Anda di halaman 1dari 6

MTE 3102: Hanya sekadar ramalan dengan kbolehpercayaan yang tinggi: Kertas mengandungi tiga bahagian: Bahagian A: 20 soalan

objektif Bahagian B: 4 soalan struktur Bahagian C: 3 Soalan Esei Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan B. Jawab 2 soalan dalam Bahagian C Bahagian A (20 MARKAH) 1. 1, 3, 5, 7, .. Apakah sebutan nombor yang ke 10. Berdasarkan soalan tersebut Matematik boleh didefinisikan sebagai a. suatu kajian pola. b. Suatu kajian perhubungan. c. Suatu alat dalam kehidupan harian. d. Suatu instrument rekreasi matematik 2. Ahli matematik Islam Al-Khowarizmi sangat dikagumi atas kemahiran beliau dalam A. Statistic, B. angkasa, C. kalkulus, D. algebra 3. Aimi hendak menyimpan sejumlah wang daripada elaun bulanannya. Dia menyimpan sebanyak RM135 pada bulan April. Apakah kombinasi-kombinasi wang kertas yang mungkin jika wang kertas RM10, RM5 dan RM1 digunakan? Strategi yang manakah paling baik untuk menyelesaikan masalah di atas? Simulasi, pemikiran logic, bekerja dari belakang, pembinaan jadual 4. Encik Amin sering menggunakan gambarajah semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran matematik dalam kelas beliau. Apakah nilai matematik yang diamalkan oleh Encik Amin? Empirisme, keterbukaan, rasionalisme, perkembangan

5. Kurikulum matematik telah banyak kali mengalami perubahan sejak zaman kemerdekaan. Antara berikut yang manakah berlaku pada tahun 2003? Kurikulum Baru sekolah rendah, kurikulum standard sekolah rendah, kurikulum bersepadu sekolah rendah, pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris 6. Yang manakah antara berikut menunjukkan pengaruh daripada Kkumpulan Kajian Matematik sekolah (School mathematics study group) terhadap kurikulum matematik di Malaysia Penggunaan buku teks, penggunaan buku cerita, penggunaan buku aktiviti, strategi berpusatkan bahan bantu mengajar 7. Antara yang berikut yang manakah bukah merupakan strategi pelaksanaan program abacus di sekolah rendah di Malaysia Menggunakan abacus dalam aktiviti seharian, Dinyatakan di dalam kurikulum matematik sekolah rendah, abacus merupakan alat untuk menguasai kemahiran mengira, menggunakan abacus sebagai model konsep untuk menguasai pemahaman tentang konsep nombor bulat, tambah dan tolak 8. Murid tahun 2 menggabungkan 4 bungkah dan 5 bungkah untuk menghasilkan gabungan 9 bungkah. Kemudian mereka menggunakan bungkah yang sama untuk menunjukkkan 9 4 = 5 dan 9 5 = 4. Aktibiti di atas memberi penekanan terhadap Aplikasi teknologi, penaakulan matematik, perkaitan dalam matematik, penyelesaian dalam matematik 9. Langkah model polya 10. Pendidikan matematik di sekolah rendah menekankan Kemahiran asas mengira, mempunyai pekerti mulia, kemahiran asas membaca, kemahiran asas berbahasa 11.Kurikulum bersepadu sekolah rendah telak dilaksanakan sepenuhnya pada tahun

1993, 1994, 1995, 1996 12. untuk mencapai maksud dan tujuan pendidikan matematik KBSM, strategi pengajaran dan pembelajaran yang diberi tumpuan adalah Strategi berpusatkan bahan, murid dan kaedah inkuiri penemuan, sttrategi peneyelesaian masalah dan pembelajaran masteri, pembelajaran konsteksual dan kaedah inkuiri penemuan, pengalaman hands on dan kaedah inkuiri penemuan 13. Hasil semakan semula Kurikulum Bersepada Sekolam menengah (KBSM) bagi mata pelajaran Matematik Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 telah dilaksanakan pada tahun 2002. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran matematik dicadangkan oleh kementerian pelajaran adalah Chalk and talk, penyelesaian masalah, penggunaan buku teks, komunikasi dalam matematik, penggunaan teknologi maklumat dalam matematik 14. Puan chong selalu menghadirkan diri dalam Wacana Akademik seperti seminar, Bagaimanakah penglibatannya itu boleh memberi manafaat terhadap dirinya? Meningkatkan pengetahuan kandungan dan kemahiran pedagogi Menghubungkan persahabatan profesioanl Meningkatkan peluang kenaikan pangkat Mengelakkan dari tekanan (stress) 15. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) mengadalak standard matematik di sekolah. Berikut adalah sumbangan NCTM dalam perkembangan professional guru matematik: Menjaga kebajikan dan social guru matematik, menghasilkan jurnal penyelidikan dalam pendidikan matematik, mengelolakan forum dan seminar dalam matematik, menyediakan resos dan maklumat berkaitan pendidikan matematik menerusi internet 16. Cikgu Asraf selaku ketua panitia matematik sentiasa menyediakan perancangan sebelum persekolahan bermula. Antara berikut yang manakah perancangan yang perlu dilakukan oleh Cikgu Asraf? Memantau penyediaan rancangan tahunan guru matematik

Memberi idea dalam penyediaan alat bantu mengajar matematik Mengubah sukatan pelajaran matematik mengikut kesesuaian sekolah Memilih buku teks dan buku rujukan yang bersesuaian untuk murid, guru dan pusat sumber sekolah 17. Pembelajaran sepanjang hayat (PSH) merupakan proses pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program pemerolehan pengetahuan sama ada secara formal atau tidak formal yang boleh didapati melalui Institusi perbankan, elektronik mel, seminar, cerita 18. Polisi mengajar matematik dalam Bahasa Inggeris telah dilaksanakan pada tahun 2003. Apakah sebab pelaksanaan polisi ini? Mengikut tren antarabangsa, memudahkan murid mencari maklumat, menonjolkan kepentingan Bahasa Inggeris, Menggalakkan guru dan murid berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris 19. Pembelajaran bestari berdasarkan falsafah bahawa semua murid boleh diajar dan dapat mempelajari sesuatu ilmu sekiranya diajar dengan baik. Pernyataan yang paling sesuai mengenai pakej pembelajaran bestari adalah Direka bentuk oleh murid, mendapat sokongan ibubapa, penggunaan computer oleh murid tanpa bantuan guru, mempunyai cirri-ciri arah kendiri, kadar kendiri dan akses kendiri 20 Penggunaan teknologi maklumat dan komunikaasi (ICT) dalam bilik darjah telah dapat membantu meningkatkan kefahaman murid. Apakah media yang biasa digunakan sebagai pemudah komunikasi di dalam bilik darjah? Grafik, internet, bercerita, facebook BAHAGIAN B (40 MARKAH) 1. Kurikulum matematik sekolah rendah telah dikaji semula dari semasa ke semasa. Selain daripada perkembangan utama kurikulum matematik sekolah rendah, beberapa projek telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah.

Nyatakan objektif dan sumbangan dari segi pelaksanaan setiap projek di bawah (a) Projek Khas ( Projek Imbuhan (c) Projek InSPIRE

2. (a) Penyelesaian masalah bukan satu topic yang berasingan tetapi merupakan satu kemahiran merentasi kurikulum Terangkan dua sebab mengapa penyelesaian masalah merupakan focus utama bagi kurikulum matematik ( Apakah yang dimaksudkan dengan masalah dan penyelesaian masalah seperti yang terdapat dalam tonggak lima pengajaran dan pembelajaran matematik 3. (a) Guru matematik harus memainkan peranan yang aktif dalam perkembangan professional mereka, Dua cara utama guru matematik dapat melibatkan diri dalam perkembangan professional ialah melalui wacana akademik dan melalui badan-badan akademik. Huraikan secara ringkas tiga contoh wacana akademik ( Guru-guru matematik dari beberapa buah sekolah berhampiran bertemu dalam satu sesi wacana akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan guru. Cadangkan tiga perkara yang boleh dibincang dalam wacana akademik tersebut Namakan dua badan akademik yang terlibat dalam perkembangan professional Huraikan dua sumbangan badan akademik kepada perkembangan professional guruguru matematik 4. (a) sekolah bestari Malaysia adalah institusi pembelajaran yang telah direka khas dari segi amalan pengajaranpembelajaran dan pengurusan sekolah. Nyatakan dua matlamat sekolah bestari (c) Persekitaran pengajaran dan pembelajaran sekolah bestari berfokus kepada empat bidang utama Namakan dan nyatakan satu ciri utama setiap bidang tersebut Dalam era globalisasi, penggunaan Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran matematik Berikan empat contoh bagaiman TMK dapat mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran matematik BAHAGIAN C (40 MARKAH) 1 (a) Pengertian matematik mempunyai pelbagai tafsiran. Huraikan lima maksud matematik dengan memberi contoh yang sesuai ( guru-guru matematik zaman kini memainkan pelbagai peranan dalam kelasa matematik. Huraikan lima peranan berlainan seorang guru matematik dan berikan contoh yang sesuai 2 (a) Kurikulum matematik sekolah rendah telah mengalami banyak perubahan sejajar dengan perkembangan matematik dunia. Huraikan perkembangan kurikulum matematik sekolah rendah mengikut kronologi

( Pelancaran sputnik I di angkasa lepas pada tahun 1957 telah mendorong Negaranegara barat, khasnya Britain dan Amerika Syarikat melancar dan melaksanakan pelbagai projek matematik untuk mengatasi kelemahan kurikulum matematik di Negara mereka. Pilih dua daripada projek tersebut dan huraikan kesan dan pengaruhnya ke atas perkembangan kurikulum matematik di Negara kita. 3 (a) Pengajaran dan pembelajaran kurikulum sekolah rendah menekankan pembinaan konsep, menguasai kemahiran matematik dan memperoleh nilai positif, Selain itu lima tonggak perlu dipertimbangkan dan dipelajari melalui proses pengajaran dan pembelajaran matematik bilik darjah, salah satu daripada lima tonggak ini adalah komunikasi dalam matematik. Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan llima cara komunikasi dapat dipupuk dan dipertingkatkan dalam kelas matematik. ( penaakulan adalah salah satu daripada lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik Huraikan maksud penaakulan dalam matematik Dengan berdasarkan satu contoh yang sesuai, huraikan langkah-langkah bagaimana guru dapat melatih dan membimbing murid dalam proses penaakulan