Anda di halaman 1dari 7

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFAK AL-RASYIDIN BAHAGIAN A 1 Gelaran kepada sahabat yang memegang jawatan negara selepas Rasullullah s.a.w.

dinamakan A Khalifah kerajaan Umayyah B Khalifah kerajaan Uthmaniyyah C Khalifah kerajaan Abasiyyah D Khulafa al-Rasyidin Lahir lima tahun selepas kelahiran Rasullullah s.a.w Digelar Zu al-Nurain Wafat ketika berumur 80 tahun Kenyataan di atas merujuk kepada A Saidina Abu Bakar al-Siddiq B Umar al-Khattab C Uthman bin Affan D Ali bin Abi Talib Pilih pernyataan yang benar mengenai dasar pentadbiran khulafa al-Rasyidin. I Kuasa membuat sesuatu keputusan dibuat oleh khalifah II Khalifah merupakan ketua negara III Pemimpin sahaja bertanggungjawab memajukan negara IV Khalifah memiliki hak keistimewaan A B I dan II III dan IV C II dan III D I dan IV

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 4 5 Kerajaan Islam di bawah pemerintahan khulafa al-Rasyidin berpusat di ___________ Dewan al-Jundi dan ____________ ditubuhkan bagi memastikan pengurusan pentadbiran berjalan lancar. Gerakan ketenteraan memerangi nabi palsu dilakukan oleh khalifah ___________ Kuasa membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu perkara dibuat oleh khalifah berdasarkan pandangan ijtihad dan ___________ Pemerintahan khulafa al-Rasyidin telah memerintah selama ___________ BAHAGIAN B 1 (a) Pemerintahan khulafa al-Rasyidin adalah kesinambungan daripada kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad s.a.w. (i) Jelaskan dua kesan pemerintahan tersebut dari aspek politik. [ 4 markah ] (ii) Terangkan tiga akibat membelakangkan kepemimpinan tersebut. Pemerintahan khulafa al-Rasyidin telah menubuhkan dua jabatan baru iaitu Dewan al-Jundi dan Dewan al-Kharaj. (i) Jelaskan dua peranan Dewan al-Jundi. [ 4 markah ] (ii) Terangkan dua peranan Dewan al-Kharaj. [ 4 markah ]

(b)

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (ABU BAKAR AL-SIDDIQ) BAHAGIAN A (OBJEKTIF) Khalifah al-Rasyidin yang pertama ialah A Saidina Abu Bakar al-Siddiq B Umar al-Khattab C Uthman bin Affan D Ali bin Abi Talib Berikut adalah kenyataan yang benar mengenai Saidina Abu Bakar al-Siddiq kecuali A orang yang mula-mula memeluk agama Islam B sentiasa membenarkan kata-kata Rasulullah s.a.w C orang yang terlibat dalam membukukan Al-Quran D orang yang memerangi golongan nabi palsu Saidina Abu Bakar al-Siddiq memerintah negara selama A 1 tahun B 2 tahun C 3 tahun D 4 tahun

ISI TEMPAT KOSONG 1 Khalifah Abu Bakar digelar ____________ kerana membenarkan percakapan dan perbuatan Nabi s.a.w. Soalan 2 dan 3 berpandukan carta di bawah: Dua golongan yang diperangi oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

2._______________ 4

3.___________________

Pelantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah berlaku di suatu tempat bernama _______________ BAHAGIAN B

(a)

Saidina Abu Bakar al-Siddiq ialah khalifah pertama khulafa al-Rasyidin. (i) Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas [ 4 markah ] (ii) Jelaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara. [ 6 markah ] (i) (ii) Jelaskan proses perlantikan Saidina Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah. Terangkan tiga polisi pentadbiran Saidina Abu Bakar al-Siddiq. [ 6 markah ]

(b)

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (UMAR AL-KHATTAB) BAHAGIAN A 1 Khalifah Umar al-Khattab adalah seorang pemimpin yang mementingkan kebajikan rakyat Pilih jawapan yang sesuai dengan keterangan di atas. I Rakyat dilayan sama rata tanpa mengira status II Rakyat berpeluang mengemukakan pandangan III Menggalakkan rakyat menyokong pemerintah IV Menggalakkan rakyat mementingkan akhirat sahaja A B C D 2 I dan II II dan III II dan IV III dan IV

Antara berikut adalah polisi pentadbiran Khalifah Umar al-Khattab. I Sahabat tidak dibenar meninggalkan Madinah II Melongarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal III Menyusun semula pentadbiran tanah IV Memerangi golongan yang enggan membayar zakat A B C D I dan II III dan IV I dan III II dan IV

Berikut adalah sifat peribadi Saidina Umar al-Khattab kecuali A berani dan tidak gentar dalam menegakkan agama Islam B sangat mengambil berat tentang hal ehwal rakyat C digelar al-Siddiq kerana membenarkan kata-kata Rasulullah s.a.w. D tegas dan berani menegakkan keadilan

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 Khalifah Umar al-Khattab digelar ___________ kerana pandai membezakan yang benar dan yang batil. Saidina Umar al-Khattab menjadi khalifah melalui___________ daripada Saidina Abu Bakar al-Siddiq dan dipersetujui Majlis Syura. Khalifah Umar al-Khattab memerintah negara selama ________ tahun. BAHAGIAN B 1 (a) (b) Khalifah Umar al-Khattab adalah khulafa al-Rasyidin yang kedua. (i) Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas (ii) Jelaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara. (i) Terangkan proses perlantikan beliau sebagai khalifah. 3 [ 4 markah ] [ 6 markah ] [ 2 markah ]

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL RASYIDIN (UTHMAN BIN AFFAN) BAHAGIAN A 1 Khalifah al-Rasyidin yang ke-tiga ialah A Saidina Abu Bakar al-Siddiq B Saidina Umar al-Khattab C Saidina Uthman b Affan D Saidina Ali b Abi Talib Berikut adalah sifat peribadi Uthman bin Affan kecuali A Seorang yang zuhud dan dermawan B Berani menegakkan kebenaran C Tegas dan bertanggungjawab D Suka kepada kemewahan Saidina Uthman bin Affan digelar A Al-Siddiq B Zu Nurain C Al-Faruq D Hujjatul Islam

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 Saidina Uthman bin Affan wafat pada tahun_________ Hijrah. Khalifah Uthman bin Affan adalah berketurunan ______________. Perlantikan Saidina Uthman bin Affan sebagai khalifah telah diumumkan oleh sahabat bernama _________________

BAHAGIAN B 1 (a) Saidina Uthman bin Affan adalah khulafa al-Rasyidin yang ketiga. (i) Jelaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas (ii) Terangkan proses perlantikan beliau sebagai khalifah [ 4 markah] [ 6 markah]

(b) Saidina Uthman bin Affan telah meninggalkan sumbangan yang besar dalam pentadbiran negara. (i) Huraikan dua sumbangan beliau [ 4 markah] (ii) Terangkan tiga polisi pentadbiran beliau semasa menjadi khalifah. [ 6 markah]

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (ALI B ABI TALIB) BAHAGIAN A 1 Khalifah al-Rasyidin yang keempat ialah A Muawiyah bin Abi Sufian B Ali bin Abi Talib C Abu Abas al-Saffah D Uthman bin Affan Khalifah Ali bin Abi Talib memerintah selama A 2 tahun B 3 tahun C 4 tahun D 5 tahun Perlantikan Saidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah ditentang oleh A Abd Rahman bin Auf B Zubir bin al-Awwam C Muawiyah bin Abi Sufian D Talhah bin Ubaidah

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 Saidina Ali bin Abi Talib wafat pada tahun_________ hijrah. Orang pertama dari kalangan kanak-kanak yang memeluk Islam ialah ____________. Ali bin Abi Talib adalah ____________ Rasullullah s.a.w.

BAHAGIAN B 1 (a) Saidina Ali bin Abi Talib adalah khulafa al-Rasyidin yang keempat. (i) (ii) (b) Jelaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas Terangkan tiga sifat peribadi beliau yang boleh anda contohi. [4 markah] [6 markah]

Saidina Ali bin Abi Talib memberi sumbangan yang besar dalam pentadbiran negara. (i) (ii) Terangkan dengan ringkas proses perlantikan beliau. Terangkan dua polisi pentadbiran beliau. [4 markah] [6 markah]

PELAJARAN 21 : KERAJAAN BANI UMAYYAH BAHAGIAN A 1 Pengasas kerajaan Bani Umayyah ialah A Abdullah al-Saffah B Muawiyah bin Abi Sufian C Sufian bin Uyainah D Umar bin Abd Aziz Antara berikut, manakah bukan fungsi utama Baitul Mal pada zaman Bani Umayyah. A Mengatasi masalah kemiskinan B Mengurus pendapatan dan perbelanjaan negara C Mengumpul wang bagi membangunkan sektor pertanian D Memperkembangkan harta orang Islam mengikut syariat Islam Berikut adalah peranan generasi sekarang bagi mengembalikan kegemilangan lampau. A Menghapuskan sesiapa sahaja yang mencemarkan kesucian agama Islam B Menghidupkan semangat jihad C Menuntut hak dalam demonstrasi D Menuntut apa sahaja ilmu yang ada Berikut adalah organisasi pasukan tentera pada zaman Bani Umayyah kecuali A Al-Maimanah B Al-Maisarah C Al-Jundi D Al-Muqaddimah Berikut merupakan disiplin ilmu yang dikenali sebagai al-Tadwin kecuali A kegiatan penulisan B kegiatan pembukuan C kegiatan penterjemahan D kegiatan pembinaan perpustakaan Khalifah kerajaan Bani Umayyah yang mendapat gelaran khulafa al-Rasyidin kelima ialah A Umar bin Abdul Aziz B Yazid bin Muawiyah C Marwan bin Al-Hakam D Abdul Malik bin Marwan

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 Zaman pemerintahan keturunan Marwan bin al-Hakam dikenali sebagai zaman _________________ Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah telah menubuhkan satu armada laut yang terdiri daripada ____________ buah kapal Muawiyah bin Abi Sufian telah mengemas kini angkatan tenteranya dengan meniru corak gerakan tentera _____________ Lengkapkan carta di bawah: Institusi pendidikan di zaman kerajaan Bani Umayyah Masjid

4.__________________________

5.____________________________

6.____________________________

BAHAGIAN B 1 (a) Jelaskan secara ringkas penubuhan kerajaan Bani Umayyah [4 markah]

(b) Terangkan tiga usaha yang dilakukan oleh kerajaan Bani Umayyah untuk mengembangkan bidang perekonomian negara. [6 markah] 2 (a) (b) Jelaskan tiga peranan khalifah dalam membangunkan tamadun Islam pada zaman Umayyah [6 markah] Terangkan dua faktor yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. [4 markah]

Anda mungkin juga menyukai