Anda di halaman 1dari 51

SEKOLAH DAN MASYARAKAT KPS4043

TAJUK : TEORI KAJIAN MASYARAKAT

TEORI KAJIAN MASYARAKAT


PERSPEKTIF TEORI
Menginterpretasikan sesuatu fenomena sosial. Kebiasaanya, teori berkait rapat dengan ramalan atau jangkaan mengenai sesuatu fenomena Ahli sosiologi : teori yang mereka lahirkan adalah berdasarkan pemikiran mengenai masyarakat yang menjadi objek dan subjek dalam kajian.

PERSPEKTIF TEORI
TIGA ALIRAN TEORI SOSIAL UTAMA :

TEORI FUNGSIONALISME
COMTE SPENCER DURKHEIM

TOKOH AWAL

TOKOH MODEN

TALCOTT PARKSONS ROBERT K. MERTON

COMTE

August Comte atau juga Auguste Comte


lahir di Montpellier, Perancis, 17 Januari 1798 meninggal di Paris, Perancis, 5 September 1857 pada umur 59 tahun seorang ilmuwan Perancis yang terkenal sebagai "bapa sosiologi". Dia dikenal sebagai orang pertama yang mengaplikasikan ilmiah dalam ilmu sosial.

SPENCER

Herbert Spencer (lahir di Derby, 27 April 1820 meninggal di Brighton, 8 Desember 1903 pada umur 83 tahun) seorang ahli fikir Inggris dan seorang pemikir teori liberal klasik terkemuka.

Spencer seringkali menganalisis masyarakat sebagai sistem evolusi, ia juga


menjelaskan definisi tentang "hukum rimba" dalam ilmu sosial

DURKHEIM

David mile Durkheim (lahir 15 April 1858 meninggal 15 November 1917 pada umur 59 tahun) dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern.

Ia mendirikan fakulti sosiologi pertama di sebuah universiti di Eropah pada 1895, dan
menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial, L'Anne Sociologique pada 1896.

TOKOH MODEN

Talcott Parsons (lahir di Colorado Springs, Colorado, USA, 13 Desember 1902 meninggal di Munich, Jerman, 8 Mei 1979 pada umur 76 tahun) Adalah seorang sosiologi yang cukup terkenal dengan pemikiran-pemikirannya.

Robert King Merton (lahir pada 4 Julai, 1910 meninggal dunia pada 23 Februari, 2003)
Adalah seorang ahli sosiologi Amerika terkenal. Pada tahun 1994, Merton memenangi National Medal Sains diatas sumbangansumbangannya dan telah mengasaskan sosiologi ilmu

TEORI FUNGSIONALISME
Adalah teori yang mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada perkembangan masyarakat.

Teori ini beranggapan bahawa masyarakat berkembang dan stabil berdasarkan peraturan sosial dan perubahan-perubahan semasa

Masyarakat dalam teori fungsionalisme dianggap seperti

anggota tubuh manusia yang mempunyai fungsi-fungsi


yang tersendiri.

Contohnya:
tubuh manusia mempunyai bahagian seperti tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, kepala dan sebagainya.

Ahli-ahli fungsionalisme menyatakan bahawa setiap bahagian masyarakat mempunyai tujuan-tujuan dan keperluan-keperluan yang tertentu.

Contohnya :
masyarakat mempunyai bahagian seperti ekonomi,

politik, agama, pendidikan dan sebagainya.


Menurut teori ini, struktur-struktur sosial akan

menentukan

kelancaran

perjalanan

dan

keharmonian masyarakat

Brinkerhoff dan White (1989: 9) merumuskan tiga andaian utama ahli fungsionalisme iaitu stabiliti, harmoni dan evolusi.

stabiliti
Kriteria penilaian utama untuk

harmoni
Pengukuran bagi
menentukan bagaimana

evolusi
Menggambarkan
perubahanperubahan yang

menentukan
sejauh mana sesebuah masyarakat dapat dikekalkan.

sesebuah bahagian
masyarakat yang saling bekerjasama bagi mencapai tujuannya.

berlaku dalam
struktur masyarakat kearah pembaharuan.

Teori fungsionalisme juga mengkaji terhadap perubahan-perubahan sosial dalam sesebuah struktur masyarakat.
Merton (1957) melihat kesan struktur sosial kepada dua iaitu fungsi ketara dan fungsi tersembunyi.

FUNGSI KETARA

FUNGSI TERSEMBUNYI

sesuatu yang diketahui dan dikehendaki dalam sesuatu aktiviti sosial

sesuatu yang tidak disedari atau tidak dijangkakan.

FUNGSI

DISFUNGSI

Kesan-kesan pofitif daripada

Merton juga struktur sosial membezakan antara fungsi dan disfungsi. bermakna daripada struktur sosial yang sisstem itu telah berfungsi.

kesan negatif yang wujud

diamalkan. Struktur yang dapat mengekalkan apa yang sedia ada dan diharapkan dalam Struktur yang tidak mengikut kehendak masyarakat

masyarakat

Oleh itu, jelaslah bahawa persefahaman dalam kalangan


anggota masyarakat adalah penting bagi mencapai kestabilan masyarakat. Setiap perlakuan anggota masyarakat akan memberikan kesan terhadap struktur sesebuah masyarakat.

Teori konflik
Pengasasnya Karl Marx dan Weber Tokoh tokoh lain telah memperkembangkan pandangan mereka Pandangan teori konflik mengutamakan kaedah determinisme di mana ada kuasa meramalkan sesuatu Konflik bukanlah bermaksud keganasan tetapi dalam bentuk perjuangan parti-parti, persaingan dalam institusi agama dan sebagainya

Teori konflik
Konflik mempercepatkan proses kesetiaan dan keharmonian di dalam sesuatu kelompok sosial

Tedapat 3 andaian teori konflik


1. Konsep dialetik ~ Konflik adalah sebab utama menghasilkan perubahan sosial. 2. Konsep determinisme ~ perubahan sosial ditentukan oleh persaingan ekonomi 3. Konsep aktivisme sosial ~tugas utama analisis sosial adalah kritikan sosial

Teori konflik

Teori konflik terbahagi kepada dua

1. Aliran Marx
1. Aliran Weber

Biodata Karl Marx


dilahirkan pada 5 mei 1818

Bapanye seorang peguam


Seorang yahudi

Tahun 1824 menganut protestanisme


Keluarga agak kaya, beradat tetapi

bukannya revolusioner
Meninggal pada tahun 1883

Aliran Marx
Mengikut pandangan teori aliran Marx, teori bukanlah semata-mata sebagai satu cara analisis

struktur masyarakat tetapi lebih kepada cara


bagaimana sesuatu reformasi sosial berlaku dalam masyarakat

Konsep sejarah Marxisme materialisme Marx


mempunyai 3 elemen penting 1. Satu teori atau kaedah ilmiah

Aliran Marx
2. Ajaran politik

3. Satu pandangan hidup yang kekuatannya sama dengan agama

Pada keseluruhannya, teori konflik membicarakan


mengenai peranan struktur sosial. Konsep yang berkaitan yang selalu dibincangkan ialah :

Aliran Marx
1. Soal pembahagian kelas sosial dalam masyarakat

2. Konflik
3. Perubahan sosial

4. Alienasi
5. Kuasa

6. idealogi

Aliran Marx
Dalam teori ini, ketidaksamaan selalu menjadi perdebatan

Dua perkara yang selalu yang biasa diutarakan


1. Akses atau peluang yang tidak sama terhadap

sumber-sumber yang terhad yang ada dalam


struktur sosial 2. Ketegangan yang berpunca daripada ketidaksamaan memberi kesan kepada kestabilan dan perubahan

Aliran Marx
Konflik boleh berlaku antara
1. 2. 3. 4. kelas sosial atas dengan kelas sosial rendah Berlaku dengan kelas yang sama Dalam keluarga Dalam kumpulan Dalam sesuatu konflik terdapat satu pihak yang kalah dan satu pihak yang menang Fenomena kalah-menang ini akan menyebabkan

perubahan sosial

Aliran Mark
Menurut Marx , pembentukan masyarakat adalah

merupakan faktor-faktor ekonomi seperti tanah,


modal, industri dan perdagangan. Bahagian bahagian lain seperti agama , institusi

politik , institusi kekeluargaan dan institusi


pendidikan pula menjadi superstruktur masyarakat. Superstruktur masyarakat berlaku apabila terdapat perubahan pada asasnya iaitu ekonomi

Aliran Marx
Contoh :

masyarakat kapitalis terbentuk kerana pertentangan


antara tuan tanah aristokrat dengan kelas baru kerana kekayaan kelas baru adalah berasaskan kepada

keluaran industri dan perdagangan.


Marx menamakan golongan ini sebagai borjuis Golongan borjuis menggunakan mereka yang tidak berharta menjadi buruh dan mereka digelar sebagai golongan proletariat atau kelas pekerja.

Aliran Marx
Menurut Marx, kedua-dua ini selalu berkonflik. Ini kerana setiap kelas mempunyai kesedaran untuk menjaga kepentingan masing-masing. Kelas pekerja selalu mendakwa mereka ditindas. Oleh itu mereka akan berjuang dan memprotes untuk mendapatkan hak mereka seperti berjuang meminta gaji yang lebih tinggi. Golongan borjuis pula akan terus menjaga kepentingan mereka untuk mencapai keuntungan maksimum dengan dengan melakukan pengeksploitasian.

Aliran Marx
Mengikut teori Marx pada tahap tertentu sejarah kapitalisme, perjuangan ini dimenangi oleh kelas pekerja. Mereka akan peroleh kuasa dan pada peringkat ini masyarakat akan sekali lagi berubah. Masyarakat ini dikenali sebagai sosialis. Dalam masyarakat sosialis ini, tiada individu yang akan menguasai faktor-faktor pengeluaran. Semua adalah milikan bersama. Oleh itu kelas sosial dan ketidaksamaan dalam pengagihan kekayaan akan terhapus.

TEORI KONFLIK ALIRAN WEBER

BIODATA MAX WEBER

Beliau lahir di Erfurt, Jerman pada 21 April 1964 dan meninggal di Munchen Jerman, 14 Jun 1920 pada umur 56 tahun

Seorang ahli ekonomi politik dan sosiologi dari Jerman yang terkenal.

Karya terkenal beliau ialah The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalsm telah dihasilkan pada tahun 1904.

Teori Weber

Beliau berhujah bahawa perubahan sosial masyarakat bukan hanya

berdasarkan faktor konflik kelas sosial sahaja yang berpunca daripada


faktor ekonomi semata-mata, tetapi disebabkan pelbagai faktor-faktor lain juga.

Antara faktor lain yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat ialah faktor agama.

Cth:kapitalisme berkmbang di negara kristian yang menganut fahaman Calvinisme dalam mazhab Protestan yang mengambil pengangan bahawa

masa depan yang baik atau buruk telah ditentukan oleh Tuhan.

Weber mengelaskan 3 dimensi konsep : (i) Kelas (ii) Status (iii) Parti

konsep kelas- sama dengan konsep Marx iaitu


faktor ekonomi.

konsep status- penghormatan sosial yang terdapat dalam struktur sosial, bukan dinilai brdasarkan kekayaan, kuasa dan kelas sosial.Tetapi berdasarkan gaya hidup atau amalan -Cth : Jenis Pekerjaan

Konsep Parti- Stuktur yang wujud dalam memperjungkan kuasa yang dominan(kuasa merupakan bentuk kepimpinan yang menyebabkan seseorang individu memaksa orang lain bagi mencapai matlamat individu atau organisasi.

Kesimpulan Teori Weber

Kelas wujud dalam hubungan ekonomi, status wujud dalam hubungan sosial dan parti wujud dalam hubungan politik.

Kumpulan status dan kelas akan menggunakan parti sebagai organisasi bagi memperjuangkan objektif mereka

Dapat disimpulkan aliran Weber menyatakan konflik yang berlaku dalam masyarakat bukanlah disebabkan faktor ekonomi sematamata, tetapi disebabkan memperjuangkan hak masing-masing

supaya di pandang tinggi oleh masyarakat.

Persamaan dan perbezaan aliran Marx dan Weber


Aliran Marx
Persamaan

Aliran weber

Kedua-duanya menganggap kelas sosial adalah faktor penting dalam menentukan kedudukan individu dalam masyarakat

Perbezaan

Institusi sosial berpunca daripada faktor ekonomi

Institusi sosial berpunca daripada konsep kelas, status dan parti.

TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK

Interaksionisme simbolik

Pengkajian sosiologi yang bersifat mikro, iaitu peranan individu dalam sesuatu sistem sosial. Bagaimana seseorang menginterpretasikan dan bertindak menurut kemahuan masingmasing dalam masyarakat. Mentafsir makna perlakuan atau aksi seseorang dan menjelaskan makna perlakuan tersebut yang subjektif. Melihat bagaimana makna yang subjektif itu dikongsi bersama oleh anggota-anggota masyarakat.

George Herbert mead (1863-1931)

George Herbert mead (1863-1931)

Mempunyai 2 asas pemerhatian


mengkaji makna simbolik atau makna yang tersirat secara subjektif.

melihat bagaimana makna simbolik itu digunakan dalam interaksi manusia.

HERBERT BLUMER (1969)

3 Konsep Makna
Kepentingan memahami makna-makna simbolik mengikut konteks penggunaannya Makna yang simbolik berguna semasa interaksi untuk hubungan yang lebih mesra. Makna adalah sesuatu yang boleh dirundingkan, iaitu menerima atau tidak makna yang diutaraka oleh pihak lain dan kita juga boleh memberi makna yang sesuai dengan sesuatu perkara itu.

HERBERT BLUMER (1969)

Melihat bagaimana individu membentu dan dibentuk oleh interaksinya dengan orang lain.
Memberi penekanan tentang peranan aktif seseorang individu dalam perhubungan dan persekitaran sosial

Interaksionisme simbolik
MAKNA SIMBOLIK
Diperolehi daripada bentuk-bentuk simbol tertentu, seperti: Perkataan Perlakuan Objek Bahasa

MAKNA SIMBOLIK

PERKATAAN
Simbol yang digunakan mewakili objek-objek fizikal, perasaan, nilai dan idea.
Contoh perkataan POKOK, perasaan MARAH, GEMBIRA

MAKNA SIMBOLIK

PERLAKUAN
Meliputi perbuatan termasuklah yang berdasarkan pemikiran dan niat seseorang Contoh:

MAKNA SIMBOLIK

OBJEK
Perkara yang nyata dan dapat dilihat
Contoh:

MAKNA SIMBOLIK

BAHASA
Simbol lisan untuk berhubung. Menurut Mead, bahasa membolehkan manusia menjadi mahkluk sedar kendiri atau menyedari kita adalah seorang individu. Contoh saya, awak

PRINSIP ASAS TEORI INTERAKSI SIMBOLIK KESIMPULAN (RITZER 1992) Manusia adalah tidak sama dengan binatang kerana manusia mempunyai keupayaan berfikir. Keupayaan berfikir manusia adalah dibentuk oleh interaksi sosial Dalam interaksi sosial, manusia mempelajari makna-makna dan simbol-simbol yang membolehkan mereka mengamalkan keupayaan berfikir yang ada pada mereka

PRINSIP ASAS TEORI INTERAKSI SIMBOLIK


KESIMPULAN (RITZER 1992)
Makna-makna dan simbol-simbol membolehkan manusia beraksi dan berinteraksi. Manusia berkeupayaan untuk mengubahsuai makna-makna dan simbol-simbol yang mereka gunakan dalam aksi dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka terhadap sesuatu situasi.

KESIMPULAN
TEORI SOSIOLOGI

MAKRO
Fungsionalisme Konflik

MIKRO
Interaksionisme

Struktur masyarakat yang berfungsi

Struktur masyarakat yang berkonflik


Integrasi teori seperti Strukturasi

Aksi dan interaksi individu dalam masyarakat

SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai