Anda di halaman 1dari 5

PANDUAN FORMAT PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN KULIT

HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN DAFTAR ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN 1. PENDAHULUAN Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu / Refleksi sorotan Litratur 2. FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Tinjauan dan Analisis Masalah 3. TINJAUAN LITERATUR 4. OBJEKTIF KAJIAN 5. SOALAN KAJIAN 6. KUMPULAN SASARAN 7. PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN 7.1 Perancangan langkah-langkah tindakan 7.2 Perancangan cara mengumpul data 7.3 Perancangan cara menganalisis data 7.4 Jadual Pelaksanaan Kajian Tindakan 7.5 Kos Kajian

8. SENARAI RUJUKAN / BIOLIOGRAFI 9. LAMPIRAN

SPESIFIKASI PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN BIL 1 BENTUK TUGASAN Kertas Cadangan Kajian Tindakan KRITERIA PENTAKSIRAN 1. PENDAHULUAN Refleksi pengalaman yang lalu / Refleksi Sorotan Literatur MARKAH 10 PETUNJUK PRESTASI Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian amat jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus amat berkesan Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan 2. FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Tinjauan dan Analisis Masalah 15 Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan amat baik dan jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut: Kebolehtadbiran Kepentingan Kebolehgunaan kawalan kolaborasi kerelevanan kepada sekolah WAJARAN 50%

Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara amat terperinci 3. TINJAUAN LITERATUR 10 Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan amat jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang amat sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-kurangnya 5 sumber kajian lepas yang tepat dan releven 4. OBJEKTIF KAJIAN 5 Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan amat jelas 3 perkara berikut fokus tindakan pencapaian tindakan Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci semua perkara berikut: bilangan jantina nama kelas / jawatan prestasi akademik ciri-ciri unik yang lain

5. SOALAN KAJIAN 6. KUMPULAN SASARAN

7. PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN 7.1 Perancangan Tindakan 10 Memperincikan langkah-langkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan amat jelas 7.2 Perancangan Cara Mengumpul Data 5 Merancang kaedah pengumpulan data yang amat sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan amat terperinci dan dilampirkan 7.3 Perancangan Cara Menganalisis Data 5 Kaedah analisis data amat tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan amat baik 7.4 Jadual pelaksanaan 7.5 Kos kajian 5 Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan lengkap Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinci Penulisan rujukan dan bibliografi yang betul (Mengikut Format APA) Sertakan dokumen-dokumen penting yang berkaitan seperti contoh lembaran kerja,

8. BIBLIOGRAFI 9.LAMPIRAN

contoh bahan pengajaran, contoh aktiviti pembelajaran, contoh instrumen, protokol temubual dan sebagainya. 10 2. Sahsiah Menunjukkan tindakbalas yang amat positif terhadap komen atau kritikan. Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugasan. Menunjukkan tahap penglibatan yang cemerlang. Mengamalkan etika penyelidikan

JUMLAH

100

Anda mungkin juga menyukai