Anda di halaman 1dari 17

Jagalah Allah, pasti Allah Menjagamu

Qowaaid Wa Fawaid Minal Arbain An-Nawawiyah (hal. 169-178) Oleh Nadzim Muhammad Sulthon

Dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas ia berkata... "Dahulu aku pernah berada di belakang Rasulullah, lalu beliau bersabda: "Wahai anak kecil sesungguhnya aku ingin mengajarimu beberapa kata,

jagalah Allah, maka pasti Allah menjagamu, jagalah Allah pasti kau akan menjumpai-Nya dihadapanmu. Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah dan jika engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya suatu umat
berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu maka mereka tidak bisa memberi manfaat tersebut kecuali yang telah ditakdirkan Allah untukmu dan apabila mereka berkumpul untuk memadharatkanmu maka mereka tidak bisa memadharatkanmu kecuali dengan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah atasmu, telah
diangkat pena dan telah kering tinta" (HR. Tirmidzi, dan dia berkata hadits hasan shohih). Dan didalam riwayat selain Tirmidzi: "Jagalah

Allah maka engkau akan mendapatkan-Nya

dihadapanmu, kenalilah Allah dikala senang maka Dia akan mengenalmu dikala susah. Ketahuilah

sesungguhnya apa yang tidak menimpamu maka dia tidak akan menimpamu dan apa yang akan

menimpamu pasti dia akan menimpamu

(tidak akan

meleset). Dan ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran,

kelapangan bersama kesempitan dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan."

Takhrij Hadits
Hadits shohih ini memiliki 7 jalan dan lafadznya berbeda-beda. Dan yang paling baik adalah riwayat Hanasy ash-Shon'ani dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Dahulu aku pernah dibelakang Rasululllah ......" Riwayat ini dikeluarkan oleh Tirmidzi 2635 bersama Tuhfatul Ahwadzi dan ini lafadz beliau, Ahmad 1/293, Ibnu Wahab dalam Al-Qodr 28, Abu Ya'la dalam musnadnya 2556, Ibnu Sunny dalam Amalul Yaum Wal Laila 327 dan Thobrani dalam Do'a 42 dari jalan Laits bin Sa'ad dari Qois bin Hajjaj dari Ibnu Abbas Syaikh Salim bin 'Id Al-Hilali mengatakan: "Isnadnya shohih dan perowi-perowinya tsiqoh" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad 1/203&207, Baihaqi dalam Asma' Wa Sifat hal 97, Lalikai dalam Syarh Ushulu I'tiqod Ahli Sunnah Wal Jama'ah 1094&1095 dari jalan lain dari Qois bin al-Hajjaj. Dan juga dikuatkan oleh Yazid bin Abi Habib dari Hanasy, dan ini dikeluarkan oleh al-Ajuri dalam Syari'ah hal 198) Syaikh Salim mengatakan: "Isnadnya shohih, meskipun sebagian jalan-jalannya yang lain tidak luput dari kelemahan tapi peganganya adalah yang telah disebut diatas. Wallahu a'lam (Shohih kitabul Adzkar wa dhoifuhu Syaikh Salim bin 'Id AlHilaly 2/999-1000)

Kedudukan Hadits
Ibnu Rojab berkata: "Hadits ini mengandung wasiat yang berharga dan kaidah-kaidah umum tentang hal-hal penting dalam agama, sampai-sampai sebagian Ulama mengatakan 'ketika aku merenungi hadits ini aku sangat tertarik

sekali dan hampir-hampir aku gemetar.' Maka sangat disayangkan


jika ada yang tidak tahu dan tidak memahami makna hadits ini"

Penjelasan Hadits
Nabi bersabda:

"Jagalah Allah maka Allah pasti menjagamu".


Maknanya adalah... "Jagalah perintah-perintah, larangan-larangan dan batasan-batasan serta hak-hak Allah yaitu dengan menjalankan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan serta menjauhi apa yang dilarang" Barangsiapa yang melaksanakan hal ini maka Allah telah memujinya dalam firman-Nya... "Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu)

kepada setiap hamba

yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya). (Yaitu) orang

yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertaubat"
(QS.Qoof: 32-33) Termasuk hal penting untuk dijaga adalah sholat Sebagaimana firman Allah ta'ala...

"Jagalah segala sholatmu dan sholat wustho (shalat ashar)"


(QS. Al-Baqoroh: 238) Allah sangat memuji orang yang menjaga sholatnya...

"Dan orang yang selalu menjaga sholat mereka" (QS. Al-Ma'arij:


34) Allah juga memerintahkan untuk menjaga sumpah:

"Dan jagalah sumpahmu" (QS. Al-Maidah : 89)


Dan memerintahkan untuk menjaga kemaluan:

"Dan orang laki-laki dan orang perempuan yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka" (QS. Al-Ahzab: 35).
Sabda Nabi:

"Maka pasti Allah menjagamu"


Maknanya adalah... "Barangsiapa yang menjaga perintah-perintah Allah serta menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang dilarang maka pasti Allah menjaganya, karena balasan itu tergantung dari perbuatannya" Allah berfirman...

"Jika kalian menolong Allah maka pasti Allah menolong kalian" (QS. Muhammad: 7).
Penjagaan Allah kepada hamba-Nya di dunia ini berupa penjagaan terhadap kebaikan dan kemaslahatan dunia, badan, harta serta keluarganya Allah berfirman...

"Sedang ayahnya adalah seorang yang sholeh" (QS. Al-Kahfi :


82). Imam Ibnu Katsir berkata (tentang tafsir ayat ini)... "Didalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang sholih itu keturunannya akan dijaga oleh Allah. Barokah ibadahnya akan meliputi mereka didunia dan di akhirat. Dan dengan syafaatnya dihari akhir kelak mereka akan diangkat derajatnya di surga untuk menyejukkan pandangan orang tua mereka, sebagaimana yang tercantum dalam alQur'an dan as-Sunnah, Said bin Jubair mengatakan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ayatdi atas dengan ucapan beliau : Mereka berdua di jaga

dengan sebab kesholehan kedua orang tua mereka" (Tafsir Ibnu Katsir 3/134) Barangsiapa yang menjaga Allah pasti Allah menjaganya dari segala mara bahaya Sebagaimana perkataan salaf: "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia telah

menjaga dirinya, dan barangsiapa yang tidak bertakwa maka dia telah
menelantarkan dirinya sendiri sedang Allah tidak butuh kepadanya" Diantara penjagaan Allah yang amat menakjubkan adalah penjagaanNya bagi seseorang yang bertakwa dari binatang buas Bahkan binatang buas tersebut menjadi penjaganya seperti yang terjadi pada Safinah pembantu Rasulullah ketika perahunya pecah dan dia terdampar di sebuah pulau. Lalu dia melihat seekor harimau tapi harimau tersebut malah menunjukinya jalan keluar hingga harimau itu berhenti seraya bersuara (meraung) seakan-akan dia mengucapkan selamat berpisah dan akhirnya harimau itupun kembali ketempatnya semula. (Diriwayatkan oleh Tabrani dalam "Al-Mu'jam Al-Kabir" dengan sanad hasan lihat juga "Jami'ulum Wal Hikam" hal 468 oleh Ibnu Rajab) Penjagaan Allah bagi hamba-Nya juga berupa penjagaan terhadap agama dan keimananya dari segala syubhat yang menyesatkan dan dari syahwat yang diharamkan hingga ia bertemu Allah dalam keadaan yang diridhoi-Nya Oleh karena itu Nabi berdo'a agar di jaga oleh Allah ta'ala... "Ya Allah, jika engkau mewafatkan diriku maka ampunilah aku,

dan jika engkau membiarkan diriku hidup maka jagalah aku sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang sholeh"
(HR. Bukhari 8/169) Nabi Yusuf dijaga oleh Allah dari fitnah yang menyesatkan dan dari syahwat yang diharamkan Allah berfirman...

"Demikianlah kami palingkan dia dari kejelekan dan kekejian,

sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas" (QS. Yusuf: 24)
Kebersamaan Allah Dengan Hamba-Nya yang Bertakwa Nabi bersabda...

"Jagalah

Allah

pasti

kau

akan

menjumpai-Nya

dihadapanmu"
Barangsiapa yang menjaga perintah-perintah Allah dalam diri dan keluarganya serta istiqomah diatas al-Quran dan Sunnah, maka Allah pasti bersamanya Arti kebersamaan ini bukan seperti yang diyakini orang-orang wihdatul wujud (Manunggaling Kawulo Gusti) dari kalangan extrim sufi yang meyakini Allah bersatu dalam diri makhluk-Nya atau hamba-Nya yang sholeh -Maha suci Allah dari apa yang mereka katakanSebab iIni bukan dari Islam bahkan ini adalah aqidah orang-orang Nashara tentang Isa Sesungguhnya Allah bersemayam di atas Arsy-Nya diatas langit ketujuh:

"Allah yang Maha Penyayang bersemayam diatas Arsy"


(QS. Thoha: 5) Allah bersama dengan hamba-Nya dengan penglihatan, pendengaran, pengawasan atau pertolongan-Nya dalam setiap keadaan. Allah akan memberinya petunjuk dan taufik, melindungi, menolong dan menjaganya Allah ta'ala berfirman...

"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan" (QS. An-Nahl : 128).
Dan Allah berfiman kepada Musa dan Harun...

"Janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya Aku bersama kalian. Aku mendengar dan melihat" (QS. Thoha : 46).

Allah juga berfirman menceritakan tentang Musa...

"Sesungguhnya Rabbku bersamaku Dialah yang memberiku petunjuk" (QS. Asy-Syu'ara : 62).
Dan Nabi Muhammad pernah berkata kepada Abu Bakar...

"Janganlah kau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita" (QS. At-Taubah: 40).
Inilah kebersamaan Allah yang khusus (bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertakwa-pent) yang berupa pertolongan, penjagaan dan bantuan seperti yang dijelaskan oleh para Ulama Hal ini berlainan dengan kebersamaan-Nya secara umum (bagi semua makhluk-Nya yang kafir atau yang mukmin yang berupa pengawasan dan pendengaran serta penglihatan-pent) Seperti dalam firman-Nya...

"Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya" (QS. Al-Mujaadilah: 7)
Dan firman-Nya...

"Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah padahal Allah beserta mereka" (QS. An-Nisaa : 108).
Kebersamaan ini berupa pengetahuan Allah, pengawasan-Nya terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan ini mengandung ancaman Hukum Meminta Pertolongan Nabi bersabda...

"Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah"


Yang dimaksud dengan meminta disini adalah berdo'a dan do'a itu adalah ibadah Allah ta'ala berfirman...

"Dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya"


(QS. An-Nisaa: 32) Allah ta'ala mengancam orang sombong yang tidak mau berdo'a kepada-Nya

"Dan Robb kalian berfirman: Berdo'alah kepadaku maka pasti aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembah kepada-Ku maka pasti mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan hina" (QS. AlMukmin: 60) Maka wajib bagi seorang Muslim untuk dia tidak meminta/berdo'a kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak sanggup untuk melakukannya kecuali Allah Barangsiapa yang meminta/berdo'a kepada selain Allah maka dia terjerumus kedalam kesyirikan yang Allah telah melarang hamba-Nya darinya Allah berfirman...

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdo'a kepada selain Allah yang tidak bisa memperkenankan do'anya sampai hari kiamat" (QS. Al-Ahqof: 5).
Ibnu rajab berkata... "Ketahuilah bahwa meminta kepada Allah adalah suatu yang wajib dilakukan Karena meminta itu mengandung arti merendahkan diri, tunduk serta mengharapkan dan membutuhkan dari sang peminta (hamba). Dan hal tersebut juga mengandung pengakuan akan kemampuan yang diminta (Allah) untuk menghilangkan kesusahan dan mendatangkan kemanfaatan Tiada yang patut untuk seorang Muslim itu merendahkan diri dan

mengharapkan kecuali kepada Allah saja. Dan inilah hakikat ibadah" (Jamiul ulum wal hikam hal. 181) Adapun meminta manusia dalam perkara-perkara dunia yang mereka sanggup melakukannya maka hal ini (sebenarnya tidak dibolehkan kecuali pada waktu darurat-pent) Banyak hadits-hadits yang mencela meminta kepada manusia dan menganjurkan untuk bersikap memelihara diri dari meminta-minta Nabi bersabda... "Wahai Qobishoh, sesungguhnya meminta itu tidak dibolehkan kecuali dalam salah satu dari 3 hal, yaitu... 1. Seseorang (yang mendamaikan pertikaian antara manusia lalu) dia menanggung beban biayanya maka boleh baginya meminta hingga dia mendapatkannya kemudian dia berhenti dari meminta. 2. Seseorang yang tertimpa bencana hingga musnah hartanya maka boleh baginya untuk meminta hingga dia mendapatkan hal yang bisa menopang hidupnya. 3. Seseorang yang tertimpa kemiskinan yang sangat hingga 3 orang yang cerdik dari kaumnya berkata: telah menimpa orang itu kemiskinan yang sangat maka boleh bagi orang ini untuk meminta sampai dia mendapatkan hal yang bisa menopang hidupnya. Selain ketiga hal ini -wahai Qobishoh- meminta-minta itu termasuk

memakan harta yang haram" (HR Muslim)


Hadits diatas menunjukkan haramnya meminta-minta dan hal tersebut tidak dibolehkan kecuali karena terpaksa seperti yang disebutkan dalam hadits atau yang semisalnya. Allah memuji hamba-hamba-Nya yang memelihara diri mereka dari meminta-minta kepada manusia Allah ta'ala berfirman...

"Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) dijalan Allah ; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi ; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta

kepada orang secara mendesak" (QS. Al-Baqoroh : 273)


Nash-nash tentang hal ini banyak sekali, sebagianya mengharamkan (seperti hadits di atas) dan sebagiannya lagi memakruhkan Semisal seorang meminta kebutuhan pribadinya kepada sahabatnya seperti kendaraan, bejana, pensil dll. Nabi pernah membaiat sekelompok dari sahabatnya untuk mereka tidak meminta kepada manusia sesuatupun (diantaranya Abu Bakr, Abu Dzar dan Tsauban) Pernah salah satu dari mereka suatu ketika jatuh cemeti atau tali kendali untanya, maka diapun tidak mau meminta seseorang untuk mengembalikan kepadanya. Maka sebagian Ulama ketika mengomentari hadits diatas berkata: "Didalamnya ada penjelasan bolehnya berpegang dengan keumuman (hadits) karena mereka dilarang meminta (secara umum) dan didalamnya juga terdapat anjuran untuk memelihara diri dari

meminta-minta walaupun sesuatu yang kecil"


Meminta Pertolongan Hanya Kepada Allah Saja Nabi bersabda...

"Apabila engkau meminta pertolongan mintalah kepada Allah"


Seorang hamba meskipun memiliki kedudukan, kehormatan dan kekuasaan dia masih lemah dan fakir (membutuhkan) untuk mendapat manfaat dan untuk terhindar dari kemudharatan Oleh karena itu wajib baginya meminta pertolongan kepada Allah saja untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat Barangsiapa yang di tolong Allah maka dialah yang beruntung dan diberi petunjuk Dan barangsiapa yang tidak di tolong Allah dan dibiarkan saja maka dia orang yang merugi dan gagal Oleh karena itu besar sekali kedudukan ucapan (laa haula wala quwwata illa billahi) Ucapan tersebut adalah harta karun dari surga sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Karena ucapan tersebut mengandung pengakuan bahwa tidak ada daya kekuatan bagi seorang hamba untuk berbuat kecuali dengan pertolongan Allah ta'ala

Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim meminta

pertolongan hanya kepada Allah saja baik dalam menjalankan ketaatan atau meninggalkan

kemaksiatan atau dalam bersabar atas semua yang menimpanya dan dalam istiqomah (di atas agama-Nya)
hingga dia bertemu Allah di hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan Allah ta'ala berfirman...

"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta

pertolongan" (QS. Al-Fatihah: 5).


Nabi bersabda..

"Bersungguh-sungguhlah

untuk

berbuat

yang

bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau lemah" (HR. Muslim 5/521)
Iman Kepada Qodo' dan Qodar Nabi bersabda...

"Ketahuilah seandainya suatu umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu maka mereka tidak bisa memberi manfaat tersebut kecuali yang telah ditaqdirkan Allah untukmu dan apabila mereka berkumpul untuk memadharatkanmu maka mereka tidak bisa

memadharatkamu

kecuali

dengan

apa-apa

yang

ditakdirkan oleh Allah atasmu, telah di angkat pena dan telah kering tinta"
Didalam hadits ini terdapat penjelasan tentang Qodho' dan Qodar; Maka wajib bagi seorang hamba untuk mengimaninya Allah ta'ala mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan hamba-Nya berupa kebaikan dan kejelekan dengan terperinci dan ilmunya tidak didahului oleh ketidak-tahuan. Dan Allah maha mengetahui apa yang menimpa seorang hamba dari kebaikan (atau musibah) dan dia telah menuliskanya di lauhul mahfudz Nabi bersabda...

"Sesungguhnya Allah menuliskan takdir semua makhluk ini sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi" (HR. Muslim)
Beliau juga bersabda...

"Sesungguhnya makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah al-Qolam lalu Allah mengatakan kepadanya: Tulislah (takdir semua makhluk ini -pent), maka sejak itupun berjalan takdir Allah hingga hari kiamat" (HR. Ahmad 5/317 dan dihasankan
oleh Syaikh al-Albani dalam Syarh Aqidah Thohawiyah hal. 294) Seorang hamba tidak akan ditimpa sesuatupun dari kebaikan dan musibah melainkan yang telah Allah takdirkan baginya. Barangsiapa yang akan Allah beri kebaikan maka tidak ada seorang pun dari penghuni langit dan bumi yang bisa menghalangi kebaikan tersebut, meskipun mereka bersatu-padu Hal ini telah Allah jelaskan dalam al-Qur'an...

"Katakanlah: tidak ada yang menimpa kami melainkan yang

telah Allah tuliskan untuk kami" (QS. At-Taubah : 51).


Dan Allah berfirman...

"Katakanlah: sekiranya kamu berada dirumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ketempat mereka terbunuh" (QS. Ali-Imran : 154).
Oleh karena itulah Nabi bersabda...

"Telah di angkat pena dan telah kering tinta"


Ibnu Rojab berkata... "Ini adalah

kinayah/perumpamaan

akan

berlalunya/berjalannya semua takdir dari waktu yang lampau


Karena sebuah buku yang telah selesai penulisannya dan telah diangkat pena serta berlalu lama maka tinta pena yang dibuat menulis itupun kering begitu pula yang dibuat menulis di kitab tersebut Ini adalah seindah-indahnya perumpamaan/kinayah" (Jami'ul Ulum Wal Hikam hal. 182) Kenalilah Allah di Kala Senang Maka Allah Akan Mengenalimu dikala Susah Ini adalah kata-kata mutiara Nabi yang selayaknya untuk kita ingat dan disebarkan Didalamnya ada seruan untuk selalu ingat kepada Allah dikala senang, aman, sehat, dan kaya serta gagah perkasa Mengingat-Nya adalah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan-Nya serta dengan melaksanakan yang sunnah/nafilah Barangsiapa yang ingat Allah dikala bahagia maka Allah pasti akan mengenalinya dikala kesempitan, kemiskinan, kesusahan dan disaat dia berduka cita serta menderita Berapa banyak kesusahan didunia ini yang menimpa seorang muslim, akan tetapi jika Allah mengenalinya maka Allah akan

membantu dan menguatkannya diatas kebenaran dan menolongnya Sesungguhnya Nabi Muhammad selalu mengenal Rabb-Nya dikala senang dan bahagia hingga Allah pun mengenali/menolong beliau di kala di gua (tsaur), di perang Badar & Ahzab Dialah yang menolong Nabi-Nya dan meninggikan benderanya. Demikian pula dengan Nabi Yunus beliau selalu mengenali Rabbnya dikala suka cita maka Allah pun mengenalinya dikala dalam perut ikan dan Allah-lah yang menyelamatkannya. Kemenangan Bersama Kesabaran Nabi bersabda...

"Ketahuilah kesabaran".

bahwasanya

kemenangan

itu

bersama

Hal ini dikuatkan oleh firman Allah ta'ala...

"Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan seizin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar" (QS. Al-Baqarah: 249)
Dan firman-Nya...

"Jika ada diantara kalian seribu orang maka mereka akan mengalahkan 2000 (pasukan musuh) dengan seizin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar" (QS. Al-Anfal:
66) Sabar adalah perangai mulia yang selalu dibutuhkan seorang muslim hingga ia dapat melaksanakan perintah Allah Bencana yang ditimpakan Allah kepada hamba-hamba-Nya juga membutuhkan kesabaran. Begitu pula gangguan-gangguan dan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh seorang muslim dalam perjalanan dakwahnya memerlukan kesabaran Meninggalkan nafsu syahwat dan larangan-larangan Allah sangat butuh kesabaran

Karena hawa nafsu itu selalu menggoda manusia akan tetapi yang bisa selamat hanyalah yang dijaga oleh Allah ta'ala Menjaga keta'atan kepada Allah membutuhkan kesabaran dan demikian juga dengan memerangi musuh-musuh Allah sangat butuh kesabaran Karena jihad didalamnya banyak onak dan duri. Bersabar dalam menghadapi mereka merupakan sebab kemenangan seperti yang di jelaskan oleh Rasulullah Kemenangan yang dijanjikan oleh Rasulullah ini mencakup 2 bentuk jihad, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab... "Kemenangan itu mencakup 2 bentuk jihad, Jihad melawan musuh yang dhohir/nampak dan jihad melawan musuh yang batin/tidak nampak (yaitu hawa nafsu). Barang siapa yang bersabar menghadapi keduanya maka dia akan mendapat kemenangan dan pertolongan. Dan barang siapa yang tidak bersabar menghadapi keduanya maka dia akan kalah dan menjadi tawanan atau terbunuh" (Jami'ul Ulum wal Hikam 186) Kelapangan Datang Setelah Kesempitan Nabi bersabda...

"Sesungguhnya kelapangan datang setelah kesempitan."


Musibah, fitnah, ujian dan cobaan kadang menghujani diri seorang muslim, semakin lama terkadang semakin bertambah dan seolah-olah dunia terasa sempit baginya. Maka kesedihan dan kesusahan pun menghimpitnya, tapi apabila dia bersabar dan mengharapkan pahala Allah atas musibah tersebut serta dia meyakini bahwa semua ini telah ditaqdirkan dan ditentukan oleh Allah dan dia tidak putus asa akan pertolongan/rahmat Allah maka dia akan mendapatkan pertolongan, pengampunan danahmat Allah. Dan akan datang kelapangan padanya. Dan dibalik musibah itu sebenarnya banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa dipetiknya. Allah ta'ala berfirman :

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan macam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul

dan

orang-orang

yang

beriman Allah?

bersamanya:

Bilakah

datangnya

pertolongan

Ingatlah,

sesungguhnya

pertolongan Allah itu amat dekat" (QS. Al-Baqarah: 214)


Rasulullah pada waktu perang Ahzab ditimpa dan diuji dengan berbagai macam ujian, asa takut, lapar, dingin dan kesulitan akan tetapi mereka para sahabat bersama beliau selalu tegar menghadapi semua itu seperti tegarnya gunung batu yang kokoh. Lalu datanglah pertolongan Allah. Kemudahan Pasti Datang Setelah Kesulitan Nabi bersabda...

"Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan"


Hal ini juga tercantum dalam firman-Nya...

"Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan" (QS.


Ath-Tholaq: 7) Dan firman-Nya...

"Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan dan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan" (QS. AsySyarhu: 5-6) Sesungguhnya kesulitan, kesedihan, kesempitan dan musibahmusibah itu akan menjadikan seorang muslim suci dan bersih dari kotoran-kotoran (dosa dan noda) dan akan menjadikan hatinya selalu bergantung kepada Allah dan semakin bertambah ketergantungan ini seiring dahsyatnya musibah dan cobaan. Seorang Muslim akan selalu merendahkan dirinya kepada Allah dengan niat yang ikhlas Dan inilah sebab dihilangkannya kesulitan Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i pernah mengatakan... Bersabarlah, karena kelapangan itu akan datang secepatnya Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah dalam segala perkaranya maka dia akan bahagia Barangsiapa yang selalu menyerahkan diri kepada Allah maka dia tidak akan ditimpa bencana Dan barangsiapa yang mengharap kepada Allah dia akan

mendapatkan harapannya ~~~ Didalam hadits ini Rasulullah menekankan bahwa... "Kemudahan tidak akan kekal abadi selama dia mau bersabar dan mengharap pahala serta yakin bahwa semua itu telah ditaqdirkan oleh Allah ta'ala dan tidak ada tempat untuk melarikan diri darinya, lalu diapun tetap istiqomah diatas agama-Nya" Beberapa Pelajaran Yang Bisa Kita ambil Dari Hadits ini... 1. Diharapkan bagi seorang guru untuk memusatkan perhatian murid sebelum dimulainya pelajaran Hal ini diambil dari sabda beliau : "Wahai anak kecil, aku ingin mengajarimu beberapa kata" 2. Anjuran untuk mendidik dan mengajari anak-anak ilmu agama 3. Anjuran untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dalam halhal yang bermanfaat didunia dan di akhirat Sebagaimana Rasulullah menggunakan kesempatan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan memberikan wasiat berharga bagi Ibnu Abbas yang membonceng dibelakang beliau 4. Anjuran untuk bersifat jantan dan berani tapi dengan memakai akal pikiran dan mengerahkan daya upaya Barangsiapa yang meyakini bahwa madharat dan manfaat itu hanya di tangan Allah dan bahwasanya yang menimpa dirinya dari manfaat dan madharat itu dari taqdir Allah maka hal ini semua akan menjadikannya gagah berani Sumber: http://salafindo.com/viewartikel.php? ID=78&PHPSESSID=ae4dc23b4e2f85d31155b1cbe49cf21d