurupi kahanane Lasirin sing sabenere. Penonton padha kuciwa bareng diwenehi ngerti yen bengi kuwi Lasirin ora bisa aweh panglipur amarga lagi nandhang lara. Lasirin kanthi trengginas munggah panggung sing kebere isih durung dikerek munggah. Penonton padha lega atine. Kekarone padha mbudidaya gawe geculan lan jejogedan kanggo aweh panglipur marang penonton. Sirahe nganggo udheng abang putih saka dhuk Pramuka. Ing bengi iki ngepasi pengetan ari kamardikan. Nanging Lasirin ethok-ethok ora ngerti sasmita saka Pak Bandi. dikancani Pak Bandi lan Damin. Pak Bandi nyoba aweh sasmita marang Lasirin supaya anggone ndhagel dilereni luwih dhisik. Jumbuh marang solah tingkahe Lasirin sing saya ngedan. Kekarone banjur katon ngoyog-oyog awake Lasirin. uga karo ngangkat tangane. nglawak. Penonton ora mendha pangamuke malah saya ndadra. Lasirin klakon ndhagel. “Merdekaaaa!…. “Merdekaaaa!” aloke Lasirin karo ngepelake tangan tengene. sinambi jogedan pethakilan. Pak Bandi lan Damin padha gugup mrepegi Lasiran sing tiba mlumah ora obah ora onthek kuwi. kajaba amung Gusti Kang Maha Suci. Nanging sajake pancen wis tiba marang pepesthene.merdekaaaaa!” dumadakan ana swara saka tengah-tengahe penonton sing lagi padha ngamuk kuwi. “Hidup Lasirin! Hidup Lasirin! Hidup Lasirin” ngono sorake penonton kaya ambata rubuh. Penonton ora bisa nampa alesan kuwi. Lan……meh kabeh padha njerit nalika Lasirin klakon nggeblag ing ndhuwur panggung. Pak Bandi lan Damin mudhun saka panggung bali menyang kombongan. Mula para penabuh gamelan nuli padha buyar mlayu ngadohi panggung. Swasana dadi rame semrawut.dipasangi Pak Bandi dhewe. Mengko yen wanci tengah wengi bisa ditutugake maneh. lan amplopan kanggo nyawer. Banjur nganti ganep pirang ndina jenenge Lasirin bakal dieling-eling dening para warga? Kabeh ora padha ngerti..Keber bali dibukak.. Salah sijining penonton ana sing alok ngundang jenenge Lasirin. Swasana malik grembyang.. ndhagel. Bareng keber ngarep ditutup. Lasirin tumekeng pati nalika lagi ngayahi jejibahan sing wis diyakini. nembang. Terus lan terus anggone nglucu. Penonton saya kranjingan. Kabeh nuli katon mlengaki asaling swara. Pak Bandi lan Damin wiwit kuwatir marang polahe Lasirin kanggo nglanggati panjaluke para penonton. Para punggawa Hansip padha nyoba melu nentremake penonton. Salah siji ana sing mbalangake gelas wadhah aqua menyang panggung. Kabeh-kabeh padha nuntut supaya Lasirin bisa ditekakake ing bengi kuwi uga. “Merdekaaaa!” kabeh penonton padha nyaut kanthi serempak. Apa ya dheweke wenang sinebut minangka sawijining pahlawan? Sing cetha dheweke ora bakal dikubur ing Taman Makam Pahlawan ngendi wae. Nanging Lasirin tetep ora kemruget babar pisan.

tênan åjå yå… Émana marang Budhé…. sêjatiníng rasaku… Alón lúhku tumètès…. aku ora bisa sélak yèn råså trêsna iku pancèn ånå. Dadi Budhé mati-matian mênggak iki kabèh. aku ora duwé dåyå.kirå-kirå sakjam kêpungkúr”. Yå wís… sênajan ati iki isíh lårå. Råså iki ora gampang diapusi. “Lagi waé kók mas …. Budhé ora kêrså yèn mas Pram jêjodhowan karo aku mêrgå isíh misanan. Róng taún såkå kuwi. yå… dadi arang sak kabèhé. “Såpå tå mas síng panjênêngan golèki? Lha wóng aku têkå ijên kók …!” kandhaku. mulå aku yå didhawuhi ngêdóh såkå mas Pram. mêsaknå Budhé yå… Åjå nganti mbók tåmpå trêsnané masmu…. sênajan aku ngêrti yèn pênggalihé sêjatiné ajúr amargå kudu maprasi thukulé katrêsnan antarané aku lan mas Pram. Råså iku pancèn naté dak rasakaké. Arang mulíh. Aku pancèn salah. Aku ora bisa sélak… Aku ora bisa ngapusi atiku… Dhúh Gusti nyuwún pangapuntên déné raós punika taksíh njanggêt wóntên manah kulå íngkang ringkíh. sênajan sêjatiné atiku abót. Lha Budhé tansah nutupi marang såpå waé. ”Wístå åjå mbók turuti atimu. “Dhík Santi. nangíng énggal tak usap nganggo tangan… “Mas ora usah nggodhå aku kåyå ngono. Bapak banjúr ngutús aku pindhah sêkolah mênyang kuthå liyå kang adóh såkå mas Pram karêbèn critané tamat lan sêminé katrêsnan ora tansåyå ngrêmbuyung. Mula sênajan lagi têlúng sasi nggónku kênalan.Katresnan Sejati Ora Teka Bola Bali Katrêsnan iku pancèn naté ånå. Suwé-suwé aku yå pasrah. abóót… bangêt. nangíng nganti mubêng-mubêng ora kêtêmu. Barêng wís nêm sasi aku omah-omah. “Lha êndi…?” takóné bali marang aku. lårååå…. Sêríng bangêt. Oh …. Mas Pram gagéyan mlêbu omah nggolèki bojoku …. “Mas. amargå tugas nyang luwar Jawa”. nganti ora bisa ngêtêraké sliramu réné…?!” “Yå ora sibúk…. yèn mas Pram iku putrå pupón. Nangíng kêrsaníng wóng tuwå síng ora bisa dak sélaki. yå Ibuné mas Pramónó. Iku ora apík. Énggal golèkå pacar liyå bèn pênggalihé Budhému ayêm…“ mangkono ngêndikané Ibu makapíng-kapíng. Upåmå panjênêngan ngêrti sêjatiníng atiku…. Tênan yå mas aku nyuwún kanthi bangêt Pancèn kabèh mau bênêr. Aku mundhak têrsanjúng lho mêng…!” aku isíh mbudidåyå ngguyóni. mas Pram. “Åpå aku ayu tênan tå mas…?” aku mbédå mas Pram. atiku kåyå suwúng …. Aku ora biså ngapusi atiku. nganti suwésuwé aku risíh dhéwé. aku nganti kayungyún… Nangíng trêsnaku ora naté éntúk ati…“ “Mak plêng rasaníng atiku. nangíng aku kêpéngín nudúhaké marang såpå waé – utamané Budhé. Nangíng ora ånå…!” “Ora ånå … piyé?” “Ora ånå wêktu kanggo aku…. aku kêpéngín golèk dalan . Såpå tå sêjatiné síng manggón nèng njêro atiku? Mas Pram apa bojoku? Ah… bingúng aku… Ladènanku kang adhêm gawé cuwaníng bojoku. “Åpå karo garwamu? Ndi aku péngín kênalan. aku arêp tilík wóng tuwaku yå…!” Aku pamít bojoku. sêpi… pêríh. Sêjatiné Ibuku wís pirså sakabèhé kuwi. kapan têkamu…? Aku kók ora dikabari yèn sliramu arêp têkå…?” pitakóné nalikå wêrúh aku nèng dalêmé Budhé. Njênêngan kuwi yå ånå-ånå waé. Pancèn tênan. aku manút waé. Aku pasrah. Pas sliramu dadi mantèn kaé aku ora biså jagóng. aku duwé kênalan kang sajaké ngajak sériús. yèn aku bocah kang “tahu diri”… bocah kang bisa ngêrtèni pênggalihé wóng tuwå. “Åjå yå… ndhúk…. Kamångkå sêjatiné mas Pram kuwi putrå angkaté Budhé.. têrús diajak rabi. amargå piyé-piyéå mas Pram iku kangmasmu dhéwé…“ Budhé tansah ngêndikå mangkono. ugå mas Pram. “Ah kók ånå-ånå waé… Gèk kåyå ngåpå tå gawéyan iku… Nganti tégå nguciwakaké adhiku síng ayu dhéwé ngéné iki…!” kandhané bantêr. ati iki ora biså gampang ditåtå. Aku ora maido yèn dhèwèké dadi sêríng plêsír karo kanca-kancané. nangíng yå amargå mêsakaké lan ngajèni pênggalihé Budhé. bangêt…. arang gunêman. “Lha iyå tå…. mósók yèn ora. “Kók ngono? Åpå garwamu sibúk.” wangsulanku rådå cuwå.

sênajan múng lêlambaran wêlas asíh. Aku lan panjênêngan wís diwåså. sênajan múng dilambari wêlas asíh marang liyan…“ tangísku ora kênå dak êmpêt. Dhúh Gústi…. punikå sanès lampah sèdhèng. Sésuké aku bali…. kêmbêng-kêmbêng ora bisa wangsulan. nalikå lungguhan. Níng yèn ora ånå síng cêmburu lho…!” “Åjå anèh-anèh dhík … Síng cêmburu durúng laír. “Yåwís… Níng aku sibuk ora bisa ngêtêraké …“ bojoku pancèn sabar síng sak tênané. “Mas Pram. 2011 http://www. “Dudu … dudu kuwi mas. supåyå ditrêsnani kåyå aku adhiné kang nrêsnani panjênêngan”.kanggo mêtu såkå råså bingúngku iki.panjebarsemangat. Golèknå aku mbakyu kang biså dak dadèkaké pêlabuhanku. Punikå sanès mblénjani janji…. Amargå katrêsnan sêjati pancèn ora têkå bola-bali. Nutúp crita lawas lan mbukak lakón anyar. Sidané bêngi iku aku lan mas Pram mlaku-mlaku.id/ http://ki-demang. kudu dak buwang adóh sênajan angèl… Amargå aku kêpéngín ngajèni pênggalihé Budhé… !” “Åpå iyå dhík…? Åpå iyå ngono…? Dadi saksuwéné iki kabèh dadi mistêri….co. aku yå ngrasakaké kåyå síng panjênêngan rasakaké. margi íngkang padhang kanggé kawulå lan mas Pram. Aku mênêng éthók-éthók ora krungu waé. angèl anggónku arêp mangsuli. Gústi Allah ora saré kók. Bèn kuwi dadi rahasiaku dhéwé. kawulå namúng badhé padós margi. Posted by admin on July 28. kangmasku.com/index. “Tênan ya mas… Aku nyuwún kanthi bangêt. bali marang bojoku priyå kang kudu dak trêsnani. aku mbukak rêmbugan. Sidané aku budhal dhéwé …. Nangíng kabèh kudu dak sélaki…. Aku lêgå mêrgå panjênêngan wís ngêrti isiníng atiku síng sak tênané…. dadi tênang waé…“ “Kók iså durúng laír tå mas… ?” “Lha iyå tå… wóng trêsna sêjati ngono ora têkå bola-bali…“ Atiku mak tratab.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=748 . kudu bisa milah-milih êndi síng pantês lan síng ora pantês. Aku kêtêmu manèh karo Mas Pram. kêmpút ngubêngi kuthå. aku arêp nitipaké panjênêngan…. Sêpi… ora ana manèh kang biså dak ómóngaké. Cukúp awaké dhéwé waé síng ngêrti. mugå-mugå tansah paríng pêpadhang marang awaké dhéwé. dadi åjå nganggêp múng panjênêngan dhéwé síng lårå. dadi sandiwårå …?” “Tênan mas… Kabèh iki åjå nganti ånå síng mangêrtèni. ayo nyawang ngarêp… Anggêpên aku adhikmu tênan sênajan gêtíh kita ora pådhå. piyé yèn mêngko bêngi aku panjênêngan têraké mlaku-mlaku …? Wís kangên kutha iki…Wís suwé ora mulíh …. nangíng ayo lårå iki kita dadèkaké pamêcút kanggo ngadêg luwíh jêjêg. “Lårå piyé dhík…? Åpå garwamu nglarani atimu…?” mas Pram takón sajak kagèt. mlaku luwíh bantêr lan nglairaké katrêsnan anyar. Mas Pram mlongo. kawulå nyuwún pangapuntên. Kapethik saking : Majalah Panyebar Semangat. nêkani panggónan síng biyèn naté dadi panggónan dolan. sêjatiné aku arêp crita yèn sêjatiné atiku iki yå lårå… lårååå bangêt lho mas…. “Mas…. lan aku sowan Budhé. atiku wis plóng! Yå iki síng dak péngini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful