Anda di halaman 1dari 12

TEORI

FUNGSIONALISME

TEORI ASAS KAJIAN SOSIAL

Maksud dan konsep


Fungsionalisme

Prinsip dalam senibina, rekabentuk dan sebagainya yang menekankan bentuk bangunan dan sebagainya, hendaklah ditentukan oleh fungsi dan kegunaannya.
(sumber : Kamus Dewan Edisi Empat)

Idea siapa?
Auguste Comte Herbert Spencer Emile Durkheim.

Teori Fungsionalisme
Kemudian menjadi ikutan Talcott Parsons dan Robert K. Merton Huraian mengenai organisasi sosial dan menerangkan bagaimana sesuatu organisasi dapat dikekalkan.

Tertumpu kepada fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan sumbangan kepada sesebuah masyarakat. Setiap bahagian masyarakat mempunyai tujuan dan keperluan tertentu

Masyarakat

organisasi sosial

MASYARAKAT (Sistem Sosial)


Keseimbangan!!

Sistem A

memahami
berhubung

Sistem B

memahami
berhubung

Sistem C

(Institusi)

(Institusi)

(Institusi)

fungsi
5

fungsi

fungsi

..(sambungan).
Menganalogikan masyrakat sebagai organisma seperti yang dilakukan dalam kajian sains tulen
Ada bahagian-bahagian dan setiap bahagian dikenali sebagai struktur Ekonomi, politik, agama, pendidikan

Contoh; perbandingan masyarakat dengan tubuh anda..(lihat diri sendiri!!)

Setiap bahagian ada tugas dan peranan masing-masing untuk keseimbangan dan keberlangsungan masyarakat.

Kajian fungsi struktur masyarakat


Ikut teori struktur sosial akan tentukan kelancaran perjalanan dan keharmonian masyarakat. Brinkerhoff dan White (1989), merumuskan :
3 andaian utama ahli-ahli fungsionalisme iaitu
1. Stabiliti 2. Harmoni 3. Evolusi

Pandangan Teori Fungsionalisme Yang Berkaitan Pendidikan


Pentingnya fungsi integrasi di sekolah dan nilai-nilai bersama Pentingnya pendidikan di sekolah dan di rumah untuk melahirkan tenaga kerja yang berpelajaran Mensosialisasikan pelajar-pelajar dengan peraturan atau norma-norma masyarakat

Sistem pendidikan di sesebuah negara dibentuk untuk melatih pelajar tanpa mengira bangsa untuk menyumbangkan peranannya kepada negara
Di sekolah ; murid, guru dan masyarakat bekerjasama untuk mencapai kestabilan hidup. Apa yang perlu dilakukan di sekolah biasanya mendapat persetujuan oleh semua kumpulan masyarakat.

Teori Fungsionalisme dalam menangani masalah disiplin pelajar


Pendidikan sebagai menyediakan atau menghasilkan tenaga kerja yang berpelajaran dan dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat yang maju. Menjelaskan bahawa masalah disiplin berlaku kerana berlakunya perubahan dalam sistem masyarakat, bukan disertakan dengan perubahan di dalam sistem persekolahan. Teori ini menekankan bahawa ibu bapa, pihak sekolah, rakan sebaya dan media massa saling memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah disiplin.

FUNGSI YANG TERLIBAT

Institusi keluarga (ibu bapa)

Peranan rakan sebaya

Institusi pendidkan (sekolah)

Peranan murid

Peranan guru

10

Robert K. Merton (1957)


Melihat kesan struktur sosial kepada 2 :
Beza antara fungsi dan disfungsi : Fungsi : Tugas atau keadaan yang menyebabkan proses pengadaptasian dan penyelarasan kepada sesuatu sistem berlaku Sesuatu sistem itu dapat kekal jika tugas masing-masing dijalankan. Kesan negatif yang wujud daripada struktur sosial yang diamalkan

Fungsi Ketara :
Sesuatu yang diketahui dan dikehendaki dalam aktiviti sosial. Akibat yang tidak dikehendaki ataupun kesan sampingan dan kadangkadang tidak dikenali apakah puncanya.

Fungsi Tersembunyi :

Disfungsi :

Merangkumi aspek-aspek yang cenderung untuk menghasilkan perubahan kerana mengancam ikatan sosial.

11

Andaian dan rumusan teori fungsionalisme


1. Masyarakat adalah suatu sistem yang stabil, berintegrasi, tersusun rapi dan anggotanya pula bersetuju tentang nilai-nilai asas yang dipegang bersama. Masyarakat akan sentiasa bergerak ke arah keseimbangan hasil daripada penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan. Sistem sosial akan berada dalam keadaan seimbang hasil daripada penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan yang berlaku. Perubahan akan berlaku secara beransur-ansur dan bukan mendadak. Masyarakat akan bergantung kepada sistem nilai atau ideologi yang sama misalnya komunis dan kapitalis.

2.

3.

4. 5.

12