Anda di halaman 1dari 3

Imbangan a ) U j i a n D i r i a n B a n g a u ( S t o r k S t a n d Te s t ) Ujian ini mengukur kebolehan peserta mengimbang diri atas sebelah kakisecara statik.

. Peralatan dan kemudahan :Jam randik, pencatat. Prosedur :i ) P e s e r t a b e r d i r i a t a s s e b e l a h k a k i d o m i n a n d a n s e b e l a h l a g i d i l e t a k k a n pada bahagian lutut yang dominan (dirian bangau). Kedua-dua tangandiletakkan atas pinggang.i i ) A t a s a r a h a n m u l a , p e s e r t a a n g k a t t u m i t k a k i d o m i n a n n y a d a n imbangkan diri seberapa lama yang mampu.i i i ) M a s a a k a n d i h e n t i k a n a p a b i l a p e s e r t a m e l e p a s k a n t a n g a n d a r i pinggangnya, menurunkan tumit kakinya, kaki yang bukan dominantidak menyentuh lututnya, bergerak atau terlompatlompat.i v ) T i g a p e r c u b a a n d i b e r i k a n d e n g a n p e r c u b a a n m a s a t e r b a i k d i a m b i l k i r a . 40

b)Ujian Imbangan Dinamik Ujian ini mengukur keupayaan mengekalkan imbangan semasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Peralatan dan kemudahan :Jam randik, pita lekat, pita penanda lebar 2cm, pencatat. Prosedur :i)11 keping (1 x ) pita lekat dipotong dan dilekatkan pada lantai.ii)Peserta berdiri atas kaki kanan pada garisan permulaan dan melompatk e t a n d a k e d u a , m en d a r a t d en g a n b e b o l a k a k i k i r i d a n kekal dalamkedudukan tersebut seberapa lama yang boleh ( m a k s i m u m 5 s a a t ) dengan tapak kaki kiri itu menutup sepenuhnya tanda pita penanda.iii)Lompatan diteruskan ke tanda-tanda yang ditetapkan dengan mendarat pada kaki yang berlainan.i v ) P e n g i r a a n : Setiap lompatan yang berjaya=5 mata Setiap saat yang dikekal atas tanda=1 mata hinggalah maksimum 5mata Mata maksimum setiap tanda=10 matav ) P e n a l t i : Satu mata ditolak setiap saat apabila kesalahan tidak mendarat dengansempurna atas tanda dilakukan.v i ) K e s a l a h a n m e n d a r a t : Tidak dapat berhenti apabila mendarat. Tumit mendarat atau mana-mana anggota badan lain terkena lantai. Tidak menutup sepenuhnya tanda semasa mendarat.41 c ) U j i a n I m b a n g a n B a t a n g Ti t i a n ( B e a m B a l a n c e Te s t ) Ujian ini menguji keseimbangan seseorang individu semasa berjalan disepanjang batang titian yang ditinggikan. Peralatan dan kemudahan :Jam randik, batang titian gimnastik, pencatat, juri (pemberi skor). Kelebihan :Keseimbangan aktif seseorang individu dapat diketahui. Kekurangan :Pemberian skor oleh juri yang kadang-kalanya kurang memuaskan hatiindividu yang diuji. Prosedur :i ) P e s e r t a b e r s e d i a d i s a t u h u j u n g d e n g a n b e r d i r i d a l a m k e a d a a n y a n g seimbang dan mula berjalan sehingga ke hujung

yang satu lagi tanpa jatuh.i i ) P e s e r t a d i b e r i t i g a k a l i p e r c u b a a n d i m a n a p e s e r t a y a n g d i u j i a k a n diberikan skor oleh beberapa orang juri . Skor daripada beberapa orang juri akan diambil purata skornya dan skor tersebut adalah skor untuk s a t u k a l i p e r c u b a a n . S k o r k e s e l u r u h a n a d a l a h p u r a t a s k o r d a r i p a d a ketiga-tiga percubaan.iii)Berikut adalah skor yang diberi : 5 = B e r j a l a n d i a t a s b a t a n g t i t i a n d en g a n l a n c a r t a n p a b e r h e n t i d a n dilakukan dalam masa 6 saat atau kurang. 4=Berjalan di atas batang titian tetapi kurang stabil dan d i l a k u k a n dalam masa 6 saat atau kurang. 3=Berjalan di atas batang titian tetapi kurang stabil, berhenti sekaliatau lebih dan dilakukan dalam masa lebih daripada 6 saat. 2=Berjalan di atas batang titian tetapi sangat tidak stabil s eh i n g g a h a m p e r j a t u h , b e r h en t i s e k a l i a t a u l e b i h d a n / a t u a m b i l m a s a l e b i h daripada 6 saat. 1=Jatuh dari batang titian sebelum dapat selesai berjalan. 0=Jatuh dari batang titian serta-merta.