(30)Carta Alir Aset Alih

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DIPERINGKAT KEMENTERIAN /JABATAN/PTJ

JADUAL 1 JADUAL 1

1

Terima aset bersama punca maklumat

2

Tentukan kumpulan aset

3

Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan daftar Inventori (KEW.PA -3)

4

Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA – 4) Dan Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-5)

5

Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat

6

Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset

7

Tempatkan asset di lokasi

8

Kemaskinikan Senarai Aset (KEW.PA-7)

9

Simpan daftar aset

Nota: Proses kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan –rujuk JADUAL 2 muka surat 13-24 Manual Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful