Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang menyebabkan keseluruhan tubuh badan b erubah kedudukan seperti berjalan dan berlari

disebut bergerak dan beredar. Perg erakan lokomotor adalah dasar yang menyokong pelaku berubah kedudukan mengikut p ergerakan. Contoh pergerakan lokomotor ialah berjalan, berlari, melompat, melomp at ketingting, lari sisi, skip, merangkak, guling hadapan, guling balak, guling sisi dan galop. Pergerakan bukan lokomotor ialah pergerakan yang tidak mengubah kedudukan disebu t bergerak tanpa beredar dan ia lebih tertumpu kepada pergerakan bahagian tubuh badan pada sendi buka-tutup dan pusing putar. Oleh yang demikian pergerakan buka n lokomotor merupakan pergerakan yang tidak mengubah dasar menyokong pelaku perg erakan. Antara contoh pergerakan bukan lokomotor ialah berdiri, duduk, gusti tan gan, enjet-enjet semut, tarik naik pasangan, tepuk amai-amai, menaik setempat, m engilas sambil tepuk tangan, tarik dan tahan rakan serta tekan tubi. Perbezaan antara lokomotor dan bukan lokomotor ialah lokomotor merupakan keboleh an menggunakan otot-otot kasar seperti melompat, berjalan dan sebagainya. Manaka la bukan lokomor pula merupakan kebolehan bergerak menggunakan otot-otot kecil.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.