Anda di halaman 1dari 18

Kertas 1.

PERDAGANGAN

Masa: l jam 15 minit

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 4O soalan. Jawab semua soalan. I Pernyataan yang manakah menerangkan tentang keperluan manusia? A Dipenuhi untuk kehidupan yang lebih sempurna B Diperlukan untuk meninggikan status hidup C Terlalu kompleks dan tidak terbatas D Boleh disusun mengikut keutamaan Siapakah yang terlibat dalam industri ekstraktifl A Penternak lembu B Ejen pelancongan C Operator pengeluaran D Kontraktor pembinaan Antara yang berikut, yang manakah kelebihan pengkhususan dalam pengeluaran? I Menjadikan pekerja lebih berdaya cipta II Meningkatkan kemahiran pekerja III Menjimatkan masa dan kos IV Meningkatkan pengeluaran A I, II dan III B I, II dan tV C I, III dan fV D II, III dan fV Perdagangan dikaitkan dengan pengeluaran kerana membantu A meningkatkan keuntungan peniaga B proses mencipta nilai faedah C mewujudkan lebihan barang D proses pengkhususan Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan perniagaan dalam negeri? I Menggunakan sistem ukuran dan timbangan yang sama II Membuat pembayaran secaratunai atau cek III Melibatkan kegiatan borong dan tunai IV Menggunakan kredit berdokumen 22 A B C D 6 I. II dan III I. II dan IV I, III dan fV II, III dan IV

Puan Sharifah mendapatkan hak ejen tunggal dari Indonesia untuk menjual produk kesihatan herba di seluruh Malaysia. Beliau mempunyai pengetahuan dan pengalaman luas dalam bidang teknologi maklumat serta laman web sendiri. Apakah bentuk perniagaan yang sesuai untuk Puan Sharifah? A Kedai katalog B Pesanan mel C E-dagang D Francais Ejen penjual memasarkan barangbagi pihak A penjual B pengguna C pengeluar D pemborong Berikut adalah maklumat mengenai Kedai Kasut Ramu. Kedai Kasut Ramu memulangkan kasut-kasut yang dibekalkan oleh Syarikat Zanar Sendirian Berhad kerana saiz kasut yang diterima tidak seperti yang dipesan. Dokumen manakah yang akan dikeluarkan oleh Syarikat Zunar Sendirian Berhad kepada Kedai Kasut Ramu? A Nota Makluman B Nota Serahan C Nota Kredit D Nota Debit

Berikut adalah antarabangsa

situasi

perniagaan

Malaysia mengeksport minyak kelapa sawit ke Australia. Austr"fia p"ia mengeksport hasil tenusunya ke Malaysia.

A B C D

sumber semula jadi pendapatan teknologi cita rasa

Apakah kesannya kepada peniaga? A Dapat aktiviti p?*iugrun dengan-""urr"u.rg tepat B Dapat keuntungan besar melalui aktiviti spekulasi mata wang C Menghadapi kesuka"ran mendapatkan rakan kongsi dari luar negara D Mengalami kerugian kerrrri ii-J* arp.t meramal kadar tukaran asing 14 Pernyataan yang manakah berkaitan dengan Industri Kecil dan S"a"*ru.rl OKS)? I Sebahagian besar troUung jalin dengan industri berat -"*p.,rryui II Mempunyai pekerja sepenuh masa tidak melebihi 1b0 orang III Disenaraikan di Bursa Malaysia (dahulunya BSKL) ry Menghasilkan barang plastik dan kraf tangan A I, II dan III B I, II dan fV C I, III dan IV D II, III dan IV 15 Berikut adalah barang keluaran pengusaha Industri Kecil dan Sederhana (IKS-;

1O Berikut adalah slogan kempen yang dijalankan oleh kerajaa" fvfuf"vli*

Apakah tujuan kempen tersebut? A Menambahkan import I Mengurangkan import C Menambahkan eksport D Mengurangkan eksport 1l Apakah tatacara yang perlu dipatuhi oleh p_engeksport setelah menerimalnden? I Memuatkan barang ke dalam kapal Menyediakan dokume" n""f.""u.r, -J! III Menuntut bayaran aaripaaa peGmport IV Menempah ruang dalam f."pui A II, I, IV dan III B IV, III, I dan II C ry II, I dan III D III, ry II dan I 12 Antara yang berikut, yang manakah halangan yang dihadupi dSlT perniagaan antarabangsa? "f"f."p""g"ksport I Duti eksport II Subsidi eksporr III Embargo ry Kuota A I, II dan III C I, III dan fV

Tayar kereta

B I, II dan fV

D f, nt au"lV

Lampu kereta

l3 Berikut adalah nilai tetap kadar tukaran asing yang pernah diamalkan di Maiaysia.

US$l = RMB.80(TETAP)
Bateri kereta

23

p, Pen_gusaha e dan R terlibat dalam indus_ tri berasaskan A logam B sumber C automatif D elektrik dan elektronik 16 Encik Ah Chong ialah seorang pengusaha minuman. Beliau telah ditawr"ii, lorrt"ut membekalkan jus mangga sebanyak 10 000 liter sebulan kepada Sy*if."i-"nes f,ood Industries. Apakah faktor yang perlu beliau pertim_ bangkan sebelum menandatarrgurri kontrak tersebut? I Kedudukan kewangan Syarikat Bes Food Industries II Kemudahan mendapatkan bekalan buah mangga III Kemudahan pembiayaan IV Kestabilan ekonomi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan fV D II, III dan fV 17 Papan tanda yang manakah menunjukkan perniagaan milikan tunggal? 19

III

Peningkatan kecekapan pengurusan t.tt pu"ruirrg; vi"g *ifrrt $3sgrtd A I, II dan III B I, II dan fV C I, III dan fV D II, I[ dan IV

ry

adalah mengenai l_:llfy, yang _.pernyataan rndrvrdu terlibat dengan pelaburan.

Siapakah individu tersebut? A Broker C Remisier B Pelabur D Spekulator

20

Aman mempunyai wang sebanyak Pryt RM150 000. Behau memilih untuk lenyrmpan dalam akaunpelaburan ai Cant Islam Malaysia Berhad.

A B
C

Mengapakah beliau berbuat demikian? I Menikmati keuntungan nisbah yang dipersetujui -""SiL"t II Menambah dan mengeluarkan wang bila-bila masa m Mendapat faedah yang tinggi ry Menghindari riba A I dan II B I dan fV C II dan III D III dan fV 21 Anlkah p_ulangan yang diperoleh apabila melabur dalam hartanah? A Dividen B Faedah C Bonus D Sewa 22 Apakah definisi pelaburan? A Aktiviti menangguhkan penggunaan wang pada m-asakini untuk menaapat pulangan pada masa hadapan B Aktiviti yang dijalarrtur, *""*. kolektif oleh pengurus profesional bagi pihak pelabur C Aktiviti membeli dan meqjual semula saham untuk mendapat k"orrt.rrrgun segera D Aktivitimengumpul wang orang rarnai untuk diuruskan oleh syarikat ielabur

SYARIKAT RAMESH

18 Rajah berikut menunjukkan suatu situasi.


JABATANTELEKOM

A_pS"h kesan perubahan tersebut? Mengurangkan perbelanjaan k"rria.r, -l II Pengecualian daripada p""J"i'i", ""["i

23 Pernyataan yang manakah berkaitan dengan kadar dividen syer keutamaan? A Kadar dividen tinggi jika syarikat memperoleh untung B Kadar dividen tidak tetap semasa syer tersebut diterbitkan C Kadar dividen telah ditetapkan semasa syer tersebut diterbitkan D Kadar dividen berubah setiap tahun mengikut keuntungan syarikat 24 Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri perbankan konvensional? I Keuntungan maksimum dari pelaburan II Faedah dikenakan kepada peminjam m Faedah diberi kepada penyimpan IV Mengamalkan prinsip keadilan A I, II dan III B I" II dan fV C I, III dan fV D II, III dan IV 25 Encik Ramli membeli sebuah rumah dengan kemudahan pembiayaan secara Islam. Pembayaran dilakukan secara ansuran setiap bulan berasaskan jualan dengan bayaran tertangguh. Apakah kemudahan pembiayaan itu? A Ijarah B Kafalah C Al Rahnu D Bai Bithaman Ajil 26 Apakah peranan insurer kepada insured? A Memberi pertolongan B Membayar pampasan C Memberi keuntungan D Membayar komisen 27 Apakah prinsip penuh percaya mutlak? A Insured tidak boleh membuat tuntutan daripada pihak lain setelah menerima ganti rugi B lnsured mesti memberi maklumat yang benar semasamengisi borang cadangan C Insured menerima ganti rugi setakat kerugian yang dialami sahaja D Insured tidak boleh menginsuranskan harta orang lain

28 Maklumat berikut berkaitan pembeli polisi insurans.

seorang

Encik AIi memiliki sebuah rumah bernilai RM90 000. Beliau membeli polisi insurans kebakaran dari Syarikat A, Syarikat B dan Syarikat C. Rumah tersebut terbakar. Nilai kerosakan adalah sebanvak RM15 000. Berapakah amaun pampasan yang akan dibayar oleh Syarikat A kepada Encik

Ali? A RMs OOO B RM15 000

c RM45 000 D RM90 000

29 Jadual berikut mengandungi maklumat tentang beberapa jenis pengangkutan. Jenis Pengangkutan Keterangan Sesuai mengangkut barang yang ringan, bernilai tingg dan memerlukan pengawasan rapi. Sesuai disewa bagi mengangkut barang bagi suatu tempoh masa perjalanan. Sesuai mengangkut cecair secara berterusan, serahan dari pintu ke pintu.

a
R

Apakah jenis pengangkutan R Q dan R? P

a
kereta api kapal kerentan kereta api kapal kargo

A kapal
kargo

B kapal
terbang

C kapal
kerentan

D kapal
terbang

R kapal tangki saluran paip kapal tangki saluran paip

30 Bagaimanakah pengangkutan dapat menstabilkan harga barang? A Mengurangkan kos penyimpanan stok B Meluaskan pasaran perniagaan antarabangsa

C D

Menggalakkan pengeluaran secara besar-besaran Mengelakkan lebihan dan kurangan barang di pasaran

3 1 Gambar rajah berikut merujuk kepada


barang mudah pecah.

35 Cogan kata yang manakah merujuk kepada pujukan emosi? A Sunsilk Segar Murni menjadi Nutri-C. B Minum MILO. Anda jadi sihat dan kuat. C Derma Bersamaku. Hulurkan tangan, ringankan beban. D Berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang disayang. . 36 Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan oleh peniaga semasa memilih media pengiklanan? I Keuntungan jualan II Sasaran pengguna m Jenis barangan IV Luas pasaran A I, II dan III B I, II dan IV C I. III dan IV D II, III dan fV 37 Berikut adalah fungsi sebuah agensi. e Memberi kemudahan latihan dan pengurusan o Memberi kemudahan pembiayaan

Mengapakah barang tersebut sesuai diangkut menggunakan perkhidmatan jalan taya? A Tambang lebih murah B Penghantaran lebih cepat C Serahan dari pintu ke pintu D Jadual pe4'alanan boleh diubah

32 Apakah kelebihan pengangkutan laut?


A B C D Kerja pemunggahan dapat dikurangkan Mengangkut semua jenis barang Serahan dari pintu ke pintu Ruang muatan yang luas

33 Mengapakah gudang berbon penting kepada


kerajaan? A Mencegah perbuatan melarikan cukai barang B Menghalang kemasukan barang persendirian C Menghindar kemasukan barang berbahaya D Membanteras aktivitimenyorokbarang

Namakan agensi tersebut. A Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad (MIDF) B Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) C Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) D Majlis Amanah Rakyat (MARA)

38 Puan Nelly telah membeli barangan


elektrik terpakai. Setelah digunakan selama tiga hari, barang tersebut rosak. Beliau cuba membuat tuntutan ganti rugi tetapi ditolak. Mengapakah tuntutan itu ditolak? A Kerosakan disebabkan oleh pembeli B Nilai barang yang rendah C Tiada jaminan jualan D Tamat tarikh luput

34 Mengapakah promosi penting dalam proses


pemasaran barangan pengguna? A Menghasilkan produk yang dapat memenuhi kehendak pengguna B Menghadapi persaingan daripada bilangan pengeluar yang ramai C Menentukan harga dan saluran agihan yang sesuai D Menjamin keuntungan yang tinggi

3 9 Situasi berikut merujuk kepada masalah


yang dihadapi oleh pengguna. PuanAni telah membeli sejeniskrim muka berjenama X. Setelah menggunakan selama tujuh hari, beliau mendapati kulit mukanya kering dan mengelupas. Pihak yang manakah boleh membantu puan Ani untuk mendapatkan ganti rugi? A Thibunal Tirntutan Pengguna B Kementerian Kesihatan C Persatuan pengeluar D Majlis Pengguna

40 Antara yang berikut, yang manakah


tanggungi awab pengeluar? I Menyenaraikan bahan kandungan yang digunakan il Menjual barang dengan harga yang berpatutan III Menggubal kod etika amalan perniagaan IV Menggunakan timbangan yang beiul A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II. ilI dan fV

Kertas 2
Bahagian A [75 markahl Arahan: Jawab tiga soalan sahaja. 1 (a) Hierarki Keperluan Maslow terdiri daripada tiga tahap. Huraikan ketiga-tiga tahap tersebut.

Masa: 2 jam

18 markahl

(b) Gambar rajah 1 menunjukkan perkembangan perniagaan Encik Selamat di kawasan pelancongan Kukup, pontian.

GAMBAR RAJAH 1 (i) Jelaskan empat ciri keusahawanan yang dimiliki oleh Encik selamat. [4 markah) (ii) Terangkan empat sumbangan beliau kepada masyarakat. 18 markahj

(c) Gambar rajah 2 menunjukkan seorang tukang jahit menyerahkan pakaian yang telah dijahit kepada seorang pelanggan.

T(frAAIJNTfir

,+
tib

x /J^ ++
a,

#,

*t
GAMBAR RAJAH 2 (i) Namakan jenis saluran agihan yang terlibat dalam situasi itu. (ii) T""rtr*Oan dua sebab saluran tersebut digunakan. 2 (a) Nyatakan tiga kelebihan menjual barang secara sewa beli. @) Berikut adalah dua sebut harga yang diterima oleh Kedai Murni. [7 markah] 14 mq,rkahl 13 markahl

Syarikat Pemborong Jaya Sdn. Bhd. l lB Jalan Besar Kuala Terengganu No. sebutharga:112/2006 Kedai Murni 234,JalanPasar Kuala Terengganu

Syarikat pemborong Maju Sdn. Bhd. I 12 Jalan Tanjung Kuala Terengganu No. sebutharga:99/2006 Kedai Murni 234,JalanPasar Kuala Terengganu

16Mei

l0 Mei

RMIIO Sedia RMI50 RMI95 Segera Merah Sedia

RMI05 RMI50 RMl90

Sedia Sedia Segera

Raket Merah Raket Kuning

s
$

s
JO

Denganakaunyang diakui. Untuk penerimaandalamtempoh l0 hari. !y*ut Angkutan: Angkutan Dibayar Diskaunniaga ; 2V/o Syarat : 5o/o Thari T/o t4hzrri
LinAi Leng Pengurus

Denganakaunyang diakui. Untuk penerimaan dalamtempohl0 hari. Angkutan: Angkutan Hadapan !fy* Diskaunniaga : l5%o Syarat : F/o Thar. T/o 14hari

SEBUT HARGA 1

SEBUT HARGA 2 [r markah]

IB markah] (iii) Berdasarkan di 2 (bxi), Kedai Murni membuat keputusan nilif3 untuk membeli 50 unit raket Jaguh Kuning. Barang diterima p"a" iO Mei 2006. Hitung jumlah yang perlu dibayar oleh Kedai Murni DeNr4!rJ'1 bayaran dijelaskan sekiranya uaydrar pada 25 Mei 2006.
[4 markah)

(i) sebut harga yang manakah menjadi pilihan pengurus Kedai Murni? (ii) 1"1""O"n sebab-sebabnya.

(c) Berikan eqrpat perbezaan antara perniagaan antarabangsa usu.d' s'EDq dengan perniagaan dalam P"t'tttot[g negeri'
markah]

(d) Terangkan tiga sumbangan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) kepada masyarakat. 16 marhahl

(o) Terangkan tiga cara memulakan perniagaan. (b) situasi berikut menunjukkan perubahan milikan perniagaan. 8ts@AI FAEAIAN AdUAE O8O dA&A8 BESAB, tsAN@BAUI

[6 markah)

Bts@AI F,A8AIA8 EAUI& 040 da&a[ DESA&. &A[@8AW!

SITUASI 1

Nts@AI FABAIAN AEMAE EAN NAMIU 08 - O4OdA&AN Bts$AB, EAN@NAWT JUALAN AKHIR TAHUN
Harga murah sepertivang diiklanlian -

SITUASI 2 Terangkanempat kelebihanjenis milikan perniagaandalam Situasi 2. lg m.arkahl

(c) Gambar rajah 3 menunjukkan perbualan antara Encik salim dan Encik Daniel'

GAMBAR RA.IAH 3 Terangkan jenis pulangan yang dimaksudkan oleh Encik Daniel. (d) Berikut adalah dua jenis pelaburan. [5 rnarkah]

Gopal membeli 1 000 unit saham syarikat berhad'

Hassan membeli 1 000 unit saham amanah' Berikan tiga perbezaan antara kedua-dua jenis pelaburan tersebut 16markahl

(o) Jelaskan fnsurans Hayat berikut: (i) Polisi fnsurans Hayat Seumur Hidup (ii) pott*' Insurans Endowmen (b) Berikut adalah maklumat sebuah syarikat perniagaan.

[4 markah] 14markah)

Kenderaan

Sebuah van untuk menghantar tempahan ubatan ke klinik di sekitar Sungai petani. Bernilai RM500 000

cadangkan lima jenis polisi insurans yang sesuai diambil oleh syarikat tersebut untuk " melindungi perniagaannya. ,1 markah] ,r [70 _-(c) Berikut uirirrr ^ -.,-, tentang

',,u?r"-ut

syarikat Ikan segar sendirian Berhad.

!r.a1t<at

Ikan segar sendirian Berhad ialah pemborong ikan di bandar Melaka.

i_:lt:::::li*^',*T:ryl1o",lncityangd,t.d;ililr.lguau,,soy",syarikat itu jugamembekatkan kepada ikan pasar ai"#uffii*"'iftrXXT# Seremban. "".iorr'dan "uyu
Bagaimanakah pengangkutan membantu perniagaan syarikat tersebut? 5 (o) (i) Jelaskan lima peranan promosi dalam perniagaan. (ii) Berikut ialah iklan sejenis krim kecantikan. [7 markah] 15 markahl

tulencerafrQgn dakm tempofr frarL Z L"fIt e suaiuntufr emw enii{utit. S j s

Terangkan dua jenis gaya tarikan iklan yang digunakan.

[6 markah]

(b) Situasi berikut berlaku ke atas Puan Ana, seorang penduduk di Kondominium Melati' pencuri' Nilai barang Kediaman PuanAna di Kondominium Melati telah dimasuki yangtelahhilangdianggarkanRM6000.Pihakpengurusanenggan menandatangani Lettlnggungjawab at"askehilangan barang tersebut walaupun telah sama ada untuk membawa kes kontral-derrgan Puan Ana. Puan Ana memikirkan ini ke Mahkamah Sivil atau TFibunal Thntutan Pengguna' (i) Di manakah sepatutnya kes tersebut dirujuk? (ii)'Kemukakan emPat alasan.
(c) Berikut adalah dialog antara Suraya dan Lily'

ll markah\ 14 markahl

JuaIan Karnival Mega bermula hari ini. Jom, kita Pergi membeli-belah.

Boleh juga, tapi kita Perlu membeli dengan bijak. Jangan beli sesukahati saja.

Jelaskan amalan membeli yang dimaksudkan oleh Lily'

19 rnarkahl

Bahagian B (25 markah) Soalan ini wajib dijawab. 6 Encik Ghani ialah pemilik Syarikat Auto Engineering yang beroperasi di Kuala Lumpur. Syarikat ini membekalkan alat ganti kereta kepada inaiviaul pengusaha bengkel kereta dan kedai-kedai alat ganti kereta di seluruh Malaysia. Encik Ghani minerima pur.nu' daripada pelanggannya melalui telefon sahaja. Keadaanini menimbulkan masalah kepadanya sehingga menjejaskan perfr alanan perniagaan. Syarikat Auto Engineering menerima banyak pesanan alat ganti daripada pelanggan di luar Kuala Lumpur. Kedaikedai alat ganti membuat pesanan dalam kuantitiyangb"."". l"rrgusaha dan individu membuat tempahan dalam kuaniiti yang kecil. Pesanan dalam kuantiti yang besar dihantar menggunakan pengangkutan syarikatl Pesanan dalam kuantiti yang keci'i dihantar menggunakan perkhidmatan kurier. Sebelum ini, bekalan alat ganti kereta Syarikat Auto Engineering diperoleh dari negara Jerman. Baru-baru ini, Encik Ghani mendapati harga alat ganti Jari'negara China lebih murah. Beliau bercadang untuk membeli alat ganti dari negara China melalui ejen import di Malaysia. Manakala rakannya pula mencadangkan supaya Lehau membeli alat ganti secara langsung dari negara Singapura. Beliau membuat keputrisan untuk membeli alat ganti negara China. Berdasarkan situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut: (o) (i) Jelaskan masalah yang dihadapi oleh syarikat tersebut semasa menerima pesanan. [3 markah] (ii) Syorkan dua jenis perkhidmatan telekomunikasi yang sesuai digunakan oleh Encik Ghani untuk melicinkan urusan perniagaannya. [2 markah] (iii) Berikan tiga alasan bagi kedua-duajenis perkhidmatan telekomunikasi yang disyorkan. 16 markahl (b) Jelaskan sebab perkhidmatan kurier digunakan dalam situasi ini. [7 markah]

(c) Mengapakah Encik Ghani memilih untuk mengimport alat ganti dari negara China dan bukan dari negara Singapura? t7 markahl

KEBTAS PEPERIKSAAN SPM 2006 Kertas I

rD 7A 13A r eD 25D 31C 37D

2A 3D 8C 9A 1 4 B 15 c z o B zr D 2 68 2 7 8 3 2 D 33 A 38C 39A

4B l0B 16D 22A 28A 348 40B

5A llc r7c 2sC 2sB s5c

6C ric iec iip, ioo iCo

Kertas 2 Bahagian A Soalan L


(a) ,ef] Ketr )perruan

Rohan rhani / / Keperluan Penghargaan \ Keperluan Sosial Keperluan Fisiologi

/ Keperluan Kasih Sayang / / Keperluan Keselamatan Keperluan Asas

\J

Hierarki Keperluan Maslow terdiri daripada tiga tahap iaitu:(i) Tahap Keperluan Fisiologi iaitu keperluan manusia yang paling asas dan perlu disempurnakan sebelum yang lain. Ia merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal yang mesti dipenuhi supaya manusia dapat hidup berterusan dan keperluan keselamatan supaya bebas daripada ancaman bahaya seperti peperangan, jenayah dan rusuhan. (ii) Tahap Keperluan Sosial diperlukan oleh manusia untuk hidup secara rukun dan bahagia. Ia terdiri daripada keperluan kasih sayang iaitu keinginan manusia agar disayangi dan diterima oleh komuniti melalui pergaulan mesra dengan insan lain dan keperluan penghargaan yang merupakan keinginan mendapat penghargaan, penghormatan dan pengiktirafan daripada orang lain atas sumbangan diri. (iii) Tahap Keperluan Rohani ialah keinginan seseorang untuk memenuhi hasrat diri, mencapai cita-cita dan memajukan diri. Keperluan ini akan mendorong manusia berusaha untuk mencapai kejayaan dalam bidang tertentu yang sesuai dengan bakat, minat dan kebolehannya. (b) (il Empatcirikeusahawananyangdimilikioleh Encik Selamat ialah:- Kreatif. Encik Selamat memiliki kebolehan untuk menghasilkan sesuatu produk atau perkhidmatan yang baru, berkualiti dan berguna kepada pengguna. - Berani menghadapi risiko Encik Selamat sanggup untuk menghadapi sebarang risiko yang tidak dapat dielalkan tetapi boleh dikawalnva.

Gigih, rajin dan tidak mudah putus asa apabila menghadapi rintangan dan cabaran untuk menjayakan usahanya. - Berpandangan jauh serta bijak mengenal pasti dan merebut peluang yang ada. (ii) Empat sumbangan beliau kepada masyarakat ialah: - Dapat memenuhikeperluan dankehendak masyarakat dengan menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkualiti untuk pilihan pengguna. - Mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat dengan pembinaan premis hotelnya dan ini akan mengurrngkan masalah pengangguran. - Dapat menjana pendapatan masyarakat dan kuasa beli penduduk juga akan meningkat serta lebihan pendapatan boleh disimpan sebagai tabungan atau untuk pelaburan. - Pertumbuhan ekonomi sampingan masyarakat seperti penubuhan industri kecil dan sederhana. (c) (i) Jenis saluran agihan yang terlibat dalam situasi itu ialah:Pengeluar .-} Pengguna

(ii) Dua sebab saluran agihan itu digunakan kerana:- Pakaian menrpakan barang tempahan khas yang memerlukan ukuran sebenar pengguna agar pengeluar boleh menyediakannya. - Pakaian memerlukan penerangan tentang fesyen yang dikehendaki oleh pengguna yang disampaikan oleh pengeluar/tukang jahit. Soalan 2 (o) Tiga kelebihan menjual barang secara sewa beli ialah:(i) Dapat meningkatkan jualan khasnya barang mewah dan mahal. (ii) Keuntungan meningkat hasil pertambahan nilai jualan dan faedah yang dikenakan. (iii) Dapat mewujudkan kesetiaan pe dengan pemberian kredit. (b)

,Y

(i) Sebuthargayangmenjadipilihan Kedai Murni ialah sebut harga 1. (ii) Sebut harga itu dipilih kerana :Syarat angkutan menyatakan kos kutan akan dibayar oleh pemborong (Angkutan Dibayar). Diskaun niaga yang diterima lebih besar iaitu 20Vojika dibandingkan dengan sebut harga 2 iaitu I5Vo.

(iii) Jika pilih sebut harga l makajumlah perlu dibayar ialah: 50 unit x RM195 = RM9 750 Diskaun niaga 2OVo = 1950 7 800 Diskaun turrai bVo = 390 RM7 410 (c) Empat perbezaan antara perniagaan antarabangsa dengan perniagaan dalam negeri.
Perniagaan antarabangsa (i) Melibatkan aktiviti import, eksport, dan entreport. (ii) Pengangkutan yang digunakan ialah kapal terbang dan kapal. (iii) Aktivitinya merentasi sempadan negara. (iv) Melibatkan pengguna.rn pelbagai mata wang asing. Perniagaan dalam negeri Melibatkan aktiviti borong dan runcit. Pengangkutan yang digunakan ialah kereta api, lori, dan van. Aktivitinya hanya dij alankan dalam negeri sahaja. Melibatkan pengguna.rn satu jenis mata wang sahaja.

(b) Empat kelebihan jenis perniagaan perkongsian ialah:(i) Modal yang lebih besar dapat dikumpul daripada rakan kongsi yang ada. (ii) Risiko perniagaan dapat disebarkan antara rakan kongsi. (iii) l4r4uh ditubuhkan kerana tidak banyak peraturan yang perlu dipatuhi. (iv) Gabungan tenaga rakan kongsi menambah_ kan kepakaran, pengetahuan dan penga_ laman yang membolehkan amalan peng_ khususan dilaksanakan. (c) Jenis pulangan yang dimaksudkan oleh Encik Daniel ialah:(i) Syer bonus iaitu unit-unit syer percuma yang diberikan kepada pemegang saham. (ii) Dividen iaitu bahagian keuntungan yang diterima oleh pemegang syer setelah keuntungan syarikat diketahui. (iii) Keuntungan modal iaitu pulangan yang diperoleh daripada kenaikan harga sesuatu saham di pasaran saham. (d) Tiga perbezaan antara saham syarikat berhad dengan saham amanah ialah:Saham syarikat berhad Saham amanah Dikendalikan oleh agensi kerajaan seperti Permodalan Nasional Berhad(PNB)danMARA Lebih selamat kerana ada jaminan oleh kerajaan. Harga stabil dan tetap mengikut harga asal.

(d) T\ga sumbangan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) kepada masyarakat ialah:(i) Dapat memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat dengan mencipta keluaran baru atau memperbaiki keluaran sedia ada untuk meningkatkan taraf hidup pengguna. (ii) Mewu'udkan banyak peluang pekerjaan kerana industri ini bersifat intensif buruh dalam pengeluarannya. (iii) Memberi peluang kepada ahli masyarakat yang berminat untuk menceburi sektor perindustrian. Soalan 3 (a) Tiga cara memulakan perniagaan ialah: (i) Memulakan perniagaan sendiri atau menubuhkan sesuatuperniagaan yang baru atas usaha sendiri dengan syarat ada modal, pengetahuan, pengalaman, minat dan kebolehan untuk menguruskan perniagaan mengikut gaya dan kreativiti sendiri. Mengambil alih atau membeli sesebuah perniagaan yang telah sedia wujud dan mengambil alih pengurusannya daripada ilik lama dengan harapan perniagaan rsebut dijangka akan menguntungkan berpotensi berkembang maju. Mewarisi sesuatu perniagaan daripada ahli keluarga yang telah memiliki perniagaan tersebut daripada satu generasi kepada g e ner as i lain d e n g a n h a n y a p e rl u menyambung dan mengembangkan perniagaan tersebut.

(i) Dkendalikan oleh syarikat yang disenaraikan di bursa saham. (ii) Risiko lebih tinggi kerana tiada jaminan oleh syarikat. (iii) Harga syer di pasaran tidak stabil dan sering berubah-ubah.

Soalan 4 (a) (i) Polisi Insurans Hayat Seumur Hidup. - Membolehkan insured membayar premium seumur hidupnya iaitu ketika mula membeli polisi insurans sehinggalah meninggal dunia atau membayar premium untuk satu tempoh yang dipersetujui seperti 10 tahun, lb tahun atau 20 tahun. - Jumlah wangyang diinsuranskan hanya akan dibayar kepada waris atau penamanya setelah insured meninggal dunia. (ii) Polisi Insurans Endowmen. - Insured akan menginsuranskan nyawanya untuk satu tempoh tertentu seperti 10 tahun, 20 tahun atau B0 tahun. - Sekiranya insured meninggal dunia sebelum polisi matang, seluruh jumlah yang diinsuranskan akan dibayar kepada waris atau penamanya.

Sebaliknya jika tidak ada apa-apa berlaku apabila polisi matang, maka seluruh jumlah yang diinsuranskan akan dibayar balik kepada insured.

(b) Lima jenis polisi insurans yang sesuai diambil oleh syarikat ialah:(i) Insurans kenderaan bermotor kerana syarikat mempunyai sebuah van yang digunakan untuk menghantar tempahan ubatan ke klinik di sekitar Sungai Petani. (ii) Insurans tanggungan majikan untuk menghadapi tuntutan daripada pekerjajika menghadapi risiko seperti kecederaan atau kematian semasa menjalankan kerja. (iii) Insurans kecurian bagi melindungi daripada berlakunya kejadian kecurian terhadap stok yang bernilai tinggi. (iv) Insurans kebakaran yang memberi perlindungan terhadap kerugian akibat daripada kebakaran stok atau barang perniagaan. (v) Insurans liabiliti am bagi melindungi syarikat daripada sebarangtuntutan orang awam yang tercedera semasaberada dalam premis syarikat. (c) Pengangkutan membantu perniagaan Syarikat Ikan Segar Sendirian Berhad dengan cara:(i) Memudahkan pemindahan ikan dari gudang ke restoran dan pasar raya di sekitar bandar Melak a dan S e re m b a n d a n d a P a t harga ikan dengan menstabilkan menyelaraskan penawaran dan permintaan. (ii) Memastikan stok ikan yang diperlukan dapat dipenuhi dengan segera dan ini menjadikan modal pemborong tidak akan terikat kerana tidak perlu menyimpan stok ikan yang banyak. (iii) Dapat mengelakkan daripada berlakunya pembaziran dan kerugian daripada barang rosak kerana ikan dapat diangkat dengan segera sebelum hilang kesegaran dan menjadi busuk. (iv) Dapat menggerakkan peruncit untuk ke gudang pemborong bagi mendapatkan bekalan ikan dan menyenangkan urusniaga antara peruncit dan pemborong. Soalan 5 (i) Lima peranan promosi dalam perniagaan (a) ialah:- Menyampaikan maklumat mengenai sesuatu keluaran dalam pasaran kepada orang ramai seperti ciri barangan, harga barangan dan kelebihan barangan untuk menarik perhatian orang ramai. - Menunjuk dan mempengaruhi orang ramai untuk membeli barangan tersebut

dan menggunakannya dengan cara menoqjolkan kelebihan dan keistimewaan barang berkenaan. - Mewujudkan pasaran baru apabila orang ramai membeli barang tersebut untuk mencubanya akibat dariPada terpengaruh dengan promosi tersebut. - Dapat mengekalkan pasaran sedia ada keseti aan dengan mew uj udkan pelanggan dan menghalang pengguna tetapnya daripada mencuba barangan jenama lain. - Menambahkan kuantiti jualan dengan mengatasi pesaing yang mengeluarkan barangan yang sama dalam pasaran. (ii) Dua jenis gaya tarikan iklan yang digunakan ialah:- Iklan pujukan rasional kerana iklan ini akan menarik perhatian pembeli dengan dakwaan dalam iklan adalah logik dan bernas. C ontohnya pengel uar i ni menekankan kualiti, prestasi ubat dan keupayaannya yang menjadi faktor penarik untuk pembeli membeli. - Iklan pujukan emosi yang bertujuan mempengaruhi pembeli membeli produk tersebut kerana wujudnya faktor rasa puas hati, keberkesanan dan gembira. Contohnya iklan menunjukkan betapa langsingnya bentuk badan selepas mengambil ubatan tersebut. (b) (i) Puan Ana perlu membawa kes tersebut ke Tlibunal Ttrntutan Pengguna. (ii) Empat alasannya ialah:- Tlibunal ini membicarakan tuntutan tidak melebihi RM10 000. - Prosedur tuntutan adalah lebih mudah dan tidak rumit. - Kos tuntutan adalah lebih rendah daripada Mahkamah Sivil. - Thntutan tidak mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan.

( c / Amalan membeli yang dimaksudkan oleh Lily

ialah pengguna haruslah bijak memilih barang yang diperlukan dan membuat perbandingan harga sebelum membeli agar dapat menjimatkan perbelanjaan dan mengelakkan pembaziran di samping memberi imbangan kepada nilai yang dibayar. Oleh itu, sebelum membeli barang, pengguna harus memberi perhatian kepada perkara berikut:(i) Menentukan jenis barang dan perkhidmatan yang hendak dibeli. (ii) Menentukan sebab dan rasional untuk membel i barang yang benar-benar memenuhi keperluan diri atau keluarga.

(iii) Menentukan masa untuk membeli seperti menjelang perayaan atau pada musim 'Jualan Mega'. (iv) Memastikan tempat untuk membeli dengan berkunjung ke kedai yang berdekatan dan menyediakan pelbagaijenis pilihan barang. (v) Mengetahui teknik membeli dengan mendapatkan maklumat tentang barang yanghendak dibeli dari segi harga, kualiti, keselamatan dan jaminan. (vi) Menyimpan resit pembelian barang apabila selesai membeli untuk memudahkan tuntutan ganti rugi kelak. Bahagian B Soalan 6 (a) (i) Masalah yang dihadapi oleh syarikat semasa menerima pesanan ialah:- t idak dapat me n e ri m a m a k l u m a t bercetak untuk disimpan atau dirujuk apabila diperlukan. - maklumat yang diterima kurang jelas dan ini mungkin akan menimbulkan salah faham tentang pasaran. - mungkin terdapat gangguan semasa ber k om unik as i d i s e b a b k a n ta l i a n bermasalah atau gangguan cuaca. - barang yang dikehendaki berkemungkinan tidak sama dengan spesifikasi pelanggan kerana tidak ada gambar untuk dilihat sebagai contohnya. (ii) Dua jenis perkhidmatan telekomunikasi yang sesuai digunakan oleh syarikat ialah:* Telefaks - Internet (iii) Telefaks - Mempunyai salinan tepat atau bercetak seperti fotostat. - Boleh menghantar gambar, rajah, pelan, dokumen, kontrak dan grafik. - Dokumen yang dihantar lebih cepat dan tepat. - Kesilapan mungkin tidak akan berlaku kerana dapat melihat gambar contoh dengan jelas. Internet - Komunikasi yang moden, profesional, cepat, efisien dan murah. - Boleh mendapat pelbagai maklumat tentang barang di seluruh dunia. - Dapat bahan bercetak dan boleh melihat gambar barang secarajelas. - Sesuai untuk menjalankan perdagangan elektronik atau e-dagang dengan membina laman web untuk perniagaannya. - Boleh menjalankan urusan promosi perniagaan dengan lebih luas sebarannya.

(b) Perkhidmatan kurier digunakan kerana:Boleh menjimatkan kos penghantaran kerana kosnya rendah. Barang boleh dihantar terus dan paling cepat kerana beroperasi 24 jam. Menyediakan perkhidmatan serahan barang dari pintu ke pintu yang memudahkan pengirim dan penerima. Boleh menyediakan perkhidmatan kutipan berkala mengikut permintaan pelanggan. Cara yang profesional dan moden dalam era penghantaran barang. (c) Encik Ghani memilih untuk mengimport alat ganti dari negara China kerana:(i) Barang yang dijual lebih murah harganya. (ii) Syarikat hanya mengunakan ejen untuk membeli dan tidak perlu mencari pengeluar. (iii) Hanya membayar komisen kepada ejen dan semua urusan diselesaikan oleh ejen. Encik Ghani tidak mengimport dari Singapura kerana:(i) Nilai mata wangnya tinggi. Oleh itu, harga barang lebih mahal. (ii) Perlu mencari sendiri pengeluar dan ini menambahkan beban. (iii) Prosedur yang rumit dan susah perlu dilalui. KERTAS PEPERIKSAAN SPM 1 Kertas 1 1B 2C 3D 4D 5C 7D 8B 9A 10C 11C 1 3D 14C 15C 16B L7A 19A 208 2rB 22D 238 25D 268 27D 28A 29A 3 1A 32B 33C 348 35A 37D 38C 39C 40D

6D I2C 18A 24A 30B 36A

Kertas 2 Bahagian A Soalan I (a) Penciptaan nilai faedah Menukar bentuk barangan kepada satu yang lebih berguna sepefti pembinaan dan pengilangan. Menukar tempat sesuatu barangan dari tempat asal ke tempat yang berkurangan dan boleh memenuhi kehendak pengguna. Menyesuai kan w aktu barangan tertentu boleh diperoleh iaitu membolehkan pengguna menikmati barangan sepanjang masa yang melibatkan penyimpanan barang. _ Melibatkan pertukaran hak milik daripada satu pihak kepada pihak yang memerlukan seperti aktiviti berjual beli.